Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makale



Katalog


«
»

24 MART 2003 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Dışişleri Bakanı Gül, insani amaçlı birçok işbirliğinin olacağını söyledi ABD İncirlik'i kullandıANKARA(CumhuriyetBûro- sıı)-ABDİle «Kuzey irâk'tako- ordinasyon" ve savaşta üslerin ""insani amaçh" kullanılması ko- nusunda görüşmelerbaşladı. Dı- şişleri Bakanı Abdullah GÜL ya- ralı taşıyan özel kuvvetlere bağ- lı bir C-159 ripi uçağın Incir- lik'e inişine izin verildiğini açık- layarak "insani amaçh birçokiş- biriiği olacak" dedi. ABD Baş- kanı George Bush'un danışma- nı Zalmay Halibad ın hafta ba- şında Ankara'ya geleceği, Silo- • ABD askerlerinin Ürdün üzerinden Kuzey Irak'a geçtiğini bildiren ABD kaynaklan "Türk ve ABD askerlerinin sayılan eşitlenmeye başladı. Bunlann koordinasyon olmadan ayn hareket etmeleri istenmeyen çatışmalara neden olabilir. Türk askerlerinin uluslararası koalisyon kontrolü dışında olmaması için görüşmeler başladı" dediler. pi 'de kurulacak "5'B koordinas- yon" biriminin aynnhlannın ele alınacağı öğrenildi. ABD kaynaklan, Başbakan Erdoğan'ın "ABD'yle Türk as- kerierinin Kuzey Irak'a girme- sinde anlaşak" sözlerini doğru- lamazken, "Anlaşmayok, görüş- meler sürüyor" dediler. Erdoğan ile ABD Dışişleri Ba- kanı Cotin Pövveü'ın telefon gö- rüşmelerinin ardından "Kuzey Irak'ta koordinasyon, insaniyar- dımlar, üslerin kuUanmuve NA- TO etkmÜkleriw konusunda gö- rüşmeler yeniden başladı. Siya- si düzeyde görüşmelerin ABD'- nin Ankara Büyükelçisi Robert Fearson, askeri düzeyde görüş- melerin ise Ankara'daki yüksek rütbeli bir Amerikan subayı ta- rafindan yürütüldüğü öğrenildi. Pearson'ın görûşmeteri Pearson, dün Dışişleri Bakan- lığı'nda Müsteşar Büyükelçi Uğur Ziyal ve mutabakatlann B.1 aşbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ulusa Sesleniş konuşmasında ABD ile Irak konusunda "bütün konularda" mutabakata vanldığını savundu Erdoğan, Türk hava sahasını açarak "savaşın bir an önce bitmesi için tedbirler aldıklannı" öne sürdü. Başbakan Erdoğan, Ulusa Sesleniş konuşmasında son olaylan değerlendirdi Savaş mahallede bir yangm ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Başbakan Recep Tay- yip Erdoğan, Ulusa Sesleniş konuşmasında hükümetin Türk hava sahasını açarak "Sa- vaşm bir an önce bitmesi için tedbirler aldıklannı" öne sürdü. Erdoğan, ekonominin kınlgan yapısına gerekçe ola- rak önceki hükümetleri göster- di. Savaşı, "mahallede çıkmış ba-yangm" olarak niteleyen Er- doğan, Türkiye'nin Kuzey Irak'a sınır güvenliği ve göç hareketleri için önlem almak üzere gireceğini kaydetti.Erdo- ğan ABD ile Irak konusunda "bütün konularda" mutaba- kata vanldığını savundu. Erdoğan, dün akşam kamu- oyunu ve piyasalan rahatlat- maya dönük mesajlar ıçeren "Ulusa Sesleniş" konuşması yaptı. Konuşmasının başında basını, "yanıltıcı haber kam- panyalarT düzenlemekle suç- layan Erdoğan, "Türkiyemen- faaüanna aykın yayuı yapü- mamasınT istedi. Başbakan'ın açıklamalan ana hatlanyla şöyle: Kuzey Irak'a girilecek: Irak sınınnın ötesinde belirli bir şerit boyunca yapacağımız as- keri düzenleme, Türkiye'ye yönelebilecek göç hareketini kontrol edebilmeyi, göçmen- lere insani yardımı etkinlüde ulaştırabilmeyi, güvenliğimi- ze dönük bazı provokasyonla- n önlemeyi ve sınırlanmızın güvenliğini korumayı amaçla- maktadır. Bölgedeki Türk as- kerinin mevcudiyeti, gerek Türkiye gerek bölge için bir güven ve istikrar unsuru ola- caktır. Bütün bu konularda ABD ile mutabakata vanlmış- tır. Hava sahası, müttefıkliğin gereği: Türk hava sahasının açılması, Türkiye'nin menfa- atına olup Amerika ile mütte- fik olmamızın gereğidir. Ha- va sahasını açmamız, devleti- mizin müttefikkriyle ilişkile- rimizi korumamıza, muhte- mel gelişmelere karşı güven- liğimiz için tedbir almamıza, savaşın bir an önce bitmesine, savaş sonrası banşın tesisine, Irak'uı bütünlüğünün korun- masına, bütün bölgeyi ve ül- kemizi etkileyecek provokas- yonlan önlemeye yöneliktir. BMyaraaklı:, BM'nın Irak sorununda adım adım devre dışı kalması sebebiyle, Tür- kiyemizin güvenliği için at- mamız gereken adımlan bir an evvel atma ihtiyacı ile kar- şı karşıya kaldık. Temel mis- yonu 'banş' olan BM, derin bir yara aldı. Avrupa Birliği ülke- leri içinde ciddi bölünmeler yaşandı. hazırlanmasından sorumlu Bü- yükelçi Deniz Bölükbaşı ile bir arayagelerekyaklaşık 1 saatgö- rüştü. Pearson, görüşmesinin ar- dından gazetecilerin sorulannı yanıtsız bıraktı. Dışişleri Baka- nı Abdullah Gül ise ABD ile Kuzey Irak'ta koordinayon ko- nusunda görüşmelerin "karşı- hkh anlayış içerisinde olumlu yönde devam ettiğmi" söyledi. ABD ile müttefiklik ilişkile- ri çerçevesinde bir dizi işbirliği- ni sürdürdüğünü belirten Gül, tncirlik'in dün ilk kez "in- sani amaçh" kullanıldığı- nı açıkladı. Gül, yaralı ta- şıyan özel kuvvetlere bağ- lı bir C-159 tipi uçağın In- cirlik'e inişine izin veril- diğini açıklayarak "insani amaçh birçok işbirBğiola- cak" dedi. Öncelikli gündem Kuzey Irak konusunda Türkiye'nin göç hareket- lerini kendi içine almak istemediğini vurgulayan Gül, Türkiye'nin bu has- sasıyetini herkese açıkça dile getirdiğini söyledi.. Edinilen bilgilere göre dün yeniden başlayan gö- rüşmelerde Türk tarafi Ku- zey Irak'a asker gönderme, ABD tarafi da Türkiye'de- kı üslerden "insanalamaç- taria" yararlanma konula- nnı öncelikle gündeme ge- tırdiler. Ifrdün'den KJrak'a Kuzey Irak konusunda da ABD tarafi, Türkiye'den "uhıslararası koansyonun kontrolü" dışında Kuzey Irak'ta askeri harekâta gi- rişmemesini istedi. ABD kaynaklan, Tür- kiye'nin hava sahasını aça- rak uluslararası koalisyon- da yer almasının yeterli ol- madığını vurgularken "ABDaskerleri Ürdün üze- rinden Kuzey Irak'a geçi- yor. Türk ve ABD askerle- rinin sayılan eşitlennıeye başladL Bunlann, koordi- nas>on olmadan hareket etmeleri çabşmalara neden olabilir. Kürtgruplarla ge- rilim olabilir. Bu nedenle Türkaskerlerinin uluslara- rası koalisyon kontrolü dı- şuıda olmamasıiçin görüş- meler başladı" dedi. ABD helikopteri duştu: 6 olu • VVASHINGTON (AA) - Afganistan'da HH-60BlackHawktipi bir Amerikan helikopterinin düşmesi sonucu 6 kişinin öldüğü bildirildi. ABD Merkez Komutanlığı'ndan yapılan açddamada helikoptenn düşmesi sonucu içindeki 6 askerin öldüğü belırtildi. Açıklamada, helikopterin Gazni'nin 29 kilometre kuzeyinde tıbbi bir kurtarma görevi sırasında düştüğü belirtildi. Vurulmadığı belirtilen helikopterin düşme nedeninin araştınldığı belirtildi. Belçika'dan AB uyarısı • BRÜKSEL (AA) - Belçika Dışişleri Bakanı Louis Michel, Ankara'nın, NATO ve ABD'ye karşı gelerek Kuzey Irak'a birlik göndermesi halinde, Türkiye'nin AB'ye katılmasına izin verilmesinin düşünülemeyeceğini söyledi. Michel, televizyondaki bir tartışma programında, "Ankara'ya, Irak'a asker göndermemesi için çok güçlü baskı yapmak amacıyla gösterilecek diplomatik çabalara kendisinin dahil olacağını belirtti. Michel, bunun Türkiye'nin Avrupa'ya katılımını reddetmek için karar verici unsur olacağını iddia etri. ERDOĞAN'IN ŞAŞIRTAN DEMECÎ: SHP GENEL BAŞKANIKARAYALÇIN: Kuzey Irak konusunda Federe yapı Türkiye'nin ABD ile anlaşma sağlandı WASHINGTON(AA)-Baş- bakan RecepTayyip Erdoğan, Amerikan Newsweek dergjsi- ne verdiği demeçte, Türk bir- liklerinin Irak içlerine yaklaşık 20 kilometre girmesinin, ABD tarafindan kabul edildiğini söy- ledi. Erdoğan, Newsweek deıgi- siyle röportajında, ABD ile ya- şanan sıkıntılarda Amerikan medyasının büyük sorumlulu- ğu olduğunu belirtirken savaş sonrasında Türkiye'nin, Irak'ta görev yapması olası bir BM banş gücünde yer alabileceği- aleyhine olmaz ne işaret etti. Derginin yöneti- cilerinden LaHyWeymouth'un "Türkiye'nin,koansyonun tam bir parçası olmamasından üz- gün müsünüz* sorusuna, "Tür- kiye, koaiisyonun parçasıdır" sözleriyle yanıt veren Erdo- ğan, ABD Dışişleri Bakanı Co- Bn PövveU'dan Türkiye'ye ile- tilen son talebin sadece hava sa- hasının kullanımına ilışkin ol- duğunu belirtti ve "Bizden, uçuş nakkıistendiğinde,biz de, lurkboiiklerininKum Irak'ta ohnasmı »tediğimizi söyledik. ABD de bunu onavladı" dedi. ANKARA (AA)-SHP Ge- nel Başkanı Murat Karayal- çın, Irak'ta Kürt nüfusunun ağırlık taşıdığı bir federe yapı- run "Türkiye'nin akvhineohna- dığmT söyledi. Karayalçın, Park Otel'depar- tisinin il başkanlan toplantısı- nın açılışında yapüğı konuş- mada, Irak savaşından duydu- ğu üzüntüyü dile getirdi. "Ba- ba Bush"un ifade ettiği "yeni dünya düzeni"ni, "oğul Bush"un uyguladığmı söyleyen Karayalçın, savaşı engelleye- meyen, silah denetçilerini çe- ken BM'nin şimdi ne yapaca- ğını sordu. Kuzey Irak'ta, Türiaye'nmve bölgenin huzurunu olumsuz yönde etkileyecek gelişmeler- le karşı karşıya kalınabüeceği uyansında bulunan Karayal- çın, "Irak'm toprak bütünlü- ğünün bozulmaması. Türk- meukrin nüraslan ölçüsünde yönetmün asfiunsuruobrakgö- rüonekrikoşuhıyla,Irak'mku- zeyinde Kürt nüftısunun ağır- hk taşıdığı, bir federe, özerk, otonomyapı Türkiye'nin aley- hine değüdir" diye konuştu. AKP'nin 'yıldırma politikası' karşısında TRT Genel Müdürü de istifa etti Yener de baskıya dayanamadı Yücel Yener istifasını verdL ANKARA (Cumhumet Bü- rosu) - AKP hükümetinin, yasal engellernedeniyle görevden al- mayı başaramadığı TRT Genel Müdürü Yücel Yener. istifa et- ti. Işbaşına gelir gelmez, hızlı bir kadrolaşma operasyonu başlatan AKP hükümetinin üst düzey bü- rokratlara dönük baskılan her- gün yeni bir istifa getiriyor. Di- yanet tşleri Başkanı Mehmet Nuri Yıhnaz'ın ardından TRT Genel Müdürü Yücel Yener de AKP hükümetinin baskısına da- yanamayarak dün istifasını ver- di. Genel müdürlük için AKP hü- kümetine yakınhğıyla bilinen RTÜK Başkanı Fatih Karaca'nın adı geçiyor. Yener, dün istifasına ilişkin dilekçeyi Başbakanlık'a sunar- ken, konuya ilişkin yaptığı ya- zılı açıklamada, TRT'yi kalkın- dırmak için elinden geleni yap- tığını belirtti. Görev süresi boyunca Atatürk ilke ve devrimlerinin kökleşme- si için çaba gösterdiğini vurgu- layan Yener, TRT'nin gelirle- rinin ve izleme oranlannın çok büyük oranda yükseldiğini bil- dirdi. Yener şöyle devam etti: "Gö- rev yapttğun süre içerisinde, top- tunisalveküttürd hayatmuzınge- bşmesme,insanmuzm eğhim dü- zeyinin yüksehnesine \ardniKi o(- mayu dofru, tarafsız habercin- ği, Türkçemizin güzel kullanıl- masmı,demokrasininöğretilme- si ve geüştirilmesine, uhısal çı- karlanmızı korumaya, At ıtürk ilke ve inkılaplannın kökleşme- sine ve Türkiye Cumhuriyeti Devieti'nin çağdaş uygarhk dü- zeyine ulaşma hedefine katloda bulunmayı ilke edindik. Bütün bunları anayasa. TRT Yasası, kamu ya\ın ilkeleri ve gelenek- lerimizden ödün vermeden ger- çekleştirdik. Dileğhniz, TRT Ya- sası'nuı değiştirilerek Yeniden Yapılanma Programının' tüm unsurlanyla hayata geçirümesi ve kurumumuzun 40 yıl önceki özerk yapısına kavuşturulması- dır. TRT kurumu, bugün oldu- ğu gibi yann da Türkiye'nin ve Türk ulusunun emrinde, ana- yasa,yasalar ve kamu yayın flke- lerinden ve çağdaş yaymcıhk an- layışından ödün vermeden ya- yınlannı sürdürecektir." Once 'inadına' şiir, sonra 'başüstüne' tezkere! TBMM, 20 Mart gününe şiirle ^başladı. "Dünya Şiir Günü" ve Âşık Veysel'in ölüm yıldönümü nedeniyle gündem dışı söz alan AKP'lı Recep Garip kürsüye çıktı. Garip, savaş tezkeresinin görüşüleceği güne şiirle başlamaktan dolayı biraz mahcup görünüyordu: "Talihsizliğim, savaşın çocuklannın gözierimin önüne düşmesi, genç yiğitlerin, nazlı kızlann bir karanfil gibi ağıta durması, böyle bir günde şiiri konuşuyor olmaktır; bu nedenle üzgünüm. Ne var ki, dünyanın bir yanında savaş, diğer yanında yaşamın bütün güzellikleh devam ediyor; o nedenle, savaşa rağmen, inadına şiir, diyorum." Garip, daha sonra Nâzım Hikmet'ten Sezai Karakoç'a, Ismet Özel'den Âşık Veysel'e dek birçok şaırden dizeler okudu. Bu arada CHP sıralanndan Cevdet Selvi "Savaşa gel savaşa" diye seslendi. Arkasından CHP'li Ali Rıza Gülçiçek ve Kültür Bakanı Erkan Mumcu da kürsüye çıkıp Âşık Veysel'den dizeler okudu... CHP'lilerin laf atmalan üzerine, TBMM Başkanı Bülent Annç "Keşke hep şiir okunsa da, savaşa zaman kalmasa" dedi. Ama, şiir "gündem dışı" konuşmalarda kaldı. Sonra asıl "gündem"e geçildi ve biraz önce "inadına şiir" diyenler, bu kez "Başüstüne, tezkere tamam" dedi... Düşük hasarlı tezkere kazası AKP yönetiminin geçen hafta tüm çabası "tezkere kazasını düşük hasarla" atlatmaktı. Genel merkezdeki üç ayn "ikna odasında" rahatsız vekiller teker teker "seansa" alındı. Vekiline göre açık veya örtülü baskı yöntemleri işletildi. Meclis kulisindeki sohbetlerin ana sorusu da "Bu süreç AKP'de bir parçalanma getirir mi?" sorusuydu. Milletvekili eşi Emin Şirin'le tezkere anlaşmazlığına düşen yazar Nazlı llıcak da bu soruya yanıt arıyordu. llıcak'ın "Partide çatlama olurmu" sorusuna, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik esprili bir yanıt verdi: "Kocanız tezkereye karşı, siz tezkereden yanasınız. Sizin ailede çatlama var mı?" Oylamanın ardından AKP Grup Başkanvekili Salih Kapusuz da seri olarak bu sorularla karşılaştı. Kapusuz, çevresini saran gazetecilere "Arkadaşlar, biz demokrat birpartiyiz, herkesin oyuna saygılıyız..." diye açıklama yapmaya başlıyor, ancak gruba katılan her gazetecinin yinelenen sorusu üzerine demecinin başına geri dönüyordu. Aynı sözleri yinelemekten sıkılan Kapusuz, duruma uygun bir fıkrayla kaçışı başardı: "Psikolojik rahatsızlığı olan bir vatandaş kendisini dan sanıyormuş. Sonunda tedavi için doktora götürmüşler. Bir süre tedavi ettikten sonra hastanın iyileştiğini düşenen doktor, 'Artık toplum içine çıkabilirsin. Sen dan degilsin bunu sakın unutma' demiş. Hasta: 'Ben dan olmadığımı biliyorum zaten de, siz bunu tavuklara anlattınız mı? demiş." Ayakkabısız siyaset... AKP Grup Başkanvekili Faruk Çelik, gazetecilerle sohbet ederken bir milletvekilinin başından geçen ilginç bir olayı anlattı: "Bir milletvekili arkadaşımız, odasında seçmenlerini heyetler halinde kabul edecekmiş. Kabulden önce ayakkabılarını boyatmak için ayakkabıcıya vermiş ve 'Bir an önce boyayıp getirin, misafirlerim gelecek' diye de tembihlemiş. Ayakkabı gelmeden ilk heyet gelmiş. Milletvekili, çaresiz çoraplarla seçmenlerini konuk etmiş. Bu arada ayakkabıları getiren boyacı, milletvekilinin odasının kalabalık olduğunu görünce, heyet çıktıktan sonra ayakkabılannı görür ve giyer diye ayakkabıları kapının önüne bırakmış. İlk heyet çıkarken, ikinci heyet de kapıda belirmiş. Tabi't milletvekili, ayakkabılarını giyecek zaman bulamamış. Bu arada heyettekiler, tam içeri girecekken kapıda ayakkabıyı görüp şaşırmış. 'Herhalde burada âdetler böyle' deyip herkes ayakkabılannı çıkarıp içeri girmiş. Ayakkabılar dışanda uzun bir kuyruk oluşturmuş. Milletvekili de, konuklan da içeride çoraplarıyla oturmuşlar." Çelik tüm ısrariara karşın, bu çoraplı milletvekilinin adım ve partisini söylemedi... Başbakanın kadına bakışı... Abdullah Gül'ün lideriiğinde kurulan 58. hükümetin programında kadınlaria ilgili olarak şu ifadeler yer alıyordu: "Kadınlarımız hayatın yükünü erkeklehe birlikte paylaşmalanna rağmen, hak ettikleri statüye kavuşamamışlardır. Uygulayacağımız tüm politikalarda bu durumu göz önünde bulunduracaktır. Kadınlanmızın, erkeklerie birlikte her alanda toplumsal sorumluluğu yüklenecek statüye kavuşturulması temel hedefimiz olacaktır. Sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi ve ailede mutluluğun sağlanması için kadın sorunlannın giderilmesine büyük önem verilecektir. Kadınlara Karşı Her Türtü Aynmcıhğın Önlenmesi Sözleşmesi ile getirilen ilkelerin uygulanmasına yönelik düzenlemeter yapılacaktır." Mustafa Özyürek ) Tayyip Erdoğan'ın kurduğu 59. hükümetin programında ise bu konuda "Kadınlarımız sadece toplumumuzun yansını oluşturduklan için değil, birey ve toplumun gelişimi ile sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde özel bir konuma sahiptirler. Yıllann ihmali sonucu biriken her türiü sorunlaryia ilgilenilmesi, hüküme'imizin öncelik verdiği bir konuiur" denildi. CHP Grup Başkanvekili Mustafs Özyürek görüşrmter sırasında kadını "neslin tievamı için biraygıt gibi görtn anlayışı" eteştirdi. AKP'li kfcjm milletvekilleri zaman zaman CHP'lilere tepki gösterdı AKP'li kadın milletvetiiieri, herhalde öncelikk hükümet programndaki ifadeleri sorgulanalı... Türey Köse, Emine Kaplan, Bülent Sınoğlu, Sertaç Eş tbmmcum@ttnetneu-
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog