Bugünden 1930'a 5,476,064 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 24 MART 2003 PAZARTESİ 8 HABERLER Son tezkereyle sadece hava koridorunu kullanma izni alan ABD, bölgeden geri çekiliyor ÜÜÜs veyığınaklar boşaltılıyorMAHMUT ORAL AKIN BODUR DtYARBAKIR/ ÎSKENDE- RUN - Türkiye'den sadece hava koridorunu kullanma izni alabilen ABD, bölgeden çekilmeye hazırla- nıyor. îskenderun Limanı sahasın- da Güneydoğu'ya sevk edilmek üzere bekleyen TIR'lann yükleri geri yüklenırken, Mardin'in Nu- saybin ilçesinde kurulan üsteki yı- ğınak geri götürülüyor. TBMM'nin üs ve limanlann modernizasyonuyla ilgili tezkere- sinin ardından askeri yığınak yap- maya başlayan ABD umduğunu bulamadı. Mart başından itibaren Türkiye'den kara harekâtı için izin isteyen ABD, son tezkereyle bir- likte sadece hava koridorunu kul- lanma izni aldı. Irak'a harekâtı gü- neyden başlatan ABD, Güneydoğu Anadolu'da yaptığı yığınağı geri çekmeye hazırlanıyor. Nusaybin'deki Küçük Sanayı Si- tesi ve eski Çukobirlik tesisini ki- ralayarak "Lojistik Destek Mer- ABD Nusaybin'deki üste yaptığı yığınağı da geri çekiyor. kezi''ne dönüştürmeyi amaçlayan ABD, çok sayıda askeri malzeme- yi tesise yerleştirdı. Ancak dün sa- nayi sitesindeki ABD askerleri ve malzemeleri almak için 5 otobüs ile çok sayıda boş kamyon ve TIR ilçeye gönderildı. Malzeme yükle- nen araçlardan 4'ü de dün Kızılte- pe Organize Sanayi Bölgesi'nde ABD'lilerce kiralanan fabrikala- rın önüne park edildı. Ancak, mal- zemeler araçlardan indirilmedi. Nusaybin Esnaf Sanatkârlar Odası Başkanvekili Zeynel Tun- çalan. sanayi sitesinin şubat ayın- da aylık 248 bın dolara ABDİile- re kiralandığını anımsatarak, "1 yıllık sözleşme yaptık. Siteyi bo- şaltacaklan yönünde bize bilgi ulaşmadı." dedi. Kiralanan tesis- lerde bir yandan geri dönüş hare- ketliliği yaşanırken. bir yandan da yeni nöbetçi kuleleri inşa edildi. Kuzey cephesi için ABD'nin 6 ge- miyle 1800 araç, 500 konteyner ve askeri malzeme indırdıği Iskende- run Limanı'nda da tersine sevkıyat başlayacağı belirtildi. Limandaüç gündür sevkıyat yapılmazken dün ikı minıbüs Mardin'deki üslere gönderildi. Incirlik Üssü'nden çık- tığı ve kumanya taşıdığı belirtilen 5 TIR'ın ikısı de limana girdı. Sa- at 09.00 sıralannda ise lımanda sevk edilmek üzere bekleyen 350 TIRın yükleri boşaltılmaya baş- landı. Yüklenmek üzere limana alınan yaklaşık 50 TIR da önceki gece çıkanldı. Bazı TIR şoförlen, malzemele- ri taşıyan Delta Taşımacılık fir- ması yetkılılerınin TIR'lardaki yüklerin boşaltılması tahmatı ver- diğini kaydettıler. Batman Hava Üssü'ne dün çok sayıda C-17 kar- go uçağı indi. Uçaklar Batman'dan ayrılırken, indirilen malzemeler hangarlara taşındı. Batı basıni: Savaş içinde savaş olasüığı giderek arttyor VVASHİNGTON/ LONDRA (ANKA) - Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Türk as- kerlennin Kuzey Irak'a girmesi konusun- da ABD'den onay aldıklannı belirten Ba- hlı basın. "Savaş içinde savaş" olasıhğı- run arttığmı öne sürdü. da ciddi bir diplomatik krizi gidermek için Ankara ıle Washington'ın Türk askerleri- nin Kuzey Irak'a konuşlandınlması konu- sundagörüşmeleryaptıklannı belirtti. Hü- kümetın, bin Türk askerinin Kuzey Irak'a girdiğı haberlerinı yalanladığına dilckat çe- ken gazete, "AncakTürk yetkilileri.VVas- hington ile bir anlaşmaya varılamama- sı halinde tek taraflı olarak asker gön- derebileceklerini söylediler" diye yazdı. OBSERVER™^ gerilimin yükseldiğinı öne süren gazete, "Savaş içinde savaş" biçimınde tarif edi- len kâbus senaryosunun olasılığının arttı- ğını savundu. Haberde, Iraklı Kürtlenn sı- nır bölgelerine mayın döşediği vurgu- lanırken, "Batılı diplomatlar, Türkleri, Kuzey Irak'ta tek taraflı harekete geç- memesi konusunda ikna etmek amacıy- la Ankara iie Washington arasında has- sas görüşmelerin yapıldığını söylediler. Kürt asiler ile Türk kuvvetleri arasında- ki çatışmalar Saddam'ı devirnıe kam- panyasını otomatik olarak olumsuz et- kiler" diye yazdı. Almanya AWACS'lardaki askerlerinin durumunu tartışıyor Taraf olursanız askeri çekeriz jSetoJjork Simes Türk as- kerlerinin Kuzey Irak' a girdiğinin hem Genelkurmay, hem de KDP yöneticisi Hoşyar Zebari tarafin- dan yalanlandığını belirten New York Ti- mes gazetesi ise buna karşın Türk hava sa- hasının açılmasından yararlanan ABD uçaklannın, Musul bölgesini yoğun bir bi- çimde bombaladıkJannı öne sürdü. V THE INDEPENDENT j C u r t l i d e r - ^ lerının Türkiye ile "sözsavaşı"nı hızlandırdıkla- nnı ifade eden gazete"Saddam sonrasın- da Iraklı Kürtlenn etkisini azaltnıa ça- basındaki Türkiye,ABD, İngiltere veAJ- manya'nın Irak'ı işgal etmemesi yolun- daki taleplerine boyun eğmeyi reddetti" diye yazdı. Gazete, Kürtlerin, Türkiye'den daha değerli bir müttefik olmak için güç- lerini koalisyonun emrine verdiklerini, ha- vaalanlannı da açtıklannı kaydetti. ABC: Türkiye kllltunsıır"Türkoyu- nunda Başbakan Tayyip Erdoğan'ın risk- li bir siyasi operasyonu var" iddiasında bulunan Ispanyol gazetesi,Türkiye' nin as- ker gönderme karanna en büyük tepkinin AvTupa'dan geldiğini belirtti. Gazete, Tür- kiye'nin bölgede kurulacak yeni düzenin birparçası olması gerektiğini belirtti. BERLİN (AA) - Almanya tçişleri Bakanı Otto Schily, Türk birliklerinin Kuzey I- rak'ta savaşa taraf olmadıkla- rı sürece, Türkiye'de görev yapan AWACS tipi erken uya- n uçaklannda bulunan Alman askerlerinin çekilmesi için bir neden bulunmadıgını söyle- di. Schily, Alman kanalı ARD'ye yaptığı açıklamada, "güvenlik kabinesinin" bu- gün de bir araya gelerek bu konuyu bir kez daha ele ala- cağını belirttti. Bırlik 90/YeşillerPartisi Ge- nel Sekreteri Volker Beck de, federal hükümetin karannı desteklediğini ifade ederek "İttifak sorunıluluklarımızı yerine getireceğiz. Ancak Türkiye savaşa taraf olursa bizim yaptığımız görev, sa- vunma yardımı olmaktan çı- kar" diye konuştu. Beck, "fe- deral hükümetin, tek taraflı aldığı kararla NATO'ya za- rar verdiği" şeklinde muhale- fet partileri tarafından yönel- tilen eleştirileri de reddederek bu konudakı karan NATO müttefiki ülkeler ile görüştük- lerini, bu nedenle Federal Meclis'in onayına gerek ol- madığını söyledi. Federal Meclis Başkanı Wolfgang Thierse "Türk Hür Demokrat Parti, ' Tnrkiye'deki uçaklarda Ahnan askerlerinin görev v-apabümesiicin'Vkdis'te / oylama yapümasını isfodL birliklerinin Kuzey Irak'a girmeleri durumunda, Al- man askerlerinin görevleri- nin yeniden gözden geçiril- mesi gerektiğini" söyledi. 'Karan NATO vermeli' Muhalefetteki Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi'nin (C- SU) Genel Başkanı Edmund Stoiber, federal hükümeti, tek başına bir yol izlememesi ko- nusunda uyararak "Eğer Tür- kiye taraf olursa o zaman AVVACS uçaklanyla ilgili ka- rar NATO içerisinde veril- meli" dedi. Stoiber, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, mevcut durumda, Alman askerlerinin AWACS uçaklan içerisinde görev yap- maya devam etmeleri gerekti- ğini kaydetti. Bırlik partilerinin (CDU/C- SU) dış politika sözcüsü Fri- edbert Pflüger de hükümetin Türkiye'ye yönelik uyansım sert bir dille eleştirerek "Tür- kiye'nin tutumunun nedeni ve çapı bclli olmadan federal hükümetin Türkleri açık bir şekilde tehdit etmesini anla- yamıyorum" diye konuştu. Hür Demokrat Parti (FDP) ise AWACS uçaklannda bu- lunan Alman askerlerinin Tür- kiye'de görev yapabilmeleri için, Federal Meclis'te oyla- ma yapılması talebiyle Fede- ral Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Faciadan dönüldü Urfa'yabornba vegüdümlüfiize mermisidüştü BİRECÎK-YİRANŞEHÎR (AA) - Şanlıurfanın Birecik ve Viranşehir ilçelerinde dün gece hareketli saatler yaşandı. Birecik ilçesine bağlı Özveren köyü yakınlanna bölgeden geçen uçaklardan bir bomba, Viranşehir'in Ayaklı köyü yakınlanna ise güdümlü füze mermisi düştü. Yetkililer, her iki olayda facianın kıl payı atlatıldığını söyledi. Özveren Köyü Muhtan Mehmet Yılmaz. saat 17.30 sıralannda köyün üzerinden 7 uçağın geçmesi üzerine dışanya çıktıklannı, uçaklardan birinden köy dışına bir cisim düştüğünü gördüklerini anlattı. Yılmaz, "Uçak sesinden sonra bir patlama duyduk, köy dışında 3 metre yüksekliğinde alev yükseliyordu. Çok korktuk. Olay yerine gidemedik. Bir füze olur endişesini taşıdık. Hemen güvenlik güçlerine haber verdik. Olay yerinde bir çukur oluştu. Bomba köyümüze düşseydi, bir facia olurdu. Ucuz atlattık" dedi.Viranşehir ilçesine bağlı Ayaklı köyü yakınlanna düşen 1 metre 30 santim uzunluğundaki metal parçası üzerinde yapılan ilk inceleme sonucu, güdümlü fiize mermisi olduğu belirlendi. Merminin gövdesinin parçalanarak dağıldığı, çekirdeğinin ise köy yakınına düştüğü belirtildi. Yetkililer, patlamayan merminin gövdesinin parçalanma sonucunda 300-500 metrelik bir alana dağıldığmı ve güvenlik nedeniyle bölgeye girişlerin yasaklandığını belirtti. 5 metrelik çukur oluştu Yetkililer, mermi çekirdeğinin düştüğü yerde, 3 metre genişliğinde bir çukur açıldığuıı, bugün Incirlik veya Diyarbakır'dan bir uzman ekibin olay yerine gelerek incelemelerde bulunacağıru söylediler. Yetkililer, uzman ekipler gelinceye kadar bölgeye kimseyi sokmayacaklanm belirttiler. Şanhurfa Valisi Şükrü Kocatepe gerek Birecik'e bağlı Özveren köyü gerekse Viranşehir'e bağlı Ayaklı köyü yakınlanna düşen cisimlerin araştuıldıgım belirterek "Incelemeler devam ediyor. Herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu değil" diye konuştu. TBMM İnsan Haklan Komisyonu'nun cezaevinde ziyaret ettiği Leyla Zana: Bugün olsa Kürtçe yemin etmezdim EMtNE KAPLAN ANKARA - TBMM In- san Haklan Komisyonu üyeleri, A\Tupa tnsan Hak- lan Mahkemesi'nin (AlHM) karan üzerine 28 Mart'ta yeniden yargılan- malanna başlanacak olan eski DEP'lı millervekılleri ile görüştü. Leyla Za- na'nın millervekillerine, "Bugün olsa Kürtçe ye- min etmezdim, o günün koşulları farklıydı" dedi- ği öğrenilirken DEP'liler, yeniden yargılanma hakkı- nın verilmesinin toplumsal banşa katkı sağlayacağını belirttiler. TBMM tnsan Haklan Komisyonu üyeleri AKP'li Faruk Ünsal ve Mücahit • tnsan Haklan Komisyonu üyeleri, 28 Mart'ta yeniden yargılanmalanna başlayacak eski DEP milletvekillerini, kaldıklan Ulucanlar Cezaevi'nde ziyaret etti. Görüşmede, AKP'li Dayanoğlu, "Türk ve Kürt aydınlar olarak banş içinde birlikte yaşayacağız " diye konuşurken, Leyla Zana da , "Hapis hayatı bana sabrı ve başkalannı dinlemeyi öğretti" dedi. Daloğlu ile CHPlı Şerif Ertuğrul, yeniden yargı- lanma çerçevesinde ilk du- ruşmalan 28 Mart'ta yapı- lacak olan eski DEP'li mil- lervekilleri Leyla Zana. Orhan Doğan, Hatip Dic- le ve Selim Sadak' ı Anka- ra Ulucanlar Cezaevi'nde ziyaret etti. Görüşme sıra- smda AKP'li Daloğlu. "Ben Türküm ve Sünni- yim. Şu ülkede beraber yaşayacağız, aydınlar arasında da, benim taba- nımda da Kürtlere sıcak baknıayan insanlar var. Türk ve Kürt aydınlar olarak banş için birlikte yaşayacağız. Omuz omu- za ülkenin ilerlemesi için gayret edeceğiz" dedi. Za- na'nın, Daloğlu'nun sözle- ri üzerine "Evet, aynı nok- tadayız" dediği belirtildi. 'Koguliar farkir Hapis hayatının kendi- lerine çok şey öğrettiğini anlatan Zana'mn, "Sabn ve başkalannı dinlemevi öğretti. O günün koşul- ları çok farklıydı. Bugün olsa Kürtçe yemin et- KÜLTÜK • SANAT (0212)2*3 t« 7» KÜLTÜK • SANAT (0212) 1*3 M 7 t mezdim" dediği ögrenil- di. Zana, 9 yıldır hapiste olduklannı. kalan 2 yıllık sürelerini de çekebilecek- lerini, ancak yeniden yar- gılanma hakkının veril- mesinin toplumsal banşa çok büyük katkı sağlaya- cağını söyledi. Komisyon üyeleri. ceza- evinde yatan biri kanser hastası diğeri de "Hayata Dönüş Operasyonu" sıra- sında kendini yakan iki mahkûmun tedavileri için komisyona yaptıklan baş- vTiruyu da yerinde incele- di.Cezaevine giderek mah- kûmlarla ve cumhuriyet savcısı ile görüşen üyeler, mahkûmların hastaneye sevkini sağladı. Komisyonun insan hak- lan ihlalleri açısından hastanelerin de ince- lenmesi yönünde karar alması nedeniyle üye- ler. Numune Hastane- si'nin mahkûmlar ko- ğuşunda da mceleme- lerde bulundu. Ölüm orucundakı üç mah- kûmla görüşen mıllet- vekillerinin, ölüm oru- cunu bırakmalan yö- nündeki ikna girişim- leri sonuçsuz kaldı. Mahkûmlar, " F tipin- de değişikiik olunca- ya kadar eylemleri- mize devam edece- ğiz" dedıler. GUNDEM MUSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada Amerikan televizyonlannın verdiği haberterin çoğu kısa sürede yalanlanıyor. Amerikan medyasına göre, Taha Yasin 3 kez, Tank Aziz 2 kez öldü. Saddam'ın akrabaları sırat köprüsünü sürat köprüsü yaptı, iki- de bir gidip geliyorlar! Ele geçirilen bölgeler, şehirter başka âlem. Daha ikinci gün ABD'nin denetimine ge- çen Basra, her gün yeniden denetim altına alınma- ya çalışılıyor. Abraham tanklan da sürekli ileriyor. Ve- rilen hız raporu doğru olsa, tanklann şimdiye hızını alamayıp Kuzey Kutbu'nu mesken tutması gerekir- di. Tıpkı 1991 'de olduğu gibi bu savaşta da medya ya- lanları ayrı bir ders konusu olacak. 2- Girişte vurguladığımız gibi ABD, ilk 48 saat için- de Irak'a bomba yağdıracak, devamında Saddam yönetimi pes edecek, ardından Irak'ın imar-tımar iş- leri başlayacaktı. Görülüyorki, hesaplar kumar. Eğer savaş bir hafta daha bu dalgalanmayla giderse, bü- tün dengeler değişebilir. Havadan vura vura Bağ- dat'ı bulmak kolay görünmüyor! 3- Irak'a saldın dünyadaki Amerikan düşmanlığını daha da şiddetlendirdi. ABD'nin karadan ileriemesi durdurulur da karşılıklı bir cephe oluşursa, bunun devamı, ABD'den nefret edenlerin Irak'a gidip savaş- maya başlaması şeklinde de gelebılir. 4- llanen uluslararası kurumlar aranıyor! ABD'nin İngiltere ile birlikte gıriştiği savaşın uluslararası yasal- lığı olmadığını söyleyecek bir kurum yok. Tek tek karşı çıkan ülkeler ayn bir blok oluşturabi- lirmi? Bu durum bir ölçüde savaşın seyrine bağlı. Kısa sü- rede biterse ABD yeni bir uluslararası kurum oluştu- rur. Uzarsa, karşı blok bunu dener. Sonuçta, dünya dengeleri yeni kurumlara gebe. Türkiye'nin yeri 5- Türkiye'nin durumu belirsizliğini koruyor. AB- D'nin kuzey cephesinden tümüyle vazgeçtiği haber- leri "üzüntüyle" duyuruluyor! Iskenderun'daki hare- ketlilik azaldı. Tersine trafik başladı... Bütün bunlar ABD'nin Türkiye'den beklentilerinin ortadan kalktığını göstermiyor. Bugün attığı adımlar B planından çok "blöfplanı" kokuyor. Orta vadede yine Türkiye'den istediklerini almak için kapıya da- yanacaktır. Bu nedenle hükümetin bir an önce karar- sızlığı bırakıp, nerede duracağını kesinleştirmesi ge- rekiyor. 6- Türkiye'nin Irak'ın kuzeyine ilişkin hassasiyeti uluslararası bir durum haline geldi. O kadar geldi ki, ABD'ye bir şey diyemeyen Almanya bile, azıcık fır- sat bulsa, "temel çelişki Türkiye'nin Irak'a girişidir" demeye kalkacak. AB Türkiye'ye soğuk; ABD'ye yaklaşıp çekiliyor- sunuz, diyor... ABD Türkiye'ye soğuk; ne kadar destek vereceği- niz belli değil, mevsimlere göre değişiyor, diyor... Arap Birliği Türkiye'ye soğuk; Türkiye'nin yönü za- ten Batı'ya dönüktür, diyor... Ulusal çıkariarımızı ve güvenliğimizi hesaplarken, dünyada yalnızlaşmamaya da dikkat etmemiz gere- kiyor. Bunun başlıca yöntemi de, güvenilir olmak, yapılanlaria söylenenler arasında fark bırakmamak... 7- Başkasının desteğiyle ayakta durabilirsiniz, bir ölçüde yürüyebilirsiniz de. Ama koşamazsanız, uzun mesafe alamazsınız... Ekonomimizi ABD'den gele- cek savaş desteğine bırakmak gafletle başlayan söz- cüklerle tanımlanabilir. Kaldı ki, ABD hiçbir ülkeye be- dava para vermez. Vermişse, bir başka yerden çıka- nr. ABD para verse bile, bu belli bir çevreyi mutlu ede- bilir ama, ekonomiyi rahatlatamaz. önümüzdeki hafta aynca önemli. Kararlanmızı alır- ken, "bize ne yaparlar" diye değil de, "ne yapmalı- yız" diye başlayıp, bağımsız düşünmemiz gerekiyor! ankcum@ttnet.net.tr SÖYLEŞİ ATTİÜULHAN "...Daha 'O Zaman' 'Neler' Söylemişti?.." • BaştarafıArka Sayfada ğini gündeme getirdik- lerinde de mutâbıkız. Ne var ki tüm bu düşün- celerden çıkardıkları sonuçlar ve sunduklan reçeteler konusunda, kesinlikle mutâbık de- ğiliz..." "...bizce onlann sun- duklan reçete -ki, Avru- pa toplumunun bir sını- fın (Burjuvazi'nin) dün- ya üzerindeki diktator- yası yerine; onun karşı- tı olan diğer sınrfın (Pro- letarya'nın) diktatorya- sını öngörmektedir.-In- sanlığın ezilen kısmının sosyal hayatına, hiçbir önemli değişikiik getir- meyecekir. Her halü- kârda, nesnel bir deği- şikiik olacaksa da; bu değişikiik, iyileşme yo- lunda değil, kötüleşme yolunda olacaktır. Bu, sadece daha az gücü olan ve daha aşağı dü- zeyde organize bir dik- tatörün yerine; aynı Ka- pitalist Avrupa'nın (ki, Amerika'yı da buraya dahil etmek gerekmek- tedir) Avrupa çapında bütünleştirilmiş olan tüm güçlerinin, dünya- nın geri kalan kısmı üzerinde, ortak dikta- toryasınm getirilmesi demektir..." "...biz bunun karşısı- na, farklı bir tez koyu- yoruz. Şöyte ki, insanlı- ğın yeniden yapılandınl- masının maddî zemini, yalnız sömürge ve yan sömürgelerin, metro- polleri üzerindeki dik- tatoryası aracılığı ile oluşturulabilir. Zira, yal- nızca bu yol; yerküre- nin, Batı Emperyalizmi tarafından zincire vu- rulmuş olan üretici güçlerinin, kurtuluşu ve atılım yapması için, gerçek bir teminat sağ- layabilir..." Yoksa bizden biri mi? (Kimin bu sözler? Ki- min bu alışılagelmiş de- ğeriendirmelerı allak bul- lak eden, gür ve korku- suz ses? Adını duymuş muyduk? Yoksa onu ta- nıyormuyuz? Bizeyakın, hatta belki de, bizden bi- n mi? Söyledikleri üzerin- de, dünyanın günümüz- deki hâline bakarak, siz hele düşünedurun; o ve düşüncesi üzerinde, et- raflıca konuşacağız...) Beşinci Gün... • Baştarafı 1. Sayfada girmesine 'evet' diyen Amerika 'makur olanı yapmıştır. Bir savaş başladığı yerde durmaz; ateş ke- silse bile olayın nereye sürükleneceğini işin başında kestirmek sa- vaşı başlatanlar için de güçtür. Ancak Bush >öneri- mi Müslüman coğraf- yasındaki petrol harita- sı üzerine egemenliğini kurmak istiyorsa, Tür- ldye'ye muhtaçtır. Ken- di k 'i ne gere- ğinden çok küçümseye- lim, ne de büyümseye- lim. Irak savaşında Ku- zey cephesini dolar pa- zarlığı üzerine kurma- ya çalışmak, bağışlan- maz bir hataydı; hata- nın neresinden dönü- lürse dönülsün yararlı- dır. Türkiye Cumhuriye- ti varoluşunu her ne pa- hasına olursa olsun sa- vunup koruyabilecek bir ulus devleftir; bu nokta hiç unurulmaya... Cumhuriyel
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog