Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı OZANLAR YAZARLAR KİTAPLAR Adnan Binyazar p " CumhuriYet C** PKariama A $ Türkocagi Cad No:3*41 *-^ kitap kulübü (343'!4)Caga)oglij-lsai]İMİTd UI2I5140196 Cumhuriyel Cumhurryet k ı t a p 1 a r ı ÇÜNKÜ BEN EDEBÎYAT< Demirtaş Çeftyşa?: t. C/IPITOLfe. \ 7 9 . YIL SAYI: 28287 / 500.000 TL (KDVtçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (7945-7997) Dünyadaprotestolar sürerken Türkiye'desavaş tezkeresine karşı banş çağnsıyapılacak Banş cephesinin umudu tükenmediSavaşı durdurmak lçin son çaba Bushun, Sad- dam'a 48 saat süre verdiğinı açıklamasının ardından sa- vaş karşıtı eylemler de hız kazandı. Eylemciler, dünyanın dört bir yanında belki de artık kaçınılmaz görülen savaşın durdurulması ıçın sokaklara çıkmaya ve farklı protestolar gerçekleştirmeye devam ediyor. Çok sayıda ülkede binler- ce savaş karşıtı ABD ile başmüttefiklennı protesto ettı. Erdoğan'dan barışa" ret Emek piatformu Dönem Sözcüsü, KESK Genel Başkanı Evren, bugün saat 12.30'da yurt genelinde işyerlerinde ve belirlenen alanlar- da toplanarak ABD ile AKP hükümetini protesto edecek- lerini belirtti. Emek Piatformu ve sivil toplum örgütleri temsilcılerinin Başbakan Erdoğan ve yardımcılan ile yap- mak istedikleri görüşme istemleri reddedildi. • 8. Sayfada Savaş karşıtlan Beyaz Sarayın önünde savaşın durdurulması için eylem yaptı. (Fotoğraf: AP) AKP hükümeti, ABD ile yapılan pazarlık sonrasında kapsamlı bir tezkereyi Meclis'e sevk etme kararı aldı Baskı tezkeresiOrtaklığın Yeni Anlamı?.. "Stratejık ortağımız" ABD, ne yazık ki Birleşmiş Millet- ler Örgütü'nü ve diinva ka- muoyunu hiçe sayarak Irak savaşınm düğmesine bastı. Herkes biliyor ki bu sava- şın uluslararası hukuk açı- sından meşruluğunu savun- mak olanaksızdır. Türkiye elinden geldiğince bu savaşa bulaşmamak için direndi, AKP Hükümeti'nin çelişkili tutumlarını saymaz- sak. Meclis'in kararı banş açısından alkışlanacak bir nitelikteydi; ancak bu mutlu- luk kısa sürdü. Stratejik ortağımızAmeri- ka'nın hışmından korkan AKP Hükümeri'nin, devletin yetkili kesimlerinin uyanla- rıyla, Irak savaşı kapsamın- da VVashington'un istekleri- ni yerine getirmesi bekleni- yor. Bu sayede kendimizi bir- denbire savaş ateşinin içinde bulursak, haklılığını savuna- mayacağımız bir konumda olduğumuzu da bilelim. • Ancak dostumuzABD'nin tüm dünyaya bakış açısı "haklılık" ve "meşruluk" kavramlarını önemsemedi- ğine -hatta dışladığına göre- Türkiye'nin VVashington'un savaşa dek uzanan planla- masının içinde görünmesi uzun vadeli yeni bir yol arka- daşlığını vurgular. Gerçi bu yol arkadaşlığı tkinci Diinva Savaşı'ndan bu yana sürüyor; kimi zaman ABD'nin stratejik ortağına silah ambargosu uygulama- sına varan bir tatsızlığa bü- rünüyor. Ancak bu kez iş biraz de- ğişiktir. ABD,Türkiye'yi Birleşmiş Milletler Örgütü'ne ters dü- şen bir savaşın içinde, kendi yanında stratejik ortak ola- rak görmek istemektedir; buna karşılık neyi ya da ne- leri sağlayacağı yolundaki varsayımlar ise belirsizlikten başka bir anlam taşımıyor. • Ankara şu günlerde Ismet Paşa'nın ünlü tanımını amm- satacak bir konumdadır. İnönü "Büyük bir devletle ittıfak, bir vahşı hayvanla ya- tağa girmek gibidir" demişti. Stratejik ortağımızın kimi zaman ortak mı yoksa hasım mı olduğu konusunda Türki- ye'de tereddütler gün geçtik- çe büyümektedir. Yine de zor karşısında bu- giinkü iktidann istenileni ya- pacağı anlaşılmıştır. Artık hiçbir şeyin eskisi gi- bi olamayacağı bir döneme giriyoruz. Cumhuriyet Cece boyu pazarllk Adalet Bakanı Çiçek, hükümetın "tek" tezkereyi Meclis'e bugün göndereceğını, oylamanın da bugün yapılabileceğini söyledi. ABD uçaklannın transit geçmesıne olumlu yanıt verildiğinı açıklayan Çiçek, tezkerenın "Türk askerinin yabancı ülkelere sevki" ve "yabancı askerlerin Türkiye'de konuşlandınlmasına yönelik" olacağını kaydetti. Tezkereye yeni unsurlar ekJenmesi nedeniyle AKP hükümeti ile ABD arasında gece boyu pazarlık yaşandı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Bakanlar Kurulu, Türkiye'nm AB- D'ye sağlayacağı askeri olanaklan görüşmek için Başbakan Recep Tay- yip Erdoğan'ın başkanlığında dün olağanüstü bir toplantı gerçekleştırdi. Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, TB- MM'ye bugün bir tezkere sevk edıl- mesı karannı aldıklannı, tezkerede, Türk askerinin Kuzey Irak'a gönde- rilmesi ve Amerikan askerlerinin Türk topraklannda konuşlanmasının yanı sıra hava sahasının da açılması- nın yer alacağını kaydetti. Çiçek, bu istemlere yeni bir unsurun eklendiğı behrterek VVashıngton'la görüşmele- rin sürdürüldüğünü söyledi. Toplantı sürerken ABD Dışışlen Bakanı Co- lin Povvellın yaptığı "Mali yardım paketinin süresi doldu" açıklaması da sıkıntı yarattı. ABD ile pazarlıkla- nn tamamlanması durumunda tezke- renin bugün Meclis'e göndenleceği kaydedıldı. Çankaya Köşkü'nde ön- ceki gece düzenlenen zirvenın ardın- dan dün akşam saatlerinde olağanüs- tü toplanan Bakanlar Kurulu, Dışış- len Bakanlığı'nın hazırladığı tezkere MArkası Sa. 8, Sü. 3'te ABD DIŞlŞLERl BAKANIPOWELL 6 milyarın süresi doldu • Colin Powell, Türk topraklannı kullanma yönünde geçen ay yapılan görüşmelerde önerilen 6 milyar dolarlık mali yardım önerisinin süresinin dolduğunu söyledi. Powell, Türkiye'den en azından uçuşlara izin vermesini istediklerini ve Ankara kabul ederse mali öneride bulunacaklannı kaydetti. # Anadolu Ajansı'na konuşan Amerikan yönetiminin üst düzey bir yetkilisi ise tezkerenin Irak'a ilişkin bütün talepleri içermemesi durumunda, Türkiye'ye ekonomik yardım paketinin söz konusu olmayacağını açıkladı. • 8. Sayfada KABÎNEDE ÎSTlFALAR SÜRÜYOR Blair savaş desteği aldı # Ingiltere Başbakanı Blair'e "Irak'a savaş" yetkisi veren tasan parlamentoda kabul edildi. Hükümete, Irak'ın kitle imha silahlanndan anndınlması için "gerekli olan her yolun denenmesi" yönünde yetki verildi. Oylama öncesi Blair'in Irak politikasını protesto eden Sağlık Bakan Yardımcısı Lord Hunt ve Içışleri Bakan Yardımcısı Denham istifa etti. • 10. Sayfada ARAÇLAR YOLLARA SIĞMIYOR - Savaş için geri sa- yım başlarken sivil halk, sıcak bölgeleri kafileler halin- de terk etmeye başladı. Erbil kentinden çıkan anayolda binlerce araçtak kuyruklar oluştu. (Fotoğraflar: AP) Büyük kaçış Türkiye sınır kapatmayacak Türk smınna doğru yönelmesi beklenen on binlence insan için Kuzey Irak topraklan içerisinde kamp kurmayı planlayan Türkiye'nin, yine sınırlannı mültecilere kapatmayacağı belırtildi. Geçmek isteyenlere "kontrollü geçış iznı" verileceğı öğrenildi. Erbil hayalet kent' tran tçışlen Bakan Yardımcısı Ahmed Hüseyni, mültecileri ülkeye almayacaklannı söyledi. Kuzey Irak'ta kımyasal silah kullanılmasından korkan binlerce kişi, sınırlara doğru ilerlerken Erbil'ın "hayalet" görünümüne buründüğü öne süriildü. • 5. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Ultimatom Once Kime? Büyükelçı Pearson'un elinde sarı bir zarfla Dışiş- leri'ne gelmesi, arkasından Ingiliz Büyükelçisi West- macott'ın Blair'in mektubuylabakanlığateşrifi, Co- lin Povvell'ın Dışişleri Bakanı Gül'ü araması, Başba- kan RTE'nin birden heyecanlanarak Çankaya'da zir- veye koşması... ... Zirveden de "Türkiye'nin beklenti ve iradesi dı- MArkasıSo. 8,Sü. l'de Mutabakatta uzlaşma Türkiye Kuzey Irak f a girecek # Ankara'daki toplantı- da ABD'yle askeri ve siyasi mutabakatlar ta- mamlanırken Kürt gruplarla Kuzey Irak'ta uzlaşma sağlandı. Tez- kerenin kabul edilmesi durumunda Türkiye, K. Irak'a kolisyonla gi- recek. Türkmenlerin Başkanlık Konseyi'nde yer almalan kabul edil- di. Toplantı bugün diğer Iraklı muhaliflerin de katılımıyla sürdürüle- cek. • 5. Sayfada îskenderun Suçüstü silah helikopter # îskenderun Lima- nı'nda "Republica Diroma" adlı gemiden indirilmesine izın verıl- meyen asken malze- meler arasında sökül- müş vaziyette 4 heli- kopter, savunma amaçlı zırhlı araçlar ve Stınger mühimmatı olduğu öğ- renildi. Incirlik Üs- sü'nde de savaştan önceki son alarm olan 'Çarli alarmı' verildi. • 5. Sayfada Meclis 'e sunuldu Programa YAŞ rötuşu # Erdoğan, 59. hükü- metin programını Mec- lis'e sundu. Erdoğan, hükümet programında somut projeler sunmak- tan kaçındı. Türban ser- bestliği ve imam hatip liselerinin önündeki en- gellerin kaldınlması dı- şında sağlık ve sosyal güvenlık alanlannda es- ki hükümetin birçok projesine yer verilmedi. • 4. Sayfada ÎSTÎFA EDEN MEHMET NURÎ YILMAZ: Dine siyaset bulaştı 0 Görevınden aynlan Diyanet Işlen Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, emekli olması yönünde uyanldı. Bu talebe önce olumlu yanıt veren Yılmaz'ın, daha sonra eski Cumhurbaşkanı DemireFin "emekli olmaması"yönündeki önerisi üzenne görevine devam ettiği savlandı. Ancak Yılmaz, üzerindeki sıyası baskının artması üzenne zorunlu olarak emekliliği seçtı. • 4. Sayfada UEFA'YA BAŞVURUDA BULUNDULAR Lazio gelecek ama! Beşiktaş'ın UEFA Kupası'ndaki rakibı Italyan Lazıo, savaş olasılığı nedeniyle yannki rövanşa gelip gelmeme konusunda kararsızlık yaşıyor. Italyan yetkililer, UEFA'ya baş"vuruda bulunurken teknik sorumlu Malcini, "Değişiklik olmazsa yann (bugün) Istanbul'a hareket edıyoruz" dedi. Beşiktaş-Lazio maçını Ingiliz hakem Pool yönetecek. • Spor'da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog