Bugünden 1930'a 5,476,064 adet makaleKatalog


«
»

Genel Yayın Yonetmenı îbrahim Yıldız • Yazıışlen Muduru SaBm Aipasbn#Sorumlu Mudur Mehmet Sucu # Haber Merkezı Muduru Hakan Kara CumhuriyeC Imtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKn admatLHANSELÇUK Istıhbarat Cengız Yıldınm 9 Ekonomı Öz- lem V uzak # Kultur Egemen Berköz # Spor Abdulkadır Y ucelman # Vakaieler Samı Ka- raoren 9 Duzeltme Abdullah Yazıcı 9 Bıl- gı Belge EdıbeBuğra9 YurtHaberlerı Meh- met Faraç 9 Avnıpa Temsilusı Güra\ Öz Yaym Kurulu. tlhan Selçuk (Baş- Ankara Temsılcısı Mustafa Balbav \tatuik Bulvan No kan),EmreKongar(Danışman) 125 Kat4 Bakanlıklar-Ankara TeJ '4195020 (7 hat) Faks Orhan Ennç, Hıkmet Çeün- 4195027 9 Izmır Temsılcısı Serdar Kızık, H ZıvaBK kaya, Şukran Soner, Ibrahım 1352 S 2 1 Tel 4411220 Faks 4418745 9 Adana Yddız, Orhan Bursalı, Musta- Temsılcısı Çeün Yığenoğlu, inonüCd 119S No 1 Kat 1 fa Balbav, Hakan Kara Tel 36^ 12 11 Faks 363 12 15 Muessese Vuduru Erol Erkut 9 Bılgı tşlem \hmet Korulsan • Sa- tış Fazılet Kuza REKLVM PM Ltd Ştı • Genel Mudur GuMnn Erduran#koordımtor Reha Işıtman # Genel Mudur' < t rd Se>da Çoban # Fınaniman Mudunı Çetın Erduran Tel 0212 > 14 0 7 ^ 3 M S4 6U 61 FaU 0212 Yıvımlavaıı \enıûunHaberAjansıBasıı>veYaMncılıl.AŞ TurkocagıCad «>•»' Ca&üoglu MjMlsıanbul °k 1 46 iıAecı W M Td (O2P)5120S0M2Oh«) Faks 10212^13 S<9i Bmlo Vferkez GazeK Dere Basım'ıavmcılücSan \et<. \Ş Bartm*BulranNo J2->Besıkaş 23 MART 2003 İmsak 4 28 Guneş 5 57 Oğle 12 18 Ikındı h 42 AJcşam 18 26 Vatsı 1948 "Çocuklar Duymasın" dızısını, atletızmın yaranna kullanmayı planlayan federasyon, dızının bır bolumunde atletızm konusunun işlenmesı ıçın onen götürdü. Dızının kuçuk yıldızı "Havuç" lakaplı Furkan Kızılay'ı on plana çıkarmak ısteyen federasyon yedolılen, kendı senaryolannı dahı yarattılar Dızının bır bolumunde, Cezmı Or Yaş Gruplan Atleüzm Yanşlan'na katılacak olan "Havuç" yaşadığı heyecan ve atlenzme olan sevgısıyle seyırcının bu spor dalına olan ılgısını arttıracak Cinsiyettekürtayasağı • PEKÎN (AA) - Çın hukumetı, cınsıyet tercıhryle yapılan kurtajı yasakladı Pekın Gûnlüğu gazetesınde yer alan haberde, Devlet Aıle Planlaması Komısyonu, Sağlık BakanJığı ve Gıda Idaresı tarafindan ortaklaşa hazırlanan yasa tasansmda, ÇınJı ailelenn erkek çocuk sahıbı ohnaya oncelık verdıklenne dıkkat çekıldı Yasayagore, ebeveynler doğacak çocuklannın cınsıyetının tespıt edılmesını ve kurtaj yapılmasını yalmzca übbı nedenlerle ısteyebdıyorlar. Phüp Mopris'e ceza • EDWARDSVILLE (AA) - ABD'de, sigara devı Phılıp Moms USA'ya, "hght" olarak pıyasaya surulen sıgaralann daha az zararlı olduğuna ınanan tuketıcıyı yanılttığı gerekçesıyle 10 1 mılyar dolar para cezası venldı Ilİınoıs'dekı Madıson bolge yargıcı Nıcholas Byron, karannda, firmanın Marlboro Lıghts ve Cambndge Lıghts gıbı "hafif ıçımlı" sıgaralann daha az zararlı ya da üryakıler ıçın daha güvenlı olduğu konusunda tüketıcılen aldatmayı amaçladığını belırtü ^ ^ | Oylumlu kardeşlerin Gizem'i Fransa'da yapılacak dünya şampiyonası yolcusu imnastiğinlastikiMzleriESRAPEKER Gizem ve Ttoğçe Oylumlu Onlar dunyanın tek ıkızntmıkcımnastıkçılen Hembuozelhklenhem de elde ettıklen başanlarla tum dıkkatlen uzerle- rıne çekmeyı başardılar Son olarak Konya'da ya- pılan okullar arası şampıyonada ılk 6'ya gırerek spor yaşamlannda yenı bırbaşanya daha ımza atan ıkızler en buyuk sınavı 11-17 Mayıs tanhlen ara- sında Fransa'da yapılacak olan Dunya Okullar Ara- sı Cımnastık Şampıyonası'nda verecekler Ancak şampıyonaya Konya'da 1 olan Gı- zem katılırken ıkızı Tuğçe de en az kardeşı kadarheyecana ortak olacak Sporcu bır aı- leden gelen ve 6 yaşından ben ntmık cım- nastık yapan Gızem ve Tuğçe ıkılısı 15 yaşında ve Uskudar Lısesı'nde 1 sınıf- ta okuyor Aralarmda tath bırrekabetolan ıkızler yıllardan ben çahşmalannın mey- velenru yenı yenı topluyorlar Bugune kadar katıldıklan tum kategonlerde Turkıye sıralamasına gırmeyı başaran üazlerden Gızem, 2001 Belçıka Euro Cup'taö olduve takım halınde 4'unculükkazan- dı îzmır Ulusla- rarası Tumuva'da labuttafınalekal- dı ve ıkıncı oldu En son Kon- ya'da yapılan okullar arası ya- rışta Gızem 1 , Tuğçe de 6 oldu Tuğçe'nın Turkı- ye okullar arası 2'ncılıgı ve 4'unculuğu var Başanlı ıkızler aslında ıster ıstemez kendılen- nı bu dunyanın ıçınde bulmuşlar Çunku onlann anne ve babalan spor akademısı mezunu Çocuk- lann kuçuk yaşta sporun ıçınde olmalannın sade- ce kendı tercıhlen olmadığını belırten aıle bunu şoyle açıklıyor "tstanbul gibi metropol bir şehirde çocuklan mutlaka btrspora\önkndir- mek gerekivor. Onlann guzel ve zev k alarak yapa- cağı bir uğraşı olmah Id kötü ahşkanhldara zaman bulamasınlar \e ozenmesinJer." Neden cımnastık dıye sorduğumuzda ıse şu ya- nıtı alıyoruz "Onlan uvgun \asta doğru bir spo- ra \önlendirmekistedik. Kas yapeınıngebşınıiiçınçok onemli bir branş \e tabiikız çocuklan için de." Gızem \e Tuğçe ıse "Ar- tık hayaümı- zın bir par- Sporcu bır aileden gelen Gizem ve Tuğçe O> lumlu kardeşler 6 vaşındao ben ritmik dmnastik yapıyor. Aralannda tath bir rekabet olan ikizter, Cizetn Oy- lumlu'nun Dunya Okullar Arası Cimnastik Şampiyonası'na gıdecek olması nedenhie hevecanh. En bıiyuk hedefleri ıse ahın madalya ve olimpı\at. çaa" dedıklen cımnastığı şoyle anlatıyorlar "Al- tivaşından beri bu sponı vapnoru/. Her an bizim- le beraber. Hende daha buvuk başanlara ımza at- mak istnoruz. Bır de antrenor otup bizim gibi sporcular yetiştinnek.r> Arkadaşlannın v e yonetıcılenn su- reklı kanştırdığı okulda da çok ılgı goren ıkızler, "Biaajırtetmektezor- lanrvoıiar, ama elde ettiğimiz başan- larla onlara yarduncı oluyoruz. Okul- da surekli 'Sızın kemıklennız yok mu, sız lastik mısınız "gibisonılarsoruyorlar. Bu ilgi de bizi nıemnun edryor" dıyorlar Gızem \e Tuğçe haftanın 6 gunu 4'er saat ant- renman yapıyor ve 9 yıldır da bu yoğunlukta ça- lışıyor Sadece temmuz ayında 15 gun tatıl yap- mışlar 3 yıldır Ukrayna'da başanlı bır sporcu olan ve aynı zamanda ulus- lararası hakemlık ya- pan antrenor Nataü Ma- lakhovska ıle bırlıkte ça- lışan kardeşler onunla bır- lıkte olmaktan çok mem- nun olduklannı ıfade edı- yor Daha once Natah'nın annesı Vera ıle çalışan ıkızler 27 yaşındakı antrenorlenyle bera- ber daha çok başanlara ımza ata- caklannı soyluyor Kendılenne Rus sporcu Alina KabCT'a'yı ornek alan ıkızlenn en bu>Tik hedefi ıse dunya şampıyo- nasında madalya kazanabıhnek ve ohmpıyatlara katılmak MODALILAR OTOYOL PROJESİNl PROTESTO ETTİ Yurttaş sahilini istiyor istanbulHaberServisi-tstanbul Buyuk- şehırBeledıyesı'nın i *550feohprojesi''kap- samında yer alan ve Moda sahılının oto- yola donuşturulmesı ıçın başlatılan kop- ru-kavşak ınşaatı Moda Semt Gınşımı ta- rafindan gerçekleşrınlen basın açıklama- sı ıle protesto edıldı Gazetemız yazan Oktay Ekinci nın de aralannda bulunduğu i » ^ ^ _ ^ ^ ^ yaklaşık 50 kışılık grup, dun saat 12 00"deKur- bağalıdere'dekı ınşaat alanında toplanarak otoyol projesınden vaz- geçılmesını ıstedı Grup adına basın açıklamasını okuyan ^ — ^ - ^ " ^ — — Mımarlar Odası Buyukkent Şube Başka- nı Eyûp Nuhçu, ozetle şoyle konuştu "Bu otovolla birtikte Moda'nın doğal \e tarihi SİT niteüği ta^yan değerteri de tahrip edilecek. Oto>oLöne surulduğu gi- bi Kadıköy ve Moda'nın trafiğme bir çö- zum getinnevccek,tam tersneboigenin tra- • Kurbağalıdere'dekı inşaat alanında toplanan yaklaşık 50 kışı yetkıhlerin otoyol projesınden vazgeçmesını ıstedı fikyukunu daha da artbracak. Modahla- ra bir emrivakhie dayaülan bu kopru- kavşak-otoyol inşaabna karşı çıknoruz. Kav şaklar, oto\ ollar, tıineüer değiL, valnı/- ca yavalara aynlmış yeşil alanlar ısüyo- ruz," Kadıkoy Bılîm Kultur \ e Sanat Dost- lan Derneğı Başkam ve Marmara Unıver- sıtesı oğretım gore\lısı Tanav Uvar ıse ^ « ^ _ _ _ ^ ^ . ^ "İşüu ivi \apan karar vericüer,yoneöcüer, be- ledrve başkanlan yurt- taşlanrunıstekleriniha- yata geçirmek dunı- mundadıriar. Onemli ve birincil olan, yurt- taşlann rahaü ohnah- dır" dedı S O S, Istanbul Çevre Konseyı ıle Mo- da Gonullulen temsılcılennın de katıldı- ğı basın açıklamasında, "Doğasuu koru- yan medeni insan. Ya bozan?, Moda sa- hili otovol olmasın, Doğa cinaveti insan- lık a\ıbı, uygarlık suçudur" yazılı do\ ız- ler dıkkat çektı AL GOZÜM SEYREYLE /IŞIL ÖZGENTÜRK Naklen Yayın güzel bir grup indirimi yakaladık biz Gece yansı kan ter ıçınde uyanıyorum Uykuyla uyanıklık arasında bırkaç da- kıkaduruyorum Benı uyandıran sesı ye- nıden duymaya çalışıyorum hayır, de- nn bu" sessızlıkten başka hıçbu 1 ses yok Ama az once onlan du> dum yuzlerce- sı e\ urun ustunden geçtı, motorlan çok guçluydu \ e benı uyandıran onlann se- sıydı, bombardıman uçaklannm sesı Bır kâbus gormuş olmahyun, kalkıp bır bardak soğuk su ıçıyorum. tamam tele\ızy onu açmayacağım, şundı bırge- zı kıtabı ya da bır resım kıtabına ıhtı> a- cım \ar Bu yıl gılmeyı kurduğum şım- se kare kare anımsıyorum Fılmın ba- şında kadm kahraman kanser olduğıınu \ e çok az bır zamanı kaldığını oğrenı- >ordu Aynı anlarda ızlev ıcı sa\ ısuıı art- tumak ısteyen bır tele\ ızyon kanalı olu- me adun adım yaklaşan bınnın ha\atı- nıya\ımlamanınyollannıanyordu So- nunda televızyon şırketı gızlıce pek çok doktorun dosyalanna guıp uvgun has- tayı, yanı fıhrun kadm kahramanını bul- dular Ancak kadının, yaşamının ya- yımlandığından haberı olmayacaktı Onu da çozduler hırslı. genç bır kame- raman belırlı saatler ıçınde gozune bu" daha ucuza konuşun, çok daha ucuza mesajlaşın! Arkadaşlarınızla beraber yeni KampusCell tarifesine geçin. Kendi aranızda dakikası 169 bin'den konuşun, mesajlan 69 bin'den yoilayın. 1 Eylül'e kadar fiyatlar degışmeyecektır. KampusCell'li olmayan numaralarla da BizbizeCell tarifesi üzerinden konuşup mesajlaşın! Öğrenci belgenizle birlikte Turkcell Abone Merkezleri, TurkcellExtra'lar ve Bölge Ofisleri'ne gelin, kaydınızı yaptınn. Cepte öğrenci indiriminden yararlanın! Üstelik Hazır Kart abonesi üniversıte öğrencileri, TurkcellExtra'larda ve Bolge Ofisleri'nde geçiş ücreti ve ilk faturada ek vergi* ödemeden Turkcell faturalı hatta geçiş yapabilir ve KampusCell tarrfesinden yararlanabilirler. Kayıtlar Turkcell Abone Merkezleri, TurkcellExtra'lar, Bölge Ofisleri'nde. kısa mesaj KampusCefl tarifesi. üniversıte öğrencileri ıçm geçerlıdır. KampusCell tanîesınden Turkce* toturalı hat kullanıciljn vnrartanatalır. KampusCell tarıfe tjaşvurunuz bır sonrakı fatura ctaıemınden ıtıbaren geçeriı olacaktır. Fıyatlara KDV dahıl. OİV harıçtır "Hazır Kart'tan Turkcel! faturalı hatla yapılan gcçışSerde. Egıtıme Katkı Payı: Te'sız Genel Mudurlüğü ruhsat. TGM kullanım. Ozet Işlem ve Damga vergılen faturalara yansırnamaktadır 4440532 www.turkcell.com.tr r KampusCELL TURKCELL dıden bırkaç kuruş para bırıktırdığım En- donezya Takım Adalannm ınanılmaz denızını yanı başıma getıren bır dergı- de karar İalıyorum Orada o cennet de- nızde şımdı bır yunus ohnak var Durum umutsuz, şu anda bır yunus- la bırlıkte yuzmek duşuncesı bıle bom- bardıman uçaklarmın sesuıı yok etmı- yor Dergıyı kapatıyorum, tamam Işıl bı- rak kendını, bakalım belleğm senı ne- relere goturecek 9 Ansızın bn" Fransız fihnını neredey- kamera yerleştınlmesıne razı oldu ve kadının peşıne duştu Pı>anıst olan kadın geçmışıne doğru bır yolculuğa çıktı \ e hırslı kameraman ne yapıp edıp kadmla tanıştı, onunla ar- kadaş, bır sure sonra da sevgılı ohnayı başardı Buarada belırlı saatlerde kadı- mn hayatı televızyonlarda yayımlanı- yordu Kıyamet gıbı bu- seyırcı kıtlesı oluştu însanlar hıstenye tutulmuşçası- na adım adım olume yaklaşan kadmın • Arkası Sa. 8, Su. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog