Bugünden 1930'a 5,485,762 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 23MART2003PAZAR IRAK'A SALDIRI Italya Fransa Aimanya Pes etmeyen protestocular dünyanın her yerinde savaş yanlılanna tepki gösterdi Banş içintek yürekHaberMerkezi- Dünya, dakika da- kika Irak'a yönelik operasyona ılişkin haberleri takıp ederken savaş karşıt- lan da banş ıçın haykırmak konusun- da pes etmiyor. Dün ve öncekı akşam mUyoniarca kişı yine banş adına tek yürek ve tek ses oldu. ABD'den En- donezya'ya dünyanın dört bir yanın- dan "savaşa hayır'' seslen yükseliıken operasyonu düzenleyen ABD ve tn- giltere'nın lıderlenne tepkı büyüktü. Tepkiyı en sert şekılde dıle getıren sa- vaş karşıtlan ıse Tayvan'daydı. Taype'de toplanan grup George Bush ve Tony Blair'in maskeleriru yüzlenne takan ikı göstenciyi mahkûm kılığına sok- tu. TayvanJı savaş karşıtlan bu yolla "savaş suçlusu" olarak nitelediklen iki lidenn yargılanması gerektiğıni savundu. ABD'nin müttefiki Ingiltere'nin başkenti Londra'da, ABD'nin îngi- • Askerleri Irak'ta savaşan ABD ve İngiltere'nin de aralannda olduğu çok sayıda ülkede milyonlarca banş yanlısı yine "Savaşı durdurun" diye haykırdı. Milyonlarca kişi tek ses, tek yürek halinde Irak halkına destek verdi. lizlerle beraber kullandığı üslenn bu- lunduğu Gloucestershıre ve Yorkshi- re'da da genış katılımlı eylemler dü- zenJendı. Savaşı Durdunna ve Nük- leer Silahsızlanma Koalısyonlan ve în- gıltere'dekı Müslümanlar Bırlığı'nın Londra'da düzenledığı göstende, ken- tin dünyaca unlü Pıccadılly Meyda- nı 'nda toplananlann sayısı yüz bınler- le ifade edıldı. Kımilenne göre 1 mıl- yonu buldu. Tony Blaır'ın seçım böl- gesi olan Sedgefıeld'de de "savaş dur- durun" seslen yükseldı. New York'ta savaş karşıtlar, "Pet- rol için 'kan'a hayır" pankartlan ıle yürüdüler. On bınlerce kişının oluştur- duğu kortej, savaşı sessiz protesto ederken güzergâh üzerinde bulunan dükkân çalışanJanndan destek gördü- ler. Polıs kordonu ıçinde yavaş yavaş yürüyen kalabalık zaman zaman ABD'nin Irak'a asken müdahalesını protesto eden sloganlar attı. Öncekı akşam New York'un sim- gesı olan Times Meydanı'nda topla- nan ABD'lıler "tmparatorluk kur- makiçin savaşa hayır". VVashıngton'da Beyaz Saray yakınlannda toplanan- lar ıse ellerinı ve yüzlennı kırmızı boyayla boyayarak "kan dökülmesi- ni" protesto ettı ttarya'da ise Yeşil Banş Orgütü'nün operasyona destek veren Başbakan SİhioBerhısconi'ye tepkısı vardı. Ör- güt üyelen Roma'daki Meçhul Asker Anıtı'na Berlusconi 'nin başında mih- ver olan bır fotoğraftnm yanına alay- lı bır dille "Savaşa kesin destek" yaz- dılar. Arjantin'dekı eylemcıler ıse da- ha önce bırçok defa oldugugıbı Bush'u Hitler'e benzetti. Buenos Aires'teki göstenlerde polısle göstenciler ara- sında çatışma çıktı. Güney Korelıler de Bush'un fotoğrafina Hıtler bıyığı monte ederek ABD Başkanı'na gön- ANKARA VE ÎZMlR'DE EYLEM Amerika nefret uyandınyor • Ankara ve Izmir'de savaş karşıtlan yine sokaklardaydı. Ankara'da ABD Büyükelçiliği'ne gelen grup, saldınnın sona erdirilmesini isteyen sloganlar attı. Haber Merkezi - Savaşın başlamasının ardından başlayan "savaş karşıtı" göstenler artarak sürüyor. TKP'lıler, ABD'nın Ankara Büyükelçılığı'nde bir araya gelerek ABD ve ingiltere'nin bölgeye dönük operasyonlarını protesto ettiler. Amenkan Büyükelçiliği'nin önünde toplanan TKP'liler, Irak'a dönük saldınlan protesto ettiler Kalabalık grup, burada yapılan bir açıklamayla bu savaşın bır an önce durdurulması gerektiğine, Irak'tan sonra sıranın Türkiye'ye gelebileceğine dikkat çekti. Açıklamada, bu saldınnın nereye varacağına ve dünyada yaratacağı sonuçlann ne olacağına dair hiç kimsenin fikır sahıbı olmadığı behrtilerek "sırada Kore, Suriye, Küba, Iran ve Tûrkiye'nin oiabfleceği" bildirildi. ABD'nin ve müttefıklerinin böyle bir saldınya giriştikleri için cezalandınlmalan gerektiğine değınen TKP'liler, "Buyolda ablacak ilk adnn, Türkiye'yifiilenişgal eden Amerikan askerierinia, ülkemizden bir an önce aolmasıdır" dediler. Savaş karşıtı göstenciler, ABD'nin tüm dünyada sadece korku yaratmakla kalmadığını, bunun yanında tüm dünyada nefret uyandırdığını da vurgulayarak "Ulkemizin empervalistiere vereceği toprağı yoktur, ABD güçlerinin sonu 6. FUo'nun sonundan farkh ohnayacaktır" dediler. Göstenciler, "Kahrolsun emperyalist savaş, yaşasuı banş", "ABD askeri olmayacağK", "Iraklı çocuklar için bomba değil kalem" sloganlan eşliğınde olaysız bir şekilde dağıldı. İzmlr'deKi protesto tzmir Savaş Karşıtı Platformu üyesi bir grup her gün eylem yapma karannı dün de sürdürdü. Önceki gün tngiliz Konsolosluğu önünde düzenJedikleri gösteriyle ABD ve Ingıltere'yi protesto eden grup, dün de Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldı. "Csler kapaülsın, işgalciler defolsun", "Katil ABD, Ortadoğu'dan defol" sloganlan atan grup, 27 Mart'ta kamu emekçilen tarafindan yapılması kararlaştınlan iş bırakma eylemine tüm kesimlerin destek vermesini istedi. Onlar her şeye karşın vazgeçmiyor Dünya merkezleri yine savaş karşıtiaruun haykınşlan ve ayak sesleriyle sarsıldı. Başkent Ankara"daki gösteri olaysız sonuçlanırken, Bahreyn'de öğrencilerle poüs arasuıda çaüşma çıktı. Öğrenciler, göz yaşarncı bomba kullanan polise taş atarak karşıhk verdi. Japonya'nın başkenti Tokyo'da ise ABD Büyükelçiliği'nin önünde "savaşa hayır" yazıh pankartlann taşındığı sessiz bir eylem vardı. Endonezya'nın başkenti Cakarta'da binlerce kişi ABD'ye olan öfkesini gösterirken ABD'nin Chicago kentindeki baa göstericiler yüzlerine "banş" yazdılar. (Fotoğraflar: SERDAR ÖZSOY, REUTERS, AP) derme yapanlar arasındaydı. Üzerin- de savaş karşıtı sloganlar yazıh çak- makJan satan Güney Koreli öğrenci- ler elde ettikleri gelıri Irak halkına ba- ğışlayacaklannı açıkladılar. Brezilya'nın Rio de Janeiro kentin- deki savaş karşıtlan da Bush'u hem Hit- ler'e benzettıier, hem de ABD bayra- ğını yaktılar. Müslümanların öfkesl Müslüman toplumlann eylemlerin- de de ABD bayrağı yakıldı. Filistin'de- ki gösterilerde çok sayıda Hamas bay- rağı göze çarpn. Gazze'detoplananbin- lerce kişi ABD bayrağı yakılırken "Pfetrol için kan dökmeyin" diye hay- kırdı. Hındıstan ve Pakıstan'da da ey- lem yapan Müslüman gruplar "Irak halkına saldırmayur diye slogan at- tı Endonezya'nın başkenti Cakarta'da çok sayıda kadının da ka- tıldığı göstenlerde "Asıl terörist ABD'dir" sloganı hâkimdı. Bu gösterilerin çoğunluğu ABD Büyükel- çiliklen önünde ya da ya- kınında yapılırken Bangla- deş'te de "Bush'u ve kan dökülmesini durdurun" seslen yükseldı. Savaşa başından beri karşı çıkan Rusya'nın baş- kenti Moskova da dün on binlerce kışinin katıldığı gösterilere sahne oldu. Moskovalı bır eylemcının yanında getırdığı domu- zun yüzüne ABD dolan işareti çizmiş olması Ame- rika'nın ekonomik çıkan için operasyona giriştiğinı ıddia etmenin belki de en dikkat çekıci yoluydu. Yenı Zelanda'nın Auck- land kentı, Hollanda'nın başkenü Amsterdam ve Ja- ponya'nın başkenti Tok- yo'da da eylemler düzen- lendi. Afrika'nın Enyopya, Kenya, Somalı gibi ülke- lerdeki savaş karşıtlan da Irak'a yönelik operasyo- na karşı sessiz kalmayan- lararasındaydı. Bahreyn'de düzenlenen gösterilerde ise olay çıkn.Atina ve Se- lanik'te düzenlenen gös- terilere de çok sayıda sen- dika katıldı. On binlerce kişının katıldığı göstenler- de ABD bayrağı yakılır- ken polısle protestocular arasında çaüşma çıktı. Is- viçre'nın başkenti Bern'de düzenlenen göstenye 20 bin kışı katıldı. Banş örgüt- leri, sendikalar ve solcu partılerin katıldığı gösten- de "Petrol için kan dökü)- mesine hayır" yazıh pan- kartlar dikkati çekti. 5 mllyonluk ülkede 20 bln klşl Fınlandiya'da ıse 20 bın kişinin kaüldığı gösteri 5.2 milyon nüfuslu ülkedeki bu kadar geniş katılımın olduğu ilkgösteri olarak ta- rihe geçtı. Özetle, İngiliz Savunma Bakanhğı ve Pentagon ope- rasyonu nasıl sürdürecek- lerini planlarken savaş kar- şıtlan da bir gün sonrası- nın gösterisini planlıyor. Milyonlarca dünya vatan- daşı iki ülkenin liderine seslerini duyurmak için yılmadan, var gücüyle ça- bahyor. PAZAR ORHAN BÜRSALI Bush, Hitler ve Biz Bush ile bîriikte iktidara gelen "Project for The New Ameıican Century" çetesi, Yeni Amerikan Yüzyılı Proiesi'ni kanlı başlattı. Tehdit altındayız", "Kitle imha silahlanndan anndıracağız", "Irak'ı öz- gürleştireceğiz" yalanlarıyla başlatılan Yeni Ame- rikan Yüzyılı Projesi, tonlarca bomba biçiminde Irak kentlerinin ve halkının üzerine yağıyor. "Bombalar" olarak kentlerin üzerine yağmak, kitlesel katliamlar ve yokedişlere başvurmak, ABD'nin en büyük emperyalist güce tırmanması- nın ve bu yüzyılı da tartışmasız Amerikan yüzyılı yapma politikasının temel yöntemidir... Şimdi, sadece olgular olarak geriye doğru ba- kalım: • ABD, Ikinci Dünya Savaşı'nda başta Beriin ol- mak üzere onlarca Alman kentini bombalarla yer- le biretti. Almanya'yı yıkan veABD'yi "Efendiliğe" yükselten, bu, kentleri yerie biretme politikasıydı. • Aynı ABD yine havadan, bu defa atom bom- bası ile Nagazaki ve Hiroşima'yı yok etti. ABD, hem de atom bombasını kitle imha silahı gibi kul- lanan ilk ve tek ülkedir dünyada. Saddam'ın Ha- lepçe'si, bunun yanında solda sıfır kalır! ABD ga- lip durumda olduğu için, bu insanlık suçunun he- sabını vermedi henüz! • ABD, yıllarca süren hava bombardımanı ile yüzbinlerce Vietnamlıyı da öldürdü. 50 binden faz- la Amerikalıyı da bu savaşta öldürttü. Şimdi de Irak kentlerine ve Irak halkına kitlesel imha bombalanyla "özgürlük" getiriyor! Kitlesel imha ve yoketme politikası, ABD'nin ta- rihi misyonu ve dünya egemenliğinin dayandığı temel güçtür. Hitler ile ABD arasında, kitlesel imha politikası açısından tek büyük fark, Hitler'in ırkçılığıdır. Dün- ya egemenliği politikalan açısından bir fark mı var? Eski Alman Adalet Bakanrnın, Bush politikasını Hit- lervari olarak nitelemesi boşa bır atım değildi. ABD şimdilik yaptınmı olmayan, büyük düşünür Russel'ın Vıetnam Mahkemesi gibi, dünya halk- lannın mahkemesınde yargılanabıliyor. Ama bir Nürnberg Mahkemesi gibi, bir VVashington Mah- kemesi, Yenı Amenkan Yüzyılı Pro/'esrnin bitiş noktası olabilir. • • • Türkiye'yi. ABD'nin işlediği bu uluslararası hu- kuk ve insanlık suçuna ortak etmek isteyenlerin şim- di sel gibi döktükleri gözyaşlannı izliyoruz. Bu göz- yaşlan, paylaşacaklan 6 milyar dolann ardından dö- külmüyor mu? Türkiye'yi ABD'nin emperyalist politikalarının tam bir aleti yapmak ve ulkemizin Güneydoğusu'nu bölge ülkelerine ve halklanna karşı, Amerikan Yüz- y//;'nın utanç verici en büyük üssü haline getir- mek, hiçbir 'ulusal çıkar'la ilişkilendirilemez. Tür- kiye, bu politikayla, boynuna Amerikan halatı do- lanmış bir uydu ülke olabilir ancak. ABD ile sahte 'Stratejik müttefikJiğin', daha doğ- rusu ABD'nin her isteğine evet diyen, 50 yıllık po- litikalar tarihinin anlamı nedir? Sadece, Türkiye'de en ucuz, en çapsız ve en iğ- fal ediimeye açık politikacılann yetişmesinin ve bunlann Türkiye'yi yönetmesinin tarihidir. Sonuç, bugünkü her bakımdan başansız Türkiye'dir. Ancak bu ucuz yöneticiler ve çevresi, bütün Tür- kiye'yi daha yıllarca ellerinde tutacak ve yönlen- direcek kadar kalabalıktır. Çünkü zenginliklerini ve güçlerini, Tûrkiye'nin bugünkü zayıflığından ve durmadan dıştan bes- lenmesinin paydaşlan olmaktan alıyoriar. Kamuoyunu oluşturan TV ekranlan bunlaria do- lu. Aralannda objektif ve düzgün yorum yapan bir - iki kişi ancak var. Dün Hikmet Çetinkaya'nın "Ger- çeğiAnlat Paşam " yazısında dile getirdıği dığer bir olgu da, emekli generallerin büyük çoğunluğunun da, bunca yıldır maaşlannı bu yoksul milletin büt- çesinden değil de sanki Pentagon'dan almışlar gibi yorum ve değerlendirmeler yapmalandır. Insan kaynağı olarak, düşünce, onur ve tutum kalitesizliğimizin aynası oluyor aynı zamanda Irak Savaşı; birturnusol kâğıdı gibi... • • • Türkiye, raslantısal bile olsa, topraklanmızın doğ- rudan saldın üssü olmasına hayır dedi. Emekli bü- yükelçiler, kurt siyasiler, Amerikan Yüzyılı Projesi'nin Türkiye'deki destekçisi "uluslararası ilişkileruzma- nı" gazeteci-yazarlar ve çok sayıda "stratejist", ABD'deki Amerikalı dostlannın hınç, kin ve iftira do- lu görüşlerini yürekleriyle paylaşıp ekranlardan ak- tararak Türkiye'yi terörize etmeye çalışıyoriar. 6 milyar dolan paylaşmak isteyen güçler, R.T. Er- doğan başta olmak üzere, pusuya yatmıştır ve ABD'nin, Kuzey Cephesinden askeri saldınya muh- taç olması için dua etmektedir. Hemen 4. Tezke- reyi gündeme getirmenin pususu kuruluyor. Eski Bakan Yakış, haklıdır. Hava sahamızı aça- rak, işlenmekte olan suça Türkiye iştirak etmek- tedir. Türkiye hava sahası, Fransa'nın hava saha- sı değildir. Şimdi, bu suçu katmerleştirmenin pususuna yatmak yerine, bu yeni durumun ulkemizin ufkun- da hangi ulusal, yepyeni ve bugüne kadar elimi- zin tersiyle kenara ittiğimiz olanaklan doğurduğu- na kafa yormalıyız. obursali@cumhuriyet.com.tr. Canlı kalkan açlık grevinde • İSTANBUL (ANKA) - Canlı kalkan olarak Bağdat'a giden ve daha sonra geri dönenler arasında bulunan Ahmet Faruk Keçeli, dün Taksım Meydanı'nda açlık grevıne başladı. Bağdat'ta canlı kalkan olarak gidip daha sonra Türkiye'ye geri dönen canlı kalkanlar- dan Keçeli, Taksim Meydanı'nda yeşillik ala- na uyku tulumu ile yerleşti. Keçeli, yanında "Hungry Strike", "Stop The War", "Savaşa Hayır" yazıh dövizler aç- tı. Keçeli, savaş durana kadar açlık grevine devam edeceğinı belirtti. KÜÇÜKÇEKMECE 1. ASÜYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 2001/1292 Davacı Kızılgül Turanlı tarafından ıkâme olunan gaiplik davasının sonunda. Davanın kabulü ile Iğdır, Tuzluca, Hasankent köyü veya mah. cilt 4, hane 4'de nüfiısa kayıtlı bulunan Se- yat ve Hüsna'dan olma, 1954 d.lu Muharrem Turan- lı'nın gaipliğine 4.640 000 000 -TL bakıye harcın da- vacıdan alınmasına yapılan mahkeme masraflannın davacı üzerinde bırakılmasına karar verildiği ilan olu- nur. 19.03.2003 Basın 13764
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog