Bugünden 1930'a 5,483,960 adet makaleKatalog


«
»

, 17 MART 2003 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA 17 OSİAD'ın çığlığı OSİAD Başkanı Mehmet Akyurek Irak bunalımı nedenıyie kımı çevrelenn "Turkı- ye 'nın ekonomık açıdan ABD 'ye bağımlı ol- duğu"nu dıle getrmelenne tek sozcukle kar- şılık venyor "Teslımıyetçılık" Lafta kalan bır suçlama değıl Akyurek'ın- kı "Istesek bağımlı filan olmayız" anlamına gelen omekler venyor - Pump G. Dızel yakıt sıstemlennde ya- kıt brtmesınden, yakit hattında herhangı bır onanm yapılmasından sonra sıstemın hava- sını tahlıye etmek amacıyla kullanılan pom- pa Yeriı fiyatı 5 47 dolar rthal fiyatı 93 dolar -GovernorA. Havakompresoftenndeure- tılen havanın basıncını ayarlayan regulator Yerlı fiyatı 11 50 dolar rthal fiyatı 180 32 do- lar -BodyA. Dızel motor pıstonu Yerlı fiya- tı 48 dolar rthal fiyatı 800 18 dolar OSİAD Başkanı "dondurulen çarkı" gun- yuzuneçıkanyor, aydınlatıyor "Yurtdışında- kı Türk onjinlı firmalar, bu ve benzer urün- len Turkıye 'de ûretıyor veya urettınyor, yurt- dışına goturuyor ve tekrardışalımıyapan mu- esseseye satıyor Alım yapan kamu kurum- lan hazıriamış olduklan ıhale şartnamelen- ne 'Yurtdışından temın edılecektır' ya da 'Onjınal olacaktr' şartını koyuyoriar Böyle- ce yerlı üretıcı ıhalelere otomatık olarak ka- tılamıyor, devre dışı kalıyor Katılsa da, bu şartlardan dolayı ûrünlen satamıyoriar Ka- mu alımlanndakı yetkılıler bılerek veya bıl- meyerek pahalı ıthal alımlar yapmaktadır" Açtkçası, Turkıye'de uretlen mallar yurt- dışma çıkanlıyor, ıthal malı gıbı daha paha- lıya yıne Turkıye'ye satılıyor, sonra da "Bız zaten ABD'ye bağımlıyız" denıyor lyı mı1 Akyurek ulusal duzeyde ış yapan kuçuk ve orta boy ışletmelenn çığlığını dıle getın- yor "Türk KOBl'lennı ve OSTlM'ı kûçüm- semeyınız Burada bınlerce çeşıt ûrün üre- tılmektedır ve firmalanmızın bırçoğu ulus- lararası duzeyde başanlarelde etmıştır As- lında OSTiM'dekı üretıcının korunmaya, hı- maye edılmeye ıhtıyacı yoktur Bız, sadece devtetın terazısının doğru tartmasını ıstıyo- ruz" ISIK KANSU Söz verildiğinin resmiArkadaşımız Bülent Sanoğlu'nun habeıieş- tırdığı, ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney ıle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan arasında ya- pılan telefon goruşmesının ıçenğı, ortuk gıbı go- runen bır gerçeğı ortaya çıkardı Cheney, Erdo- ğan'a şoyle demış "Aralıktan ben sızden net cevap beklıyoruz, ara- lıktan ben bızı oyalıyorsunuz "Aralıktan kast ne? Aralıkta ne oldu? Aralıkta, "yetkısız ve sorumsuz" Erdoğan, ken- dısı gıbı "yetkısız ve sorumsuz" danışmanı Cü- neyd Zapsu ıle ABD Başkanı Bush ıle goruştu Son gunlerde yaşadığımız olaylar, ABD'nın ıs- rarcı tutumu, ABD yonetımı sozculennın "Sozü- nüzü bır an once yenne getınn Bızı oyalamayın" yonundekı çıkışlan, bu temasın Turkıye açısından bırtakım odunlere sahne olduğunun gostergesı- dır Nıtekım, kamuoyunda yetennce tartışılmadan, halkın genış kesımı ıçenğını tam oğrenemeden 6 Şubatta A-K-P mılletvekıllennın oylanyla Meclısten geçınlen "modemızasyon" tezkeresı, bunun ılk kanıtıdır Ikıncı kanıt, bu tezkerenın oylumunu aşan ızın ve yetkıler ıçerdığı ancak bır ay sonra arkadaşı- mız Mustafa Balbay'ın habenyteortaya çıkan "mu- tabakat metnı"ö\r Onaylanan tezkere yalnızca modemızasyon ongorurken, mutabakat metnıy- le, ustundefuzesıstemlen bulunan Hummercıp- lerı de dahıl, bırçok araç ve gereç Turkıye top- raklanna sokulmuş, Amenkalı askeriere meşru savunma gerekçesıyle topraklanmızda sılah kul- lanabılme yetkısı de tanınmıştır Dış polıtıkayı tuccar mantığı ıle yurutmekle ovu- nen Erdoğan ıle at pazarlığına duşkun Bush ara- sındakı bu goruşmede, Turkıye adına odun ve soz- ler verıldığını kanıtlayan uçuncu gelışme, Şubat ayı ıçınde ABD'ye gıden Dışışlerı Bakanı Yaşar Yakış ıle Devlet Bakanı Ali Babacan'a, Meclıs'te ele alınacak olan asker bulundurma ve gonder- me tezkeresı ıle ılgılı olarak ABD Başkanı'nın soy- ledığı ve ulusal onurumuzu dennden yaralayan şu sozlerdır "BeylerL ABD topraklannda yapacağınız bır şeyyok Ülkenıze gıdın ve bu tezkereyı Meclısı- nızden geçınn " Bush'un bu denlı tehdıtkâr, ce- sur ve aşağılayıcı konuşabılmesının ardındakı ge- rekçe, başka nasıl açıklanabılır kı? Dorduncu gelışme, TBMM'nın buyuk bır sağ- duyuyla ve yurttaşlanmızı rahatlatan, ıçıne su ser- pen ıkıncı tezkereyı reddetme kararı sonrası A- K-P ıktıdarının aynı tezkereyı bır kez daha Mec- lıs e getırme kararlılığı ıçınde olmasıdır Beşıncı gelışme, Cuneyd Zapsu'nun, ıkıncı tezkerenın reddı uzerıne "Amenkalılann ıkıncı tezkereyı haklı kılmak ıçın Tayyip Erdoğan 'a yar- dım etmesı gerekır Amerıkalılar, Erdoğan'a Meclıs 'e goturebıleceğı bır şey verebılırler" yo- lundakı açıklamasıdır Altıncı gelışme, Bush'un geçen hafta Turkıye'ye gonderdığı mektupla Turk hava sahasının açılmasını da ıçeren "Hay- dı ama, geç kalıyoruz" ısrarıdır Duşunmek ge- rekır Eğer aralık ayındakı goruşmede, ABD'ye soz venlmemış, Turkıye bır şekılde bağlanma- mış olsa, ABD bu kadar ısrarcı olabılır mıydı'? Ve elbette Turkıye, Cumhurbaşkanı'nın çekıncele- nne, ıkıncı tezkerenın reddıne, halkın da savaş ıstemeyen ezıcı baskısına karşın ABD dayatma- lannı hemen, anında yenne getırebılır mıydı'? Yazar Adnan Binyazar, geçen gunlerde Ankara'daydı Çocuklar çağırmıştı onu Terk edılme, lülme, horlanma, yapayalntz ve aç kalma, yokluk ıle örulu çocukluk yaşamını anlattığı "Masalını Yitıren Dev" adlı krtabını okumuştu Bılkent llkoğretım Okulu oğrencılen Bınyazar't tanımak, sorular sormak ıstemışlerdı. Çocuklar ve çocukluk onun ıçın ne ıfade Masalını yrtiren devle tanışma edıyordu? Çocukluğu acılar ıçınde geçmıştı, yıne de çok olumiu, lyımser duygular ıçındeydı Bunu nasıl başanyordu'7 Sınıf oğretmeru Hanrfe Karaaslan'ın önculüğunde Binyazar ıle söyleştı çocuklar Şaştılar, dondular, Turkçenın şıııiı dılı ıle tanıştılar, dırencı öğrendıler, zortuklan art etmenın gızlenne ulaştılar Muzık oğretmenı Fatma Bildiren'ın besteledığı "Masalını Yitıren Dev" şarkısını soyledıler hep bır ağızdan- "Hep yurekte anılar I Konuşturur acılar I Yokluğun sesı bunlar I Yaşam hep hesap sorar I Masal değıldır bunlar I Masal değıldır bunlar." Adnan_Bınyazar'ın can dostu Emın Özdemir de oradaydı o gun Izlenımlennı aktardı bıze- "Bınyazar, öte yakadakı ınsanlann acılaria nasıl kavrvlduğunu, nasıl pıştığını aktardı Derlerya, 'Acı çekmeyenın yureğı yanmdır' dıye. Onu duyumsattı Bızı ınsanlara yaklaştıran, ınsanlann dunyasını bıze açanın kıtaplar olduğunu bır kez daha gösterdı öğrencılere " ÇALIŞANLARIN SORULARI/SORUNLARI YILMAZŞİPAL Sosyal GüvenKk Kurumları: (4) T.C. Emekli Sandığı, Aylıklar ve Kesenekleri (En Yüksek Devlet Memuru) • 657 Sayılı Devlet Memurlan Yasası'nın 36 maddesı, sosyal guvenlıklen T C Emeklı Sandıgı'nca sağlanan devlet memur- lanru, on hızmet sınıfina ayırmıştır Bu hızmet sınıflannın bırı de "yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetieri gören" ve "diğer suuflara girme>en memurlar"ı ıçıne alan Genel Idare Hızmet- len Sınıfi'dır "En Yüksek Devlet Memuru" olarak tanımlanan "Başbakan- hk MüsteşarT da, Genel Idare Hızmetlen Sınıfı'nda yer alır Yasa'nm 43 maddesınde gostenlen "Ayhk Gösterge TaMo- - su" devlet memurlannı 15 derece ıçındekı, 126 kademe ve gos- ı tergeye gore derecelendırmıştır Yasanın 36 maddesınde me- t murlann oğrenım durumlanna gore, memurluğa hangı derece- den başlayacağı ve hangı dereceye kadar yukselebıleceğı aynn- _ tılı olarak gostenlmıştır Bu genel derecelendırmede "ükokuhı bitirenler", 15 derece 5 1 kademeden memurluğa başlar ve 7 derecenın son kademe- " sı olan 9 kademeye kadar yukselırler En az ıkı yıl surelı "yüksek oğrenimi bitirenler", 10 derece ' 2 kademeden, altı yıl surelı "yükseköğrenimi bitirenler" ıse 9 derece 3 kademeden memurluğa gınş yaparlar ve en az ıkı yıl yuksekoğrenımlı olanlarla. 6 yıla kadar yüksek oğrenım goren- İer, devlet memurluğunun son yukselme noktası olan, 1 dere- cenın 4 kademesıne yukselebıhrler Devlet memurlan, yasada ongorulen koşullara gore, her yıl bır kademe ve her uç yılda bır derece yukselırler ' Genel koşullarda dort yıl yuksekoğrenım goren bır devlet memuru 25 (yırmı beş) yıl sonra memurluğun en yüksek nok- tası olan, 1 derece 4 kademeye ulaşabılır Bu memur, uç yıl sonra, en yüksek devlet memurluğu olan Başbakanlık Muste- şarhğı'na yuksehp, 3 yıl da bu gorevde çalışıp, 30 hızmet yıh- nı doldurduktan sonra emeklı olduğunda, %80 aylık bağlama oranına gore emeklı aylığı almaya hak kazanır 30 hızmet yılından sonra "Başbakanhk Müsteşan" olarak - emeklı olan bır devlet memuru, 30 yıllık hızmet suresı ıçınde •~ve bugunun (Ocak 2003) gösterge ve katsayılarına gore, %15 uzennden ne kadar kesenek odeyecek ve kurumlan da bu ke- seneğe %20 "kurum karşıhğT olarak ne kadar katkıda buluna- caktır 9 Bu sorunun yanıtını aşağıdakı tabloda "emekfi keseneğine . esas" alınan aylık bınmlenne (1- Genel Gösterge Aylığı, 2- Ek Gösterge Aylığı, 3- Kıdem Aylık, 4- Taban Aylık, 5- Ozel Taz- mınat) gore hesaplamaya çalıştık Ocak 2003'e Gore 30 Yıllık Devlet Memuru Keseneğe Esas En Çok Aylıklar ve Kesenekler (Bın TL) Hızmet Süresı Dtnctl Kıd(w 1 -3 Yıl ' 9 1 4-6 \ıl i -9 Yıl 10-12 \ıl 13 15 \ıl 16 18 \\\ 19-21 \ıl 22 -24 \ ıl 25-27 \ıl 28 30 Yıl 30 Yıl Top 83 76 69 59 49 Keseıek Aylığı 1 Aylık 482 914 48 7 373 494 233 502 294 507 610 542 082 3 8 338 374 26 14 14 3 Yıllık 17 384 904 P 545 428 17 792 388 %35 Toplam Keseaek lAvhk ! 3Yılhk 169 020 6 084 ^16 P0 581 T2 982 18 082 566 175 803 18 27 3 960 177 664 19 314 934 189 729 20 101464 195 431 579 640 | 20 867 040 202 874 845 465 30 436 740 1 323 950 47 662 200 Ayhklan 227 661 624 295 913 463 383 keseneUer 6 140 900 622- 336 6 328 898 6 395 886 6 830227 7 035 512 7 303 464 10 652 859 16 681770 79 681 568 Ocak 2003'e Gore 30 Yıllık Devlet Memuru Keseneğe Esas En Çok Aylıklar ve Kesenekler (Bın TL) (*)TC Emeklı Sandığı Keseıek Sıgortı KoDın (varsayılan) Orııu Kesenek <Vyhklan (*) Malullük, Yaşlılık \e Ûlum : %20 22" 661 624 (*)HastalıkveDığerlen Toplam o ol5 227 661624 \35 22^661624 30\ıIhk Kesenek Totan 45 332 325 34 149 244 79 681568 (*) TC Emektı Sondığı nda kesenekler \e karşılıklan sıgorta koltanna mnlmamıştır En yüksek devlet memuru, 30 yıl yasada ongorulen koşullar- da hızmet venp, 227 mılyar 661 mılyon lıralık emeklılık kese- neğine esas alınan aylığın, %20'sı (varsayılan) olan, 45 mıryar 532 mılyon lırayı"kesenek ve kurum karşıhğı" olarak, T C Emeklı Sandığı'na (Malullük, Emeklılık ve Olum Sıgortalan koluna) odedığınde %80 aylık bağlama oranına gore emeklı ay- lığı almaya hak kazanır KİM KİME DUM DUMA BEHIÇAK behıcakn turk.net HARBt SEMİH POROY semihporoy(a yahoo.com TARÎHTE BUGÜN MÜMTAZARIKAN UMart 19.YUZYIUNS0N SAMPJYONLARI 189?'£>£ 8U6UAI,A8D'NIN CARSON CITY KENTıN oe YAPILAM sıe KABŞILAÇMA SONUNDA, DUNYA AĞieSIKLST SO££ ÇAMPiyoNU DEĞffTI 1891 YILIUDAN BEKl BU UNU4AJI TAÇIMAICm OLAAI BOkSĞH JAMES JOHA/ CoegETT , IMGILIZ RAKı&l ROgE£T RTZSIMUONS KAISÇ/SIAJPA 14- RAUUD YEAJI ÇAMPIYOAI F/rZSIMMONS, DA HA ÖNCE DE, OgmSimjETTE ÛMUI J!Kti peupsey'ı YEAMvfr/ coeserT ve FITZ- £IMMOU£, BOICS SLDIVENLERJN/U YEMI YE- N( GlYlLDl&l Y/UABDA BOKS YAPMIÇ, KC- NULAN /ÜjeALLASA UYAAUÇLAISDl Solda, yetu/en boksör J Jbhn şağda ıse. fampıyon R fifzf/m/nonS ÇAYELİ ASLtYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN EsasNo 1994 173 Davacı TEDAŞ Genel Müdurlüğü vekılı tarafmdan, davalı Fatma Poyraz alevhıne, dava konusu Rıze ıh, Çayeh üçesı, Be- yazsu Koyü pafta 1, parsel 127 sırasında kavıtlı 480 m2 mıktarlı taşınmazın direk yen olarak \e hat altına ısabet eden 207 m2'lık kısmı 1 552 500 -TL bedel ıle ırtıfak hakkı tesısı olarak Çayeh Bevazsu Enerjı Nakıl Hattr ıçın TEDAŞ tarafrndan kamulaştınl- mış olup, 2942 S Y'nın 17 maddesıne göre mahkememıze açı- lan tescıl davasının vapılan yargılaması sırasında, venlen ara ka- ran gereğınce, Davaü Rıze ıh, Çayeh ılçesı Beyazsu Kovu C 020, Hane 23 sırasında N K. Suleyman ve Fatma oğlu, 05 04 1322 doğumlu Muns Ahmet Poyraz mırasçılan dahılı davalılar Kazım ve Zeh- ra kızı, 20 11 1958 doğumlu Nuran Yanar, Şaban ve Mıhnban oğlu, 14 06 1960 doğumlu AJı Kose ve Ahmet ve Hadıce kızı, 07 02 1926 doğumlu Suzan Demırbaş'ın yapılan tüm araştırma- lara rağmen adı geçenlenn adreslennın tespıt edılemedığı ve ad- lanna tebhgat vapılamadığı, Bu sebeple dava-dahılı dava dılek- çesı ve duruşma gunu ve saatının Ahmet Povraz mırasçılan da- hılı davalılara ılanen tebhğıne karar venhnış olduğundan 7201 S Y nın 28 ve 29 maddelen gereğınce ılanen tebhğıne ve bır nushasının 1 ay sure ıle mahkeme dıvanhanesıne talıkme duru§- manın 29 04 2003 gunu \e saat 09 00'a bırakılmasına karar ve- nhnış olup, yukanda yazılı gun ve saatte dunışmada hazu- olma- dığınız veya kendınızı bır vekıl ıle temsıl ettırmedığınız, maze- ret de bıldırmedığınız keza delıl ıbraz etmedığınız takdırde HUMK'nın 213 ve 377 maddelen gereğınce vargılamanın gı- yabınızda yapılacağına ve hukum kumlacağına karar venhnekle dava dılekçesı ve davetıye yenne kaım ohnak uzere ılanen teblığ olunur 21 01 2003 Basın 5768 ÇAYELİ ASLtYE HUKUKMAHKEMESt'NDEN EsasNo 1994 162 Davacı TEDAŞ Genel Mudurlüğu vekılı tarafindan davalı Zelkıfve Mehmet Çolak aleymne dava konusu Rıze ıh Çayeh ılçesı, Beyazsu Koyu pafta 3 parsel 163 suasında kavıtlı 2080 m2 mıktârh taşınmazın 100 m2'lık kısmı 2 500 000 -TL 'sı bedel ıle dırek yen olarak ve hat altına ısabet eden 1139 m2'lık kısmı 17 085 000 -TL bedel ıle ırtıfak hakkı tesısı ola- rak Çayeh Beyazsu Enerjı Nakıl Hattı ıçın TEDAŞ tarafindan kamulaştınlmış olup, 2942 S Y'nın 17 maddesıne gore mah- kememıze açılan tescıl davasının yapılan yargılaması sırasın- da, venlen ara karan gereğınce, Davah Rıze ıh, Çayeh ılçesı, Beyazsu koyü Ç 020/01, S 8 sırasında N K Hanın ve Hatçe oğlu, 01 07 1330 doğumlu Mu- ns Mehmet Çolak mırasçısı dahılı davah Mehmet ve Fatma kı- zı, 10 04 1964 doğumlu Havva Kadıoğlu'nun yapılan tüm araştırmalara rağmen adı geçenın adresımn tespıt edılemedığı ve adına tebhgat vapılamadığı. Bu sebeple dava-dahılı dava dılekçesı ve dunışma gunü \e saatının Mehmet Çolak mırasçısı dahılı davahva ılanen tebhğı- ne karar venlmış olduğundan 7201 S Y'nın 28 ve 29 madde- sı gereğınce ılanen tebhğıne ve bır nushasının 1 ay sure ıle mahkeme drvanhanesıne talıkme duruşmanın 29 04 2003 gunu ve saat 09 00'a bırakılmasına karar venlmış olup, yukanda va- zıh gun ve saatte duruşmada hazır olmadığınız veya kenduıızı bır vekıl ıle temsıl ettırmedığınız, mazeret de bıldınnedığmız keza delıl ıbraz etmedığınız takdırde HUMK'nun 213 ve 377 maddelen gereğınce yargılamanın gıyabınızda yapılacağına ve hukum kurulacağına karar venlmekle dava dılekçesı ve davetı- ye yenne kaım ohnak üzere ılanen teblığ olunur 2101 2003 Basın 5767 SAGNAK NtLGUN CERRAHOGLU •••TayyipErdoğan Modei 2001'ın Kasım ayı 11 Eylul'den ıkı ay sonra Yer Madnd'de Suecıa Restoran Masaya oturur oturmaz Tayyip Erdoğan'ı sordu Jose Ramon. "Bana" dedı "Beledıye başkanını anlat " "Nerden aklınageldı?"dedım "Yıllardırgoruşme- dık Bınkmış onca lafvarken nerden çıktı beledıye baş- kanfi" "Mustakbel başbakanınız o çunkû" dıye devam ettı Jose Ramon "Bızım boyle bır talebımızyok" dedım ben "Bız Tör- kıye'nın başında laık bır başbakan gormek ıstıyoruz Ankara 'da da bır hükümet var zaten " "Sen gene de düşün bunu" dıyerek soze devam ettı dostum "Laık Turkıye Batı ıçın ınandıncı değıl Sorun Turkıye değıl Sorun Islam Batılılann kafasın- da Islamla laıklık yan yana gelmıyor, bunlar bırbıny- le ortuşmuyor Laıklık Islamın dogasına aykın Turkı- ye'ye bıçılen model 'ılımlı Islam' olacak Erdoğan da bunun önculüğunü yapacak " Kahve falı bakar gıbı Erdoğan'a şımdı her bakı- şımda aklıma 1 5 yıl once Madnd'de yaptığım o ko- nuşma gelıyor Dunyanın gozu Afganıstan'daydı o sı- rada Bush "Şere/csen;r»"ılanetmemıştı Sıralrak'a gelmemıştı Ecevit'ın anı hastalığı, 57 hukumetın eşekten duşmuş karpuz gıbı dağılması, Erdoğan'ın başdondurucu ABD trafiğı gundemde değıldı Ankara da Pearson VVashıngton da Bush un Allah'm Sıırt seçımlenne merak salması "ultımatomla gelen kutlamalar" falan duşunulebılır şeyler değıldı . Think-tank emperyalizmi' Jose Ramon'un sozlennı Batılı bır aydının tpık "ma- sa başı fantezılen" olarak algıladığımdan fazla cıddı- ye almadım Ne yanılgı' Yirmı yıllık dostum Jose Ra- mon Lasuen falcı gıbı bıldı her şeyı Bızım çok son- radan uyandığımız senaryoyu bana ılk o okudu "Bro- okıngs Instıtute" gıbı unlu ABD "frMn/c-tenfc"lanyla yakınlığı ve lyı haber alan kaynaklan vardı çunku Şu- nu keşke bıraz daha dennlığıne konuşsaydım dıye ha- yrflanıyorum şımdı O "thınk-tank"\er Ortadoğu'nun kadennı çızıyor ar- tık. Amenka'nın "yenı emperyalıstpolıtıkalanm" on- lar şekıllendınyor "Bush emperyalızmını' dızayn eden unlu ABD "thınk- tank"\enrur\ ısımlennı bır bır "Fınan- cıal Tımes" (6 Mart) yayımlandı Bunlan bır araya getırdığımde şu duşunceden ken- dımı alıkoyamıyorum "refim değışıklığını" Bağdat'tan once Ankara'da yaptı VVashıngton "8omba/aria" Bağdat'ta gerçekleştırmek ıstedığı "değışıklığın" ılk hamlesını, Ankara da -bıze ozgu- "demokratık yön- temlehe"(J) gerçekleştırdı Ortadoğu'ya venlmek ıs- tenen "yenı çehre"n\n ılk adımlannı burda başlattı Savaş da önce burada başladı... Savaş da once buraya geldı Kâbus Irak'tan önce bızım topraklanmıza çoktu Daha bır hafta oncesıne kadar Bağdat'tan Irak'takı havayı aktaran gazetecı- ler, "Burada henüz savaş atmosfen yok" demıyorlar mıydı'? "Gunlük yaşam herzamankı gıbı devam edı- yor " dıye geçıyorlardı haberlennı Bızıseborsabaş- ta olmak uzere bır buçuk aydır savaşla yatıp kalkıyo- ruz Gemılenyle gelıp lımanlanmıza yerleştıler önce Ikı gunluk "tezkere şoku" ardından tank, tufek sevkıya- tına tam gaz start verdıler Yenı us arayışlan, hazıriık- lar, kıra pazariıklan falan derken ış mağaralar ve ge- nelevlere uzandı TBMM karariannı, demokratık me- kanızmalan, hukuk ve meşruıyetı hıçe sayarak once bızım aramıza, bızım topraklanmıza soktular savaşı Işın cıddıyetının kım, ne oranda farkında bılmıyorum Erdoğan'ın bu "büyukplandakendısınebıçılenyerin ne oranda farkında olduğunu bılmedığım gıbı "ABD desteğını", "üstun lıdertık kalıtelen" karşılı- ğında "layık olduğu" doğal bır "mukadderat" olarak gormuş olabılır mı acaba Tayyip Erdoğan'' Kışılığı böyle bır yoruma musaıt çunku "Demokrası Amaç Değıl Araçtır" (Bkz "Annem Batıya Gıdın Dedı" OM Yayınlan, s 133) soyleşısı vesılesıyle tanıdığım Tay- yip Bey kendısıne zıyadesıyle hayran bınydı Batılıla- nn tam "narsısıt" dedığı cınsten Eğer durum boyle ıse "stratejık ortak", "O'na" bu- nu odetır* Talıhsızlık şu kı faturayı bırlıkte odeyeceğız ABD çevrelennce kendısıne bır "Harnid Karzai" go- zuyle bakıldığını şımdıye dek Erdoğan anlamadrysa eğer, Bush'un "ıntıkam faturasını" yukleneceğız Hı- zaya gınp ıtaat ederse de savaşa surukleneceğız. Seç, seç beğen, beğen al BULMACA SEDAT YAŞAYA1V 1 2 3 4 5 6SOLDANSAĞA: 1/ Organık maddelenn bozunmasıy- la oluşan ya- nıcı gaz 2/ Avrupa'da bu- yuk bır yan- mada. Nışas- tah tanelenn suyla kayna- tılarak bula- maç kıvamı- na getınlmış duru- mu 3/ Arka, gen Zehırsızve buyuk bır - , yılan 4/ Ozelhkle ' Meksıka'da yaygın bırıçkı "Hayır"an- lamında kullanılan soz 5/ Kendını be- ğenmış kımseler ıçın kullanılan bır alay so- zu. 6/Trabzon'un bır ılçesı Başkalannın sırtından geçınen lcunse II tnce anlamlı, duşundurucu ve şakalı soz Sıkın- tı verme, uzme 8/ Molıbden elementının sımge- sı Bulgur, bıber, soğan, domates, maydanozla yapılan ve asma yaprağına sanlıp çığ olarak ye- nen bır yıyecek 9/ XLX yuzyıl sonlannda gelı- şen şıır, edebıyat ve sanat akımı YUKAMDAN AŞ4ĞIYA: 1/ Mukavemet yanşını \ e tufekle ahşı ıçeren bır tur kayak sporu 27 Çam, ardıç, sedır gıbı ağaçlann yaprağı Dumanrengı 3/Otonte DoğuAnado- lu'da yaygın geçıcı lcırsal yerleşme tıpı 47 Mustah- kemyer îphklennboyanmakıstenmeyenbolum- lennın sanlarak bovaya batınlması yoluyla uygu- lanan bır tur boyama teknığı 5/Bırılacınyenne, o ılaçla aynı koşullarda \e aynı bıçunde venlen etkı- sızvezararsızmadde 6/Hz Muhammed'ınaıleüye- lenne \enlen ad Bırrenk 7/Kımse, kışı Me- saj 8/ "Kuru gazel gıbı goğe savrulma / Acı — gı- bı esıp yorulma' (Karacaoğlan) 9/ Kumar oyna- nan yere bırakılan para Ayakta duran, var olan
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog