Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

23 MART 2003 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER ABD nükleer mabeme getirdi 7 • ANKARA (ANKA) - Işçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Türkiye'nin güvenliğinden sorumlu kaynaklardan aldığımız bilgilere göre, ABD, Türkiye'yle yaptığı aniaşmalara aykın olarak Incirlik Üssü'ne çok miktarda hardal gazı ve seyreltilmiş uranyum getirmiş bulunuyor" dedi. Perinçek, tP Öncü Gençlik biriminin Ankara'da Hoşgör Düğün Salonu'nda yapılan 6'ncı Genel Kongresi'nde yaptığı konuşmada şunlan söyledi: "Askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre, Türkiye'nin hava sahasından Irak'a geçecek Amerikan uçaklannın nükleer silah taşıması endişesi bulunuyor." suçjştendi • ANKARA (ANKA)- ODTÜ ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne bağlı ve aralannda Korkut Boratav, Alper Güzel, Yakup Kepenek ve Aziz Konukman'ın da bulunduğu öğretim üyeleri, ABD'nin Irak'a yönelik saldınsı kapsamında Türkiye'nin ekonomik, siyasal ve hukuksal durumunu değerlendiren bir raporu milletvekillerine ilettiler. Raporda, Irak ile ilgili tezkereleri onaylayan TBMM'nin "Banş aleyhine suç işlediği" ıddiasında bulunuldu. Öğretim üyeleri, Türk askerınin Kuzey Irak'a girmesinin ıse uzun sürecek Türk-Kürt çatışmasını başlatabileceğini öne sürdüler. Ağar: Nevruz'a gölge düştü • ANKARA (ANKA) - DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar, Irak'taki savaşın Nevruz bayramına gölge düşürdüğünü belirtti. Ağar, Nevruz dolayısıyla yayımladığı mesajında, Ne\Tuz'un Orta Asya'dan Mezopotamya'ya kadar ortak bir kültür öğesi olduğunu, yeniliğin başlangıcı anlamına geldiğini kaydetri. Vedat Dalokay anıkJı • ANKARA (AA) - Eski Ankara belediye başkanlanndan Vedat Dalokay, ölümünün 12. yıldönümünde törenle anıldı. Yenimahalle Belediyesi'nin 50. Yıl Dört Mevsim Tiyatro Sahnesi'nde düzenlediği törende konuşan Belediye Başkanı Tuncay Alemdaroğlu, Dalokay'a büyük özlem duyduklarını ve yüreklerinde yaşattıklannı söyledi. Performansa göre maaş • AFYON(AA)-Sağlık Bakanı Recep Akdağ, halk sağlığı ve sağlık alanında performansa göre maaş ödeme sistemi gibi konularda Afyon'un pilot bölge olacağını bildirdi. Akdağ, Afyon Kocatepe Üniversitesi rektörlüğüne seçilmesinden dolayı Prof. Halim Sözbilir'i kutladı. Türkiye, K. Irak'a 'kaç askerle, kaç kilometre ve hangi tür silahlarla' girecek Pazarlıktaüç noktaEBRU TOKTAR ANKARA - Türkiye'nin ABD'nin itirazlannı aşarak eş- güdüm içinde Kuzey Irak'a gi- rebilmesı için Washington yö- netimiyle en az 3 konuda uz- laşması gerekiyor. Türk Silah- h Kuvvetleri'nin "kaç askerle kaç kOometre ve hangi tür süah- larla gireceğj" konulannda ye- ni bir pazarlık sürecinin ileri- ki günlerde başlaması bekle- niyor. ABD ve Ingiltere'ye ha- va sahasını açma iznini veren Türkiye, pazarlıklan sürdüre- • ABD ve Ingiltere'ye hava sahasını açma iznini veren Türkiye, pazarlıklan sürdüreceğini, ABD ile eşgüdüm içinde bölgeye girmek istediğini ancak görüşmelerden sonuç alınmaması durumunda da gerektiğinde askeri operasyonunu gerçekleştireceğini ABD'ye bildirdi. ceğini, ABD ile eşgüdüm için- de bölgeye girmek istediğini ancak görüşmelerden sonuç alınmaması durumunda da ge- rektiğinde askeri operasyonu- nu gerçekleştireceğini ABD'ye bildirdi. ABD yönetiminin açıkça kar- şı çıkması üzerine Kuzey Irak'a "şimdilik" girmeyen Türkiye, Washington yönetimiyle ma- saya oturmaya hazırlanıyor. Önceki gün Dışişleri Bakam CoHn Powell, iki kez görüştü- ğü Başbakan Recep Tayyip Er- doğan'a Kuzey Irak konusun- da güvence vermemişti. ABD yönetimi, Povvell aracıhğıyla Erdoğan'a şu mesajı vermişti: "Türk birtiklerinin bu aşa- mada bölgeye girmesi, Kürt gruplanyla Türkaskerleri ara- smda bir çabşmaya neden ola- biBr. Bu nedenle, Türkiye'nin Idtiesel göç harekâüna karşı in- sani \ardım amacryla bölgeye ginne hakkun kabul etmemize karşın aynnülann beHrlenme- sinin ardından gerçekleşmesi- ni istryoruz." ÇİZMEDEN YUKARI MUSA KART ÎÇÎN Biz'l ÛruEM£VE; musakartfa yahoo.com CHP Genel Başkanı Baykal, hükümeti Irak politikası konusunda eleştirdi: Hükümet ters kündeye geldi • Türkiye'nin Kuzey Irak'a asker gönderemediğini ve bölgenin yeniden şekillenmesinde söz sahibi olamadığını anlatan Baykal, "Türkiye bugüne kadar ne söylediyse, ne istediyse tersi oldu. Kuzey Irak'ta inisiyatif ABD'ye teslim edildi" diye konuştu. BAHARTANRISEVER ÇORUM-CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Irak sorununa ilişkin Tür- kiye "nin istediklerinin ve söylediklerinin tersinin gerçekleştiğini belirtti. Kuzey Irak'a Türk asker- lerinin girişinin ABD'nin iznine bağlı olduğunu vur- gulayan Baykal, ''Bölge- ye on binlerce Türk aske- rinin girmesi geretdrdL Ya- nn Türkiye'nin istemeye- ceği gelişmelere karşı cay- dıncı olmahydüar'Medı. CHP Genel Başkanı Baykal, bugün belediye meclis seçimlerininyapı- lacağı Çorum'da düzen- lenen mitinge katıldı. Baykal'a Genel Sekre- ter Önder Sav, Genel Sek- reter Yardımcısı Mehmet Sevigen ve partili millet- vekilleri eşlik etti. Ço- rum'a giderken otobüste gazetecilerle sohbet eden Baykal, Kuzey Irak'a Türk askerlerinin girişinin ABD'nin iznine bağlı ol- duğunu vurgulayarak "Bölgeyeon binlerceTürk askerinin gfamesi gerekir- di. Bu askerier mekanize güçlerle takviye edilme- liydi. Yann Türkiye'nin istemeyeceği gelişmelere karşı cayduıcı olmahydı- lar" dedi. Türkiye'nin Kuzey Irak'a asker göndereme- diğini ve bölgenin yeniden şekillenmesinde söz sa- hibi olamadığını anlatan Baykal, "Türkiye bugüne kadar ne söylediyse, ne is- tediyse tersi oldu. Hükü- met ters kündeye gekü 90 milyar dolarla başladılar, sfira indfler" diye konuş- tu. Kuzey Irak'ta inisiya- tifin ABD'ye teslim edil- diğini vurgulayan Bay- kal, "Hem de kavga ede- rek tesnm edfldi" diye ko- nuştu. Erdoğan ise Povvell'ın me- sajlan karşısmda, Türkiye'nin Kuzey Irak'a girme amacının insani yardımlar kadar sınır gü- venliğinin korunması olduğu- nu bildirdi. Erdoğan, Povvell'ın istemi üzerine vurulan savaş uçaklannın insani amaçlarla Türk üslerine inmeleri istemi- ne de olumlu yanıt verdi. TSK'nin Kuzey Irak'a girme- sine ilişkin esaslann belirlen- mesi çalışmalanna, iki ülkenin dışişleri ve genelkurmay yetki- lilerince ileriki günlerde başlan- ması bekleniyor. Pazarlıklar şu üç temel konu üzerinde şekil- lenecek: Asker sayısı: Türkiye, kit- lesel bir göç hareketinin Irak sı- nırlaruıda durdurulması ve in- sani yardımlann düzenli birşe- kilde yapılabilmesi için 30-40 bin civannda askerini bölgeye sokmak istiyor. ABD ise bu sa- yının bölgedeki Kürt gruplan- nın tepkisini çekmesinden kay- gı duyuyor ve asker sayısının da- ha az rurulmasını istıyor. Ne kadar girilecek: Tür- kiye ile ABD, Türk askerinin Kuzey Irak'ta kaç kilometre ilerleyeceği konusunu da gö- rüşecek. Türkiye, göç hareke- tini 3 aşamalı bir planla durdu- rabilmek için 20 kilometreden fazla girmek istiyor. ABD ise Türk askerinin bölgeye girişi- nin 20 kilometreyle sınırlandı- nlmasını istiyor. ABD, bu 20 ki- lometrelik bölgenin "tampon bölge'' olarak görülmemesi ge- rektiğini de kaydediyor. Silahlann türü: ABD, Türk askerinin Kuzey Irak'taki var- lık amacının insani yardımla- nn düzenlenmesi olduğundan yola çıkarak bölgeye girecek birliklerin ağır, zırhlı silahlar- la donahlmamasını istiyor. Tür- kiye ise olası bir kanşıklıktan başta PKK olmak üzere terörist unsurların yararlanmaya çalışabileceğini belirterek bir- liklerin hem kendi güvenlık- lerini korumak hem de sınır güvenliğini korumak için söz konusu silahlara gereksinim duyacaklannı belirtiyor. ABD'ye son mesaj Türkiye, ABD'ye ilettiği me- sajlara göre, TSK'nin bölgeye girişinin Amerikan kuvvetle- riyle "eşgüdüm" içinde olma- sını istiyor. Eşgüdümün için ta- raflann uzlaşmasının önemine dikkat çeken Türkiye, "eşgü- düm konusunda uzîaşma sağ- lanmaması durumunda dahi gereksinim doğması halinde TSK'nin tek taraflı hareket edeceğinT ABD'ye iletti. Ecevit, cumhuriyet tarihinde görülmemiş ölçüde tehlikeli bir diplomasi kargaşası yaşandığını söyledi: ABD'ye kusura bakmayın denmeliydi TUREYKÖSE ANKARA-DSP Genel Baş- kam Bülent Ecevit, "cumhuri- yet tarihinde görübnemiş ölçü- de tehlikeli bir diplomasi karga- şası yaşandığını" \nrgulayarak "ABD'ye en başmdan, açık ve net olarak 'kusura bakmaym' denebiürdi. Bu ohnaymca ABD ile iKşkiler sıkmtrya girdi" dedi. ABD'nin "tezkere mezkere dinkmeden fülen Türkiye'yi iş- gale başladıguiL KuzeyIrak'ta- ki Kürtgruplannılaşkn-tnğmı" kaydeden Ecevit, "Savaşm so- nucu belli, önemli olan daha sonrasL ABD, savaşı kazandûV tan sonra Irak'ta kuracağı dev- leti yönetmek için Türkiye'nin bir Amerikan üssü hahne gel- mesi ihtiyacını duyacak. Çok ciddi bir durumla karşı karşt- yayız" diye konuştu. "Türkiye'nnı büyük devlet birfldminin unurulduğunu. bir- kaç ayda ülkenin bütün saygın- hğm kaybetiiğinr saMinan Ece- vit, Cumhuriyet'e şunlan söy- ledi: "En başmdan, ABD ile birfiktebusavaşavanzyadayo- kuz, drvebilirkrdi Ama bunu açık, net şekildesöylemekgere- kirdi. Bunu yapamadılar. Her gün değişik düşünceler ortaya kondu. Başmdan beri, bizim Irak'la bir sorunumuzyok, ku- sura bakmaym, bu savaşa gir- mek tstemiyoruz,işte size ancak şu katkdarda buhmabfliriz, den- seydi, ABD ile ilişkiler bu sıkın- nh noktaya gehnezdL Türkiye, ABD ile birhkte hareket etrne- ye kararlı mı kararsız mı bunu kimse anlayamadı." Ecevit, savaş ve sonrasında- ki olası gelişmelerle ilgili ola- rak şu görüşleri dile getirdi: "Kısave>a daha uzun zaman içinde bu savaşı ABD'nin kaza- nacağı beDL Asü sorun, savaş- tan sonra ne olacak? ABD'nin amacı sadece Saddam'dan kur- tulmak değil. bununla sınırh değiL ABD, onun ötesinde bel- li ki Ortadoğu'daki petrol var- bğmı kendiegemenfiğme ahnak istiyor. Petrol ve enerji konula- nnda daha güçlü bir devlet ol- mak isthor. Bu konuda da Tür- kiye'den yararlanmak istiyor. Bu arada AB'ye, NATO'ya, BM'ye de meydan okuyor. Tür- kiye'yi baskı alnna almak isti- yor. Türkiye've karşıKürt kar- ünı oynuyor. Oteden beri bunu tahmin ediyordum, şimdi artik saklanamayacak hale geldi. Irak'taki Kürt gruplan Türki- ye've karşı şjmdiye kadargörül- memiş ölçüde cüretkâr açıkla- malaryapıyor. Arkasında ABD teşviki ve tahriki olmasaydı bu Kürtgruplan herhakteböyle bir tavır içinde olmazdL" DIŞİŞLERİ BAKANI ABDULLAH GÜL: Türkiye olmadan bir şey yapatnazlar ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Dışişleri Bakanı AbdullahGül. "Sa- vaşı önlemek bizim elimizde değüdL Hiçbirzaman savaşıönleyebileeeğimi- ze inanmadım. Saddam Hüseyin ön- leyebflirdi atacağı adımlarla, bir de ABD önleyebilirdi" dedi. Türkiye ile ABD arasındaki işbirliğinin bundan sonra da devam edeceğini belirten Gül, "Biz burada kahcıyız. Bu bölge- deTürkrye'sizbirşe\yapılmasımüm- kün değüdir" diye konuştu. Gül, dün CNN Türk'te sorulan ya- nıtladı. Türkiye'nin, Kuzey Irak'ta 600 bine yakın göç edecek insana in- sani yardım yapabilecek şekilde ha- zu-lık yaptığını anlatan Gül, "Onla- n Türkiye'>«sokmayacağız, oradatu- tacağa Türidye'yeyönelikteröristfa- alhçtferekesinlikleizinvermeyeceğiz'' görüşünü dile getirdi. Gül, ABD ile işbirliğine ilişkin bir başka soruyu yanıtlarken de Türki- ye'siz bu bölgede bir şey yapılma- sının mümkün olmadığını söyledi. Gül, "Türk ekonomisinin geleceğini oradan gelecek4-6 milyardolara bag- lamak haksızhk olur" diye konuştu. HÜKÜMETİ SAVUNDU, MEDYAYI ELEŞTİRDİ Çiçek: Herkes savaş ıızmanı kesildi ANKARA(ANKA)-Adalet Baka- nı ve hükümet sözcüsü Cemil Çiçek, hükümete yönelik eleştirilere yanıt verirken "Onüne gelen savaş uzmanı kesildL Ben bu kadar çok uzman olan bir başka ülke bUmhorum" dedi. Cemil Çiçek, NTV'nin sorulan- nı yanıtlarken, ABD ile karşılıklı görüşmelerin sürdüğünü, görüşme- lerin bir pazarlık şeklinde değil, is- tişare şeklinde gerçekleştiğini söy- ledi. Çiçek, ABD ile müzakerele- rin uzun sürmesinin işin doğasın- dan kaynaklandığmı \nrguladi. Hükümete yönelik eleştirilerde bu- lunan medyayı da sorgulamak gerek- tiğini savunan Bakan Çiçek sözleri- ni şöyle sürdürdü: "AKP hükümetine peşin hüküm yazdan yazıhyor. Biz bu neviden eleş- tirflere açığızama~ basınımızın ne ka- dar sorumlu davrandığuu da değer- lendirmekzorundavTZ. Aülanmanşet- leri hatırlayuL 'Türk'ün kamnı sattı- lar' dedikr. Şimdi de '6 milyar dolar- lık firsatı kaçırdılar" diyorlar. Biz bu karaıiara tek başımıza vermhoruz. Ülkenin yaran neyse o yapılryor." P0LİTİK4 GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Saülmışlar Kervanı... Bombalar patlıyor, gökyüzü ölüm kusuyor... Kaskat kesilmişim sanki oturduğum koltukta. Ek- rana bakıyorum o anda. Bir bomba daha patlıyor, alevler yükseliyor yeniden... Binlerce kilometre ötede gerçek savaşı izliyonjm, tıpkı filmlerde olduğu gibi... Midem bulanıyor, başım dönüyor... Saatlerdir televizyon ekranının başındayım... Arka bahçedeki akşamlar, hayatımızın başka bir yerinde, bir başkasının albümünde sararan fotoğraflar gibi... Charles VVright'ın dizelerini anımsıyorum birden. Amerikalı şair VVright, rüzgânn dövdüğü avlulann, dolunayın mürekkebiyie çizdiği resimlerin tarifini ya- pıyor olmalı... Yine bombalar patlıyor... Akan suyun ardından giden şeftali ç4çekleri, hur- ma ağaçlannın yalnızlığı mart karanlığının için- de kayboluyor... Bağdat'ta evlerin ışıkları hâlâ yanıyor... Pencerelerde deri rengi bir ışık, soluk ve oynak... Gökyüzü ölüm kusuyor!.. 11 Eylül 2001 'de New York'ta Ikiz Kuleler'e ya- pılan eylem ne denli gerçekse Bağdat'a yapılan sal- dındaodenli gerçek!.. Grozni'nin, Afganistan'ın, Kongo'nun, Ruan- da'nın, Somali'nin, şimdi de Irak'ın üzerine bom- balar düşüyor!.. Bağdat, ölümün soğukyüzünü 1991 'dedegör- müştü, yüz binlerce insan yaşamını yitirmişti... • • • Kimileri 'ölümü' bir şenlik gibi izliyor olmalı!.. Dünyada öfke çığ gibi büyürken, medyamızın savaş çığırtkanlığı 'yeni dünya düzeni' üzerine ahkâm kesmeyi sürdürüyor... öfkenin tarihi elbet yazılacak bir gün!.. Kızılderilinin, Arap'ın, Afganlının, Filistinlinin, Şi- lilinin, Afrikalının öfkesi tarihin sayfalanndan hiç- bir zaman silinmeyecek!.. Inancımızı, düşüncemizi, ruhumuzu ve insanlı- ğımızı yitirecek değiliz, ABD'nin bu saldırganlığı karşısmda susacak değiliz!.. Bağdat alev alev!.. Sıcacık evlerimizde televizyon karşısmda sanki bir film seyrediyoruz!.. Peki Bağdat bombalanırken orada yaşayan beş milyon insan!.. Genç yaşlı, çoluk çocuk ne yapı- yor? Satılmışlar kervantnın yardakçılan, ABD'nin uşaklan, utanmazlık sınırını çoktan aşmışlardı, bi- liyorduk!.. Onlar Bağdat bombalanırken ne düşündüler, çocuklannın yüzüne nasıl bakabildiler? Alevin acısı mavidiri.. Bir yanık kokusu ise ölümün habercisi değil mi- dir? Bu saatlerde çocuklar uykusuz Bağdat'ta... Bağdat'ta karartma geceleri de yok!.. Ağaçsız bir sahrada, her uzanan elde. her ba- kışta sulann aktığı yerde hüzün ve acı var!.. ölüm var!.. Kalleşlik var!.. öfke var!.. ölümün örtüsü çekilmiş Bağdat üstüne.. tıpkı Ab- düllatif Labi'nin dizelerinde olduğu gibi.. Utancın binlerce portresinde doğranmış umut, sonsuz acının yıkıntılan üzerinde gölgeye dönüşü- yor, zalimler kalesinde ahlaksızlar gizleniyor!.. Peki ya bizimkiler? Her akşam kanal kanal geziyor, savaş çığırtkan- lığı yapıyorlar... Utanmak yok, sıkılmak da!.. Onlan dün de yakından tanıyordum.. bugün de!.. Fırsat bu fırsat!.. Acaba yüreklerinde hangi iç karartıcı ahlaksız- lık gizleniyor açıklayabilirler mi? • • • Bağdat yanıyor 'cayır cayır'l. Içleri acıyor mu onlann? Angola'da, Mozambik'te, Zambiya'da, Bostvva- na'da, Lesotho'da, siyah çoğunluğa karşı ırkçı politikalan destekleyen ABD'ye 1986'da alkış tu- tan bunlar değil mi? Zulmün, katiiamın, baskının adresi olan geri- ci Arap rejimleriyle başı sıkıştığında işbiıiiği yapan ABD, Irak'a demokrasiyi getirecekmiş!.. Pakistan'da Ziya ül Hak'ı darbeyle iktidara ge- tirip Butto'yu idam ettiren o, Sudan'da general Nu- meyri'ye 'Sol' darbe yaptıran.. bir süre sonra da kendisini 'Mehdi' ilan ettiren de o!.. Şimdi demokrasinin 'D'si olmayan Kuveyt'ten Irak'a girip, Saddam'ı devirip demokrasi getirecek!.. Yerseniz!.. hikmet.cetinkayaacumhuriyetcom.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 Hikmet ÇETİNKAYA KUBİLAY OLAYI ve TARİKAT KAMPLARI G ü n i z i Y a y ı n c ı l ı k Tel: 0212-512 42 19 F a k s : 5 1 2 U 7 2
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog