Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURfYET 17 MART 2003 PAZARTESİ 14 KULTUR kultur@cumhuriyet.com.tr M Leonardo da VincVrân ünlü yapıtı için düzenlenen sergi New York'tan sonra Fransa'da açılacak ona Lisa 500yaşındaKAYA ÖZSEZGİN Sanat tarihinde kimi yapıtlann, ken- disinden ve dolayısıyla sanatsal değe- rinden kaynaklanan ya da başka neden- lere dayanan "ûnlü" olma gerekçele- ri vardır. Bu gerekçeler o yapıtlan, baş- kalanndan ayınr ve zaman içinde, yaz- gıknru olumlu yönde etkiteyecek "baş- yaprt" (chef d'oeuvre) düzeyine çıka- nr. Yapısı gereği, sanatın, belli koşul- larda belli sonuçlar yaratan, bütün dö- nemJer için geçerli olacak asal ölçüt- leri, tnutlak ve değişmez "norm"lan bulunmadığından, ilk bakışta aykın görünebilir bu durum. Ancak bütün aykın görünümüne karşın, sanat tari- hinde sivrilmiş olan bu türyapıtlar için öne sürülmüş olan gerekçeleri haklı gösterecek ve Kant'uı sözünü ettiği "ortak estetik değer" bağlamında sa- natsal yargılara süreklilik kazandıracak bir aşamaya gelindiğinde, birtakım gi- zemJi iJişkiler de kendiliğinden çözü- lür, her şey yerli yerine oturur, başlan- gıçtaki kuşkular, yerini güven duygu- suna bırakır. 'Anlamlı' tebessüm Ne var ki, sanat tarihinde, benzeri ya- pıtlardan farklı olarak, yapıldığı tarih- ten bu yana sürekJi bir ilgi odağı hali- ne gelmiş olan Leonardo'nun ünlü ya- pıtı Mona (Madonna) Lisa için durum biraz farklı olmuş, yapıt çevresinde katmerleşerek büyüyen ve neredeyse yapıtın kendisini aşan bir tür söylen- ceye dönüşmüştür yargı ve yakıştır- malar. Her ne kadar, bunun arkasında Leonardo'nun gizemli yaşamı ve sa- natçı yönü dışındaki bilgin kişiliğinin payı etken olmuşsa da, bu renkli ve bi- raz da benzersiz ünü, salt bunlarla sı- nırlamak, akla yakın görünmemekte- dir. Geriye, o çok sözü edilen ve yaza- nndan edebiyatçısına, uzmarundan ku- ramcısına, çok kişiyi peşinden sürük- lemiş olan "anlamlT tebessüm kalıyor. tomisT, (Imge Y. 1996) gerçekJeştir- miş olan Rene Huyghe, tablodan bun- ca söz edilmesine, üzerine bunca yazı kaleme alınmış olmasına karşın, resmin ironik ve soğuk sessizliğini hep koru- yageldiğine değinir. Yapıtın bugüne kadar yarattığı gürültüye, günümüzde de örneklerine tanık olduğumuz alay- lı ve yansılamalı postişlerine rağrnen, bir "sessizfik''ten söz etmek, uzak bir olasılık gibi görünebilir. Koruyucu ve kurşun geçirmez canJı bir bölmede ser- ona Lisa'nın yüzündeki, birkaç yıl önce restore edilmesi gündeme geldiği halde, yapıta bu yönde yapılacak müdahalenin yaratacağı sakıncalar dikkate alınarak vazgeçilen boya çatlaklanyla, özgün kimlikselliği içinde, Leonardo'nun tablosu, beş yüzyıl sonra, dünya kamuoyunun ilgi odağı olma özelliğtni sürdürüyor. Bu kadar abartılacak bir gerekçe ola- bilir mi bu tebessüm? Resim tarihin- de benzerlerine rastlamış olsak da, Flo- ransalı genç kaduıın yüzündeki bu ifa- deyi ayncalıklı düzeye taşıyan, hele onu, yapıtın resimsel değerlerinin üze- rine çıkaracak bir konumda değerlen- dirmeye yol açan etkenleri kurcala- mak, izleyiciyi yapıtın kendisinden uzaklaşmak gibi bir açmazla karşı kar- şıya bırakmaz mi? Bu yapıt çevresinde monografik bir etüt ("La Joconde, Bir Başyapıün Ana- gilendiği Louvre Müzesi'nde tabloyu görmeye gidenlerin meraklı bakışlan ve itiş-kakışlı telaşlan, yapıtın sessiz- likle maskelenmiş ve giderek de ikon- laşmış ünü içinde somut bir gösterge olsa gerektir. Kendine yeni mitler ya- ratarak onlara sığınmayı ve onlarla oya- lanmayı bir tür ahşkanlık haline getir- mi$ olan insanoğlu için Leonardo ve ya- pıtı da ilginç bir obje olagelmiştir... Leonardo'nun günümüze kalmış sa- yılı yapıtlan arasında, yabıız bir döne- me değil, koca bir çağa damgasını bas- mış olan bu "ûnlü" yapıtının yapımı üzerinden 500 yıl geçmiş bulunuyor. Yapıtla ilgili olarak, bu ara Nevv York'ta birsergi düzenlenmiş bulunuyor. Bu ser- gi, 9 Mayıs -14 Temmuz tarihleri ara- sında açık kalmak üzere, Leonardo'nun yaşammın noktalandığı ülkeye, Fran- sa'ya taşınacak ve LouvTe salonJann- da yer alacak. Bir dünya yurttası... Evrensel bir ilginin kaynağı olan ve defterlerindeki teknolojik çizimleriy- le bilim dünyasına da ışık tutarak bu ilgiyi bir başka açıdan da belgelemiş bulunan Leonardo'nun, daha çok da bu ikinci yönü üzerinde, ülkemizde de birkaç yayın yapıldı son yıllarda. Da- ha önceldleri de göz önüne alırsak -TRT televizyonunda, önceki yıllarda ya- yımlanan ünJü dizinin yaratmış oldu- ğu olumJu izlenimi de göz ardı etmez- sek- bir dünya yurttaşı kimliğine bü- rünmiiş olan bu Rönesans ustasınm, ülkemiz için de bir sanat tarihi idolü halinde kabul görmüş olduğu kuşku götürmez. Mona Lisa'nın yüzündeki, birkaç yıl önce restore edilmesi gündeme geldi- ği halde, yapıta bu yönde yapılacak müdahalenin yaratacağı sakıncalar dik- kate alınarak vazgeçilen boya çatlak- lanyla, özgün kimlikselliği içinde, Le- onardo'nun tablosu, beş yüzyıl sonra, dünya kamuoyunun ilgi odağı olma özelliğini sürdürüyor. Louvre Müzesi'nin önü en kalabahk yapıtı Mona Lisa (La Gioconda), 0.77x033 m. HAFTANIN SANAT Ç İZE LGE S 1 • Istanbul Devlet Tiyatrosu, Taksım Sahnesi'nde 'Leenane'nin Güzellik Kralıçesi'. Azız Nesin Sahnesi'nde 'Ayaktakımı Arasında', AJCM Oda Tiyatrosu'nda Özel Hayatlar" adlı ovunlan sahneleyecek. (0 212 292 3 h IIstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolan, Muhsin Ertuğrul Sahnesı'nde 'Oyunun Oyunu' (Lzmıtl. Fatıh Reşat Nun Sahnesi'nde 'Othello'. Osküdar Musahipzade Celal Sahnesı'nde 'Kanlı Nıgâr' . Kadıköy Haldun Taner Sahnesı'nde •Kral Ûlüşüyor'. Gazıosmanpaşa Sahnesi'nde 'Sersem Kocanın Kumaz Kansı'. Cmraniye Sahnesi'nde "Gelin ıle Kaynana". HarbıyeCep Sahnesi'nde 'Tahterevallide Oç Kişi' adlı ovunlan sahneleyecek. /0 212 24ü' 7 -20ı • Ortaoyuncular perşembe 'Felek Bir Gûn Salakken'. cuma cumanesi 20.00 ve pazar 15.00 ve 18.00'de 'Biri Bizi Dikizliyor' adlı ovunlannı sahneleyecek. (0 212 251 18 65)' • Oyun Atölyesi perşembe günü saat 20.30'da 'Ermışler ya da Günahkâriar'ı, cuma günü saat 20.30'da \e cumanesi 16.00 ve 20.30'da. pazar saat 16.00'da "Dolu Düşûn Boş Konuş'u sahnelevecek. (0 216 345 39 39) • Tiyatro Pera - cuma ve cumanesi 20.30 ve pazar 18.00'de "Bır Çöküşün Güldûrüsü'. pazar 12.00"de ıse '.\man Aman' adlı çocuk oyununu sahnelevecek. (0212 245 44 60) • Semaver Kumpanya perşembe. cuma 20.30'da \e Istanbul Devlet Tiyatrosu, AKM Büyük Salon'da pazar günü saat 15.00te 'Kral Lear' adlı oyunu sahneleyecek. "Seni tuz kadar seviyorum babacığım" diyen kızını reddeden babanın anlatıldığı masalın çekirdeğini oluşturduğu Shakespeare'in ünlü tragedyasında, iktidarın bedelini ödeyen bir tiranın öyküsü işleniyor. (0 212 292 39 00) cumartesi 15.30 ve 20.30'da 'Kuşlar Meclisi' adlı oyunlannı sahneleyecek. (0 212 585 59 35/ • Aksanat Prodüksryon Tiyatrosu 'Tek Kişılik Şehır' adlı oyunu Akbank Kültür Sanat Merkezi'nde cuma saat 20.00'de. cumartesi 17.00 ve 20.00'de sahneie_\ecek. (1)212 252 35 01) • Tiyatro Istanbul Profılo Kültür Merkezi'nde perşembe ve cuma saat 21.00'de. cumartesi saat 15.00 ve21.00'de. pazar saat 15.00 ve 18.30'da'Ihtıras' adlı ovunu sahneleyecek. 10 212 216 40^0) • Bakırköy Belediye Tiyatrolan. Yunus EmreKültür Merkezi'nde perşembe saat 20.30'da "Dılekçe'. cumartesi saat 20.30 ve pazar saat 15.30'da 'Bahar Noktası" cumartesi \e pazar saat 10.30'da "Masal' (ç.o.). Altan Erbulak Sahnesi'nde cumartesi saat 20.30'da ve pazar 15.30'da '2. Caddenin Mahkûmu", cumartesi ve pazar 10.30'da 'Çakmaktaşr (Ç.o.) izlenebilir. (0 212 661 3S95) • Maya Sahnesi'nde bugün saat 20.30'da Op'la Zo'nun Dramı', yann 21.00'de •SihirliSah' izlenebilir. Çarşamba saat 20.00'de Eskitiyatro 'Uyarca'yı. perşembe saat 2Ö.O0'de SeyyarSahne 'Sırat Öyküleri'ni. cumartesi saat 20.00'de Boyalı Kuş 'Aşk Ihanet Yalnızlık V'esaire'yi, pazar saat 19.30'da Altıdan Sonra Tiyatro 'Ver Elinı Yeni Dünya' adlı ovunlan sahneliyor. (ü 212 252 74 52) • Tiyatro Stüdyosu bugün 19.30'da -Yaşamın Oç Yüzü' adlı ovunu sahnelevecek. (i) 212 316 İO'Hİ) • Dosttar Tiyatrosu cuma 20.30. cumartesi 18.00 ve pazar 15.00'te "Yaşasın Savaş" adlı oyunla izleyici karşısına çıkacak. (0212 252 59 35) • Hadi Çaman Tiyatrosu cuma. cumartesi 20.30 \e pazar 15.30'da 'Hısse-ı Şayıa' adlı oyunu. pazar 19 00'da ise 'Denız Fenen'nı sahneleyecek. (0 212 219 36 29) • Tiyatro Oyunevi nın 'Unutmak' adlı ovunu bugün saat 20.30'da Taksım Sahnesi'nde izlenebilir (0 212 251 60 60) • Kent Oyunculan çarşamba saat 20.30'da 'Huysuz Ihtiyar'ı. cumartesi saat 20.30 ve pazar 15.00'te 'Sırça Kümes'i sahneleyecek. (0 212 246 35 H9) • Tiyatro Tı 'Adamın Biri' adlı oyunu çarşamba saat 20.30'da Muammer Karaca Tiyatrosu'nda sahnele>ecek. (0 212 244 64 95) • Tiyatro Kedi'nın 'Ölümüne Suçlu' adlı ovunu bugün saat 21 OO'de Pro'filo Kültür Merkezi'nde ıO212 2X'6H ^) • Ve Diğer Şeyier Topluluğu "Ev - Kakofonık Bir Oyun' adlı oyunu çarşamba ve perşembe 2Ö.30"da, cumartesi saat 19.30 ve 21.30'da Apartman'da sahnelevecek. (0 212 323 08 54) • Atatürk Kültür Merkezi'nde (stanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın şef Erol Erdinç yÖDeriminde cuma saat 19.30'da ve cumartesi 11 .OO'de verecegı konserlerin solistleri Bahar Bincik (keman) ve Ali Doğan (viyolonsel) olacak. (0212 251 5600) • Cemal Reşrt Rey'de bugün 19.30'da şef Nail Yavuzoğlu'nun yöneteceği, Ferhat Göçer'in solist olarak katılacağı Kent Orkestrası'nın konseri. yann \e çarşamba günü 19.30'da 'II. Türk Dünyası Opera Gecesi'. cuma günü 19.30'da "Azerbaycan Mugam Gecesi' izlenebilir. (0 212 232 98 30) I Iş Sanat'ta çarşamba günü 19.30'da Eren Kuştan - The Ensemble'ın konseri. cuma gûnû 19.30'da Atılla Bırkiye'nin hazırladığı. Melih Cevdet Anday'ın şürlerinin seslendiriiecegi "Ah Yamızlığın Gömük Kapılan" adlı şiır dınletısı ve cumartesi günü 19.30'da şef Alexander Melnikov'un yöneteceği, Evgeni Buşkov'un solist olarak katılacağı Rusya Senfoni Orkestrası'nın konseri dinlenebilir. (Bilefo 0216454 15 55) • Babylon'da bugün 21.30'da 'Mu-ziq Pan sonic'. yann 21.30'da Tarwater& Rechenzentrum, çarşamba ve perşembe günü 21.30'da Bıll Frisell's New Quartet. cuma ve cumartesi günü 23.00'te Panjabi MC izlenebilir. (0 212 292 73 6S) • Schneidertempel Sanat Merkezi'nde 19.00da Prekiasik Oda Müziğı Topluluğu'nun konsen dmlenebılır (0 212 249 01 50) • Avusturya Kültür Ofisi'nde 20.00'de Neslihan Bayraktar'ın (pıyano) konsen izlenebilir. (0 212 223 7SJ3) • Sabancı Üniversitesi'nde bugün 18.00'de şef Cem Mansur'un yöneteceği Akbank Oda Orkestrası nın gençlik konsen dmlenebılır. (Bıleta 0 216 454 15 55) • Akbank Kültür Sanat Merkezi'nde çarşamba günü 20.00'de Aydın Yavaş, (pan flüt) ve Mihail Chumburidze'nin (piyano) konseri izlenebilir. (0 212 252 35 03ı • Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde çarşamba günü 20.00'de şef Cem Mansur'un yöneteceği, Toros Can'ın (pıyano) solist olarak katılacağı Akbank Oda Orkestrası'nın konseri dinlenebilir. (Bileta: 0216 454 15 55) • Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall Kültür Merkezi'nde çarşamba günü 19.30'da Eva Luckas ve Oszkar Morzsa'nın şan. piyano resitali dinlenebilir. (0212 287 02 32/134-135) • Nardis Jazz Club'ta bugün 21.30'da Cem Tuncer. Handan Aydın, Ismail Aîtunsaray, Ozan Musoğlu, yann 21.30'da Istanbul Saksofon Dörtlüsü, çarşamba günü 21.30'da Spin. perşembe günü 21.30'da Ayşegül Yeşilnil Quartet, cuma günü 22.30'da üner Demirer, Serkan Özyılmaz, Mahmut Yalay, Ateş Tezer, cumartesi günü 22.30"da JeLatin Band izlenebilir. (0212 244 63 27) Şef Cem Mansur yönetimindeki Akbank Oda Orkestrası'nın perşembe günü saat 19.30'da Cemal Reşit Rey'de vereceği konserin solisti piyano sanatçısı Toros olacak. (0 212 232 98 30) OPERIl^BflLEj • AKM de Istanbul Devlet Opera ve Balesı'nden yann 20.00'de 'Ağır Roman' dans tiyatrosu, çarşamba günü 20.00'de 'La Traviata' operası, perşembe günü 20.00'de 'Kuğu Gölü' balesi, cuma günü 19.30'da 'Folklorama (Türk Büyüsü)' müzikli gösterisi, cumartesi günü 11.OO'de 'Külkedisi" çocuk müzikali, 15.30'da "Prens tgor' operası izlenebilir. (0 212 251 56 00) • CRR'de cumartesi günü 20.00'de - Aşk-ı Memnu' operası izlenebilir. (0 212 232 98 30) • Erich Mendefsohn - Esrensel Bir Mimann Gerçekleşen Hayalleri' - 28 Mart'a kadar - İTÛ Mimarlık Fakültesi'nde. (0 212 249 20 09) • Altan Gürman - 5 Nisan'a dek - Maçka Sanat Galerisi'nde. (0 212 240 80 23) • Ferruh Başağa - resim - 11 Niuuı'a kadar - 1$ Sanat ICibele Sanal Galensi'nde. (0 212 316 15 80) m Worfd Press Photo '2002 Ödülteri' - 28 Mart'a kadar - Bilgı Atölye 111 'de. (0 212 292 33 03) • Gültekin Çizgen - resim - 28 Mart'a kadar - lş Sanat Parmakkapı Sanat Galerisi'nde. (0 212 244 20 21) • Anny - SibeJ Öztürk - fotoğraf - 4 Nisan'a dek - Galerist'te. (0 212 233 62 68) • Ara Güler - Ara Güler Klasıklen' - fotoğraf - 26 Nisan'a kadar Istanbul Fotoğraf Merkezi'nde. (0 212 238 11 60) • '11 Galeri 11 Sergi' - karma - 26 Mart'a kadar - Marmara Cniversıtesı Güzel Sanatlar Fakültesi'nde (0 216 326 26 6") • Ekrem Kahraman - resim - 31 Mart'a kadar - Çağla Cabaoğlu Art Gallery'de. (0 212 291 37 91) • Adil Salih - resim - 13 Nisan'a dek - Seher Sanat Galerisi'nde. (0 216 346 81 38) • Selda Asal - yerleştirme - 19 Nisan'a dek - Galeri Nev'de. (0 212 231 <T 63) • Costas Tsoklis - > erleştırme - 2 Ma>ıs'a kadar - Tophane -1 Amıre'de. lü 212 232 32 24) • 'Demir Yol - Tren Çağı' - 24 Ma>ısa kadar - Yapı Kredi Kültür Merkezı'nde (0 212 252 4r 00) • Borusan Sanat Galerisi'nde - "Evrense! Yabancılar' - 12 Nisan'a dek. 10 212 292 06 55) • Hüseyin Alptekin - Esra Ersen - Gülsün Karamustafa - Burada Here - 22 Mart'a dek - Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi'nde. (0 212 293 23 61) • Cavit Atmaca - resim - 31 Mart'a dek - Antık Sanat Galerisi'nde. (0 212 224 74 31) • Banu Selek - Tülay Günaydın - resim - 26 Mart'a dek - Bakırkö) ITÜ tspırtohane Kültür ve Sanat Merkezf nde. (0 212 560 ~9 02)_ • Fransız Kültür Merkezi - 'Vurgu' - tasanm - 29 Mart'a dek. (0 212 337 87 40) • Lerzan Özer - hevkel - 19 Mart - 17 Nisan tarihlen arasında - Galeri Apelde (0 212 292 ^2 36) • 'Gelincikler' - resim - 22 .Mart'a kadar - Orün Sanat Galensi'nde. (0 216 360 99 64) • Filiz Tokcan - resim - 12 Nisan'a dek - Mıllı Reasürans Sanat Galensi'nde. (0 212 230 19 76) • Kare Sanat Galerisi - karma resim - 31 Mart'a kadar (0 212 249 44 43) Sedat Pakay'ın 1966 - 2002 tarihleri arasında çektiği Nevv York fotoğraflanndan oluşan sergisi 29 Mart'a dek Yapı Kredi Sermet Çrfter Salonu'nda görülebilir. (0 212 252 35 02) • Tanju Demirci - resim - 15 Nisan'a kadar - Yurt ve Dünya Sanat Galerisi'nde. (0 216 349 26 10) • 'Artık Zamanı' - karma - 4 Nisan'a dek - ENKA Sanat Galerisi'nde (0 2/2 2^6 05 45) • Kainat Barkan Pajonk - resim - 18 Mart - 12 Nisan tarihleri arasında - Terakki Vakfı Sanat Galerisi'nde. (0 212 351 00 60) • Pervin Kaşmer - 8 Nisan'a dek - Erbıl Güzel Sanatlar Merkezı'nde. (0 212 543 20 06) • Hüseyin Özdemir - fotoğraf - 28 Mart'a dek - Galen Dürer'de (0 212 249 20 09) • Ahmet Umur Deniz - resim - 25 Mart'a dek - Evin Sanat Galensi'nde. (0212265 81 58) M 'Küçük Fotoğrafçılar' - fotoğraf- 30 Mart'a kadar - Deneme Bilim Merkezi'nde. (0216 492 32 32) • 'Savaş Bizden Irak Olsun' - karikatür - 31 Mart'a kadar - Kemal Türkier Eğıtım Kültür V'akfı'nda. (0 212 231 04 08) • Ibrahim Balaban - resim - 2 Nısan'a kadar - Doku Sanat Galensi'nde. (0 212 246 24 96) • Emre Ikizler - fotoğraf - 22 Mart'a kadar - Fotoğrafevı'nde. (0 212 249 02 02ı • 'Ruhun Gıdası' - heykel - 28 Mart'a kadar - MSÜ Osman Hamdı Bey Salonu'nda. (0 212 252 16 00) • 'Arkhe Grup Sergisi' - resim - 31 Mart'a kadar - Caddebostan Mıne Sanat Galensı'nde. (0 2/6 3X5 12 03) • Tulga Tollu - halı - 25 Nisan'a kadar - Türk ve Islam Eserleri Müzesi'nde. (0 212 518 13 85) • Ares Sanat Evi - karma resim - 31 Mart'a kadar. (0 216 345 11 62) • Beyoğlu Belediyesi Sanat Gaierisi - karma - resim - 21 Mart'a kadar. (0 212 249 26 10) • Cengiz Gücük - resim - 29 Mart'a kadar - Tolga Eti Sanatevı'nde. (0 216 368 26 79) • llayda Sanat Gaierisi - ' 15 Kadın Sanatçf - karma - 6 Nisan'a dek. (0 212 22^ 92 92) • Atilla llkyaz - resim - 26 Mart'a dek - Kargaart'ta. (0 216 330 31 51) • Kemal Tufan - heykel - 30 Mart'a dek - PG Art Gallery'de. (0 212 263 33 90) • Hale Eryaman - resim - 29 Mart'a dek - Nelli Sanatevinde. (02J2 227 73 ^5) • Ümit Yaşar Sanat Gaierisi - karma resim - 20 Mart'a dek. (0 212 202 81 85) • Lolita Asil - 'Ses Isı / Renk' - 29 Mart'a dek - Atatürk Kültür Merkezı'nde. (0 212 236 68 53) • Nadide Akdeniz - resim - 31 Mart'a dek - Myra Galeri'de. (0 216 355 05 91) • Arif Asçı - fotoğraf- 'Bahtabakan' - 19 Nisan'a dek - Kaısı Sanat'ta. (0 212 245 15 OS) • Melike Güral - heykel - 'Female Reflectıon' - Yeditepe Üni\ersitesi Sosya) Bılımler Enstıtüsü 26 Ağustos Yerleşimi Sosyal Tesısler Binası. (0 216 578 26 41) • Sina Mirel - resim - Ekvator Sanat Gaierisi - 27 Mart'a dek. (0 212 225 23 18) GÖSTGRİ SÖVLEŞI • Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampusu'nda 'II. L'luslararası Fotoğraf-Sinema Buluşması' kapsamında bugün ve çarşamba günü 19.30'da VV'ıllıam Klein'ın 'Contacts'. perşembe günü 19.30'da Sruart Samuels'ın 'Vısions of Light: The Art of Cinemagraphy', pazar günü 16.30da Paxton Winters'ın 'Ipek Yolu Ala Turka' adlı fihnler Kuştepe Kampusu'nda yann 19.30'da Nuri Bilge Ceylan'ın 'Koza & Kasaba', cuma günü 19.30'da, cumartesi ve pazar günü 14.00'te Nun Bilge Ceylan'tn 'Uzak' adlı fılmleri sösterilecek (0 212 293 5010) • İFSAK'ta bugün 19.30. 20.15'te Erdem Yörük'ün 'Nevruz' konulu saydam gösterisi, çarşamba 19.30'da Tuğrul Çakar'ın Akşam Ostü Yıne Hüzün' konulu saydam gösterisi. söyleşi ve imza günü, perşembe 19.30. 20.15'te Metin Avdaç'ın '[şığımızın Emekçileri' konulu saydam gösterisi izlenebilir. (0212 292 42 01) • Borusan Kültür ve Sanat Merkezi'nde perşembe günü 18.30'daProf Dr AfşaT Timuçin'in 'Bugünkü Kent tnsanının Estetik Dışı Duyarlılıklan' konulu söyleşısi izlenebilir. (0 216 454 15 55) • Akbank Kültür ve Sanat Merkezi'nde yann 19.30'da Sunay Akın'ın '88 Yıl Önce Çanakkale' konulu Sanaı Güncesi, perşembe günü 20.00'de "Anantın Rüzgân' adlı dans göstensı. cumartesi günü 14.00'te Yrd. Doç. Dr. Taciser Sivas'ın 'Frigler%e Frig Vadilen'nin Gizemli Kült Anıtlan' konulu dia aösterilı konferansı dinlenebilir" (0 212 252 35 00) • Yapı Kredi Kültür Sanat Merkezi Sermet Çrfter Salonu'nda 18.30'da 'kitap-lık Atölyesi' kapsamında Necmi Zekâ'nın konuşmacı olarak katılacağı 'Turgut Uyar'ın Geyiklı Gece Şiiri". yann 18.30'da Ahmet Oktay'ın yöneteceği. Aydın Durdu'nun konuşmacı olarak katılacağı 'Ayınler Ölüm' konulu Salı Toplantısı. çarşamba günü 18.30"da Uğur Tanyeli'nin yöneteceği. Gü\ en Arif Sargın. Han Tümertekin, Turgut Cansever. Uğur Tanyeli'nin konuşmacı olarak katılacağı "Le Corbusier Hâlâ Güncel mı?' konulu sanat dünyamız paneli. perşembe günü 18.30'da Zuhal Focan'ın konuşmacı olarak katılacağı Yeni Başlavanlar İçin Caz' konulu müzıklı söyleşi. cuma günü 18.30'da Turgut Tarhanlı'nın konuşmacı olarak katılacağı 'Savaşın Hukuku Olur mu? lnsancıl Hukuk' konulu cogito söyleşısi. cumartesi günü 16.30'da Sedat Pakay Filmleri. 17.15'te Vecdi Sayar'ın yöneteceği, Orhan Oğuz. Paul McMillen'ın konuşmacı olarak katılacağı'Fotoğraf Sinema llişkisi' konulu fılmle söyleşi izlenebilir: Turkcell binasında cumartesi günü "50 Yıl Önce Türk Sıneması Toplu Göstenmi' kapsammda 14.00te 'Yurda Dönüş', 17.30'da 'Şimal Yıldızı'. pazar günü 13.30'da 'Ana'. !6.30'da 'Bataklı Damın Kızi Avsel", 19.00'da 'Duvarlann Ötesi' fılmleri gösterilecek. (0 212 252 47 00) • Tank Zafer Tunaya'da 20.00'de Fikret -incila Bertuğ'un 'Darülelhan'dan tcra Heyetine' konulu taş plak akşamı izlenebılif.- (0 212 293 12 70) • Ekol Drama Sanatevinde gazeteci ve tiyatro eleştirmenı C'stün .Akmen. cuma 19.30'da Hıfzı Topuz ile 'Tarihsel Gelişimi tçerisinde AvTupa Düşüncesi' başlıklı bir söyleşi gerçekleştirecek. (0 212 234 09 93) • Atatürk Kitaplığı'nda bugün 18.00'de Gönül Paçacı'nm 'Klasik Türk Müziği Seminerleri, cuma günü 18.OO'de Hüsamettin Arslan'ın Sosyal Bilimler Atölyesi izlenebılir. (0212 249 09 45) • BEKSAV'da 'Godard Filmleri' kapsamında bugün 15.00'te 'Hayatını Yaşamak'. 17.00'de •Alphaville'.yann 15.00'te 'Aşka Övgû'. 17.OO'de 'Jandarmalar', 19.00'da 'Çılgın Pierrot'. çarşamba günü 15.00'te "Serseri Âşıklar', 17.00'de -Adı Carmen", 19.00'da 'Alphaville'. perşembe günü •Çılgın Pierrof, 17.00'de 'Serseri Aşıklar', cuma günü 15.00'te "Jandarmalar', 17.00'de'Aşka Övgü". 19.00'da -Hayatını Yaşamak', cumartesi ve pazar günü 14.00-19.30 arasında 'Ortadoğu'nun Kültür Sanat Hantası' konulu sempozj'um izlenebilir (0 216 349 91 55) • Schneidertempel Sanat Merkezi'nde 18.30'da Çarşamba Okumalan'nın bu haftaki konuğu Müge lplikçi. (0 212 249 01 50)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog