Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

24 MART 2003 PAZARTESİ CLMHURİYET SAYFA 17 ŞiirMehmet Akifı anma top- lantısında gozyaşlarını tu- tamayanları gorunce, Er- tuğrul Günay, arşıvınden şaınn şu şı- ırını çıkarmış "Davranın haykırmadan nakuus-ı ızmıhlâlınız (çökuş çanınız) I Öyle bırbuhrana sapmıştırkı, zıra, ha- lınız I Zevke dalmak şoyle dursun, vak- tıntz yok mateme1 1 Davranın, zıra gu- lunç olduk butun bırâleme Bekleşır- ken gokte yuz bınlerce ervah (ruh), ın- tıkam I Yerde kalmış, naşa benzerkavm ıçm durmak haramU Kahraman ecda- dınızdan sızden bır kan yok mudur? I Yoksa ıs- tıkbalınızden korkulur, pek korkulur'" Isveç'ten Gürhan Uçkan da, şaır Ragnar Strömberg ın 12 Mart 2003 tarıhlı şıırını gondemnış bıze "Ça- kıldan guneş I Plastıkten mehtap I De- mırden toprak I Mermerden denız I Yerkürede dolaşıyoruz I Yolunu kaybet- mış I Uykusuz I Ve olu" "Şıır gıbı" gelıp "ıkıncı roketleme aşaması"na geçen "usta kaptan"\ar okusun dıyedır Avrupa Parla- mentosu'nun Hol- landalı Hırıstıyan Demokrat Grubu uyesı Arie Oostiander bır rapor hazırlamış ve çızmeyı aşmış "Türkıye'nın devlet yapısı Kemalızm ıdeolojısı uzenne kurulmuştur Buyapı, Türkıye'de ülkenın bolunmez butunlü- ğünun bozulacağı korkusu yaratmakta, asken gücünü arttırmakta, aşın Türk mıl- lıyetçılığını koruklemekte ve dıne karşı esnek olmayan bır tavır yaratmaktadır Bu dunım, Türkıye'nın AB üyelığıyolu- nu tıkamaktadır" Hollandalı Oostiander, Kemalızm'ın Konuşana bak sen bızım ıçın aydınlan- ma, uygarlaşma, ulusal bılınç, em- peryalızme karşı dunyanın tum mazlum ulusları ıçın de onurlu bır bağımsızlık sımgesı olduğunu algılamaz, algılaya- maz Algılayamaz, çunku Oostlander'ın Hollandası geçmışte kolecılığın, emper- yalızmın kan lekelenne bulanmıştır Ve ay- nı Oostlander'ın Hollandası, 1940'taNa- zı Almanyasına etkın dırenış gosterme- den "bırkaç gûnde" teslım olmuştur Oostiander bıze akıl verecek, oğutte bulunacak, dersverecekmış Haydıora- dan, başka kapıya! Türkiye kimlerin elinde? 6 **Ben:Dl?l?le _ n Komısyonu 'nda, kuzey cephesını aç- mayıp bu savaşa katılmazsak daha faz- la ABD asken olür, ABD'lıler de, Turk- ler katılsaydı, bu kadar şehıt vermezdık' dıye Turkıye'ye tepkıgostenrdemıştım Ben, komısyondakı bu sözlerımle ABD'nın bızden başka altematıfi o/ma- dığını daha o zaman soylemışım Şım- dı nasıl Bplanı yok dıye Turkıye'ye mec- bursandık, dıyeyım?" Işın tuhaf yanı, Yakış, yalanlamaya dayanak gosterdığı Dışışlen Komısyo- nu'ndakı sozlennı de o gunlerde yalan- lamıştı Ne demıştık'? Turkıye kımlenn elinde, nasıl yonetıhyor, bılelım kım- lenn elinde na- sıl yonetıhyor bılelım Sabah'tan Şamıl Tayyar ıle Vatan'dan Faruk Mangırcı eskı Dışışlen Bakanı Yaşar Yakış ıle TBMM kulısınde konu- şuyorlar AralanndaBülentGediklı'nın de bulunduğu kımı A-K-P'h mılletvekıl- len de konuşmalara tanık Yakış, şoyle dıyor "BızABD'nın B planı olduğuna ınan- madık Muzakerelenn uzamasının Tür- kıye'nın pazarlık gucunü arttırdığına ınandık Ama maalesef muzakereler uzadıkça Türkıye'nın aleyhıne oldu Ya- nıldık Çok cıddı stratejık hata yaptık " Sozlen gazetelerde yayımlanınca Ya- kış, soyledıklennı yalanlamaya çabala- ÇALIŞAJVLARIN SORULARI/SORUNLARI YILMAZ ŞIPAL Sosyal Güvenlik Kurumları: (5) T.C. Eınekli Sandığı (Devlet Memurları Aylıklar ve Kesenekleri - En Az) Devlet memurlannı on hızmet sınıfına ayıran 657 sayılı Devlet Memurlan Yasası'nın 36 maddesınde yer alan sınıf- lardan bın de "Yardnncı Hizmetkr Sınıfi"dır 36 maddede Yardımcı Hızmetler Sınıfı'nın tanımı da ya- pılmıştır "Yardımcı Hizmetier Snufi, kurumlarda her türlü yazı \e dosya dağrtmakve toplamak, müracaat sahiplerini karşdamak ve vol göstermek; hizmet verlerini temizleme, avdınlatma \e ısıtma işlerinde çanşmak veya tedavi kunımlannda hastala- nn ve hastanelerin tenıi/Jigj ve basit bakınıı ile Ugili hi/mctle- ri vapmak veva kurumlarda çarşı ve mahalklerde koruma ve muhafaza hizmetleri gibi ana hizmetkre vardımcı mahivette olnıak üzere ihdasına lüzum gördüğü vardımcı hizmetleri ifa ile görevli bulunanlardan" memur, sozleşmelı personel, ge- çıcı personel olarak belırlenenlenn dışında kalan ve "işçi" nı- tehğınde de bulunmayan çalışanlar bu sınıfı oluşturur (*) "Yardımcı Hizmetler Sınıfi: 36'ncı maddede yer alan sınıflar arasında en fazla tenkıde uğrayan \ e kamuoyunda halen devam eden Yardımcı Hızmet- ler Sınıfı'na gırenlenn, memur mu yoksa ışçı mı sayılacağı konusunda henuz bır saptama yapılmamış olmasıdır " 657 sayılı Devlet Memurlan Yasası'nın 41 maddesıne go- re "Genel olarak ortaokulu bitirenler memur olabilirler. Or- taokul nıezunlanndan istekli bulunnıadığı takdirde ilkokulu bhirenlerin de alınması caizdir." Yasanın 43 maddesınde yer alan "Ayhk Gösterge Tablosu" ıle devlet memurlan 15 dereceye aynlmıştır Ortaokulu biti- renler memurluğa ılk atanışlannda 14 derece 2 kademeden goreve başlarlar ve en son yukselebıleceklen nokta, 5 dere- cenm 8 kademesıdır Buna gore "ortaokulu" bıtıren devlet memurluğuna 14 dereceden başlayıp, 30 yıl gorev yaptıktan sonra 5 derece 9 kademeden emeklı olan bır T C Emeklı Sandığı ıştırakçısı- nın 30 yıllık sure ıçınde ve bugunun (Ocak 2003) katsayı ve gostergelenne gore, keseneğe esas ahnan aylıklan ve odeye- ceğı ° ol 5 kesenek ıle %20 oranmdakı kurum karşılığı ıle top- lam %35 tutanndakı keseneklen Ocak 2003'e Gore 30 Yıllık Devlet Memuru Keseneğe Esas En Az Aylıklan ve Keseneklen (Bın TL) Hızmet Derece Siresı Kıdeme 1 I^ıl 4- 6>tl - 9\ıl ıo i:\ii n i5\ıi 16-18 \ıl \9 2\\i\ 22 24">ıl 2^2">ıl 28 30>ıl 14 2 11 •> j ; s 119 109 99 89 ••9 69 ^9 30 ^ ıl Toplamı kesenek A\lıgı 1 \>hk 4-9 484 482 3"M 48" 030 490 632 491204 496 634 >01 063 ^a6 06" M0^26 M48P \\hklar •. 3 Yıllık r 261 424 l 7 382^6 17 <V, 080 P 662 "34 P ' ' ^ 344 P 8"8 824 18 039148 18 218194 183"8918 18M1268 178 611890 î' Toplam Kesenek 1 \>lık 3\ılhk 16" 819 168 90u P0 461 171 121 P2 621 n 822 17S183 r"i2i T8 684 180 I8-* Kesenekler 6 041498 6 080 393 6 136 5-8 61819^ 6 2TV0 6 2^7 588 6 313 7^2 61^6418 6432 621 6 486 644 62 i21 862 Ocak 2003'e Gore 30 Yıllık Devlet Memuru Keseneğe Esas En Az Aylıklan ve Keseneklen (Bın TL) |* 1T C Emeklı Sandısı Kesenek Kesenek 30 \ ıllık SısörtaKollan(»»ranılan) Oranı Avhklan KeseaekTutan Malulluk.^aşlılıi. %eOlumı*! Ha5talık\eDığerlen Tıplam V0 \1< %3> T8 631890 P8 613 890 P8 6HS90 İ3 7 26 ^ 26 ^9<; 0S4 62 521 862 '* ( £me* \ır ı % rjj \t? enekler \e kürşıhklan Mgona h: lanna j nlmamijtır Ortaokulu bıtıren ve Yardımcı Hızmetler Sınıfı'na 14 de- rece 2 kademeden gınş yapıp 30 yıl gorev yaptıktan sonra 5 derecenın9 kademesınden emeklı olan vekeseneğıne esas ahnan 178 mılyar 633 mılyon lıranın %20'sı olan (varsayı- lan) 3 5 mılyar 726 mılyon lırayı "iştirakçi keseneği ve kurum karşılığı" olarak, TC Emeklı Sandıgı'na (Malulluk, Emek- lıhk ve Olum Sıgortalan Koluna) odeyen bır memur, %80 ay- lık bağlama oranına gore emeklı aylığı almaya hak kazanır (*) Kavnak îbrahım PINAR, Devlet Memurlan Kanunu Şer- hı 6» baskı, savfa 354 ISIK KANSU Ekonomidel B' planıHer şeyı çarşafa doladıktan sonra "6 planı "na geçmışız Arkadaşımız Hacer Boyacıoğlu yazdı Malıye Bakanı Kemal Unakrtan ve ekonomı yonetımı, "B planı" çerçevesınde yenı kaynak paketı hazırlığı ıçındeymış B planındakı "6"yı nasıl anlamalıyız acaba9 "Bahtabakan planı" olabılır sozgelımı Anadolu'da bukalemun benzen kertenkeleye bahtabakan derler Bukalemun bılırsınız, koşullara gore renk değıştırır "Bakla planı", 35'e bakla planı veya Adı ustunde, "boğazkesen planı" da uygundur Ya "bohçacı kadın planı "m ne dersınız? Kapı kapı dolaşıp tasarruf ıstersın Bıraz zahmetlı ama, olsun "Baldıran planı" da cuk oturur Planı ıçtın mı, temıze havale "Bust planı "daıyı Bakarsın, ılende bustunu dıkerler adamın Arttır arttırabıldığın kadanyla Bozuk duzen planı, bıtpazan planı, bezırgân planı Adı ne olursa olsun, plan, balkabağı gıbı emeğın başına duşecek, çok açık "Tasarruf" dendı mı, orada dur zaten Ucretler bastınlır, nemalar çıkmaz ayın son perşembesınde odenır, ıkramıyeler kesılır falan filan Işın bır başka yanı da var "B planı "nda yenı vergı olmayacakmış Dostumuz Yard Doç Dr Faruk Güçlü, Osmanlı donemınde alınan vergılenn dokumunu yapmış Aralannda, ıçınde vergı sozcuğu geçmeyen kalemler de var Ağnam (koyun vergısi), ıspençe (çıftçılerden alınan vergı), bennak (evlı erkeklerden her yıl alınan vergi), arusıye (yenı evlenen erkeklerden alınan vergı), amedıye (ıç gumruk vergısi), ayanıye (sancak beyıne venlen ucret), makınye (ıskelelerden alınan vergi), zecnye (ıçkılerden aiınan vergi) Elbet bulurlar bır yol Koyariar toptan bır vergı, "akpıye" der, geçerier A-K-P ıktıdan, Meclıs'ten çıkardığı yasa ıle deneyımlı burokratlara, memuriara dıyor kı "Sıttınsene çalıştınız, yeter " Sıttınsene, aitmış yıl demek Memurtar, artık 65 değıl, 61 'lenne geldığınde "yaş haddı"nden emeklı olacaklar Ama, kuçuk bır ayncalık getınlmış CHP'lı Mustafa Gazalcı, onu Sittinsene yalvar yakar olması olası Meclıs kürsüsunden açıkladı. "Kımılenne başka bır uygulama yapacaksanız, kımılenne başka Gelıp sıze söyleyenler ya da araya adam koyanlar belkı 65 yaşına kadar kalacaklar makamlannda O, hükumete bağlı olacak Onuriu kamu çalışanlannı duşünun Onlar gelıp 'Ben dört yıl daha çalışayım' demezler sıze." Gazalcı haklı Bir yargıcın, profesörün, genel müdürün ya da öğretmenın bakanlık kapılannı aşındınp' 'Ne olursunuz benı emeklı etmeyın, 4 yıl daha çalıştınn" dıye Kamu gorevlılenne dupeduz gozdağı verılıyor Gazalo'nın dedığı gıbı "Senın ıpın benım elımde, denıyor Istedığım an o ıpı çeker, ıstedığım an bırakınm, denıyor. Böyle memur gûvencesı olur mu?" Bu yasa da soluğu Anayasa Mahkemesı'nde alacak, besbellı KİM KİME DUM DUMA BEHIÇ AK behıcak <: turk.net HARBl SEMIH POROY semihporoy <t yahoo.com X KEDİ LEVO APTLÜKA GECE aptulika ı studyoimge.com. BULUT BEBEK MRAYÇIFTÇI bulutbebek c hotmail.com TARİHTE BUGÜN wı MTAZ ARIKAN 24 Mart Clark, Çf UruM u YAPAY KALPU /LK fNSAN: CLARK.. İ983'TE SUGVN, YAPAY BIR KALPLE ILK K£2 112 SUN Nl SUIiOU/ZEM AMERIKA1-I 8AGMEY CLARK OLAAUŞru LJTHH &CMCTOG MStLL/AM [>E veiES KAfJUS/MPAICI EKlP T-ARAFtU&AM YAPILAN AMEUYAT BAÇARJYLA SONUÇLANMtÇj *JXeV/K-?" AbLt KALP, PlÇ HEKIMt 8ARNEY CLA&K 'A PERASYOMDAN SON&A HA£7*NIN DURUMU HE/S G£Ç£M GLJfJ DAHA IYIYE YOĞUN 8AKrMOAN BlLB Ş Ğ V£ BoB(ZEKL£RC>£ UK POKTOGCAHI ÇlKAtAZ* SOKMUŞTU- SONUÇrA, CLARK'tN TUM VUCUr IŞLEV- LE& PURDUĞU HALDE YAPAY l&LSt ÇA- LlÇMAALTHYCM ALET, ÇAKESıZ, SAGNAK NİLGÜN CERRAHOĞLU Ankara'mn 'Şok ve Dehşef Politikası... Kopenhag Zırvesı'nde bır Alman dıplomatı, "Türkı- ye bana II Dunya SavaşıoncesıAlmanya'sınıhatırta- tıyor" demıştı "Olkentz tanhın vaat ettığı potansıyelı ya- kalayamamanın acısıyla kavruluyor Hırslan ve komp- lekslen var Bır bakıyorsunuz buyük devlet gıbı efele- nıyor, bır bakıyorsunuz ezılmışlığın kompleksı ıle ha- reketedıyor Temennım bu tehlıkelı 'gelgıt'tenn Türkı- ye'yı maceraya açık bır noktaya sürüklememesıdır " AB ve Kıbns, ardından Irak knzınde verdığımız ref- leksler {"polıtıka" sozcuğunu kutlanamayacağım) bızı ışte boyle bır noktaya getırdı Kopenhag'dan bu yana dort ay geçtı Ama yıllar geçmış gıbı Fılmı 3 Kasım'a saralım Neydı o gunku hava? Bır "de- ğışım umudu" gazlamıştı AKP yonetımı "llımlı Islam" deyımını bıle reddeden "gozü kara bırekıp", "muha- fazakârdemokrat"'adı altındatanımladığı "yenı bırmo- del"\e ortaya çıkıyor; "mutlak çoğunluk" sağlayan bır ıktıdarla "ıstıkrar"vaat edıyordu "Kopenhag", "Kıb- ns", "Irak savaşı" gıbı "ateşten çember" donemeçle- nn karşılannda olduğunu bıle bıle bu yuruyuşe çıkmış- lardı Yalnız ABD değıl, AB başkentlen de -"demokrası mücadetesı" sınavından geçtıklenne ınandıklan bu ekı- be- gorulmemış bır kredı açtı "Uygariık çatışması" şablonunu boşa çıkaracak bır mısyon yukledı onlara Çıçeğı burnundakı yenı hderlergrttıklen heryerde, Turk sıyasetının "kıreçlenmış", "yaşlanmış", "yıpranmış" eskı ısımlerıne gostenlmeyen bır "ılgı" ve "ıtıbarla'kar- şılandı Gül'le Erdoğan'ın "demokrası ve Batı" değerlennı ozumseyebıleceklenne, en onemhsı de "lıder" olduk- lanna ınanıldı Ama her donemeç bu varsayıma vuru- lan yenı bır darbe, yenı bır hayal kınklığı, yenı bır "ya- bancılaşma" getırdı "Kopenhag denklemım" VVashıngton'la "zoriamak" ılk buyuk "gaflet" oldu Bu zortamayı, Fransalmanya ıle Bush yonetımı arasında gıderek açılan "makası" he- saba katmadan yapmıştı AKP kadrolan "GB'den çı- kıp NAFTA'ya gırenz"tehdrtlerı savurdular Sonra Chı- rac'dan azar ışıtıp oturdular Ardından "Kıbns"dosyasınatosladılar Uzlaşmasın- yallen venp, U donuş yaptılar Batı ıle ılışkılerde en bu- yuk darbe nıhayet ABD ıle yaşandı Bush'la "kol kola" ıktıdara yuruyebılmek adına "Irak Savaşı"nöa her tur- lu desteğe açık bır hava yaratılmıştı Ama "angajma- na" gelınce, ortakhk dağıldı Kararsız, ilkesiz ve duruşsuz... "Savaş karşıtı" olduklannı soyleyıp, "banş" ıçın Is- lam ulkelenyle lobı yapmaya kalktılar yanm bıraktılar Bır yandan ABD ıle "at pazahığı" yapıyoıiardı çunku Eşı gorulmemış bır "kararsızlık", "duruşsuzluk", "ılke- sızlık" karambolu ıçınde Batı ıle "köprûlen" atarken, Is- lam dunyasını da memnun edemedıler Ne "savaş cep- hesıne"yaranabıldıler, ne "savaşkarşıtlığının"getınle- nnden faydalanabıldıler "Irakknzını" yalnız bır "fırsat" olarak değerlendırme- ye kalktılar çunku "Maddı fırsatyaratabılırmıyım^Ma- sada olabılır mıyım? Kuzey Irak'ta ağıriık koyabılır mı- yım?" Geldığımız noktaya dunya konjonkturunu oku- yan bır "stratejı" ıle ulaşabılseydık eğer, ABD ıle bugun yaşanan "knz"\n yalnız faturasını yuklenmez, getınle- nnden de yaraıianabıiırdık Beıiın ve Pans'le daha yakın ışbıriığı yapabılırdık or- neğın Maddı kayıplan -kısmen de olsa- bu ulkelerden karşılamak yolunu deneyebılırdık Sağlam, guvenılırbır pozısyonumuz olsaydı, Chırac ve Schröder bıze çok daha rahat el uzatabılırdı "Fransalmanya, bu knzde bıze nıye yakınlık goster- medı" sorusunun yanrtı burada Bu ıkı lıdenn yenne ko- yun kendınızı, ABD ıle açık bır hesaplaşma yaşarken, "Kuzey Cep/?es/"pazar1ığınınbızzatparçasınadonuş- muş bır ulkeyleyolaçıkmayı duşunur musunuz 1 ' Bu adı- mı atmanın yaratacağı "dıplomatık" komplıkasyonlan goze alabılır mısınız'' "Savaş karşıtlığı" ıle "cephe ül- kesı olmak" arasında bu derece savrulan bır ulkeye gu- venebılır mısınız? Washıngton'a daha dun sırtını venp sıze posta koymaya kalkan bır ulkeye guven duyabılır mısınız'' Ankara'mn ızledığı "şok ve dehşet" politikası "boş- lukta surduruluyor Ve'Ahi" dıye hayıflanılıyor hâH 'Keş- ke ABD ıle pazariığı uzatmasaydık 'Stratejık ortaklığf yıtırmez, paradan olmazdık 1 " Hesaba bakın 1 "Stratejık bır ortak" ortağını guven- ceye almadan dıbını oyar mı? Turkıye ABD'ye yalnız "ha- vasa/ıas/n/"açarakaslındadoğrubırnoktayageldı Ama yanlış uzenne yanlış yapmak ve "yapayalnız" kalmak pahasma. Bu yalnızlık ve bu boşlukta, bulunduğu nok- tayı toruyup koruyamayacağı ıse hâlâ soru ışaretı... B U L M A C A SEDATYAŞAYAM SOLDANSAĞA. 1/1514'teOs- manlılar ıle Safevıler ara- sında >apılan meydan sava- şınınadı 2/Bır tumceyı oluş- 5 turan bınmler- den her bın Çıngene 3/ Denıze ındır- 8 me ya da de- g nızden çekme sırasuıda uzenne ge- mının yerleştınldığı surmetahta KazDa- ğı'nın antık donem- lerdekıadı 4/Bırkun- senın davranışlanna temel olan ahlak ılke- lennın tumu Kedı ya da kopek yavrusu 5/ Argoda gorgusuz, kaba saba kımseye ve- nlen ad 6/Bırgıdamaddesı Kadın şapkalanna ko- nulan ve yuzu orten ınce tul 7/ Teon Yemek 8/ Bır nota "Gunler'" anlamında eskı sozcuk 9/ Ke- restesı beyaz bır orman ağacı Karakter YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1/"Ekşimik" de denılen ve vağı alınmış sut ya da >o- ğurttan yapılan bır tur peynır 2/ Olen bır kışının ar- dından yazılan şıır "Vurgun" anlamında argo soz- cuk 3/tadıguzel,lezzetlı Demıryolu 4/Adapaza- n Ovası'na venlenbırbaşka ad 5/So> Felsefede nes- nenın kendısıne venlen ad 6/Romanya'nın plaka ışa- retı Ispanya'da Bask bolgesının bağımsızlığı ıçın savaşım veren gızlı orgüt II Eskıden çocuklar okula başlarken >apılan toren 8/"Nadır—" Gazetecıve yazanmız "Şıırler" anlamında eskı sozcuk 9/ Kul- lanılma>ahazırpara Anadoluhalklannınen eskı ana tanncası * •* •»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog