Bugünden 1930'a 5,485,762 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURfYET 23MART2003PAZAR 10 I R A K ' A SALDBRI dishab@cumhuriyet.com.tr ABD ve İngiltere'nin önceki gece düzenlediği şiddetli bombardımanda 3 kişinin öldüğü, 250 kişinin yaralandığı bildirildi Bağdat'a geceleri ölüminiyorDtş HaberierServisi-ABD askeri kay- naklannın "şok ve dehşet" bombardıma- nı olarak niteledıği saldınsı sonucunda Bağdat'ta 3 kişinin öldüğü. 250 kişinin yaralandığı bildirildi. Önceki gece ya- şanan yoğun bombardımanın yaralan sanlırken, dün akşam TSl 18.30 sula- nnda Bağdat yenıden bombalanmaya başladı. Havanın kararmasıyla birlikte Bağdafın batı mahallelerinden, kulak- lan sağır eden patlama sesleri geldığı bil- dirildi. Kente yönelik bombardımanın yeniden başlamasından kısa süre sonra Irak hava savunma sisteminin de\Teye girdiği kaydedildi. Dün akşam saatlerin- deki bombardımanın ardından ilk kez Bağdat'ın güneyinde elekrrik kesüıtisı olduğu bildirijdi. Dün gece saat 23 OO'ten itibaren ABD ve Ingiliz uçaklan. Türk hava sahasını da kullanmaya başladı. Irak'ın başkenti, sabahın ilk saatle- rinde siren sesleri ve yeni saldın dalga- sıyla sarsılırken, gündüz kent merke- zinden ve dış mahallelerden yeni patla- ma sesleri gelmeye devam etti. "Şok ve dehşef bombardımanı Bağ- dat dışında kuzeyde Musul. Kerkük ve Tikrit kentlerini, güneyde Basra'yı he- def aldı. ABD Sa\Tjnma Bakanı Donald Runısfekl'ın *birkaçdakikaönce Irak'ta hava savaşı başladı" diyerek duvurduğu hava saldınlannın 20 yılı aşkın süredir savaşlarla boğuşan Irak"a yönelik en yo- ğun bombardıman olduğu kaydediliyor. Irak'ın kuzeyindeki Musul kentı üzerinde dün gece yansından kısa süre sonra uçaksavar ateşiyle birlikte uçak görüldüğü ve ardından kentte meydana gelen patlamaların 40 kilometre uzaklıktan ızlenebildiği bildirildi. Kürt grupların kontrolündeki Kalak'tan bildiren Reuters muhabiri, Musul üzerinde uçan uçağın sesini duyabildik- lerini ve yerdeki patlamalann yol açtığı ışıklan gördüklerini kaydetti. Musul'a gece yarısından hemen sonra (TSl 23.00) düzenlenen hava saldınsının 5 dakikadan fazla sürdüğü belirtildi. Basra'da 50 kişi öldü Katar'dan yayın yapan El Cezire te- levizyonu, Irak'ın güneyindeki Basra kentine yönelik bombardımanın ardın- dan 50 kişinin öldüğünü ilen sürdü. Ölü- lerin göriinrülerini yayımlayan EI Cezi- re, "görüntülerin vahşeti" nedenıyle se- yircilerinden özürdiledı. Musul ıle Ker- kük'e düzenlenen hava saidınlanyla ü- gili olarak ABD'li yetkıliler. stratejik öneme sahip noktalann hedef alındığı- nı belirttiler. AFP muhabiri Kerkük ci- vannda uçaksavarlann ateşlendığıni bıl- dirdı. Tikrit kentine düzenlenen hava saldınlannın sonucunda, 4 Irak askeri- nin öldüğü kaydedildi. ABD Savunma BakanJığı'ndan (Pen- tagon) bir yetkili, Amerikan ve îngıliz uçaklannm, önceki gece Irak kentleri- ne yaklaşık 1000 Cruise fiizesı fırlattı- ğını söyledı. Adırun açıklanmasını iste- meyen yetkili, saldınlarda, Irak'ın aske- ri komuta merkezleriyle, kitle ımha si- lahı bulunduğundan şüphelenilen tesis- lenn hedef ahndığını belirtti. Irak Enformasyon Bakanj Muham- med Said El Sahaf. yaptığı basın toplan- tısında, önceki geceki bombardımanda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 250 kadar Iraklı sivilin yaralandığını kay- detti. Irak Sağlık Bakanı Ümit Mithat Mübarekın açıklamasında da gece sal- dmsında 3 kişinin öldüğü belirtildi. Ağır bombardımanın bilançosuyla il- gili olarak dün sabah verilen haberler- de, Bağdat'ta kamu binalannın yanı sı- ra sivil mekânlann da vurulduğu ve kentte büyük hasar olduğu belirtildi. El Sahaf, ABD'nin önceki akşamki bombardımanında, konuk evi ile müze haline dönüştürülen eski birsarayın yer- le bir olduğunu belirtti. EI Cezire tele- vizyonunun haberine göre, El Sahaf, bir grup gazeteciyle birlikte bu yıkıntılan gezerken yaptığı açıklamada, ABD Sa- vunma Bakanı'nı "kaüT olarak nitele- yerek "Katil Rumsfeld, müzeye dönüş- türülen Ezzuhur Sarayı ile Banş Sarayı oiarak adlandırılan konuk evinin imha edflmesiniemretmiştir. Bunlaraskerite- sislermidir''dedi. 'Şok ve dehşet'in mucidi ABD'nin son saldın taktiğini öneren kişi olan Harlan UDman'ın, Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi'nin (CSIS) üst düzey yetkililerinden biri ol- duğu belirtiliyor. 1980'lerin sonunda ABD sa\iınma tekniklerinin "yıpratma taktikkri ve düşman güçlerin ağır ağır tahrip tdilnıesi" üzenne kurulduğunu tes- pit eden Ullman ve arkadaşlannın da içinde yer aldığı, 10 üst düzey askeri yet- kilinin "çok çabuk ve çok ucuz kazanı- labilecek ve karşı tarafi şaşkına çevire- cek" yeni bir strateji gelişrirmek üzere bir araya geldiği kaydediliyor. Bu yeni strateji üzerine çalışmalar ya- pan Ullman ve James Wade'in teorije- rini ilk kez 1996 da "Şok ve debşet: Üs- rünhığü hızh kazanma" isimli kitapta ortaya koyduklan ve teorinin esin kay- nağı olarak, MÖ 5. yüzyılda yaşamış bir savaş filozofu olan Sun Tzu'nun eser- lerinden yararlandıklan belirtiliyor. çuncu gunun sonunda bombardımanı kamksamış olan Bağdat halkının, gündüzleri normal ihtiyaçlannı karşılamaya çahşırken geceleri de kimi zaman sığınaklara gitmek verine, bombalann nereye düştüğünü görmek için çatılara çıktığı anlatılıyor. Gündüz herkes birbirini ziyaret ederek geceki bombardımanı ve ne halde olduklannı konuşuyor. Bağdatlı birmanav, "tlkgün çok kötüvdü, ama artık insanlar gündüzleri kendilerini güvende hissediyor. Amerikalüar bizi gündüzleri bombalamıyor, bu nedenle gün içinde normale dönüyoruz " diyor. Son bombardımanda yaralanan ve Bağdat 'taki bir hastanede gerekli ilk müdahalenin yapıldığı Iraklı çocuk, yaşadığı şokun etkisi nedeniyle hâlâ gözyaşı döküyor. (Fotoğraf: REUTERS) SADDAM MEMNUN Bush: Savaş uuıyabüir! Dış Haberier Servisi - ABD Başkanı George Bush. Irak savaşının öngörülen- den uzun sürebileceğini, bu ülkede de- mokratik biryönetim kurulmasının uzun zaman alabileceğini söyledi. \ Bush, radyodan yaptığı haftalık ko- ' nusmada, u 'Sarp bir arazideyürirtülen as- keri operasyon, öngöriilenden daha zor olabilir ve uzun sürebüır n ifadesini kul- landı. Iraklılara birlik içinde yaşanan, istikrarh ve özgür bir ülke kurmalanna yardımcı ohnanın, ABD'nin uzun bir süre içinde yerine getireceği bir taahhü- dü olduğunu belirten Bush, "Ancak ne gerekirse gereksin, görevimizi yapaca- ğız" dedı. Bush, Camp David'de "savaş kabmesTni topladı ve Irak'ta Saddam Hü- seyin rejiminin devrilmesi için "karar- h güç kullannnı" ıstedi. Irak devlet televizyonunda askeri üni- forma içindeki görüntüleri yayımlanan Devlet Başkaru Saddam Hüseyin'in üst düzey yetkililerle bir araya geldiği ve ordudan memnun olduğunu söylediği bildirildi. Haberde, Saddam Hüseyin'in, ABD ve Ingiliz saldınsına karşı savaşan Irak ordusunun performansından mem- nun olduğunu söylediği kaydedildi. Irak lideri, Baaspartisi ve aşiretüyelerininper- formansını da beğendiğini söyledi. j En yakın çalışma arkadaşlanyla as- keri durum hakkında 3 toplanrı yaptığı bildirilen Irak liderinin başkanlık ettiği toplantılara, küçük oğlu Kusay, Devlet Başkanı Yardımcısı Taha Yasin Rama- zan, Başbakan Yardımcısı Tank Aziz, Enformasyon Bakanı Mutıammed Said ElSahafve Savunma Bakanı General Ha- şim Ahmed'ın katıldığı bildirildi. Top- lanfılann yeri belirrihnezken, beyaz du- varü vepencereleri olmadığı anlaşılan bir yerde yapıldığı görüldü. Irak Dışişleri Bakanı Naci Sabri BM GüvenlikKonseyi Başkanlığı'na bir mek- tup göndererek ülkesine karşı açılan sa- vaşın sivilleri ve sivil yerleşim birimle- rini hedef aldığım, uluslararası hukuka aykan olduğunu bildirdi. Sabri, mektubunda "sakhrganlann Ud gün içindeiki bin füzefiriatnklannıve ild yüz hava saldınsı düzenledikierinin be- lirtti. Naci Sabri, saldmlann BM Ana Söz- leşmesi'ne ve BM Güvenhk Konseyi'nin Irak ile ilgili kararlanna aykın olduğu- nu kaydetti. Sabri, "sakfergangüçlerinIrak topraklanndan çekilmesini veambargo- nun kakünlnıasuu'' ıstedi. •AMAÇ PtLOTLARl ENGELLEMEK' Petrolle dolu hendekler yanıyor Cruise kanadmda demokrasi taşmmaz Rusya Dışişleri Bakanı İgor İvanov, ABD'nin 'diplomatları sınır dışı edin' talebinin, Irak ile diğer ülkelerin şirketleri arasındaki anlaşmalan çiğneme stratejisinin bir parçası olduğunu söyledi BAĞDAT (Ajanslar) - Irak. petrol kuyularının yandığı yönündekı ha- berleri yalanladı ve yana- rıın kuyular değil petrol dolu hendekler olduğunu bildirdi. Irak televizyo- nu, yetkili kaynakların açıklamasını aktardığı haberinde. "Irak tiderti- ğive hükümeti,petrolvar- hğını korumak, geliştir- mek ve kapasitesini art- ürmak peşindedir, yak- makdeğir dedı. Açıklamada, duman ta- bakası oluşturarak pilot- lann hedeflerini vurabıl- mesini engellemek için petrol dolu hendeklerin ateşe verildiği kaydedildi. Reuters muhabirleri de Bağdat çevresindeki pet- rol dolu çukuriann yandı- ğını, kent göklerinde ka- lın siyah bir duman katma- nı oluştuğunu bildirdi. ABD'li General Vince Brooks ise dün Irak'ın Rumeyla'daki 9 petrol kuyusuna sabotaj yaptı- ğını söyledi. Brooks, "500 petrol kuyusundan yalnızca 9'una sabotaj düzenlendi" dedi. Ru- meyla petrol bölgesi, günde bir miryon varilden fazla petrol çıkanlma ka- pasıtesıne sahıp. Yandığı iddia edılen petrol kuyulanndaJd sön- dürme çalışmalannın 35- 40 günü bulacağı bildiri- lirken, söndürme işini Teksas'tan "Boots and Coots International VVell Control" fırmasının üstlendiğı bildirildi. Dış Haberier Servisi - ABD'nin Irak'a askeri müdahalesine karşı olanlar cephesinde yer alan ülkeler- den Rusya'mn Dışişleri Bakanı tgor tvanov. Irak halkının kendi gelece- ğini kendisinin hazırlayabileceğini belirterek bir kez daha savaşa son ve- rihnesi çağnsında bulundu. İvanov, basın mertsuplanna yaptığı açıkla- mada. "Irak'ın, Cruise füzelerinin kanarJannda taşuıan demokrasiye ihüŞacı yok" ifadesini kullandı. ABD'den Rusya'nın frak'taki eko- nomik çıkarlannı dikkate almasını ısteyen İvanov, "tuhaP olarak ni- telediği Iraklı diplomatlann sınırdı- şı edilmesi talebine de açıkJık geti- riknesi gerektiğini söyledi. ABD'nin, Iraklı diplomatlann sınır dışı edil- mesi ve Irak'ın varlıklannın dondu- ruhnası talebinin tesadüf olmadığı- nı kaydeden İvanov, bu yolla bugü- ne kadar bütün yapılanlar ve imza- lanan bütün sözleşmeler geçersiz ha- le getirilmeye ve her şeyin geçici de olsa yeni yönetimle başlamasını sağ- lamaya çalışıldığuıı belirtti. Papa: Insanhğı tehdit ediyor Rus lnterfax haber ajansının bildir- diğine göre İvanov; ABD makamla- nnm, Irak'ın zenginliğinin Irak hal- kına ait olduğunu açıklamalanna rağ- men en büyük yaran VVashington'ın sağlayaca^ını söyledi. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Ikinci Jean Paul Irak'a yöne- lik savaşın başlamasının ardından ilk kez halka yaptığı konuşmada, "Irak'tald savaş.insanhğı tehdit edi- yor'' dedi. Almanya Dışişleri Bakanı Josch- ka Flscher, Der Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, ABD'yi. de- mokrasi ve silahsızlandırmayı ge- lecekte de şiddete baş\r urarak sağ- lamaya çalışmaması konusunda uya- rarak "Gelecekte, ya bir tehditle ya- şamak ya da silahsızlandınna sava- şı yapmak seçenekleriyle baş başa kalmamalr>ız" dedi. Arap Biıüği: Kabul edilemez Iran'ın dini lideri Ayetullah AJi Hamaney. ABD'nin Irak'a karşı başlattığı savaşı kınayarak bu iş- galin dünya tarihinde "Hitlercili- ğuı" yeni biçiminin yayılmasını simgelediğini söyledi. Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa, hiçbirArap'ın Irak'ın başken- ti Bağdat'a önceki gece düzenle- nen Amerikan-lngiliz bombardı- manmı kabul ermesinin mümkün ohnadığını söyledi. Irak'a yapılan saldınya duyulan uluslararası öfkenin altını çizen Mu- sa, Arap Birliği nin daimi delege- lerinin olağan toplantısının açılı- şında yaptığı konuşmada, "Hiçbir Arap, Bağdat'adün (önceki)gece dü- zenlenen yoğun bombardımanı ka- bul edemez" dedi. "Bu haksızsava- şa karşı" uluslararası öfkenin arttı- ğına işaret eden Musa. Arap Birli- ği 'nin "bu ciddi saldınlara karşı ne yapüacağmıdeğerlendirmek'' ama- cıyla çeşitli uluslararası ve bölge- sel örgütlerle sürekli temas halüıde olduğunu kaydetti. Iki helikopter çarpıştı: 7 ölü ABD ve Ingiliz güçleri, saldınlann ilk 3 gününde 5 helikopter kaybettL (Fotoğraf: AP) Dış Haberier Servisi - Ingiliz Deniz Kuvvetleri'ne ait 2 helikopter Körfez'de çarpıştı ve 7 kişilik mürettebatın tümü öldü. Sea King tipi iki helikopterin, TSl O3.3O'daKörfez'deki uluslararası sularda çarpıştıklan ve ölen mürettebatın 6'sının Ingiliz ve birinin de Amerikan birliklerine mensup askerler olduğu bildirildi. Körfez'deki Ingiliz askeri kaynaklan, helikopterlerin Ingiliz uçak gemisi Ark Royal'dan havalandığını açıkladı. Önceki gün düşen bir ABD helikopterinin 8 Ingiliz ve 4 ABD'li mürettebatı da ölmüştü. Bundan önce düşen 3 helikopterle birlikte ABD ve tngiliz güçlerinin helikopter kaybı 5'e yükselirken ölen asker sayısının 21 'e çıktığı belirtiliyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog