Bugünden 1930'a 5,475,524 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 24 MART 2003 PAZARTESİ 14 KULTUR kultur@ cumhuriyet.com.tr Ekrem Ataer, kendini yineleyen bestelerden ve pıtrak tarlası gibi çoğalan türkü barlardan yakınıyor atlayan türkü değilHÜSEYtVKTVANÇ Ekrem Ataer, türkü yorumcusu, saz sa- natçısı, bestecı, radyo \e TV yapımcısı. TRT'de Dıyarbakır'dan canlı olarak sundu- ğu Türkü Şöieni ızlencesının her bölümü daha buyük bır ılgıyle ızlenıyor. Ataer'le, müzık, halk müzıği ve bır çağdaş sıra ge- cesı -elbet çığ köftesız- nıtelığındekı ızlen- cesı üzenne konuştuk. - Müziğe nasıl başladınız? EKREM ATAER - îlkokulda mandolin çalarak başladım. Ailemden çok destek gördüm Türk halk müzığıne kendım yö- neldim. Lıse dönemınde, yaşadığınız top- luma duyarhlığınız başlıyor. O duyarlılı- ğı ıfade etmenın yolunun, o toplumu an- latan bestelerden v e türkülerden geçtığıne inanıyorum. Kendıme, Türk halk müzıği sanatçısı demıyorum. O, ayn bır ustahk gerektınyor. Beş yıl Istanbul Devlet Kon- servatuvan eğıtımı ve yüksek lısans, bsa bir süre Avusturya'da kompozisyon eğiti- mi, beş yıl Istanbul Devlet Konservatma- n'nda öğretım üyelığı ve toplamalh albüm. Bir senfonık şur, bır Hacı Bektaş Orator- yosu, belgesel ve tıyatro müzıklen, radyo ve televızyon yapımcılığı ve sunuculuğu... 'Cençlerln besteleri umut vertyor1 - Ne olacak bu memleketin haU? ATAER - Memleketin halıne olan ol- muştur. tşın kültür cephesıne bakıldığın- da umut \ e umutsuzluk \ardır. Genç arka- daşlann beste çalışmalan umut venyor, umutsuzluk veren yanıysa türkünün pop- laşması Ülke genelınde bır umutsuzluk hâkım. Çünku Türkıye'de yaşayan hıç kım- senırı maalesefyannı yok Dolayısıyla bu ınsanlar, kendi kültürlenne sığınıyorlar. Yenı bır kültür yaratmak, ancak yanrıın netleşmesıyle ortaya çıkar. Yannı olma- yan ınsanlar, dünden medet umuyor. Bu- nun yansıması ıse kendını turkülerle anlat- maya çalışması. Bir anlamda empatı yapı- yor Telev ızyon kanallannda ve yazılı basın- da umutsuzluk ve kavga körüklenıyor. Bu türprogramlann tümü, bır sıstemın parça- sı olarak yansımaktadır. Insanlar toplumu ılgılendıren sorunlardan uzaklaştınhp bı- nyorum. Ama pıtrak tarlası gıbı patlayan türkü barlann, turkü söyleme \ e dınleme kıiltürüne katkısı olduğuna ınanmıyorum. "Türkü patiadT dıye bır laf dolaşıyor or- talıkta. Patlayan herhangı bır şey yok Tür- kü barlardır patlayan. Yıllardan ben pop söyleyen yorumcular, ikı tane de türkü ko- yahm mantığıyla bu ışı başka bır boyuta taşıdı Bu da türkünün metalaşmasını ge- tırdı Bır ara ana-babalar çocuklannı fut- bolcu yapmak ısterlerdi. Şımdılerde türkü- cü yapmak ıstıyorlar. Bütün bu gelışmeler türkünün patladığını değıl, türkünün para ürkü patladı diye bir laf dolaşıyor ortalıkta. Türkü barlardır patlayan. Yıllardır pop söyleyen yorumcular, iki tane de türkü koyalım mantığıyla işi başka bir boyuta taşıdı. Bir ara ana-babalar çocuklannı futbolcu yapmak isterlerdi. Şimdi türkücü yapmak istiyorlar. Bunlar türkünün patladığını değil, para kazandırdığını gösterir. Türkü patlamış olsaydı altı bin civanndaki repertuvann, en az on bıni geçmesi gerekirdi.' reyı ılgılendıren sorunlara yonlendirilıyor, gerçek sorunlardan uzaklaştınlıyor. -Türk halkmüziğinin bugünkü dunımu nedir? ATAER - Ben buna. Anadolu halk mü- ağı dıyorum. Bugüne değın Anadolu'da ya- şamış, Türk'ü, Kurt'ü, Çerkez'ı. Laz'ı, Rum'u, hafta Hıtıt'ı. Fngyalısı, sayamaya- cağunız kadar unsurun ortaklar sofrasıdır. Günümüzde türküye benzeyen besteler, kendını yınelemeye başladı. tkıncı sorun- sa türlaj barlar. Işını doğru yapanlan ayı- kazandırdıgını gostenr. Türkü patlamış ol- saydı altı bın civanndakı repertuvann, en az on bını geçmesi gerekirdi. Ancak günümüzde, genç arkadaşlann doğru ürettıklennin de hakkını \ ermek ge- rekır. Kubat'ın senfoni orkestrasıy la ver- dığı konsen ve Fazü Say'ın Anadolu yol- lannda verdiğı konserlen çok önemsiyo- rum. Türkü kültürüne ancak bu tıp örnek- ler bır şey katabıhr - Türk halk müziğinin pop taranda söy- lenmcsi doğru uygulanryor mu? ATAER - Yoğurdu yıyene bağlı... Yani yorumcu, aranjör, saz sanatçılan ve kom- pozisyon, bu ışı belırlıyor. Örneğin olum- suz örnekler de yok değıl. Acıklı bır tür- künün altyapısını oyun ha\ ası gıbı hazır- larsanız, ışın anlamı kayboluyor Bozuhna da buradan başlıyor. Yoksa türkünün, ça- ğın gerektırdığı düzenleme mantığıyla uy- gulanmasına edılmesıne kesınJikJe karşı değilım. Ama doğru üretımler şart. 'Mahzunl'yl anlatan belgesel yok' - Diyarbakır'da canlıyayunlanan Türkü Şöieni programından da söz eder misiniz? Neden bu kadar çok Ugi görüyor? ATAER- Kamuoyunda bana çarpıcı ge- len saptamalar var bu programla ılgılı ola- rak. Insanlar, programı çok ıçten buluyor. Doğru Türkçe ve düzeylı yayın anlayışı, bu olumluluğu desteklıyor. Programın Dıyar- bakır'dan canlı yayımlanması, aynca sem- patı kazandınyor. Her pazartesı günü saat 17.30'da canlı yayunlanan program ıçın aynı gün Dıyarbakır'a gıdip dönüyorum - Mah/uni Şerif konusunda dertJi oldu- ğunuzu bilryorum. Sonın nedir? ATAER- Yuzyılın yetıştırdığı en büyük ustadır Mahzuni. Fakat biz onun yalnızca türkülennı söylüyoruz. Onun yaşamını an- latan gerçek bır belgesel ne zaman çekıle- cek 9 Gerçek bır araştırma ne zaman yapı- lacak? Onun, bu ülkenın Paul Robeson'u olduğunu ne zaman ve kım anlatacak 7 Gözlerimiz nemlenerek yahnzca onun tür- külennı söylemek, albümlenmızde ona yer vermek tabıı kı guzel. Ama gerçek Mahzunı'yı anlatacak dennlemesine araş- tırmalar ne zaman yapılacak?.. Ekrem Ataer, klasik Baü müziği eğitimi görmüş, bu müzik türünde ürünler de vermiş bir türkü yorumcusu ve uzmaıu. HAFTANIN SANAT Ç1Z E LGE S İ Istanbul Devlet Tiyatrosu AKM Oda Tiyatrosu'nda bu hafta Özen Yula'nın yazdığı, Payidar Tüfekçioğlu'nun yönettiği 'Kırmızı Yorgunlan' adlı oyun sahnelenecek. Oyundaki kırmızı yorgunlar hepimizin tanıdığı çizgi roman kahramanları Red Kit, Tenten, Fatoş, Betty ve Safinaz. Onlarla, Beyoğlu'nun arka sokaklannda bir evde buluşmaya ne dersiniz? Özen Yula, çizgi üstü eseriyle farklı bir oyun dili kuruyor ve genç bir tiyatro üslubunu cesaretle deniyor. • Istanbul Devlet Tiyatrosu. Taksım Sahnesı'nde lzmır Dev let Tıvatrosu Sıyah Çoraplılar' \zız Nesın Sahnesı'nde "Ayak- takımı Arasında AKM Buyük Salon'da "Kral Lear' adlı oyunlan sahneleyecek 10 212 292 39 00ı • Istanbu! Büyükşehir Belediyesi Şe- hir Tiyatrolan, Muhsin trtuğrul Sahne- sı'nde 'Hurrem Sultan'. Fatıh~Reşat Nun Sahnesı'nde Hasır Şapka'. Usküdar Musa- hıpzadeCelal Sahnesı'nde Tahterevallıde Üç Kışı' Kadıkov Haldun Taner SaJıne- sı'nde " Aşk-ı Memnu', Gazıosmanpaşa Sah- nesı'nde 'Uçurtmanın Kuyruğu". Ümranıve Sahnesı'nde 'Sekız Kadın'. Harbıve Cep Sahnesı nde "Seneve Bugûn' adlı ovunlan sahneleyecek (0 212 240 " 20) • Ortaoyuncular perşembe'Ferhangı Şeyler'. cuma. cumanesı 20 OO'de. pazar 1500 ve 18 OO'de 'Bın Bızı Dıkızlıvor' adlı oyunlannı sahnelev ecek (02/2 25118 65)' • Oyun Atölyesı perşembe gûnu saat 20 30 da 'ErmışleT ya da Gunahkârlar'ı. cu- ma gunu saat 20 30'da. cumartesı 16 00 \e 20 30'da. pazar saat 16 OO'da 'Dolu Düsün Boş Konuş'u sahnelıyor 0216 345 39 39) • Tıyatro Pera - cuma. cumartesı 20 30'da \e pazar 18 OO'de 'Bır Çoküşün Güldürû- su'nu. pazar 12 OO'de îse Aman \man' adlı çocuk oyununu sahnelıvor (0212 245 44 6(11 • Semaver Kumpanya cuma 20 30'da. cumartesı 15 30. 20 30'da Kuslar Meclısı' pazar 15 30'da 'Memo'nun Onlenemeven Yükselışı" (ç o) adlı oyunlannı sahnelıyor (0 212 585 59 35) • Aksanat Prodüksiyon Tiyatrosu Tek Kjşılık Şehır' adlı ovunu Akbank Kültür Sa- nat Merkezı 'nde cuma saat 20 OO'de. cumar- tesı P 00 \e 20 OO'de sahnelıyor (0 212 252 35 01) • Tiyatro Istanbul Profilo Kültür Merke- zı'nde perşembe ve cuma saat 21 OO'de. cu- marteM saat 15 00 v e 21 OO'de pazar saat 15 00 ve 18 30'da İhtıras' adlı ovunu sahne- lıyor (0 212 216 40 ~(h • Bakırköy Betediye Tiyatrolan. V unus Emre Kültür Merkezı'nde çarsamba saat 20 30'da 'Bahar Noktasf. perşembe 13 OO'te 'Masal' (ç o) ve 20 30'da 'Bahar Noktası". cuma 20 30'da 'Dılekçe'. cumartesı 10 30'da 'Çakmaktaşı'. 20 30'da 'Dılekçe' pazar 10 30'da 'Mabal'. 15 30'da 'Dılekçe' ızlene- bılır \ltan Erbulak Sahnesı'nde perşembe saat 10 30'da 'Çakmakta,ı'. 20 30'da '2 Caddenın Mahkûmu'. cuma 20 30'da "Odada Savaş', cumartesı 10 lO'da 'Buyûlû Ağaç' (ç o). 20 30'da 'Odada Sa\aş'. pazar 10 30'da •Buv'ülü ^eaç'lç o). 15 30'da 'Oda- da Savaş" sahnelenecek (0 212 661 38 95ı • Maya Sahnesi nde bugun saat 20 30'da 'Op'la Zo'nun Dramı ,>ann21 OO'de 'Sıhır- lı Salı' rzlenebıhr Carşamba saat 20 OO'de Eskıtıyatro 'L'varca . perşembe saat 20 OO'de SeyyarSahne StratOykulen'. cuma saat 20 OO'de Studyo Drama 'Psikoz 4 48 , cu- martesı saat 20 OO'de Bo>alı Kuş 'Aşk Ihanet Yalnızlık Vesaıre" pazar saat 19 30'da -Mtı- dan Sonra Tıvatro "\ er Elını Yenı Dunya" adlı oyunlan sahnelevecek (0 212 252 "4 52) • Tiyatro Stüdyosu bugun 19 30'da \ aşamm Lç \ uzü" adlı ovunu sahnelev e- cek (0 212 316 10 S3> • Hadi Çaman Tiyatrosu cuma. cumar- tesı 20 10 ve pazar 1 s iıj'da 'Hısse-ı Şa- >ıa vı. pazar 19 00 da ıse 'Denız Fenen'nı sahnelevecek (0 212 219 36 29) • Kent Oyunculan çarsamba saat 20 30'da 'Sırça Kumes'. cumartesı saat 20 10 \e pazar 1^ OO'te 'Hep -\şk \ ardı'ad- lı ovunu sahnelıvor (0 212 246 35 H9) • Tiyatro Kedi'mn 'Olumüne Suçlu' adlı oy-unu bugün saat 21 OO'de Profilo Kultûr Merkezı'nde ıO2l2 2K~ 6* "ı • Ve Diğer Şeyler Topluluğu Ev - Ka- kofonık Bır Ovun'u çarsamba ve perşembe 20 30'da. cumartesı saat 19 30 \e 21 30'da Apartman'da sahnelıyor 10 212 323 0H 54) • Tiyatro Ti <\damm Bırı adlı OVTJHU çarsamba 20 30 da \1uammer Karaca Tıyat- rosu'nda sahnelıvor (I) 212 244 64 95) • Tıyatro Stüdyosu bugûn saat 19 ^O'da lş Sanat Kültür Merkezı'nde 'Sonsuz Dön- gu' adlı ov-unu sahnelevecek (0 216 454 15 J'-V • Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu varın saat 19 30 da 'Kobay adlı oyunu sahnelevecek /0 216JU 15 55ı • Schneidertempel Sanat Merkezi'nde her çarsamba saat 18 30'da vapılan Çar- samba Okumalan nın bu haf- takı konuâu Cem Mumcu (0 212 249 01 50) • Akbank Kültür Sanat Merkezi'nde salı gunu saat 19 30'da vapılacak 'Sanat Guncesf nın konuğu Fe\za Zeybek. per^embe günu saat 1930'dakı Şıır Deften'nın ko- nuğu "Sümer Şıın'vle Gulsen Tuncer olacak (0 212 252 35 00) • İFSAK'ta bugûn saat 19 30'da RefıkB -\k\uzve Serdar Darendelıler'ın konuk olarak katılacakian 'Aynı Ge- mıdeyız' etkınlığı, perşembe gunü 19 30-20 15 saatlen ara- sında Bema Kulelı'nın "Bır Şehre Dokunmak' saydam göstensı ızlenebılır (0 212 292 42 01ı • Istanbul Bilgi Üniversi- tesi'nde bugiın 'Uzak'. yann 'Kıyıda' ve "Mayıs Sıkıntısı'. çarsamba 'Uzak'. perşembe Man Ray'ın filmlen. cuma "Adı Vasfiye'. cumartesı 'Her Şeye Rağmen' ve 'Pazar Dö- nersen Islık Çal' göstenlecek (0 212 293 50 10) • Yapı Kredi Sermet Çrf- ter Salonu nda bugun saat 18 30 da > apılacak "Nobetçı Dershane'nın konuğu Prof Dr Sadun Aren Y'ann 18 30'da yapılacak 'Salı Toplantıla- n'run konusu 'Tanıklarla. Ara- ba". Artun Ünsal'ın yönetecegı panelın konuklan Boncuk Hû- seyın (Taksı Şoföru). Gökmen Tokgöz(KhnıkPsıkolog) Çarsamba gunü saat 18 30 'da Turkcell Bınası'nda duzenle- necek 'Sanat Dunyamız Semı- nen Yapıt Okumalan - III'. aynı saat Sermet Çıfter Salo- nu'nda Yavuz Pekman'm du- zenledığı 'karşı-laşmalar' söy- leşısının konuğu Ferhan Şen- soy Perşembe saat 18 30'da vapılacak 'Karsi-laşmalar K.um-Pan-Ya nın konukları Aslı Mertan. Cenk Telımen. Kerem Kurdoğlu. Nadı Gûler v e Naz Eray da Cuma saat 18 30"da duzenlenen 'Müzıklı Şöylesi \enı Başlavanlar Içın KJasık Müzık' etkjnlığını Mehmet Demırtaş vönetıyor Ortıan Şallıel ıse konuşmacı olarak katılıyor, cumartesı gü- nu saat 16 30'da düzenlenecek olan'Fotoğrafla Söyleşı Mı- marlık. Mekân Hayat ve Fo- toğraf ın konuğu Murat Ger- men (0 212 473 0 444/ • Erich Mendelsohn - Evrensel Bır Mımann Gerçekleşen Hayallen' - 28 Mart'a kadar - İTL Mımarlık t-akulteM'nde (0 212 249 20 09ı • Altan Gürman - 5 Nisan'a dek - \la<,ka Sanat Galensı'nde (O 212 240 SO 23) • Femıh Başağa - resım - 11 Vısan'a kadâr - tş Sanat Kıbele Sanat Galensı'nde (0 212 U6İ5H0) m Wor1d Press Photo '2002 Ödülleri' - 2h Mart'a kadar - Bılgı \tolve 11 ] "de (O 212 292 33 03) • GüKekin Çizgen - resım - 28 Mart'a kadar - lş Sanat ParmakJcapt Sanat Galensı'nde_ (0 212 244 20 21) • Anny - Sibel Öztürk - totoğraf - 4 Nisan'a dek - Galerıst'te 10 212 231 62 6Hj • Ara Güler - - Ara Guler Klasıklen' - fotoğraf - 26 Nısan'a kadar Istanbul Fotoğraf Merkezı'nde (0 2/2 23^ 11 60) • '11 Galeri 11 Sergi' - karma - 26 Mart'a kadar - Marmara L'nıversıtesı Güzel Sanatlar Fakultesı'nde (O 216 126 26 6^) • Ekrem Kahraman - resım - 31 Mart'a kadar - Çağla C abaoğlu \n Gallery de (0 212 291 37 91) • Adil Salih - resım - 13 Vısan'a dek - Seher Sanat Galensı'nde (1)216 346 Hl 3H) • SekJa Asal - verleştırme - 19 Nısan'a dek - Galen Nev 'de (0 212 231 6 "63) • Costas Tsoklis - verleştırme - 2 Mayıs'a kadar - Tophane -1 <\mıre'de (l) 212 232 32 24) • 'Demir Yot - Tren Çağı' - 24 Mayıs'a kadar - V apı Kredı Kultur Merkezı'nde (0 212 252 4'00) • Lütfi Özgünaydın - totoğraf- 5 Nısan'a dek - Koç Allıanz Fotoğrafev ı'nde 10 212 251 05 66) • Banu Selek - Tülay Günaydın - resım - 26 Mart'a dek - Bakırköy İTL tspırtohane Kultur ve Sanat Merkezfnde (0 212 560 T V 02/ • Borusan Sanat Galerisi nde - 'Evrensel Yabancılar' - 12 Nısan'a dek Kl 212 292 06 55) • Sedat Pakay -fotoğraf-29 Mart'a dek - Yapı Kredı Sermet Çıfter Salonu nda (0 212 252 4 r 00) • Cavit Atmaca - resım - 31 Mart'a dek - \ntık Sanat Galensfnde (0 212 224 ~4 31) • Fransız Kültür Merkezi - '\ urgu' - Usarım - 29 Mart a dek (0 2/~2 33~ X~ 40) • Lerzan özer - heykel - 17 Nısan tanhlerı arasında - Galen Apel'de \0 212 292 '2 36/ • Filiz Tokcan - resım - 12 Nısan'a dek - Mıllı Reasurans Sanat Galensı'nde ıo 212 210 19 "6> - 12 Nısan - Terakkı V'akfı Sanat Galerısi'nde (O 212 351 00 60) • Pervin Kaşmer - 8 Nısan'a dek - Frbıl Guzel Sanatlar Merkezı'nde (O 212 541 20 06ı • Selin Damar - gumuş ve grafik - 12 Nısan'a dek - Atolye Örumcekte (0 212 241 3> 5V • Duygu Çakar Bağlan ve Banu Aslan Turak - -.eramık - > Nısan a dek - Tekel Sanat Galerısi'nde (O 212 513 19 00/ • Hüseyin Özdemir - fotoğraf- Muhsin Kut'un 'Gezi Notları JJŞ..~..I resım sergısi 12 Nisan'a dek Hobi Sanat Galerisi'nde görülebilir. Sanatçının 'Gezi Notları' sergisini oluşturan son gezisinin video kayıtlarıysa sergi süresince galeride izlenebilecek. (0 212 225 23 37) • Kare Sanat Galerisi - karma resım - 31 Mart'a kadar (0 212 249 44 43) • Tanju Demirci - resım - 15 Nısan'a kadar- \ urt ve Dunva Sanat GaleriM'nde (0 216 149 26 10) • 'Artık Zamanı' - karma - 4 Nısan'a dek - ENKA Sanat Galensı'nde (0 212 2'6 05 45) • Kainat Barkan Pajonk - resım 28 Mart'a dek - Galen Durer'de (0 212 249 20 09) • 'Küçük Fotoğrafçılar' - fotoğraf- 30 Mart a kadar - Deneme Bılım Merkezfnde (II 216 492 32 12) • 'Savaş Bizden Irak Olsun' - kankatur - 3 1 Mart'a kadar - Kemal Turkler Eğttım Kültür Vakfı'nda (0 212 231 04 rtV • Ibrahim Balaban - resım - 2 Nısan a kadar - Doku Sanat Galerisi'nde (0 212 246 24 96) • 'Ruhun Gıdası' - heykel - 28 Mart'a kadar - MSL Osman Hamdı Bev Salonu 'nda (O 2/2 252 16 W) • 'Arkhe Grup Sergisi' -resım- 31 Mart'a kadar - Caddebostan Mıne Sanat Galensı'nde (O 216 1\5 12 01ı • Tulga Tollu hah - 25 Nısan a kadar - "lurk ve Islam Eserlen Muzesfnde (0 212 51/113 85) • Ares Sanat Evi - karma resım - 31 Mart'a kadar (II 216 345 11 62) • 'Osman Hamdi Bey'den Günümüze Sanatçı Defterleri' - 28 Mart - 26 Nısan - ^ apı Kredı Kazım Taşkent Sanat Galerısi'nde 10 2/2 252 4'00) • Şükran Cabiri Zaim - resım - 13 Nısan a dek - Pera Sanat Galensı nde ıl) 212 245 30 OH) • Selim Attan - resım - 17 Nısan'a dek - Tem Sanat Galensı 'nde (0 212 24^ OH 99) • 'Aşka Dair' - karma resım - 2" Mart - 19 N'ısan - Artısan'da (0 212 24" 90 Sl) • Osman Kehri - resım - 12 Nısan'a dek - Urun Sanat Galensı'nde (0 216 360 99 64) • llayda Sanat Galerisi - ' 15 Kadın Sanatçı - karma - 6 Nısan a dek (0 212 227 92 92) • Atilla llkyaz - resım - 26 Mart'a dek - Kargaan'ta (0 216 330 31 51ı • Kemal Tufan - heykel - 30 Mart'a dek - PG Art Gallery 'de (0 212 261 31 90/ • Hale Eryaman - resım - 29 Mart'a dek - Nellı Sanatevı'nde (0 212 22-\1 75) • Lolrta Asil - Ses Isı Renk" - 29 Mart a dek - Ataturk Kültür Merkezi nde (0 212 236 68 53) • Nadide Akdeniz - resım - 31 Mart'a dek - Myra Galerı'de (0216 3550591)' • Arif Aşçı-fotoğraf- "Bahtabakan - 19 Nısan'a dek- Karşı Sanat'ta (0 212 245 15 08) • Melike Güral - hev kel - Female Reflectıon' - \ edıtepe Lnıversıtesı Sosval Bılımler Enstıtusu 26 Ağustos \ erleşımı Sosyal Tesısler Bınası (02165'^26 41) • Sina Mirel - resım - Ekvator Sanat Galerisi - 27 Mart'a dek (02/2 225 23 1») Nardis Jazz Club'ta cumartesi günü Kerem Görsev Trio'nun konseri izlenebilir. (0 212 244 63 27) • Ataturk Kürtür Merkezi'nde Istanbul Devlet Senfoni Orkestrasi nın '100 Doğum \ ılında Haçaturyan' başlıklı konsennm şefı Marek Pıjarovvskı Cuma saat 19 30'da \e cumartesı 11 OO'de vereceklen konsenn solıstı Cathenne Manoukıan (O 212 251 56 00) • Cemal Reşit Rey'de cuma gunu 20 OO'de Aya Murodate &. \\ alter Lang s Lorus Blossom'ın caz konsen dınlenebılır (0 212 232 9X30) • Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Half Küttür Merkezi'nde çarsamba gunu saat 19 30 da şet tnder Sakpınar >onetımındekı Istanbul Oda Orkestrası'nın vereceğın konsenn solıstı Bekır Kuçukay ıO 212~28~02 32) • Çevre Tiyatrosu'nda bugün saat 20 OO'de Marsyas Flute Quartet'ın konsen ızlenebılır (0 212 5S5 59 35) • Babyton'da varın 21 OO'de "Sene 2084'. çarsamba gunu 21 ^O'da Dj Arkın Allen. perşembe gunu 21 i0'da Laço Tayfa. cuma gunu 23 OO'te Soul II Soul. cumartesı günu Soundsvstem ızlenebılır (0 212 292 "3 68) • ENKA Oditoryumu nda yann saat 20 OÜ'de İncesaz ve Melıhat Gulses konsen ızlenebılır (0 212 2'6 22 14) • Nardis Jazz Club'ta bugun Yansimalar. yann Selım BenbaTrıo çarsamba Kamıl Erdem Basıc C onnetıon' perşembe Neşet Ruacan Tno. cuma Thomastık Infeld Jazz Guıtar Nıght konsen saat 22 00'den ıtıbaren ızlenebılır tfl 212 244 63 2"l • Istanbul Kültür Ünrversrtesi Kev Salonu'nda cuma gunu baat 20 30'da tstanbul Oda Orkestrası'nın şef Ender Sakpınar yonetımınde vereceğı konsenn solıstı Cıhat Aşkın ve Hakan Şensov olacak 10 212 639 30 24, • Akbank Kültür ve Sanat Merkezi nde çarsamba saat 20 OO'de "Rus Romanslan' ve cumartesı 14 OO'te Tuğçe Tez'ın konsen ızlenebılır (0 212 252 35 00) • Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde çarsamba saat 20 30 da Borusan Istanbul Fılarmonı Orkestrası'nın şefGurer \vkal yonetımınde vereceeı konsenn solıstı Ozgur Aydın (II 216 336 fj 1 00) • Lütfi Kırdar Konser Salonu'nda perşembe gunu saat 20 30'da Borusan Istanbul Fılarmonı Orkestrasi'nın şefGurer Aykal yonetımınde vereceğı konsenn solıstı Özgur Avdın (0212296 30 55) • AKM de Istanbul Dev let Opera ve Balesı nden cuma 19 ''O'da 'Folklorama iTurk Buyusu)' muzıklj goslerısı. cumartesı gunu 11 OO'de "Liyuvan Guzel' ve 20 OO'de 'Don Gıovannı' ızlenebılır (0 212 251 56 00)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog