Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

Milyonlarca dakika, milyonlarca mesaj hediye! wv.-rt-turkceti.com.ir HediyeCELL TURKCELL Cumhuriyet Cumhunyet k ı t ı p l a n YZB. SELAHATTÎN'ÎN ROMANI-2 İlhan Selçuk y Cumhuriyrt Ça$PanıtaaA.Ş Turkoca£*MN. JJ^.kjtapkulûbû (WV»)Cagalogu-tsonbulTel 1212)5 NoJ9Ml 1401% 79. YIL SAYI: 28270 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU. Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ (7945-7997) 2MART2003PAZAR Cumhuriyet üniversiteyehazırlıyor Fen Bilimleri Merkezi Dershanesi işbirliği ile parasız her pazartesi Cumhuriyet'le birlikte... İlk sayısı yarın Cumhuriyet'le birlikte. Bayinizden istemeyi unutmayın. Onurlu Bir Karar... Meclis'in kararını kısa- ca yorumlamak gerekiyor- sa, en doğru tanım bugün gazetemizin manşetindeki tümcedir: Barış kazandı. Sağduju ile tarihsel bi- lincin parlamentoda bu- luşması, Türkiye'yi sonu belirsiz bir savaş macera- sına sürüklemek isteyenle- re dur' demesini bildi. Yaşanan olavı siyasal çı- karlar ve iktidar kavgala- rı açısından değil, insanlık ve halkımız adına tarttığı- mız zaman, verilen kara- rın Türkiye'ye dünyanın gözleri önünde onur ka- zandırdığını sö\ leyebiliriz. Son günlerde bütün dünya medyasında Türki- ye'yi aşağılamaya çalışan yayınlar yapılmaktaydı; ülkemiz karikatiirize edi- lerek sergilenmekteydi; bütün bunları göğüsleyen Meclis'in yanıtı, Anadolu halkının eğilimlerine de saygı içeriğindedir. • Dünya ağır bir bunalım sürecinden geçmektedir. Her şey bozulup yeniden yazılıyor. Türkiye, Ortadoğu'da krizin odak noktasındadır. Hükümetin durumu Meclis'in kararından son- ra güçleşmiştir; ne yapa- cağı henüz bilinmiyor. Stratejik ortağımızın ye- ni gelişme karşısında han- gi yollara başvuracağı, so- ru işareridir. Türkiye, barışı yeğle- mek ve savaşı reddetmek- le varoluşunun bilincini kanıtlamıştır; ama, bun- dan böyle her türlü dış ve iç saldınya ve fırtına\a gö- ğüs germeye hazırlanma- lıdır. • Atatürk 'Yurtta sulh, ci- handa sulh' demiştir; ge- reksiz ve gajri meşru sa- vaşın 'cınayet' olduğunu söylemiştir. Bu yolda karar vermesi- ni bilen Meclis'in dünkü oturumu, tarihimize olumlu ve onurlu bir sayfa ekledi. Cumhuriyet TBMM, tarihi oturumunda savaş tezkeresini kabul etaıedi. AKP100 dolayında fıre verdi Barış kazandıSalt çoğunluğa ulaşamadılar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yabancı ülke- lere gönderilmesi ve "uluslararası meşru- iyet kurallan" çerçevesinde en fazla 62 bin ABD askerinin 6 ay süreyle Tür- kiye'de bulundurulmasına ilişkin hükümet tezkeresi salt çoğunluğa takıldı. Ka- palı oturumda yapılan oylamada, tezkere için 264 kabul oyuna karşılık 250 ret, 19 çekimser oy kullanıldı. Kabul için gerekli olan katılanların salt çoğun- luğuna yani 268 oya ulaşılamadı. Oylamanın ardından TBMM Başkanı Bü- lent Annç, "Big brother bizi gözetliyor ama karar budur" dedi. • s. Sayfada AKP hükûmetî çıkı$ arıyor Hükümet güvenoyunun altına düşerken AKP lideri Erdoğan da parti içi ekipler karşısında ilk darbesini aldı. Oylama sonucunu değerlendiren Erdoğan, "Da- ha ne istiyorsunuz. Tam demokratik bir netice oldu" dedi. Başbakan Gül, is- tifa etmeyeceğini açıklarken 'küçük değişikliklerle tezkerenin yenilenmesi' formülü üzerinde duruluyor. Bu formülde karar kılınırsa tezkere salı günü ge- nel kurulda görüşülecek. Sonucu güvenoyu açısından değerlendiren Milli Eği- tim Bakanı Mumcu, "Birinci ihtimal hükümetin istifası" dedi. • s. ve ı. Sayfada Stmısıı 'evet' vatanaihanetâr Son yılların en büyük mitingine ev sahipliği \apan Ankara, dün "savaş karşıtlannı" buluşturdu. Yurdun dört bir yanından Ankara'va akan 100 bin dolayında emekçi, Irak'a yönelik savaş hazırhklarına destek veren mûlervekillerine "Çıkarsa tezkere, Meclis gitsin askere" diye seslendi. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin öncülüğünde düzenlenen "Savaşa Hayır" mitingine çeşitli kuruluşlann temsilcileri, bazı CHP milletvekilleri ve sanatçılar da katıldı. EylemciJer, "Savaşa evet vatana ihanettir", "Kahrolsun ABD em- peryalizmi", "ABD askeri olmayacağız"", "KatilABD,işbirlikçiAKP"sloganlan attılar. M 8. Sayfada CHP LlDERl BAYKAL MEMNUN: Meclis, halkın sesinidinledi % Tezkerenın kabul edılmemesı CHP'de sevınçle karşıla- dı CHP Genel Başkanı Baykal, "TBMM, mılletın çok net sıyası tercıhı doğrultusunda bır değerlendırme yaptı. Bunu, Türkiye'nın saygınhğını arttıran bır geliş- me olarak görmek gerekır" dedi. CHP Grup Başkan- vekılı Koç, "Sonuç mılletın ıradesıdır Bu karan heı- kesm saygıyla karşılaması gerekır" dıye konuştu. CHP'nın kutlanması gerektığmı söyleyen Grup Baş- kanvekıh Özyürek de tezkere bır kez daha gondenlse bıle sonucun değışmeyeceğını söyledı. • 7. Sayfada COLIN POWELL BAŞBAKAN'I ARADI ABD 'bekte-göf polüikası izkyecek # Tezkerenın TBMM'de kabul edılmemesı VVashıngtoı'da "bomba etkısı" yarattı. ABD Dışışlen Bakanı Powdl, Başbakan Gul'u arayarak "'Meclıs'tekı oylama sonvçü- nun ne anlama geldığını" sordu. ABD'nın, salı günine' kadar "bekle-gör" polıtikası izleyeceği belirtildi. Tez- kere karannı, uıgılız haber kanalı BBC World "Türh- ye'de demokrası ışbaşında" şeklınde yorumlarken Avusturya Devlet Televızyonu "Türkiye'den ABD'je kırnıızı kart" olarak değerlendırdı. • 7. Sayfada 11 EYLUL'UN PLANLAYICISI YAKALANDI • 11. Sayfada HANS BLIX, IRAK'A UMUT VERDl M 11. Sayfada ARAPLAR 'SAVAŞA HAYIR' DEDİ • //. Sayfada RAUF DENKTAŞ YALNIZ KALDI M 11. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Dananın Kuyruğu Saat 19.30-Tanh 1 Mart 03: Tezkere reddedıldı. TBMM ulusal tarihi bir görev yaptı. RTE-Abdullah Gül "ölümcül bıryara aldı." Uluslararası ılışkılerde, Türk siyasal yaşamında da- nanın kuyruğu koptu. • • • Gündüz gözüyle ırdelemeler: Son anket bır kez daha belırledi: MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de Aşiret kızı rock'çı Seyyal Oeyyal Taner, Turkıye'nın ilk kadın rock şarkıcılarından O sonu gelmez enerpsıyle yalnızca sahnede değıl, bayatta da hıç durmadan koşuşturdu, bırçok ılke ımza attı Daha yetmışlı yıtlarda, Haldun Dormen'ın soyledığı gıbı, on beş yıl sonra yapılacakları yaptı Bugün Cumhuriyet 'le birlikte. GUNDEM MUSTAFA BALBAY AKCdeFayHaaanKridı... Meclıs dün tarihi günlerınden bırini yaşadı. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta ba- şından beri 4 kez topladığı grubunu "ıkna" edeme- di. Anayasanın 96. maddesınde açıkça vurgulanan "Meclis 'ın kararalması ıçın katılanların yansından bir fazlasının oyu gerekır" ılkesıne göre, hükümet tez- keresi reddedıldi. UArkosıSa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog