Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET YAKFI admaİLHANSELÇUK tbrabiımGenel Yayın Yönetmeni: Yüdrz 9 Yazıişleri Müdürü: Safim Alpaslan #Sorumlu Müdür Mehmet Sucu # Haber Merkezi Müdürü: Hakan Kara tstıhbarat Cengiz \ ıldırını 0 Ekonomr Öz- lem ^ üzaK • Kültür Egemen Berköz 9 Spor: Abdülkadir \ ücelman • MakaJeler Sanıi Ka- raören 0 Düzeltme Abdullah Vazıcı 0 Bıl- gı-Belge- Edibe Buğra 0 Yurt Haberlen: Meh- met Faraç 0 Avrupa Temsılcısı Göraj Öz YaymKurulu: tlhanSelçıık(Baş- Ankara Temsıicısı: Mustafa Balbay Atatüık Bulvan No. kan),EmreKongar(Danışman), 125.Kat:4.Bakanlıklar-AnkaraTel:4195020(7hat). Faks: Orhan Erinç, Hikmet Çetta- 4195027 0fzmır Temsıicısı. Serdar Kızık, H Ztya BIv. kaya, Şükran Soner, İbrahim 1352 S 2 3 Tel: 4411220, Faks: 4418745 0 Adana Yıİdız, Orhan Bursalı. Musta- Temsilcisi: Çetta Yiğenoğhı, tnönü Cd 119 S. No: 1 Kat: 1. fa Balbav. Hakan Kara. Tel: 363 12 11. Faks: 363 12 15 Müessese Müdürü: Erol Erkut 0 Bilgi tşlem. Ahmet Korulsan 0 Sa- tış: Fazilet Kuza REKLAM: P.M. Ltd. Şti. • Genel Mudur Gülbin Erduran # Koordınatör Reha Işıtman # Genel MüdûrYıd.. Se\da Çoban # Fınansman Müdürü Çetin Erduran Tel 0212 514 07 53- 513 84 60-61. Faks 0212 513 84 63 Yaumhyan: Yem Gûn Haber \pnsı Basıo ve Yayıacılık A.Ş. TüAocağı Cad 39 41 CaSalogiu 34334 laanbul PK 246 - Sricecı 34435 Ist Td (ij:i:)5i:05C5(20hat) Faks 0212)5138595 Btsta: MertcezGazeteDergrBasım YavmolıkSaıneT*. *$BartBiwBuhanNo 125 Beşıksaş- Ist. 24 MART 2003 îmsak:4.27 Güneş: 5.55 Öğle: 12.18 İkındıl5 43 Akşam:18 27 Yatsı: 19.49 70'terin modası • Haber Merkezi - Bahar aylannın yaklaşmasıyla birlikte İlkbahar - Yaz Kreasyonlan da bir bir görücüye çıkıyor. Geometrik desenli tasanmlanyla dikkat çeken Mexx firması ilkbahar ve yaz aylan için 70'lerden esintiler sunuyor. Etnik çizgilerin yer aldığı tasanmlarda çiçekli kumaşlar da dikkat çekiyor. Sanatçılardan çocuk hikâyelerî • İSTANBUL (AA) - Tiyatro oyuncusu Görkem Yeltan'ın yazdığı 'KırmızTnın Günlüğü' adlı hikâye, Yüdız Kenter, Haluk Bilginer, Demet Akbağ ve Emre Altuğ'un aralannda bulunduğu bazı sanatçılann seslendirmesiyle CD'ye aktanldı. Bir ilköğretim çocuğunun iç dünyasını, arkadaşlan ve ailesiyle ilişkilerini yansıtan, çocuklara yararlı mesajlar da veren hikâye CD'sinin satışından elde edilecek gelir Tûrk Eğitim Gönüllûleri Vakfi'na bırakılacak. HAVA.C.) KUHALEFETÎ Alzheimer'a neden olduğu sanılan beyindeki amiloid proteini azaldı Aşı umudu sönmedialzheimer aşısıyla ilgili çahşmalar durduruldu. Fakat zatürree nedeniyle yaşamuıı yitiren bir hastanın beyninde yapılan inceleme sonucu, hastalığa yol açtığı düşünülen proteinde azalma görülmesi umutlan yeşertti. Aşı yapılan diğer hastalann izlenmesi de sürüyor. Istanbul Haber Servisi - Beynin gizemli hastalıklanndan olan alzheimer'in tedavısiyle ilgili çahşmalar hızla sürüyor. Hastalıkla ilgili çalışmalardan sonucu en merak edilenlerden biri olan "amüoid aşısı"nın kullanımının durdurulmasına karşın umutlar sürüyor. ABD'de halen 4 milyon alzheimer hastası var. Türkiye'de ise 70 yaş üstünde hastalığın görühne sıklığı yüzde 9. Pfizer'in düzenlediği medya bilgi paylaşun günlerinde "aJzheiroer" konusu ele alındı. Istanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilım Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Emre hastalıkla ilgili son gelişmeleri anlattı. Alzheimer'in tüm demanslann üçte ikisini oluşturduğunu belirten Emre, "Hastahk >aşın doğal sonucu değfl ama vaşla büükte arO\or" dedi. Hastalığın 65 yaş üzerinde yüzde 5-10 oranında görüldüğünü söyleyen Prof. Emre, hastalığın gelişimi ile ilgili ise kesin bir büginin olmadığını kaydetti. Emre, tedavi ile ilgili şu bilgileri verdi: "AmUoid aşısı; hastahğa neden olduğu düşünülen amiloid proteinine karşın geKştirfldi 350 hastaya aşı yapddL Bunlardan 15 tanesinde be\in iltihabı bebrtOeri orta> - a çıkınca çahşma durduruldu. Ancak aşı >^apdan hastalann izlenmesi sürüyor. Aşı etkin ohırsa yapısı değiştirilerek çahşmalar devam eder. Bu arada aşı olan hastalardan biri zatürree nedenhie yaşamını yitirdL Bu Idşimn beyni üıcelendiğinde amDoklin azaldığı görüklü. Bu umut vericL Kandakj amiloidi çeken üaçlar üzerinde çahşürvor. Kolestrol düşürücü ilaçlann olası erkileri tarüşılnor (statin içeren ilaçlann yüzde 70 oranında hastahk riskini azalttığı görüklü. Ama kesinkşmiş değil)." ANKARA(ANKA)-Ankara, caz ve klasik gitann ild efsane ismiy- le stres atacak. Çagdaş cazın en bü- yük isımlerinden Branford Mar- saüs ve klasik gitann devi Manuel Barrueco Uluslararası Ankara Mü- zik Festivali 'ne kaölmak üzere Tür- kdye'ye geliyor. Sevda Cenap And Müzik Vakfi'nın düzenlediği ve bu yıl 20'ncisi gerçekleşecek Ankara Müzik Festivali 'nin ilk konuğu Rus- ya Devlet Senfoni Orkestrası ola- cak. Ünlü şefler Veronica Dudaro- va ve Igor Shtegman ın yönetece- ği orkestra, 26 Nısan'da festivalin kapanış konserini de gerçekleştire- cek. Festıvale Avrupa'nın en iyi ko- rolanndan Sofya Madrigal Korosu da konuk olacak. 31 Mart - 21 Ni- san arasında düzenlenecek festi- valde Güher-SüherPekinel kardeş- lerin de konseri ver alacak. SÖYLEŞİ ATTİLA LHAN "...Daha 'O Zaman' •Neler' Söylemişti?.." (XX. yy'ın başında, yerküne, bir avuç Batı ülkesinin 'çiftliği'ne dönüşmüştü. O yıllann ünlü birfil- minde, basbayağı ıftiharla, bu gerçek tespıt ve ilan ediliyordu: "Güneş Asla Batmaz!", Güneş, uçsuz bucaksız 'sömürge toprak- /an'üzenndebatmıyordu: 'Maz- lum Halklar'm yaşadığı topraklar üzerinde! Tanhte ilk defa, bu 'Mazlum- lar1 , iki ünlü ıhtilâlle, o bir avuç Batı ülkesıne karşı ayaklandılar: •1917Sovyetlhtilâii','1919Ana- dolu Ihtilâli'! İki ayaklanma da, 'Batı'lı, Beyaz ve Hıristiyan' Emperyalızm tarafından, kuvvet- le bastırılmak ıstendıyse de, ba- şarılamadı! Mazlumlar, nıhayet kendi kaderierine, kendıleri sahip olabilecek gıbıydiler. Kısmen bu- nun için, Batı ülkelerinde yaşa- yan Marlumlar'adagüveniyor- lardı. Bunun yanlış, kötü biryaian, ya da bir 'hayal-iham' olduğu, çok geçmeden anlaşılacaktı: Bat'lı ül- kelerin 'mazlumu' sayılanlarda, sömürge yağmasından, önemli- ce pay aldıklan için, tınmayacak- lardı çünkü. Daha o zaman, Do- ğu'lu bir aydın, yeryüzünde ilk defa, bu vahım gerçeğı, hayat pa- hasına çatır çatır söylemişti. Soy- lediğine pişman edılmek, ısten- di; sözferi ve yazılan, yıllarca sak- lanıp gizlendi, halk yığınlarına ulaşmasına engel olundu; oysa o, sadece açık ve dürüst konu- şuyor; yüreğındeki ateşı, Maz- lumlar'la paylaşmak istiyordu. Nasıl mı, bakın nasıl...) '...Tam bir kölelik ilişkileri...' "...efendilerin, kendi dille- rinde uygar olarak adlandır- dıklan ve birinci kampa men- sup halklar: insanlığın kölelik- ten, cehâletten ve sefâletten kurtarılması ile görevlendiril- mişler. Ikinci gruba mensup halklar ise, onlann dilinde vah- şi, yerli ve bu tür ibarelerie ta- nımlanmakta olup, birincilerin bilimsel görüşlerine göre, efen- di halkların çıkarlanna hizmet için yaratılmışlar..." "...Avrupa ve Amerika'nın 'medeni' halklan, -ki yerküre- nin diğer kısımlanna da yayıl- maktalar- birinci kategoriye arttirler. Asya, Afrika halklan ile Avrupalıiarca sömürgeleş- tiriimtş olan Avustralya ve Ame- rika'nın yerli halklan da, ikin- ci kategoriye girmektedirter. Batı halklannın, sömürge ve yan sömürge halklan ile ilişki- leri, tam bir kölelik ilişkileri ni- teligindedir..." '...Sonuç, talan, yoksulluk ve ölüm olacaktır..." "...bizim tarihsel materya- lizm taraftarlarına, bağlılığı- mız, onlann beyan ettikleri; ke- zâ Diyalektik Materyalizm'in Rus ve Avrupa tekelcileri tara- fından takdim edilen her türiü fikrînesneyi, kutsal bir şeymiş gibi tarbşmasız olarak kabul et- memizi de kesinlikle gerektir- mez..." "...örneğin, birincisi sömür- geler meselesi, ikincisi de Ko- münizm'in, diğer bir deyişle sınıfsız ve kimsenin kimseyi istismar etmediği bir toplu- mun gerçekleştirilmesi yön- temleri! Bu iki konuda Rus Ko- münistleri ve onlan takip eden Bat Avrupa'lı Komünistter, ate- nîyanlışlar yapmaktalar. Bunun neticesinde de, insanın anar- şi ve kargaşa baskısından kur- tuluşu değil - talan, yoksulluk ve ölüm olacaktır. Onlar Avru- pa kaprtalizmini ve soyguncu Avrupa Emperyalizmi'ni eleş- tirdikleri ve yerdiklerinde, her zaman ve her konuda olma- makla birlikte, kendileri ile mu- tâbıkız. Kezâ çagdaş Avrupa kapitalist küKürünün gericili- \Arkası 8. Sayfa'da e-mail:tilahan -. isnet.net.tr http://www.bilgiyayinevi.com.tr/ailhan Faks:0-212 / 260 19 88 N İ S A N 2 0 0 3 İ N G İ L T E R E - T Ü R K İ Y E 2 Nisan'daki İngiltere-Türkiye maçının şerefine, milyonlarca dakika Turkcell'den hediye! 2 Nisan'daki İngiltere-Türkiye maçının şerefine, 27 Mart-2 Nisan tarihleri arasında her aramada ilk 2 dakikadan ' sonra 2 dakika hediye. Ayrıca galip gelirsek bu zaferin şerefine, 3-6 Nisan arası, bu 2 dakikaya ek olarak, attığımız her gol için 2'şer dakika daha hediye.ÖRNEK: Türkiye maçı 1-0 kazanırsa 2+(2)=4 dakika, 3-1 kazanırsa 2+(3x2)=8 dakika bedava. Milli Takım Resmi İletişim Sponsoru Turkcell dünya 3.'sü takımımıza başarılar diler. TURKCELL 4440532 4440535 www.turkcell.com.tr Bu kampanya tüm Turkcell, Hazır Kart ve Muhabbet Kart aboneleri için geçerlidir. Kampanyadan faydalanmak için kayıt ve başvuru ynı tip aramalar için geçerlidir. Maçın ilan edifecek resmi skoru esas alınacaktır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog