Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

2-S» MART 2003 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Esir ABD'li askerler 'Oldürmek istemedim ama emir verdiler*• El Cezire televizyonu Iraklılar tarafından öldürülen ve esir alınan koalisyon birlikleri askerlerinin görüntülerini yayımladı. Pek çok uluslararası televizyon kanalı, El Cezire'nin görüntülerini canlı olarak yayımlarken CNN ve BBC'nin bu görüntüleri yayımlamaması dikkat çekti. DışHaberlerServisi-El Ce- zire televizyonu, Iraklı güç- lerce öldürülen veya esir alı- nan ABD ve Ingiliz askerle- rinin görüntülerine yer verdi. Savaş esirleri, Irak'a aldıkla- n emir nedeniyle geldikleri- ni, kimseyi öldürmek iste- mediklerini söylediler. Irak Devlet Başkan Yardımcısı Taha Yasin Ramazan'ın, dün erken saatlerde yaphğı açık- lamanın ardından esir ve ya- ralılann dünyaya gösterilme- sine başlandı. Yere rastgele yatınl- rnış cesetlenn yüzleri ve vücutlannın çeşitli yerierinin parçalanmış veya morarmış görün- Cesedı gösterilen bir askerin tam alnından vurulduğu dıkkari çe- kerken cesetlenn sayı- sırun 6 ya da 7 olduğu gözlendi. Iraklı yetki- liler, El Cezire televiz- yonunun ekrana çıkar- dığı ABD'li esirlere çe- şitli sorular yöneltti. Nasıriye'de yakalan- dığı bildirüen 5 esirden 2'sinin yaralı olduğu kaydedildi. Ekrana çıkanlanlar- dan ilkı. ABD Kan- sas'tan Pearson MiBer oldu. Er Mıller, "Ne- den buraya geknjıiz?" sorusuna, "Çünkü bu- rayagebnem söylendT yanıtıru verdi. Miller, "Emir altındaydım. Ancak çok zorda ka- brsam vurmam söyien- di. Ben kimseyi ökhır- mekistenıiyonnn'' ifa- delerini kullandı. Özel birliklerden Johnson adlı asker de aynı soru- ya, "Emir üzerine bu- raya geldinT yanıtmı verdi. Bu asker, "Sizin- lebiıükte kaçasker var- dı?" sorusunuysa "Bilmiyo- nım" diye yanıtladı. Bır baş- ka askerse, New Jersey'den James ReiDy oldu. Askerler adlannı, askerlik numaralanru, hangi kentten ve birlikten olduklannı söy- lediler. Daha sonra karnının sağ alt kısmından ve kolun- dan yaralanmış bir asker. yat- tığı yerden ekrana getirildi. Esirlerden 3'ünün Teksaslı, birinin New Jersey 'lı, binnin de Kansaslı olduklan belirtil- di. Esirler arasında adının Shauna olduğunu söyleyen 30 yaşında Teksaslı bir ka- dın da bulunuyor. Pek çok uluslararası televizyon kana- h, El Cezire'nin görüntüleri- ni canlı olarak yayımlarken CNN ve BBC'nin bu görün- tüleri yayımlamaması dikkat çekti. Bu esirler, Irak'ın eli- ne geçen ve savaşın başından beri ilk kez ekrana çıkanlan koalisyon birlikleri askerleri oldu. Bu arada ABD Dışişleri Bakanı Donald Rums- fdd ise Cenevre Söz- leşmesi 'nin savaş esir- lerinin görüntülerinin alınmasını yasakladı- ğını ileri sürdü. Rums- feld, Irak'ın Amerika- lı savaş esirlerinin gö- rüntülerini yayımlama- sının Cenevre Sözleş- mesi'nin ihlali oldu- ğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Do- nald Rumsfeld, CBS televizyonunun "Ulus- la Yüzleşıne" progra- mmda, Amerikalı ölü ve esir askerlerin gö- rüntülerinin kendisıne ızlettirilmesi üzerine, "Gösterdiğiniz bu gö- rünrüler Cenevre Söz- leşmesi'nin ihlalidir" dedi. Rumsfeld, savaş esirlerine nasıl davranı- lacağını düzenleyen uluslararası kuralları içeren sözleşmenin, ça- tışmada yakalanan as- kerlerin görüntülennin basın mensuplan tara- fından çekilmesinı ve- ya bu askerlerin sor- gulanmasını yasakla- dığını söyledi. Uluslararası Kızıl- haç Komitesi Sözcü- sü Nada Doumani, yaptığı açıklamada, "Cenevre SözJeşmesi'nin 13. maddesL, savaş tutsaktannın aşağüanmasuiL, hakarete uğ- ramasmı, halka sergilenmesi- ni yasaklar" dedi. Penta- gon'un da, Irak'ın güneyin- de kaybolan ,\merikan as- kerlerinin esir düştüğünü doğruladığı bildirildi. CNN televizyonunun ha- berinde, Pentagon'un kaybo- lan 10 kadarAmerikan aske- rinın esir düştüğünden. aile- lerini haberdaretmeye başla- dığı belirtildi. BUGÜN BÖLGEYE HAREKET EDİYORLAR Saghk görevlileri Güneydoğu yolcusu tstanbul Haber Servisi -Is- tanbul'daki 24 sağlık kurulu- şunda görevli yüzlerce hekim ve sağlık personeli, Sağlık Ba- kanlığı'nın aldığı karar doğrul- tusunda bugün Güneydoğu'ya hareket edecek. îstanbul'daki 24 sağlık ku- ruluşunda görevli yüzlerce he- kim ve sağlık personeline, Sağlık Bakanlığı Savunma Sekreterliği Kriz Merkezi'nin 21 Mart'ta aldığı karar dogrul- tusunda 24 saat içerisinde yo- la çıkmak üzere hazır olmala- n gerektiğine dair tebligat ya- pıldı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Istanbul Tabip Odası'ndan (IT@) yapüan açıklamada Sağ- lık Bakanlığı'mn karan gereği hekimlerin ve sağlık persone- linin 24 Mart Pazartesi sabahı saat 08. OO'de Istanbul II Sağ- lık Müdürlüğü'nde toplanarak Ankara üzerinden Güneydo- ğu'ya gönderileceği belirtildi. Sağlık Bakanlığı kararında yer alan hekimlerin görevlen- dirilme şeklinin tartışılması ge- rektığınin vurgulandığı TTBve ITO açıklamasında,"ABD'nin haksız savaşınm sonuçlarma ha- zırhk nrteti^nde" olduğuna dik- kat çekilerek "Hekimlerin ve be- raberindeki saghk personeHnin hangi gerekçe ile ohırsa okun ül- kemiz smırlanmn dışına çıka- nfanaması gerektiğini savunu- voruz" denildi. Gökteki göz Uydular kara harekâtında hayatı rol oynuyor Keşıf fotoğraflan çekip bazı ses kayıtları alıyor. Hazırhk: • • Kentlerdekı savaş alanları zorlayıcı olduğu ıçın istıhbarat çok önemli Stratejistler ıstıhbaratı ılgılenılen bolgelerı tanımlamak. potansıyel tehdıtlere ulaşmak jjzere koridor açmak ıçin kullanıyor. K entsel alanlardaki askeri operasyonlar iletişim, ulaşım ve düşmanla savaşın muhatabı olmayanları ayırmak gibı konulara odaklanır. Yüksek binalar ve yeraftı tünelleri savaşın boyutlarını belirler. Tahmin zorluğu savaşı bir kente taşımak konusunda komutanların kaygılanmasına neden olur. Sokak Savaşı Her görev öncesınde asker ve hedefler hakkında brjfing verıliyor. Operasyonlar başlayınca komuta kontrolü cepheden süreklı gelen haberlere gdre şekıllenıyor. Sokaklann geçılmez olması, yıkıntı veya kalabalık sıvıl kıtlesiyle karşılaşılması çatışmada acılen değışiklık gerektırır. Hareket Tamnmayan sokak ve bınalan tanımak Risk Kentsel alan bazı ozel tehlıkelerı banndırır İstıhbarat ve keşif Savaşılacak alanı ve duşmanı tanımak I İletişim Kaosa rağmen koordinasyon Helikopterler + • • Genellıkle keşff ve briiklenn hareketı ıçın kullanılır. Hedefte kısıtlamalar Hedef saptamak okul ve dinı mabetlerın varlığı nedeniyle kolay değil. Tank ve piyade A koordinasyonu Tanklardakı askerlenn kısıtlı göruş alanı olduğu içın karadaki askerler hedef belirteyıcı. Tanklar ve silahlı araçlar A Sokağın bır tarafını kapatmayı basanriarsa öbür yanına yakın duruyorlar. Gerideki tanklar A Uzakta olmalan ondeki güçlerden daha lyi hedef vurma şansı verir. Yeraltı tünelleri A • Bırlıklerın ılertemesı ıçın alan açar. Su ve elektrık altyapısı da buradadır. A Binalan temiztemek Çatılardan gırmek ıçerdekı düşmanı zayıf hale duşürup sokağa kaçmasına neden olur. Zemın gırişlennde bubı tuzaklan olabılir Önemli öncelik Yüksek binalan kontrol altına almak radyo alıcılan ve ıSUZ iletişim araçlan yerieştirmek için imkân sağlar. • • Binalar sorun oluşturur. Nişancılara imkân sağlar. Yıkılma tehlıkesi de var. Yerleşımin yoğun olduğu alanlarda radyo 1 dalgalan kanşabilir. Tanklann pozisyonlan A ' Bınalann ıçıne saklanabılır boylece ateş açılmasından korunur Oaha A küçük silahlı araçlar Çok dar veya molozla dolu sokaklarda tanklann geçmesı ıçın destek sağlar İçeri girerken Birlikler sadece çok gerekli olduğunda binalara girer. Giriş öncesinde çok iyi analiz gerekir. Binanın yapısına ilişkin bilgi, kat planları, koridorlar çok önemli. Assoaated Press 1 gıaphics Sürpriz Binalar yukarıdan aşağıya boşaltılır giriş Birimler zemınden gırerse bır kapı veya cam yenne duvar yıkarak girebılir. Alanlan işaretlemek Sprey boya veya tebeşırle oda ve binalar ışaretlenır. Doktor gerektığınde işaret vermek, guvenlı gınşler ve tehlıkeli olanlar ıçın gereklıdır bu. Saklanma riski Tavan ve duvarlan delerek gelen mermiler riski arttınyor. Halil Simsek: Heriki tarafinda kayıplan artar • Bağdat'ta sokak savaşınm başlaması durumunda her iki tarafın da kaybının artacağını belirten emekli Tuğgeneral Halil Şimşek, "Irak bunu göze almış durumda. Irak ordusu milliyetçi bir ordudur, her şartta vatanını savunacaktır" dedi. BARIŞDOSTER Eski Silahlı Kuwetler Akademisi Komutanı, emekli Tuğgeneral Halil Şimşek, Bağdat'ta sokak savaşınm başlaması durumunda, Irak'ın da ABD"nin de büyük kayıplar vereceklerini vıırgulayarak "Sokak savaşlan riskli, zor, zaman alan ve zayiah yüksek çarpışmalardır. Irak, tahammül kudreti kadar dayanabüir'' dedi Emekli olduktan sonra Halıç Ürmersitesi'nde Türk DevTİm Tarihi dersleri veren ve Jeopolitik Dergisi Yayın Kunılu Üyesı olan Şimşek, Bağdat'ta sokak savaşlannın olması durumunda Irak'ın hem e\ sahibi olarak hem de topraklannı savunan taraf olarak savaş vereceğinı \-urguladi Şimşek, "Böyle bir savaşta. şehirde büyük tahribat olur, her iki taraf da büyük zayiat verir. Irak bunu göze ainıış durumda. Irak ordusu milliyetçi bir ordudur. rejimle özdeşleşmiştir. Her şe>i göze alarak. her şartta vatanını savunacaktir" dıye konuştu. Şimşek, ABD'nin yüksek teknolojisı ve savaş gücü karşısında Irak'ın varlık yokluk savaşı verdığıne dikkat çekerek büyük insani kayıp olsa bıle, Irak'ın direnebildiği kadar direneceğini anlattı. Irak'ın, Vietnam gibi olmadığına işaret eden Şimşek, "YTetnam'ın arkasmda Rusya ve Çin'in desteği vanb. Irak burada çok yalnız, tecrit ediuniş durumda. Kendi olanaklanyla savaşıyor ve onurunu ortaya kojuyor. Avnca Metnam'uı cografi koşullan daha uygundu. Clkenûı derinlerine çekilebitiyoriardı. Irak'ın böyle bir şansı da yok" şeklinde konuştu. Islam dünyasuıın gelişmelere seyirci kaldığımn altını çizen Şimşek, "Emperyal bir güç, dünyanın parçalannuşhğını da fırsat bilerek Irak'ı bombabyor. Ama, harekât uzun sürse bfle. ABD er ya da geç sonuç alacaknr" diye konuştu. Savaştan sonra. ABD'nin kendini bu bataklıktan nasıl kurtaracağınm şimdiden belli olmadıgını ifade eden Şimşek, şöyle devam etti: "ABD'de 2004 yıhndaki başkanhk seçünlerinde eğer daha makul bir kadro iktidara gelirse, dünyaya 'kusura bakmayın' dfjerek Irak'tan çekilmeye çahşabihr. Ama şimdUd ekip yeniden seçüirse, hem ABD'nin çu\arları gereğL hem de tsrail'in >ükünü hafifletmek için, İran ve Surrye'ye operasyonlar olabffir." Kirli savaşın gözdesi biyolojik süahlar, nükleer ve kimyasal silahlara göre daha ucuz ve daha etkili Katliam için 1dolaryetiyorİstanbul Haber Senisi - Nükle- er, biyolojik ve kimyasal silahlar arasında ucuz ve etkili olması ne- deniyle biyolojik silahlar daha sık kullanılıyor. Birleşmış Milletler (BM) hesaplanna göre 1 kilomet- rekare alanda etkili olan nükleer si- lahın elde edilmesi için 1800 dolar gerekirken, biyolojik silahı elde et- mek için 1 dolar yeterli oluyor. Bu arada, biyolojik sılahlann geçmişi- nrn antik çağa kadar dayandığı, As- yalüarm hastalıklı çavdar taneleri- ni, Napolj'on'un sıtma mikrobunu biyolojik silah olarak kullandığı bildirildi. Ulusal Travma \ e Acil Cerrahi Derneği tarafından düzenlenen "Nükleer Biyolojik ve Kimyasal Si- lahlardan Korunma" konulu pa- nelde konuşan Prof. Dr. ABAkyüz, 1991 Körfez Harekâtı öncesi Irak'ta çocuk ölüm hızının binde dört iken bugün yüzde 25 olduğunu söyledi. Akyüz, 1991 savaşı sonrasında 5 milyon çocuğun öldüğünü bildirdi. Rİ Istanbul Tıp Fakültesi Mikro- biyoloji ve Klinik Mikrobiyolojı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ç^dem Bal ise çok daha ucuz, üretimi kolay ve toplu ölümlerde da- ha etkili olması nedeniyle biyolo- jik silahlann daha yaygm olduğu- • BM hesaplanna göre 1 kilometrekare alanda etkili olan nükleer silahın elde edilmesi için 1800 dolar gerekirken. biyolojik silahı elde etmek için 1 dolar yeterli oluyor. nu ifade etti. NATO'nuntoplam 31 bunla yıkanması, bulaşan giysıle- lere yapıldığına dikkati çeken Prof. silahıru biyolojik tehdit unsuru ola- rak belırlediğini dile getıren Bal. çi- çek, şarbon, botilinum toksini ve ve- ba mikrobunun en tehlikelileri ol- duğunu kaydetti. Biyolojik silaha maruz kalınma- sı durumunda. derinin bol su ve sa- rin torbaya konulması gerektiğini dile getiren Ciğdem Bal, %Tİicudun temas eden bölgelerinin dezenfek- tan madde ile temizlenmesi, göz- lerin su v e serum fızyolojikle yıkan- ması gerektiğini belirtti. Korunma- da şarbon aşısının daha çok asker- Dr. Bal. çiçek mikrobu bulaştıktan sonra 4 gün içinde aşı yapılması halinde hastalığın önlenebileceği- ni vurguladı. Boğaziçi Üniversitesi Nükleer Mühendislik Anabilim Dah öğre- tim üyesi Prof. Dr. Vural Altm da, DOĞU KENTLERİNDE ATROPİN SÜLFAT BULUNAMIYOR Eczanelerde panzehir yok ARÎFASLAN BATMAN / DİYARBAKIR - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yurttaşlar olası kimyasal ve biyolojik saldın karşısında önlem almmamasuıdan yakındılar. Batmanlılar, Körfez Savaşı'nda her eczanede bulunması zorunlu olan ve kimyasal saldınlara karşı panzehir etldsi bulunan "atropin sütfat" ampulü bu kez bulamıyor. Güneydoğu kentlerinde kimyasal ve biyolojik saldın tehdidine karşm halen önlem alınmadı. Batman'da yurttaşlar, 1991 Körfez Savaşı'nda kimyasal saldınlara karşı eczanelerde zorunlu olarak bulundurulan ampul "atropin sülfafı bu kez kentteki 50 eczanenin hiçbirinde bulamadıldannı belirttiler. Yurttaşlar, "Şimdilerde Körfez Savaşı'nda ahnan önlemleri arar olduk. Ne Saghk tl Müdüriuğü'nün ne de Shü Savunma'nın bir önlemi var. Kentte en azmdan 500 bin adet atropin sülfat (ampul) bulundurulması «ertkiyor. Ama yok. Savaş kapuruzda ve can güvenüğimiz tehKkede'' dediler. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri de günde en az 50-70 kişüıin Alo 112 Acil Servis arayarak kimyasal saldınlar karşısında alınan önlemlerle ilgili soru sorduğunu kaydettiler. nükleer silahlann somatik, gene- tik ve bombatik etkileri olduğunu belirterek bu silahlann düştükleri yerde 20-30 kilometrelik alanda yaşamı sonlandırdığını söyledi. Hücre moleküllerinin sürekli ken- dini yenilediğini ifade eden Altın, nükleer silahtan yoğun olarak etki- lenen kişilerin hücrelerinin kendi- ni yenileyemediğini, böylece kan- serli oluşumlar ve genetik sorunla- nn ortaya çıktığını bildirdi. Antik çağa dayanıyor Bu arada, biyolojik silahlann geç- mişinın antik çağa kadar dayandı- ğı bildirildi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Uzman Dr. Çağjar Özdemir, tarih boyunca do- ğal olarak ortaya çıkan bulaşıcı has- talıklann ve hastalık etkenlerinin, asken operasyonlarda kullanılabi- lecekleri fıkrini doğurduğunu söy- ledi. Özdemir, şunlan anlattı: "MÖ 6. yiizyilda Asyahlar düşmanlan- nın su kaynaklanna hastalıklı çav- dar tanesi katmışlardır. ÇeşhÜ bit- küerden ve hayvanlardan elde edi- len biyolojik toksinlerin. mızrak ve oklaruı uçlarına sürülerek insan öl- dürmekamacıyla kullanıkhklan da bihnmektedir." t 0
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog