Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 17MART2003PAZARTESJ 10 D I Ş H A B E R L E R dishab@cumhuriyet.com.tr Cinciç'in katil zanlısı yakalandı • VtYANA(AA)- Sırbistan'da geçen çarşamba bir suikast sonucu yaşamını yitiren Başbakan Zoran Cinciç'in katil zanlısı olarak aranan "Fare" kod adlı Mladyan Miciç yakalandı. Polisin, gözaltına alınan zanlılann ifadelerinden yola çıkarak dün düzenlediği operasyonda, Zemun çetesinin liderlerinden olan Miciç'i yakaladığı bildirildi. Miciç ile birlikte olan Zemun çetesinin 6 üyesi de yakalandı. Çin'in yeni başbakam Wen • PEKİN(AA)-Çin'de Başbakanlık görevine Wen Jiabao (60) seçildi. Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) üç numaralı adamı olan Wen'in, dün Çin Ulusal Halk Meclisi'nde yapılan oylamada 2 bin 906 kişinin onayıyla göreve geldiği bildirildi. ÇKP lideri Hu Cintao da, önceki gün Ciang Zemin'in yerine yeni devlet başkanı olarak seçilmişti. Israil buldozeri eytemciyi ezdi • DışHaberlerServisi- Gazze Şeridı'nde, Israil askerlerinin FilistinJüerin evlerini yıkmasını engellemek isteyen ABD'li banş eylemcisi kadın, yıkımda kullanılan buldozerin altında kalarak öldü. Filistinlilere destek için Refah'a giden 23 yaşındaki Rachel Corrie, evlerin yıkılmasını önlemek için buldozerlerin önüne geçti. Ancak, askerlerin kullandığı bir buldozer kadını kaza sonucu ezerek öldürdü. Rum gazeteciler, dış güçler olmadan taraflarm daha kolay uzlaşacağını savunuyor: Kıbns'ı rahatbıraksınlarREŞATAKAR LEFKOŞA- Kuzey Kıb- ns 'ta aylardır "çözüm ve AB" için mitingler, grevler yapılı- yor... Eylemler, muhalefetpar- tileri, sendikalar ve sivil top- lum örgütü tarafından düzen- leniyor. Işsiz kalan Kıbnslı Türk genci, geleceği çözüm- de ve AB'de gördüğü için, ne Cumhurbaşkanı Rauf Denk- taş'ın ne de Ankara'nın söy- lediklerini dikkate alıyor. Peki Güney Kıbns'ta durum nedir? Rumlar "banş için" ey- lem yapmıyor... Onlar AB üye- liğini garantiledikleri için çö- zûmü sadece "ata yadigan top- raklanna geri dönnıek için" is- tiyorlar. Ve bu görüşü savunan Rumlann bir başka koşulu da- ha var: Yerleşikler adayı terk etmeli!.. Eskiden, Kuzey Kıbns'ta yaşayan Türkiye vatandaşlan için "sömürgeci" diyorlardı!.. Şimdi bunun adını "yer- leşik" koydular. Güney'in en güçlü partisi ve başkanlık seçiminde Tasos Papadopulos'u destekleyen Komünist AKEL'in yayın organı Haravgi gaze- tesinin Genel Yayın Yönetmeni Ba- yan Andrulla Giorav ve eski Rum li- deri Glafkos Klerides'i destekleyen Alithia gazetesinin Yazı Işleri Müdü- rü Andreas Bimbiaş ıle adadaki son ge- lişmeler üzerine sohbet ediyoruz. Önce, Giorov'a soruyoruz... - Çözüm için ön koşulunuz nedir?". Öncelikle yaşayabılir, kalıcı bir çözüm istiyoruz. Kıbnslı Türk ve Rumlar bir daha aynlmamah, hiçbir ülkeye bağlanmamalı. Bir başka önemli nokta ise adadaki yerleşik- ler. Annan belgesinde 50 bin kişinin burada kalması öngörülüyordu. Biz buna karşıyız. Onlar geldikleri ye- re geri dönmeli. - Ama, yerieşik dediğuıiz insanlann önemli bir bölümü Kıbns'ta doğmuş, buraya ahşmış, yaşam tarzlan Kıbns- olardan farksız. Bu insanlan 28 yıl son- ra yerierinden sökmek insan hakian- na aykın değü mi? Değil. Onlar Kıbns'a yasal yollar- (yanda, sağda): Yaşayabilir, kalıcı bir çözüm istiyoruz. Kıbnslı Türk ve Rumlar bir daha aynlmamah, hiçbir ülkeye bağlanmamalı. Adadaki yerieşik Türkler de geldikleri yere dönmeli. Jl^irnbisiş (altta): Bizleri MJ yahıız bıraksalar sorunlanmızı daha kolay çözebiliriz. Çünkü Türk ve Rumlann ortak çıkarlan var. Kıbnslı Türkler geleceklerinin AB'de olduğunuanladı. dan gelmedıler ve Kıbns'ta kalmalan hem bizim , hem de Kıbnslı Türkler için uygun değil. - LJderler kendi araiannda anlaşa- mıyor. Kıbns sorunu nasıl çözülecek? Dans etmek için 2 kişi gerekir. Denk- taş bu dansa yanaşmıyor. Ama beni hayrete düşüren ve umutlandıran Türklerin eylemleri. Kuzey'de yaşam koşullan kötü. Kıbnslı TürkJer çö- zümden ve AB'den yararlanmak isti- yor. Aksi halde göçe zorlanacaklar. - Ankara'nın Kıbnspothikasını na- sıl değeriendiriyorsunuz? Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı oluın- lu açıklamalan oldu. Ama sonradan değişti. Yani çelişkili bir politika. Alithia gazetesinin genç Yazı Işle- ri Müdürü Bimbisiş ise dış güçlerin kanşmaması durumunda Kıbnslı Türk ve Rumlann birlikte yaşayabilecek- lerine inanıyor. Ve önemli bir nokta- ya dikkat çekiyor: "Hemen kaynaş- ma bekkyemeyiz. Bir geçiş süresi o\- mah. Sanınm. 2-3 yıl içinde vaJanla- şabihr ve bir arada yaşayabifiriz." Andreas a şu sorulan yöneltiyonoz. - Çözüm konusundaunnrthınıusun? Annan belgesi kabul edilseydi, ta- raflar arasında kısa sürede karşılıklı güven gerçekleşecekti. Bizleri yalnız bıraksalar aramızdaki sorunlan daha kolay çözebiliriz. Çünkü Türklerin ve Rumlann ortak çıkarlan var. Erdo- ğan'ın bazı olumlu açıklamalan ol- du. Şimdi iktidardönemınde eline fir- sat geçiyor. Bunu kullanıp çözüme katkıda bulunacağını sanıyorum. - Denktaş karşıüeylemleri nasıl gö- rüyorsun? Hayretle karşılıyorum. Bence Kıb- nslı Türkler, AB'de geleceğin daha iyi olacağını anladı. Eskiden tek umut- lan Türkiye idi ama artık AB umu- du daha güçlü. - Peki Papadopulos'la nasıl uzlaşı- lacak? Papadopulos çözümden kaçmaya- caktır. Zaten, BM ile işbirliği yapa- cağım açıkladı. Annan belgesinin ba- zı noktalanna itiraz etti. Çünkü çözü- mün işlerliği çok önemli ve Papado- pulos da buna önem veriyor. Papado- pulos'u uzlaşmaz bir lider olarak gör- müyonım. RUM LlDERl PAPADOPULOS: Türklere de eşit davranacağız • Papadopulos, AB üyeliğinden Kıbnslı Türklerin de yararlanmasını sağlayacak önlemler ahnacağını söyledi. LEFKOŞA (Cumhuri- yet) - Kıbns Rum kesimı lideri Tasos Papadopulos, AB üyeliğinin tamamlan- ması için esas etkenin dö- nem başkanı Yunanistan olduğunu anımsatarak "Atina'yla görüş birüği içindeyizveLaney'dekitu- tumumuzun sonucu ola- rak AB üyefiğinrnizdehiç- bir sorun oknayacak" de- di. Rum lider, AB üyeliği kesinleşince Türklere de eşit avantajlar sağlanaca- ğını öne sürdü. AB katılım belgesine eklenecek Kıbns'la igi- li protokolün tatmin edi- ci bir şekilde kaleme alındığını açıklayan Pa- padopulos, Avrupa Par- lamentosu (AP) Dışişle- ri ve Savunma Komite- si'nin bu protokolü ya- kında onaylayıp AP'ye göndereceğini söyledi. 'Türktehdidf Sağlık kontrolü için ABD'ye hareketinden önce Politis gazetesinin, "Kıbns'm AB üyetiğin- den doğacak sonuçlarla flgfli Tüktehditierinina- sıl yorumluyorsunuz" sorusuna Papadopulos şu yanıtı verdi: "Rauf Denktaş, La- hey'de benzertehükeler- den söz etti. Ancak teb- dhlere bakmaksızm tam üyeUk yotunda ileıieye- ceğiz. Hedefinüz bir yan- dan Denktaş'la, Anka- ra'nın uzlaşmazlığını dünyaya duyurmak, di- ğer yandan Kıbnslı Türklerin desteğinisag- tamaknr". Rum lider, Ba- kanlar Kurulu'nun 13 Mart'ta Kıbnslı Türklere yönelik önlemler üzerin- de çalışma yaptığını ve bu amaçla bir de komite oluşturduğunu anlatarak şunlan söyledi: "Bu önlemlerle, Kıbns- lı Türkvatandaşlannuza, o zamana dek çözüm ol- masa bile AB üyeHğiıniz- den kaynaklanacakavan- taj ve yararlardan kendi- lerinin de eşit yaraıiana- caklan mesajını ve umu- dunu vermek istiyoruz.'' 3 trilyonluk başkan Güney Kıbns Rum Yönetimi Başkanı Tasos Papadopulos'un 3 triryon liranın üzerinde İdşisel mal varlığj bulunduğu açıklandı. Papadopulos'un yanı sıra mal bildiriminde bulunan yeni Rum Bakanlar Kurulu üyelerinin büyük servet sahibi olduklan bildirildi. Buna göre Papadopulos'u yaklaşık 2.5 trilyonluk servetiyle Rum Hükümet Sözcüsü KiprosHrisostoınides izliyor. Tanm, Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Efthimios Efthimiu 2 triryon lira ile üçüncü sırada yer ahrken, diğer bakanlann ortalama 1.S triryon TL civannda servet sahibi olduklan açıklandı. StLtFKE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRtMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA ÎLANI DosyaNo: 2002/272 Tal. Satılmasuıa karar verilen gayrimenkulün, tlçesi 1 2 3 4 Köyü Sdıfke Sılifke Sılıflte Silıfke P»rwl No K.urtuluş Kurtuluş Kurtuluç Kurtuluş Miktan 318 197 445 516 Cinsi 6200 m2 arazı 11000m2arazı 3400 m2 arazı 15000 m2 arazı Kıvmeti 2 325 OOO.OOO.-TL. 4 125OOOOOO.-TL. 2.550 000 OOO-TL 5 625 000.000.- TL Hissesi 3,4 34 34 34 Sıtrç gün ve saati 25 4 2003- 13 30-13.40 25.4.2003-13.45-13.55 25 4 2003- 14.00-14.10 25 4 2003- 14 15-14 25 318, 197, 445, 516 parsel sayılı taşuunazlar 1. derecede SİT alanı içinde kalmakta olup, çorak toprak yapısına sa- hiptir. Tam olarak tanm yapılması daraümkündeğildir. Bazı yıllar çeltik tanmı yapılmaktadır. Yerleşim söz konusu değildir. Saöş şartlan: Taşınmazlann satışı bildirilen saatlerde Silifke Icra Müdürlüğü'nde açık arftımıa suretiyle yapılacak- tır. Bu arrtırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 75'inı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflanm geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü bakı kalmak şartıyla 5.5.2003 günü aynı saatlerde ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu mıktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttınna ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttı- rana ihale edilecektir. Şu kadar ki arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını bulması ve satış is- teyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştınna masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecekttr. 2- Arttınnaya iştirak edeceklerin. tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanuı teminat mektubunu vermeleri lazımdu. Satış, peşin para iledir, alıcı ıstedığinde 20 günü geçme- mek üzere mehil verilebiür. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa da- ir olan iddialannı dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde datremize bildirmeleri lazundır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- Ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yanrmamak suretıyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefil- leri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındakı farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden mü- teselsilen mesul olacaklardır. thale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairetnizce tahsil oluna- cak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafi verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak iste- yenlerin 2002 '272 Tal. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 4 3/2003 (*) îlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 10611 İZALE-İ ŞÜYU SATIŞ MEMURLUĞU GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMAİLANI SAYI: 2003-1 Esas Satılmasına karar verilen gayrimenkuJun cinsi, bymeti, adedi ve evsafi: Uşak Susuzören köyü HAcım yolu mevkiinde 1205 parsel 16.600 m2 tarla olup değeri 6.479.195.800 TL. aynı köy değirmen yolu mevkiinde 2353 parsel 7.000 m2 tarla olup değeri 2.732.191.000 TL. aynı köy Teğen Şükraniye Yolu mevkiinde 1379 parsel 14.700 nı2 tarla olup değeri 5.737.601.100 TL. aynı köy aynı mevkide' 1735 parsel 24.100 m2 miktarlı tarla olup değeri 9.406.543.300 TL. aynı köy Mehri yolu mevkiinde 1775 parsel 10.900 m2 tarla olup değeri 4.254.411.700 TL. aynı köy Uşak yolu mevkiinde 483 parsel 3.600 m2 tarla olup değeri 1.881.000.000 TL. aynı köy Hacım yolu mevkiinde 1180 parsel 2.200 m2 tarla olup değeri 1 149.500.000 TL. bu parseller 2. sınıf kuru tanm ara- zileridir, aynı köy Köyiçi mevkiinde 231 parsel tamamı 395 m2 ve üzerinde iki adet altlannda ahır ve samanlık bulu- nan kerpiç yapılı iki katlı evler mevcuttur, ev ve samanlıklar ahırlar kerpiç yapı, çamur harçlı kapı ve pencereleri ah- şap ve kiremit örtülü yaklaşık 50 yıllıktır. değeri 39.000.000.000 TL.'dir. Satış şartlan: 1. Satış 25.04.2003 gün ve saat 09.00'dan 11.30'a kadar UŞAK ADLlYESl SULH HUKLTC MAHKEMESİ DU- RUŞMA SALONUNDA açık artırma suretiyle yapüacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %75'ini ve rüçhan- lı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkması en çok artıramn taahhüdü baki kalmak şartıyla 05.05.2003 günü aynı yer ve saatlerde ikinci artınnaya çıkan- lacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkulün en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sorçunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki artırma bedelinin malın tah- min edilen kıymetinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacaına rüçhanı olan alacaklannuı toplamından fazla olma- sı ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2. Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankarun teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üze- re mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, KDV bedeli tapu harç ve masraflan abcıya aittir. Birikmiş vergiler sa- tış bedelinden ödenir. 3. Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklan hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddıalann dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu si- cılı ile sabit olmadıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır. 4. Üıaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefille- ri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müte- selsilen mesul olacaklardır. ihale farkj ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5. Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak ıs- teyenlerin 2003 1 esas sayılı dosya numarasıyla Memurluğumuza başvurmalan ilan olunur. 07.03.2003. (*) îlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. NOT: tşbu satış ilanı tüm paydaşlan da tebliğe çıkartılmış olup tebliğ edilemeyenlere de tebliğ niteliğindedir. Basın: 11358 DİKtLİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANI DosyaNo: 2001 9 Tal. Gayrimenkulün tapu kaydı. cinsi, evsafi ve kıymeti: 1. taşınmaz: Dikili, Kıratlı Kö\ içi. 31 parselde 180 m2'lik yıkık bina molozlan bulunan taşınmaz 75.000. OOO-TL muhammen değer üzerinden 09.30-09.35 saatleri arasında. 2. Taşınmaz: Dikili, Kıratlı Köy ıçi. 36 parselde 114 m2'lik yıkık bına molozlan bulunan taşınmaz 75.000. OOO-TL'muhammen değer üzerinden 09.40-09.45 saatleri arasında, 3. Taşınmaz: Dikili, Kıratlı Köy içi, 66 parselde 43.16 m2"lik yıkık bina molozlan bulunan taşınmaz 50.000. OOO.-TL' muhammen değer üzerinden 09.50-09.55 saatleri arasında. 4. Taşınmaz: Dikili. Kıratlı Köy içi, 203 parselde 110 m2'lik yıkık bina molozlan bulunan taşınmaz 75.000. OOO-TL muhammen değer üzerinden 10.00-10.05 saatleri arasında, 5. Taşınmaz: Dikili. Kıratlı Köy içi. 357 parselde 288 m2'lik yıkık bina bulunan taşınmaz 100.000.000.-TL mu- hammen değer üzerinden 10.10-10.15 saatleri arasmda, 6. Taşınmaz: Dikili. Kıratlı Arapkaçan mevkiinde 1106 parselde 475 m2Tik bahçe vasfındaki otlakiye durumun- daki taşınmaz 71.250. 000.-TL muhammen değer üzerin- den 10.20-10.25 saatleri arasında, 7. Taşınmaz: Dikili, Mazılı Sankaya mevkiinde 84 par- selde 1600 m2'lik zeytınli tarla vasfındaki taşınmaz 960.000.000.-TL muhammen değer üzerinden 10.30- 10.35 saatleri arasında, 8. Taşınmaz: Dikili, Demirtaş Tilkitepe Köy içi, 857 parselde 38.47 m2'lık boş arsa vasfındaki taşınmaz 50.000. 000.-TL muhammen değer üzerinden 10.40-10.45 saatleri arasında. 9. Taşınmaz: Dikili. Demirtaş Tilkitepe Köy içi. 870 parselde 40.50 m2'lik bahçe vasfmdaki taşınmaz 60.000. 000.-TL muhammen değer üzerinden 10.50-10.55 saatleri arasında, 10. Taşınmaz: Dikili. Demirtaş Tilkitepe Köy içi. 865 parselde 252 m2'lik arsa vasfındaki taşınmaz 50.000. 000.-TL muhammen değer üzerinden 11.00-11.05 saatleri arasında, Satış Şartlan: 1- Taşınmazın birinci satışı 22.04.2003 günü belirtılen saatlerde Dikili Salimbey Adnan Menderes Caddesı eski belediye altmda açık arttırma suretiyle yapı- lacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 02.05.2003 günü aynı yer ve saatte ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. İkinci arttırmada ise rüçhanlı ala- caklılar varsa alacaklan mecmuunu ve tahmin edilen kıy- metin yüzde 40*ını \e satış masraflannı geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale olunur. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıyme- tin yüzde 20 si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankamn teminat mektubunu \ermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 20 günü geçme- mek üzere mehil verilebilir. KDV. tellaliye. resmi, ihale karar damga vergisi. tapu harç \e masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergıler satış bedelinden ödenir. 3- lpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri iazım- dır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde öden- mezse iKK'nin 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve temerrüt faizinden alıcı ve kefilleri mesul turulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Gazetede yayımlanan satış ilanının adına tebligat çı- kartılıp da bila tebliğ iade edilenlerle tapu kaydında adresi olmayaniara tlK 127. maddesi gereğince tebliğ yerine sa- yılacağı ilan ve tebliğ olunur. 6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebil- mesi için Dikili Icra Müdürlüğü'nde açık olup masrafı ve- rildiği takdirde isteyen alıcıya bir ömeği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münde- recatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak is- teyenlerin 2001 9 Tal. sayılı dosya numarasıyla memurlu- ğumuza başvurmalan ilan olunur. 06.03. 2003 Basın: 11351 FlNLANDÎYA'YA KADIN LlDER Zafer mıılıalefetiıı HELStNKİ (AA) - Finlandiya'da mu- halefetteki Merkez Partisi, genel seçim- leri, iktidardaki Sosyal Demokrat Parti- si'nin önünde az farkla kazandı. Oylann yüzde 99'unun sayıldığı seçimleri, Anne- h' Jaatteenmaki liderliğindeki Merkez Partisi'nin yüzde 27.5 oyla önde bitirme- yi garantilediği bildiriliyor. Merkez Par- tisi'nin 55 sandalye kazandığı seçimler- de, Başbakan Paavo Lipponen'in Sosyal Demokrat Partisi'nin iseyüzde 26.5 oy ora- nıyla 200 üyeli parlamentoda 53 millet- vekili çıkardığı belirtildi. Sosyal Demok- ratlann hükümet ortağı Muhafazakâr Par- ti'nin ise önceki seçimlere göre 6 sandal- ye kaybederek 40 milletvekilliği kazan- dığı kaydedildi. Yetkililer, sandığa gitme oranının yüzde 69.6 olduğu seçimlerde ka- lan milletvekilliklerinin ise 15 küçük par- ti arasında dağıldığını bildiriyorlar. Parlamentonun 4 yıllığına seçilen yeni üyelerinin, ilk toplantılannı 25 Mart'ta yapacağı bildirildi.Yeni anayasaya göre se- çimlerde birinci çıkan parti, hükümeti kurmakla görevlendiriliyor. 48 yaşında- ki Anneli Jaatteenmaki, seçim konuşma- lannda, sağlık, eğitim ve fakir insanlar için daha fazla harcama yapılacağı konusun- da taahhütte bulunmuş, ancak bunu nasıl yapacağını açıklamamışn. ANMA Başkanımız Av. KASIM SONMEZ•i aramızdan aynlışının 6. yılında sevgi, saygı ve bitmeyen özlemle anıyoruz. Izmir Barosu 1994-1996 Yönetim Kurulu Av. Cafer Özkan - Av. Hüseyin Özgür - Av. Ibrahim Bahçıvanlar Av. Nevzat Erdemir - Av. Mustafa Ufacık - Av. Bahattin Acar Av. Eyüp Karaçoban - Av. Tufan Konuk - Av. Zeynep Şişli Av. Emin Özmen Yer: Karşıyaka Soğukkuyu Mezarlığı Gün: 18 Mart 2002 Salı Saat: 16.00 VEFAT Merhum Mehmet Cemalettin ve merhume Zehra Kura'nın kızları; Ahmet Cemal Kura ve merhum Fahrettin Kura'nın ablası; Nur ve Coşkun Boysan'ın anneleri; Tuğba, Cüneyt ve Sinan'ın anneanneleri; Ander, Ava, Boysan ve Kura ailelerinin değerli büyüğü ZAYİDE ANDERHakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 17.03.2003 Pazartesi (bugün) Üsküdar, Bağlarbaşı Selami Ali Camii'nde kılınacak ikindi namazını müteakip Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecektir. Allah rahmet eylesin. AİLESİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog