Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet I k ı t a p I a r ı UTANIYORUM Ataol Behramoğlu CumhurİYCt ÇağPazaıiamaAŞ Turiocagı Cad \o 39 41 İ S l (K534lCağaloğto-tsaı*ulTel (2i:nl401% Cumhuriyet Cumhuriyef k ı t a p 1 a r ı KİMLIĞÎHJNSAN Ataol Betn^moğlu p ' Cumhuriyet ^ Pazariama VŞ Trâkocagı Cad No 39 41 ^ kitap kulübû (14334 ı Cagaloflu-IsanbulTel (212ı5140196 7 9 . YIL SAYI: 28295 / 500.000 TL (KDVıçinde) KURUCUSU. Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) 27 MART 2003 PERŞEMBE Cenelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök: Türkiye'nin Kuzey Irak'ta gizli bir emeli yok Türkiye çatışmaya girmeyecek Kimseye düşman değiliz özkök, Irak'ın toprak bütünlüğünün Türkiye'nin dış politikası olduğunu vurgulayarak "Kendimizi savunma hakkımız dışında sıcak bir çatışmaya girmeyeceğiz. Gızli emelimiz yoktur, Kimseye düşmanca duygu beslemiyoruz" dedi. Özkök, tehdit ve tehlikenin ortaya çıkması durumunda K. Irak'a ek kuvvet gönderilebileceğini belirtti. Eleştiriler haksız ve kırıcı Orgeneral Özkök, Kuzey Irak'a asker gönderme konusunda Türkiye'yı yoğun olarak eleştiren ABD ve Avrupa'ya ince mesajlar verdi. Özkök, "denizler ötesinde kendilerine tehdit olduğunu söyleyenlerin, aynı tehdidin hududunun hemen ötesinde olduğunu söyleyen Türkiye'yi inandıncı bulmamalannı anlayamadığını" söyledi. Batılı devletlere ince mesajlar Türkiye'nin böigedeki gelışmelere tarihsel yakınlığına vurgu yapan Genelkurmay Başkanı, bu çerçevede Batı'nın Türkiye'ye yönelik çıkışlannı, "Şayet bir gün işler kontrolden çıkarsa, dilerim bu dostlanmız, şimdi karşı çıktıklan hareketleri yapmamızı bizden istemek zorunda kalmasınlar" şeklinde eleştirdi. îç kamuoyuna da seslenen Hilmi Özkök, TSK'nin her şeye karşı hazırlığını yaptığını vurgulayarak TSK'ye güvenmelerini istedi. YARDIM ASKTYA ALINABlLlR Bush'un yeni baskı aracı • ABD Başkanı Bush'un Kongre'den istediği 74.7 milyar dolarlık ek savaş bütçesine Türkiye'nin de konmasını son dakikada Ulusal Güvenlik Konseyi'nin istediği belirtiliyor. Koşullann yerine gelmemesi durumunda Bush'un, 1 milyar dolarlık hibenin askıya ahnması için talimat verebileceği belirtiliyor. • 8. Sayfada ÖZÎLHAN HÜKÜMETE YÜKLENDI Patronlardan bombardıman • Türkiye öyle bir noktaya getirildi ki, aklımızı başımıza devşirmezsek 50 yıl geriye gideceğiz. ^ Karşımızda ciddi hazırhğı olmayan, içine kapanan, çelişkili beyanlar veren bir hükümet bulduk. • Kıbns'ta çözümsüzlüğü seçerek AB yolunu tümüyle tıkadık. • ABD ile ilişkilerimizin normalizasyonu 1974 silah ambargosunu izleyen dönemden bile daha uzun zaman alacak. • 13. Sayfada DÎYARBAKIR (Cum- huriyet Bürosu) - Genel- kurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, "Tehdit ve tehlikelerin ortaya çıkma- sı ve halen orada olan kuv- vetlerimizin buna mani olamayacağının anlaşıl- ması durumunda,Türk Si- lahlı Kuvvetleri'nin, Ku- zey Irak'a ilave kuvvet gönderilmesine karar ve- rebileceğini değerlendiri- yorum" dedi. TSK'nin, Irak'ta oluşabi- lecek ve mıllı güvenlik ıçın tehhke oluşturabilecek du- rumlar konusunda plan ve hazırlıklannı yaphğına dik- kat çeken Özkök, "Savaşın bilinmezlikieri dikkate ahndığında Kuzey Irak'ta- ki olası istikrarsı/lığın ön- lenmesinde oradaki grap- lara en büyük dost desteği- ni eskiden olduğu gibi yine biz sağlayacağız" diye ko- nuştu. "Şayet bir gün işler kontrolden çıkarsa, dile- rim bu dostlanmız şimdi karşı çıktıkları hareketleri yapmamızı bizden istemek zorunda kalmasınlar" di- yen Özkök, Dıyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı'ndaki basın toplantısında şunlan söyledi: "Kendimizi savun- ma hakkımız dışında sıcak bir çatışmaya girmeyece- ğiz. Hiçbir gizli emelimiz yoktur. Hiç kimseye düş- manca bir duygu beslemi- yoruz ve beslemeyeceğiz." Kuzey Irak'taTSK'nın un- surlannın bulunduğunu be- hrten Özkök, şu görüşlen dı- le getırdı: MArkası Sa. 6, Sü. 1 'de Ölüm Iraklılan alışverişyaparken yakaladı BAKAN MUMCU HAKARET YAĞDIRDI • 4. Sayfada KABlNEDE ILK KRÎZ • 13. Sayfada HÜKÜMETlN GÖZÜ ÖĞRENCÎNÎN CEBİNDE ** • i. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Hangi Açıdan Bakarsak Bakalım... Son açıklarnalardan; K. Irak konusunda gen adım attığımız izlenımi alınıyor. Bir başka deyişle, ya da ABD'nin ödün vermediği gözleniyor. K. Irak devletin belli başlı sorunu. MArkasıSa.8,Sü./'de Saldında, bazı binalann yanı sıra çok sayıda araba da yanafken bir yakıt tankeri alev akfi. Olay yerine çok sayıda njturta&n ve yangın söndürme argaggg^rken yüzlerce * öfkeli Irflawda pÜitlamanın olduğu Boîgeye koşarak Saddaıtfflüs^yin yajjlısı ve^ABt) ^arşıtj sloganlar attı. toğraf 'Akıllı' füzeler sivilleri vurduRUSYA DIŞlŞLEId BAKANI Saldırı başarısız olacak # BM'nın olağanüstü zirvesi öncesinde savaşı durdurmak ve yasal zemine taşımak için elinden geleni yapacağını vurgulayan Rusya Dışişleri Bakanı Ivanov, ABD ve Ingiltere'nin savaşının "yasadışı ve başansızlığa mahkûm" olduğunu söyledi. îvanov, saldınnın Irak'ın demokratikleşmesiyle ilgisinin bulunmadığını vurguladı. • 10. Sayfada IRAK ELÇlSt SALÎH Cinayete ortak olmayın # Irak'ın Ankara Büyükelçısi Talip Abid Salih, ABD'ye karşı gerekirse yıllarca direneceklerını behrterek "Bu savaş ABD ile Irak'ın değil, emperyalıst güçlerle ezilenlenn savaşı. Irak'tan sonra sıra başkalanna gelecek. Türkiye de bunun farkında" diye konuştu. Salih "Türkiye hava sahasını açmamalıydı. Bu Irak halkında büyük hayal kınklığı yarattı" dedi. 5. Sayfada yıl o I<du ÂşıkVeysel Halk şiirimizin güçlü sesi Âşık Veysel türkulerı ve şiirleriyle yirminci yüzyıla damgasını vurmuş bir halk ozanıydı. Yokluğunu her gün biraz daha fazla duyarak anıyoruz onu kiŞİ Öldİİ ABD'nin akılh bombalan bu kez de Bağdat'ta bir sivil yerleşim ve alışveriş bölgesinı vurdu. Iki fuzenin isabet ettiğı Şaab semtinde alışveriş yapmak isteyen çok sayıda sivil yaşamını yitirdi. Reuters muhabirlen 15 yanmış ya da parçalanmış ceset saydıklannı bildirirken görgü tanıklan en az 27 kişinin öldüğünü söylediler. Iraklılar, çevrede askeri bir hedefın bulunmadığını öne sürdü. Çölde kanlı çatışma ABD ve güçlen ile Irak güçleri arasmda çölde kanlı çatışmalar yaşanıyor. Amerikan kaynaklan, Necef yakınlannda meydana gelen ve şımdiye kadarki en şiddetli çatışma olarak adlandırdıklan çarpışmada, yüzlerce Irak askennı öldürdüklenni öne sürdü. Irak'a göre de saldmlarda bugüne kadar 200 sivil öldü. Muhafızlar ilerliyor tşg ai Bağdat'a ilerleyişlen kum fırtınası ve direniş yüzünden yavaşlarken Irak Cumhuriyet Muhafızlan'nm Amerikan deniz piyadelerinin bulunduğu ülkenın orta kesımlerine doğru ilerlediğı bildirildi. CNN televızyonu, yaklaşık bin Amerikan askerinin paraşütle Kuzey Irak'a indığını ve böigedeki bır havaalanını ele geçırdığinı duyurdu. • 11. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY 1991-2003... Bugün Cumhuriyet 'le birlikte... ABD'nin Irak'taki çöl savaşı birinci haftasını doldur- du... Başta ABD'de olmak üzere aylardır dünya med- yasında Irak savaşının ne kadar kısa süreceği anla- tılıyordu. Bunu ABDyönetimi de sık sık dile getiriyor- du. örneğin, 11 Şubat günü ABD Senatosu'na bilgi veren dışişleri, affedersıniz Dışişleri yetkilileri, sava- şın 48 saat süreceğıni, bundan sonra Irak yönetimi- ni planlama çalışmaları yapılacağını açıklamışlardı... MArkasıSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog