Bugünden 1930'a 5,485,115 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 24 MART 2003 PAZARTESİ 10 I R A K ' A S A L D I R I dishab@cumhuriyet.com.tr Bombardımanda öldüğü söylenen Taha Yasin Ramazan, ABD ve İngiltere'ye meydan okudu: SiziBağdat'a beküyoruzDış Haberier Servisi - Irak Devlet Baş- kan Yardımcısı Taha Yasin Ramazan, u tüm Irak kentlerinin ABD ve İngiliz saidınsuıa karşı direneceğini" söyledi. Dün birbasuı toplantısı düzenleyen Ra- mazan, Bağdat'ta ABD özel güçleri bulun- duğu yönündeki haberleri yalanladı ve gü- neyden ilerleyen tngiliz ve ABD birlikle- ri için "Onlann çölden geçmelerine iziıı verdik. Bu kötü yönetinıe (ABD) ve onun- la işbirliği yapan herkese bir ders vermek için Bağdat'a gelmelerini diüyoruz" dedi. Alaycı bir dille, ABD birliklerini Bağ- dat'a bekJediklerini ifade eden Ramazan, ABD ve Ingiliz birliklerinin güneyden iler- leyişini "şimdilik çölde gezmelerine izin ve- riyoruz" şeklinde değerlendirdi. Bombardıman sırasında öldüğü iddia edi- len Ramazan. ABD ve İngiliz güçlerinin ilerlemesinin kolay olmayacağını, tüm Irak kentlerinin direneceğini belirtti. Müslümanlan göreve çağıran Ramazan, ABD ile işbirliği yapan Arap yönetimleri- rak Devlet Başkan Yardımcısı Ramazan, BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ı "ABD Dışişleri Bakanlığı çalışam", AKP hükümetini de "Amerikan yapımı bir hükümet" olarak niteledi. ne karşı Arap halkının harekete geçmesi ge- rektiğini söyledi. Devlet Başkanı Yardımcı- sı, "HerArap,berMüsIünıanaraksavaşiçin- dedir" dedi. Özellikle silah denetçilerini geri çekme- si nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Ge- nel Sekreteri Kofi Annan'ı eleştiren Rama- zan, AKP iktidannı da, "Amerikan yapımı birhükümet"olarak niteledi. Annan'ı "ABD Dışişleri Bakanlığı çalışam" olarak nitelen- diren Ramazan, Genel Sekreter'i, "BMGü- venük Konseyi üyelerinin istekleri doğrultu- sunda harekete geçmemekle" suçladı. Ramazan, Türkiye ile ilgili bir soruyu ya- nıtlarken Türk hükümetine karşı tavır al- mak istemedikJerini vurguladı, ancak "On- lardan daha büyük bir destek alabilecegi- mizi umuyorduk. Türk hükümeti için İslam- cı denmişti ama, Amerikan yapunı bir hü- kümet olduğu ortaya çıktT diye konuştu. Irak Devlet Başkan Yardımcısı, ellerinde Amerikan savaş esirieri bulunduğunu ve bun- lan kısa sürede televizyondan gösterecekle- rini söyledi. Ramazan, "BirkaçsaatiçnıdeAınerikalıesir- leri tetevizyonda izleyeceksiniz, yannuş tank- lanngörüntüJerinigöreceksiniz"ded]. Taha Yasin Ramazan, Amerikan askerlerinin direnişin sürdüğü Nasiriye kentinin güney batısındaki Suuk el Suyuİd'de esir alındığı- nı ve yanmış tanklann da el Suyuki'den gös- terileceğinı söyledi. Bu açıldamadan birkaç saat sonra savaş esirieri televizyona çıkanldı. 'Savaş iyi gidiyor' Devlet Başkaru Saddam Hüseyin'ın, 4 gün önce başlayan saldınlar sırasında yaralan- dığı yönündeki iddialan da reddeden Ra- mazan, "Son 4 gün içinde Devlet Başkanı'nı teie\izyonda bir defadan fazia gördüğünü- züsanıyorum* dedi. Ramazan, savaşın Irak açısından "iyi gittiğini ve durumun iyi ol- duğunu" söyledi. ABRİ'DENUYARI: Ankara ağır bir bedel öder • Irak Dışişleri Bakanı Sabri, Türkiye'nin Kuzey Irak'a girerek Bağdat'a yönelik sömürgeci kampanyaya katılmasının pahalıya mal olacağını söyledi. Dış Haberier Servisi - Irak Dışışlen Bakanı Naci Sabri, dün Türkiye'nin Kuzey Irak'a asker göndermesi durumunda ağır bir bedel ödeyeceği uyansında bulundu. Bugün yapılacak Arap Birliği toplantısmı için Mısır'ın başkenti Kahirede bulunan Sabn, "Türkiye, Irak'a yönelik sömürgeci kampanyada yer ahrsa bunu pahalı öder" dedi. Sabri, "Türkiye, halkma karşı gekti ve eğer Irak'a yönelik sömürgeci kampanyada yer ahrsa bunu pahah öder. Irak bölgenin istikrannda anahtardır. Türkkr sakunyı desteklerse, Müslüman halkı karştsmda saf tutmuş olur" diye konuştu. Naci Sabri, "Eğer bazılan zarar görmeden zarara neden olabilecekJerini düşünüyorlarsa, kendilerini kandınyor obnahlar ve bu yanılsamadan uyanmak zorundalar" dedi. Sabri, daha önce yaptığı açıklamada da TürkJiye'nin ABD önderliğindekı savaşa yardım etmesinin ikı ülke arasındaki ilişkilere büyük zarar vereceğinı ifade etti. Dışişlen Bakanı Sabri, "Türk komşuIaruTuznı gerçek çıkarlannın ne olduğunun aynmına varacağını ümit ediyoruz. Kim Irak'a zarar vermeye çahşırsa çok büyük zarar görür" dedi. Hlçblr kent düşmedl Hiçbir Irak kentinin düşmediğini söyleyen Naci Sabri, Amerikan ve ingiliz güçlerinin psikolojik savaşa başvurduklannı, Irak halkınm iradesini ve direnişi zayıflatmak için basını yanılttıklannı vurguladı. Naci Sabri, Bağdat'ta îsrail'e ait bir füze bulduklannı da bildirdi. "tsrafl'in, Irak'a saldında yer aldığını biliyorsunuz. Bağdat'ta bir îsrail füzesi bukhık" diyen Sabri, bundan sonra Israil'in de saldınlara katıldığından emin olduklannı kaydetti. Naci Sabri, Arap ülkelerinden sadece Irak'ı desteklemelerini istedikledini belirterek mali yardnna ihtiyaçlan olmadığını, ülkesinin 13 yıldan uzun bir süredir savaşmak için hazırlandığını kaydetti. Dışişleri Bakanı Naci Sabri, ABD-Ingiiiz saldınsı başladığından bu yana Irak dışına çıkan ilk yetkili oldu. ısumlan bombalamak terör sayılmazmı?.. Irak'a geçen perşembe sabaha karşı başlayan şiddedi saldınlar yüzünden halk korku içinde yaşıyor. Bağdat ve diğer kender neredeyse arahksız bombardımana tutulurken sivilkr ölüyor ve yaralanıyor, evter yılolıyor. Savaşın dehşeti fotoğraftaki baba-oğulun yüzünden okunuyor. Bağdat'ta hasta oğjunu hastaneye götürdükten sonra evine dönen Şafa Hüseyin de evinin hava saldınsında yerle bir olduğunu gördü. Kadisiye semdndeld evinin taş yığını haline geJdiğini gören Şafa Hüseyin'in elinden, kocasının ve çocuğunun sağ salim kurtulmasına şükretmekten başka bir şey gelmedi. Hüseyin, "Bağdat'tan gideceği m ama param ne de gidecek bir yerim \ar" dedL Evi yüalan Hülayel El Cekafi de "Bu gerçek bir terorizm. Masum insanlar evlerinde otururken kafalaruıa bombalar yağıyor. Amerika'ya soruyorum, bu terorizm degil mi?" dedL Tîkrit'e yönelik saldında da Tikrit Müzesi \iiruldu. (Fotoğraf: AP) Irak lideriyle ilgili iddialar sürerken İngiliz komutandan ilginç açıklama geldi: Saddam'ı bulmak önemli değil Dış Haberier Servisi - Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in yeri ve sağlığı konusunda birbiriyle çelişen, biri diğerini yalanlayan haberier art arda geliyor. Dün de Saddam Hüseyin'in "yaralandığı" yönündeki haberier Iraklı yetkililerce yalanlandı ve Irak liderinin görüntüleri devlet televizyonuna yansıdı. Bu arada, bir ingiliz komutanın yaptığı bir açıklama, ABD'nin Afganistan saldınsının gerekçesi olan Usame bin Ladin ile ilgili iddialanndan vazgeçişini hatırlattı. Körfez'deki ingiliz birliklerinin komutanı Hava Mareşali Brian Burridge BBC'ye yaptığı açıklamada, Saddam Hüseyin'in bulunmasının öneminin kalmadığını söyledi. Burridge, rejim güçlerinin sarsılacağını, büyük bir yıkım görüleceğini söyleyerek Saddam Hüseyin'in bulunmasının önemini • Körfez'deki İngiliz birliklerinin komutanı, Saddam Hüseyin'in bulunmasının artık çok da önemli olmadığını söyleyince, akıllara ABD'nin Afganistan operasyonunun ardından Bin Ladin'i bulmaktan vazgeçişi geldi. yitirmeye başladığını savundu. Irak televizyonu, Saddam Hüseyin'in üst düzey askeri yetkililerle dün bir araya geldiğini ileri sürerek bu toplantının görüntülerini yayımladı. Toplantının yeri ve ele alınan konular hakkında bilgi verilmedi. Ancak, bu görüntülerin "daha önceden çekflmiş olabileceği"ni savunan ingiliz İcaynaklan, daha farklı görüşler ileri sürdüler. Ingiltere'de yayımlanan pazar gazetelerinden The Sunday Telegraph, ingiliz savaş kabinesinin önceki günkü toplantısına katılan istihbarat şeflerinin kabine üyelerine, Saddam Hüseyin'in ilk günkü saldınlar sırasında çok ağır yaralandığı ve kendisüıe kan verilmek zorunda kaluıdığı bilgisini ılettiğini öne sürdü. Gazete, istihbarat yetkililerinin kabüıeye aynca, Saddam'ın büyük oğlu Uday'ın da ağır yaralandığına, hatta öldüğüne dair tahminlerini aktardığmı duyurdu. 'Çok kötü yaralanmış' Sunday Telegraph, ingiliz istihbaratından bir yetkilinin, "Saddam çok kötü yaralanmış. Bu o kadar ağır bir yaralannıaymış ki kendisine kan verilmek zorunda kahnnıış. Ancak maalesef şu anda durumunun kritik obnadığı betirtihyor. Hâlâ hayatta olduğuna inanryoruz. Ancak oğlunun ya çok ağır yarah ya da ölnıüş olabüeceğûıi düşünüyoruz" dediğini belirtti. Ingiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Mike O'Brien da Ingiliz istihbaratının, Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in, ABD'nin Irak'a ilk saldınsında bulunduğu bölgeden ambulansla aynldığını bildirdiğini kaydetti. Başkan GeorgeBush: TürkiyeKuzey Irak'agirmesin Dış Haberier Servisi - ABD Başkanı GeorgeBu.*- Türkiye'ye Kuzey Irak a tek yanlı olarak girmerr£- leri gerektiğini açıkça sö^- lediklerini bildirdi. Bush, dün Camp Dı- vid'den Beyaz Saray'a dön'j- şünden sonra gazetecilerm sorulannı yanıtlarken "Türk- lerin Kuzey Irak'a ginnefc- ri için şu anda birgerekçeo>- madığını düşünüyoru^ Türklere, Kuzey Irak'a t«k yanholarakgirmekrini istf- mediğimizi açıkça söyledik' 1 dedi. ABD Başkanı, şöyle de\ am etti: "Türkler, bu ko- nuyla ilgili poütikamızı çok iyi bilhor. Onlarla bu konu- da sık sık temaslanmız oldu ve olıryor. Kuzey Irak'a gir- meleriiçin şu anda birgerek- çe ohnad^mı düşünüyoruz.'' George Bush, Irak güçle- rinin direnişinin az olduğu- nu öne sürdü ve "Olanlar yalnızca, sert çanşmalann başlangıcıdu-" dedi. "Sa- vaşta iyi getişmeler kaydedi- yoruz. \avaş yavaş, ancak sağlam bir biçünde hedefe yaklaşıyoruz" diyen Bush, Saddam Hüseyin yönetimi- ni kastederek "Kitle imha silahlannı kuDanmadıklan için teşekkür ederim" dedi. Bush, Irak lideri Saddam Hüseyin'in ülkesinde kont- rolü kaybetmekte olduğunu da söyledi. Savaş esirlerine kötü davrananlann savaş suç- lusu sayılacağını belirten Bush, Irak'ın, Amerikalı esirlere insanca da\Tanma- sı gerektiğini söyledi. Bu arada Ingiltere Baş- bakanı Tony Blair de savaş esirlerinin görüntülerinin El Cezire televizyonunda yayımlanmasını kınadı. Blair, ABD'li esirlerin gö- rüntülerinin verilmesinin Cenevre Sözleşmesi'nin açıkça çiğnendiği anlamı- na geldiğini söyledi. BlRLtKLER KUZEY IRAK'A INDI ABD özelgüçleri cepheyiaçıyor Dış Haberier Servisi - ABD, Kuzey Irak'taki Ensar El Islam mevzilerine hava bombardımanını sürdürür- ken Amerikan özel güçleri- nin "kuzeycephesini açmak üzere" 4 nakliye uçağıyla bölgeye gittiği öne sürülüyor. Çekirdek kadrosu Afga- nistan'da savaşmış Araplar- dan oluşan ve El Kaide ile bağlantıh olduğu öne sürü- len örgüt, Irak Kürdistan YurtseverlerBirhğı (IKYB) bölgesinin bazı kesimleri- nin denetimini ele geçirmiş- ti. Örgüt, IKYB'ye karşı intihar saldı- nlan düzenliyor. IKYB'den bir yetki- li, Amerikan özel güçlerine bağh çok sayıda askerin, ön- ceki gece Kuzey Irak'a inen 4 uçak- la bölgeye geldiği- ni ileri sürdü. Adırun açıklan- masını istemeyen IKYB yet- kılısı, "Aralanndaözelgüç- lere mensup askerier de bu- lunan çok sa\ıda Amerikan askerinin. 4 uçakla Kuzey Irak'a indiğini ve tümbölge- ye konuşlandığını" ifade et- ti. Yetkiliye göre uçaklar, Süleymaniye yalonlannda- ki bir havaalanına indi. Amerikan özel güçleri- nin Kuzey Irak 'ta bulundu- ğu daha önce açıklanmıştı, ancak Süleymaniye'dekı ha- vaalanının kullanıldığı Kürt kaynaklannca ilk kez bildi- • IKYB, özel güçleri taşıyan4 nakliye uçağının bölgeye indiğini bildirdi. riliyor. IKYB yetkilisi, ABD güçlerinin Ensar El Islam'a karşı operasyonlar düzenle- mek ve "savaşuı kuzey cep- hesini açmak üzere" bölge- ye indiğini söyledi. UçakJann hangi ülkeden geldiği açıklanmadı. Bir baş- ka Kürt kaynağına göre böl- geye 280 asker indi ve bu as- kerlerin büyük bölümü Halep- çe çevresinde, Ensar El Is- lam'ın bulunduğu bölge ya- bnlannda mevzilendi. Ku- zey IrakJı Kürtler, ABD güç- lerinin dün de örgütün mev- zilerine fuze saldı- nsı düzenlediğini bildirdi. Örgüt mevzileri önceki gün de bombardı- mana uğramıştı. Bombardımanlar- layaklaşıklOOmi- litanın öldüğü tah- min ediliyor. Pentagon,ABD birliklerinin, En- sar El tslam'ın üssünü Toma- havvk fûzeleriyle vurduğunu doğruladı. ABD ordusu Bir- leşik Komutanlığı Operas- yonlar Dairesi Komutan Yar- dımcısı General Stanley McChrystat "Şu sırada ku- zeyde özel operasyon güçle- ri buhuıdurmaya devam edi- yoruz. Ashnda dün (önceki) geceki operasyonlar çerçe- vesinde Hurmal'daki bir te- sise sakhn düzenlendP dedi. IKYB de, Ensar El Islam'a karşı kara operasyonuna ha- zırlandtklannı bildirdi. İran: irak'tan atıldı Füzebilmecesi sonunda çözüldü Dış Haberier Servisi - ABD ve tran arasındaki, ül- kenin güneybatısına dü^en füzelerle ilgili yaşanan ge- rilün Tahran'ın düşen fij- zelerin "büyük olasıhkla Irak füzeleri" olduğunu açıklamasıyla birlikte bü- yük ölçüde hafifledi. Iran daha önce, füzelerın "rotadan çıknuş ABD fiize- leri olduğunu" ileri sürmüş, İngiliz kaynaklan bunlann Irak'a ait füzeler olduğunu savunmuş, ABD ise konu- nun araştınlacağını bildir- mişti. İran resmi haberajan- sı IRNA, önceki gün Irak sı- nın yakuunda, ülkenin gü- neybatısına 2 roket düştüğü- nü bildirdi. Bir askeri yetki- li, Amerikan uçaklanndan aulanfuzelerin Maniuhiböl- gesüıe düştüğünü söylecı. Iran îçişleri Bakanlığı SDZ- cüsü Cananbakş Hancanj de fuzelerin, Amerikan gjç. leri tarafından firlahldı^ını söyledi. Iran, perşembe ak- şamı da Amerikan ve tngi- liz uçaklannın ha\a sahası- nı ihlal ettiği gerekçesiyle, bu ülkeleri protesto etmişti. îçişleri Bakanlığı dün yap- tığı açıklamadaysa, birkez daha hava sahasının ihlal edilmesi durumunda ordu- nun harekete geçirileceği uyansında bulundu. Elçilik kapanmayacak Ingiltere Savunma Bakan- lığı'ndan bir yetkili ise dün, fuzelerin muhtemelen Irak tarafından ateşlendiğini ile- ri sürdü. Yetkili, İran'ın id- dialanru cıddıye aldıklannı, ancak hedeflerinın çok dik- katli planlandığını söyledi. Tahran da yeni bir açık- lama yaparak fuzelerin "bü- yük olasıhkla Irak'a ait ol- duğunu" bildirdi. Iran, Tahran"daki Irak Bü- yükelçiliği'ni kapatmayı ise reddetti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog