Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 17 MART 2003 PAZARTESİ HABERLERIN DEVAMI TÜRKİYE lls-arcj Istanbul Edirne Kocaeli Çanakkale \zmir Manısa Aydın Denizlı PB PB PB Y Y Y Y Y 8 8 8 9 13 11 14 10 Sinop Zonguldak PB 8 Antalya Samsun Trabzon Giresun Ankara Eskışehır Konya Sıvas PB Y Y Y Y Y PB 6 7 7 9 7 8 4 PB 7 Adana Y 20 Y 16 Kars Mersin Diyarbakır Şanlıurfa Mardin Siirt Hakkâri Van Y PB PB PB PB K K 20 14 18 14 15 6 4 Erzurum Parçalı Buiutlu : StSİI »Adana S Buiutlu Marmara'nın guneyı. Ege Akdenız, Iç Anado- lu'nun guney ve batısı ıte Doğu Karadenız ve Doğu Anadolu'nun doğusu ya- gışlı dığer yerier parçalı buiutlu geçecek. Yağışlar Güney Ege ve Batı Akde- ntzde etkılı olmak uzere, sağanak, Doğu Karade- nızın ıç kesımlen ıle Doğu Anadolu'nun doğusunda karla kanşık yağmur ve kar şeklınde olacak. DIS MERKEZLER Oslo Helsinki Stockholm Londra Amsterdam Brüksel Paris Bonn PB PB PB PB PB PB PB PB 8 7 9 13 10 11 13 11 Berlin PB 11 Moskova K 2 Münıh PB 12 Zürih Budapeşte Madhd Vîyana Belgrad Sofya Roma Atina PB PB PB PB PB PB Y 9 15 12 11 7 15 9 PB 12 Şam Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bışkek Tiflis Kahıre Y B Y Y K B 1 rrz 11 f ^ 4mm£ 2 5 r ^ ^ t o s k o v a ^*#er1ın 4«. Taşkent PB 18 t Çok buiutlu ı Yağmuriu cCSsulukar •Tahran , Gok gürtjıtülü AKP Soru tşareti mi?.. dinden bağımsızlaşma- sı' yolunda yürüyen bir kurunı üniversite olabilir. AKP'nin üniversite- leri hedef bellemesi ta- kıyye kuşkularını bir kat daha arttırıyor. • Türkiye savaşın eşi- ğindedir. Çok tehlikeli bir dö- nemden geçiyoruz, bı- çak sırtındayız, her za- mankinden daha çok ulusal birlik içinde ol- malıvız. Dileriz ki Başbakan Erdoğan, AKP'nin, Hükümetin ve ülkenin içinde bulunduğu du- runıun gerçeklerini akıl terazisinde tarta- bilecek sağduyuyu gösterebilsin, laik Cumhuriyetin temel ilkelerine saygıyla si- yasetin rotasını çiz- sin... O zaman kendisine destek vermek doğal- dır, gazetecilik görevi- dir. Dışardan kuşatilmış birTürkiye'nin içinde derin ve temel çeüşki- leri keskinleştirecek bir hükümetin sonu yoktur. Cumhuriyet Colin Powell: Klrak'tan uzakdurun • Boştamfi 1. Sayfada nüfusu arasında krize yol açacak herhangi bir şey görmek istemedigı- mizi de biliyorlar" diye konuştu. Powell, Fox News televizyonunda da ABD'nin halen, Türki- ye'nin Amerikan asker- lerine üs ve hava sahası sağlaması konusunda umudunu koruduğunu da söyledi. Powell, "paketi pariamentolanna geri göndermek üzere po- zisyon alıyorlar. Ama bunun, zamanında bir hareket olup olnıayaca- ğı görülecek" dedi. ABD Dışişleri Bakanı, Amerikan askerlerinin halen Türkiye'de konuş- landınlması konusunda ise "Şu anda masada olan herhangi bir seçe- neği gözden çıkarmıyo- rum" ifadesini kuilandı. Powell, "Pek çok şey, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, parlamen- todan neyi geçirebüece- ğini hissettiğine dayanı- yor. Erdoğan, bu siyasi muhakemeyi yapmalı. Türkiye büyük bir dost Gelecekte de bir dost olacak.Ve biz şu sırada onlarla en yakın femas- tayız" diye konuştu. Po- well aynca, Erdoğan ve hükümetinin, paketi ge- çirmek için elinden gelen her şeyi yapmaya çakştı- ğını söyledi. Bozize başkan O.Afrika'da darbe BANGUİ(AA)-Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'ye ta- mamen hâkim olduğu bildirilen isyancı general Francois Bozize, kendi- sini devlet başkanı ilan etti. Bozize, de\'let rad- yosunda yaptığı komış- mada, anayasayı ve par- lamentoyu feshettigini de belirtti. Bozize, ülke- nin idare edilemediğini, bu nedenle iktidan ele geçirdiğini kaydetti. Pazarlıkta son hafta• Baştaraft 1. Sayfada Türkiye, buradan çıkacak sonuçlara göre yaABD ile Irak konusunda tam bir işbirliğine gidecek ya da operasyonda ABD'ye desteğini çok sınırh tutacak. ABD'nin Irak operasyonu- na hava harekâtıyla çok kısa süre içinde başlamak için düğ- meye bastığı, ancak K.Irak ne- deniyle Washington ile Anka- ra arasında olası işbirliğinin boyutlannın hâlâ netleşmediği öğrenildi. ABD yönetimine Kuzey Irak konusunda uyanla- nnı en üst düzeyde ileten bu- nun karşılığında Başkan Bush'tan yeniden güvence alan Ankara, hafta başında Zalmay Halilzad ve Kürt grup- larla yapılacak toplantıda bun- lann somutlaştınlmasını isti- yor. Diplomatik kaynaklar, ge- lecek 48 saat içerisinde AB- D'nin operasyonu ve Türki- ye'nin pozisyonu konusunda kritik kararlann ahnabileceği- ni dile getirdiler. ABD, Ispan- ya ve tngiltere daha önce B- M'ye Irak'ın 17 Mart'a kadar silahsızlandınlmasını öngören bir karar tasansı sunmuşlardı. Muhallfler geldl Bush'un danışmanı Halil- zad'ın girişimleriyle Anka- ra'da yapılması planJanan top- lantı için IrakTürkmen Cephe- si (ITC) Başkanı Sanan Ah- met Ağa, Irak Kürdistan Yurt- severler Birliği (IKYB) lideri Celal Taiabani ve Irak Kür- distan Demokratik Partisi (IKDP) bölgesel yönetim so- rumlusu Neçirvan Barzani dün Kuzey Irak'tan Türkiye'ye giriş yaptılar. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Türki- ye'nin 5'li toplantıda günde- me getireceği önceliklerinin başında, savaş durumunda Ku- zey Irak'a gerçekleştirmek is- tediği güvenlik operasyonuna destek bulunuyor. Kürt grup- lara, Türkiye ile işbirliğine geçmelerinin kendi yararlan- na olacağı mesajı da verilecek. Türkmenlere temsll Türkiye'nin toplantıda ilete- ceği bir diğer önemli mesaj da Türkmenlerin dışlanmaması, starülerinin güçlendirilmesi gerektiği olacak. Ankara önce- likle, Irak muhalefetinin Baş- kanlık Konseyi'nde Türkmen- lerin de temsil edilmesi için ıs- rarcı olacak. Kürt gruplardan Türkmenler ile yapıcı işbirliği- ne geçmelerinin beklendiği de kararlı bir şekilde iletilecek. Toplantıda gündeme gelecek bir diğer konu da muhaliflerin silahlandınlmasının esaslan olacak. Kürt gruplarla birlikte Türkmenlerin de silahlandınl- ması üzerinde durulurken, si- lahlann dağınmı sırasında Tür- kiye'nin de kontrolü sağlana- cak. Bu silahJann kayıtlannın nasıl tutulacağı ve savaş sonra- sında nasıl geri ahnacağı üze- rinde de toplantıda anlaşma sonuçlandınlmaya çalışılacak. Edinilen bilgilere göre gerçek- leştirilmesi planlanan bu 5'li toplantının başanlı geçmesi durumunda, yine başkentte bu kez tüm Iraklı muhaliflerin ka- tılımıyla bir zirve toplanacak. Burada Saddam sonrası I- rak'm siyasal yapısına ilişkin olarak genel bir konsensüs oluşturulması amaçlanacak. ABD güven vermlyor ABD yönetimi, temaslann- da Türkiye'nin bu öncelikleri- ne ilişkin olarak güvenceler iletirken, Ankara sözlü güven- celeri yeterli bulmuyor. AB- D'li yetkililer ile ocak ayında yapılan görüşmelerde de söz- ler verihniş ancak daha sonra yaşanan gelişmeler bunlann yeterli olmadığını göstermişti. Zalmay Halilzad'ın şubat ayın- da Kuzey Irak'ta yalnızca Kürt gruplann bir araya geldiği mu- halifler toplantısına katılması, burada Türkiye'nin güvenlik harekâtına karşı ortak karar alınması, ardından IKDP'nin Türkmenlerin güvenlik şefini nedensiz gözaltına alması ve Türkiye karşıtı gösterilerin ya- şanması, Ankara'nın büyük tepkisini çekmişti. Tezkere ko- nusunda çabalar yavaşlatılır- ken, ABD yönetimine en üst düzeyde uyanlar iletilmişti. ABD yönetimi ise tepkiler üzerine bir yandan güvencele- ri yinelerken, diğer yandan Türkiye'nin Kuzey Irak'ta tek yanh bir müdahalesinin çatış- ma doğurabileceği uyansını da dile getirmişti. Askeri kaynaklar, en körü i- ki senaryo olarak Türk asker- lerinin ABD askerleri ile karşı karşıya gelmesi ya da başka güçleri arkasına alacak Kürt gruplarla çatışma olasıhklan- nı söylüyoriar. ISKENDERUN Kesintisiz sevhyot AKIN BODUR fSKENDERUN - TCDD Iskende- run Limanı'ndan askeri araçlann sev- kıyatı gündüz karayolu, gece de de- miryolundan olmak üzere kesintisiz sürüyor. Demiryolundan sevkıyatın devam ettiği Mardin Nusaybin'de 3 ayn helikopter pistinin inşası da sü- rüyor. ABD, Iskenderun Limam'na 6 gemiyle taşıdığı 1800 dolayında as- keri araç, 200'ü aşkın konteyner ve askeri malzemeyi TIR ve vagonlarla Mardin, Gaziantep Oğuzeli ve Mer- sin'de kurduğu üslere ulaştmyor. Dünsabah saatO7.OO'deniribaren 104 TIR, 5 konvoy halinde Incirlik, Oğuzeli, Kızıltepe ve Mersin Taşu- cu'na tanker, konteyner, Hummercip ve kamyonet taşıdı. Ciplerden 10'u dün Taşucu SEKA Liman Sahası'na girdi. Sevkıyatlar geceleri de kara- yollan güvenli ohnadığı gerekçesiy- İe demiryolundan yapılıyor. Öte yandan önceki gün tskenderun Limanı 'na yanaşan 216 metre boyun- daki, 4 bin grostonluk Italyan bandı- ralı "Republica Diroma" adlı ge- miden askeri malzemeler boşaltıldı. Gemiden 716 dolayında askeri araç ve 30 konteyner daha limana indiril- di. Iskenderun I. Deniz Er Eğitim Alayı'ndaki 300 deniz piyadesi de kapalı yüzme havuzunda dalış eğitd- minin ardından, Iskenderun Körfe- zi'nde mayın arama tarama ve imha eğitimine katıldılar. FOR A VVORLO HEALTHCflB! Amerika San Fransisco'da düzenlenen savaş karşıtı gösteriye sinema sanatçısı Martin Sheen de katıldı. Ka- nada'da da Montreal, Toronto ve Ottowa kentlerindeki gösterilerdeABD protesto edildi. (Fotoğraf: REUTERS) Uluslann ortak sesi: Savaş olmasın Dış Haberler Servisi - Washington yönetimini Irak'ı vurmaktan vazgeçir- meye çalışan ABD'liler, hafta sonu ül- kenin çeşitli kentlerinde gösteriler ya- parken dünyanın pek çok kentinde de binlerce kişi yine "savaşa hayır" dedi. Washington'da 100'den fazîa kentten kalkan otobüsle başkente gelen on bin- lerce kişi eylem yaptı. San Fransisco'da da savaş karşıtı gösteri düzenlendi. Po- lis, kentin önemli mahallelerinden biri- süıde yolu ulaşıma kapayan 80 gösteri- ciyi gözaltına aldı. Los Angeles, Bos- ton, Florida da banş gösterilerinin ya- pıldığı ABD kentlerinden oldu. tngiltere: Irak'a yönelik harekâtı protesto eden köktendinciler, başkent Londra'da yürüdü. Hizb- ut Tahrir tara- findan düzenlenen yürüyüşte, Türkiye, Suudi Arabistan, Suriye, Mısır, Katar ve Pakistan'dan, savaşa hazırlanan AB- D'ye yardım etmemeleri istendi. Yürü- yüşe yaklaşık 2 bin kişi katıldı. tspanya: Ülke genelinde düzenlenen gösterilerde, yüz binlerce Ispanyol,AB- D'ye destek veren Ispanya Başbakanı Jose Maria Aznar'ı protesto etti. ttalya: En büyük sendika birliği CGIL tarafindan düzenlenen Mila- no'daki gösteriye, 500 binden fazla ki- şi katıldı. Almanya: Savaş karşıtlan, ABD'nin olası saldınsını insan zincirleriyle pro- testo etti. Berlin'de 100 binin üzerinde- ki gösterici, 35 kilometre uzunluğunda bir insan zinciri oluşturdu. Belçika: Başkent Brüksel'de düzen- lenen savaş karşıtı gösteriye 60 bin ki- şi katıldı. tsveç, Norveç ve Danimar- ka'nın başkentlerinde de 10 bin kadar kişinin kaöldığı gösteriler gerçekleşti- rildi. Yunanistan: Yunanistan Komünist Partisi tarafindan başkent Atina ile Se- lanik'te gösteriler düzenlendi. Rusya: Başkent Moskova'da da bin kadar gösterici, ABD 'nin Moskova Bü- yükelçiliği'nin önünde toplandı. Japonya: Başkent Tokyo'da düzen- lenen gösteride de 10 bin kişi,ABD'nin Irak politikasını protesto etti. GüneyAmerika ülkelerinde düzenle- nen gösterilere.Arjantin'de 10bin,Bre- zilya'da 50 bin kişi katıldı. 2. Ordu'ya bağlı birliklerin Irak smmna konuşlanması genel olarak tamamlandı Büyük yıgmak tezkereyi bekliyor SERTAÇ EŞ SlLOPt-CtZRE-NUSAY- BtN -ABD'nin Irak'a yönelik harekât kapsamında kuzeyden açmak istediği kuzey cephesi- nin en önemli geçiş noktaların- dan birisi olan Silopi'ye büyük ölçekli yığınak için ikinci tez- kereyi beklediği bıldirildı. tl- çede, arazi ve depo sahibi bir- çok kişiyle görüşen ABD'li yetkililer, şimdilik iki çırçır fabrikasım kiraladı. ABD, Iskenderun'dan başla- yan demiryolunun Türkiye sı- mrlan içinde kalan son nokta- sı olan Nusaybin'de de konuş- lanmak için çalışmalan başlat- tı. 2. Ordu'ya bağlı Irak sınırın- daki birliklerin takviye karan almasının ardından, Türk Si- lahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ola- sı gelişmelere karşın önlemler kapsamında bölgeye konuşlan- ması büyük oranda tamamlan- dı.Batı bölgelerinden teçhizat, malzeme ve personel takviye- si alan birlikler, Cizre- Silopi- Habur-Uludere bölgesine ko- nuşlandı. ABD'nin, Irak'a kuzeyden cephe kapsamında Türkiye 'den çıklşta son yerleşim birimi olan Silopi'yi cephe gerisi olarak kullanmayı planladığı, konuş- lanmanın planlamasını yap- mak amacıyla bölgede incele- melerini tamamladığı kayde- dildi. ABD, tezkerenin çıkması du- rumunda, en az 37 bin asker, tank. top ve ağır silahlarla aç- mayı planladığı kuzey cephesi için, yoğunlukla Nusaybin'e kadardemiryolunu kullanacak. Birlikler, Nusaybüı'den sonra karayoluyla Cizre-Silopi gü- zergâhını izleyerek Habur'dan Irak topraklanna girmeyi plan- lıyor. Irak'ın kuzeyinden açıla- cak cephede, Silopi, cephe ge- risinden sağlanacak lojistik ve ihtiyat desteği açısından büyük önem taşıyor. G U N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafi 1. Sayfada En güçlü devletler bile aynı anda birden fazla dış sorunla baş edemeyeceğini bildiği için sıralama yapıyor. Birini ötekinin önüne koyuyor. Oysa biz, acil çözümle aciz çözümü birbirine karıştırdık, çı- kış anyonjz. önce gücümüzden başlayalım, sonra sorunla- rımızagelelim... Bütün krizlere, sorunlara karşın Türk ekonomi- si dünyanın 20. büyük ekonomisini oluşturuyor. Kriz ortamını bir ölçüde aşıp, büyüme sürecine geçebilsek, önümüzü daha net göreceğiz. Türkiye, nüfus ve nüfuz bakımından bölgesinin en büyük ülkesi. Bunu, komşu ülkelere gidip ora- dan Türkiye'ye bakınca daha iyi görüyorsunuz... Türkiye, 21. yüzyılda dünya yeniden şekillenir- ken Orta Asya'da ortaya çıkan bağımsız devletler- le istenilen yoğunlukta bağ kuramadı. Bir başka deyişle, bu coğrafyada ilk 10 yılı değerlendireme- dik. Ancak ikinci 10 yıla daha gerçekçi bakıp, bu bölgeye kafanın etrafındaki tas yerine içindeki be- yinle yaklaşıp, her devletin kendi içinde tümüyle bağımsız olduğu bir "Türkligi" kurmanın adımla- nnı atmalıyız. Sorunlarımız, bu gücümüzün ve coğrafyamızın bir parçası... Çözümü için kafa yorarken gücümü- zün farkında olarak yormamız ve bunu yaparken salt kendimizi yormak yerine karşı tarafı da yor- mamız gerekiyor. Dört ayrı doğrul Yukarıda sıraladığımız tabloya karşılık Anka- ra'nın görünümü şu: Hükümet, kendi durumunu düzeltmekten mem- leketin durumuna kafa yormaya henüz fırsat bu- labilmiş değil. Hafta sonu da AKP iktidarını kutla- ma törenleriyle geçti. Hem bir değişiklik yok, her şey aynen devam ediyor deniyor hem de Erdo- ğan'lı hükümetin şenlikleri yapılıyor... AKP'nin işe nereden başladığını TBMM'de gö- rüyoruz! Bundan sonra da "önce bir tabanıma y- er edeyim, sonra bakanm kime ne ederim" derse, durum kötü demektir. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, içinde bulunduğumuz iç-dış sorunlarda, çağdaş hukuk devleti kuramını rehber ediniyor. Bugünkü siyasi anlayış karşısında Türkiye'nin başlıca şansı Se- zer'in o koltukta oturuyor olması. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi özkök, askeri yapı içinde Türkiye'nin yaranna ne olacak- sa, ona kafa yorup değerlendirmelerini hükümete aktarıyor. TBMM Başkanı Bülent Annç, TBMM'nin onu- runu ana hedef olarak seçmiş, devletin öteki ku- rumlarıyla çatışmayı da gerektirse, bundan ödün vermiyor. Bu tablo içinde her kurum kendi sorumluluğu- nu yerine getirmeye çalışıyor. Yukarıdaki sırala- mayı protokoler bir anlayışla yapmadık. Ancak her kurumun kendi içinde tek tek iyi olması sorunla- nn çözümüne yetmiyor. Dört ayn doğru, bir ortak çözüm etmiyor! Günlük gelişmeleri izlemeye çalışan bir gazete- ci olarak temel gözlemimiz bu. Ne yapmak gerekir? önce masayı iyice temizleyip, yönetim zemini- ni sağlamlaştırmak gerekiyor. Devlet kurumları arasındaki birbirine saygılı, düzgün işleyen ilişki- leri aynı zamanda ortak çözüm üreten ilişkiler ha- line getirmek gerekiyor. Yine bir masa etrafında- ki anlayışla aktarmak gerekirse, boş bir kâğıt el- den ele dolaşıyor, herkes çözüm önerilerini geti- riyor. Bir taraf bunu geometrik çizgilerie anlatıyor, bir taraf bunun üzerine resim yapıyor. En sonun- cusu alıyor mürekkebi, motifli yazılarla öneri sıra- lıyor. Al bu kâğıdı gemi yap, Akdeniz'de yüzdür! Batı'nın bize karşı densiz hareket etmesinin te- melinde yatan, bu görüntümüz. önce bunu orta- dan kaldırmamız gerekiyor. Kaldıramazsak? Sadece tenceresini değiştirerek kokmuş yemek ne kadar tazeleşirse, yeni çözüm önerileri de o ka- dar taze ve kabul edilebilir olur! ankcum@ttnet.net.tr Memur maaşlarına yüzde 1 kesinti Zorunlu emeklilik yaşıöl'edüşürüldü DUnya genellnde ölenlerln sayısı 9'a yllkseldl Gizemli zatürree alarnu HONG KONG/ ATLAN- TA/FRANKFURT(AA) - Dünya Sağhk Örgütü'nün (WH0) salgın uyansı yaptığı gizemli zatürree tipi SARS sendromundan ölenlerin sayı- sı 9'a yükselirken, hastalığa yakala- nanlann sayısı 100'ü aştı. Merkezi Cenevre'de bulunan WHO'nun sözcüsü, şubat ayında ilk kez Çin'de saptanan, zatürree özel- liği gösteren, ancak kökeni henüz anlaşılamayan akut solunum yeter- sizliği (SARS) adlı hastalıktan şu ana kadar 2'si Hong Kong'dan Kana- da'ya gelenler olmak üzere dünya genelinde 9 kişinin öldüğünü açık- ladı. Grip sendromu göstererek başla- yan ve hızla zatürreeye çeviren SARS'a baş ağrısı, iştahsızlık, ser- semlik ve ishaî gibi rahatsızlıklann eşlik edebildiği belirtiliyor. WH0, hastalığın farklı ülkelere seyahatler- le yayıldığına inanıyor. Wasfilngton Post'un Türkiye değerlendlrmesl ABD yanlış adımlar atıyor WASHINGTON(AA)- ABD'de yayımlanan The Washington Post gazetesi, Irak'a savaşa hazırlanan ABD'nin yanlış adımlar attığını, bu yanlış adımlarm başansız diploma- siye neden olduğunu yazdı. Gazete, TBMM'nin Amerikan as- kerlerinin konuşlanmasını reddeden karannı, "ABD'nin az çaba sarf ederek çok şey istemesine" örnek olarak gösterdi. 1990'lardaki Körfez krizi sırasın- da dönemin ABD Dışişleri Bakam James Baker'ın 5 ay içinde Türki- ye'ye 3 ziyaret düzenlediğini, döne- min ABD Başkanı George Bush 'un Türk liderlerle 55-60 kez telefon ko- nuşması yaptığını kaydeden gazete, Dışişleri Bakanı Colin Powell'ın, bu dönemde Türkiye'yi ziyaret etme- mesini eleştirdi. Washington Post aynca, George W. Bush'un, Türk liderlerle toplam üç kez telefon ko- nuşması yaptığuıı yazdı. ANKARA (Cumhn- riyetBürosu)-Memur- larda zorunlu emeklilik yaşını 65'ten 6l'e düşü- ren ve hükümetin öngör- düğü gelir getırici bazı düzenlemeleri de içeren yasa tasansı, TBMM Ge- nel Kurulu'nda dün ka- bul edildi. Düzenlemey- le memur maaşlanndan yapılan emeklilik kesin- tisi yüzde 1 oranında art- tınldı. Yasayla, emeklilerin ayhklanndan ayhkücret- lerinin yüzde l'ini geç- memek koşuluyla sağhk katla payı kesilinesi hük- me bağlandı. Yasanın öngördüğü düzenlemeler ana hatla- nyla şunlar: • Makam tazminatı gerektiren görevlerde 2 yıllık çalışma şartı, 61 yaşında zorunlu emekli edilenler için aranmaya- cak. ^Görevlerinin önem, sorumluluk ve niteliği itibanyla hizmetine ihti- yaç duyulup görevlerin- de faydalı görülenlerden bu görevleri fiilen yürüt- mekte olanlann yaş had- leri, BakanlarKuruluka- ran ile 65 yaşını doldur- duklan tanhi geçmemek üzere uzatılabilecek. • Yasaya göre, Başba- kanlık, DPT, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlık- lanna 61 yaşını, profe- sörlüğe 67 yaşını doldur- muş olanlar açıktan veya naklen tayin edilemeye- cekler. Yasa nedeniyle zorunlu olarak emekli edilecek memurlara ila- veten 1 maaş ikramiye ödenecek. Ibrahim Turhan Lısesi öğrenci kimliğimi kaybettım. Hükümsüzdür. ESRA BABACAN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog