Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı KARlKATÜRLER AliUlvi Çzt Pazarian» A-$ Türkoo^ Cad. No 39/41 Ulûbü lV43M)agalogto-lsOntalTel (212)51401% Cumtiuriyel KontörbizdenTılere Ümdi 1 kısa mesaj kontör. HAZIRKART 79. YIL SAYI: 28285 / 500.000 TL (KDVtçmde) KURUCUSU: Y U N U S NAD\ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) t Fen Bilimleri Ivlerkezi işbirliğ Cumhuriyet üniversiteye hazırlıyor parasız özel Bugün ve her pazartesi Cumhuriyet 'le birlikte... Yanıt anahtarı yarın! ABD'nin saldınsı ve Türkiye'nin pozisyonu konusunda kritik kararlar alınacak Pazarlıkta son haftaAKP Soru İşareti mi?.. Başbakan Erdoğan dün Istanbul'daydı; partisinin tabanını toplayıp bir 'mo- ral' konuşması yaptı; kın- lıp dökülen umutlan taze- lemeye çalıştı. Ne ölçüde başarı kazan- dı; bilemiyoruz. Ancak Sayın Recep Tay- yip Istanbul'da nutuk atarken yürürlüğe giren 'Iş Güvencesı Yasası'nın Sayın Erdoğan'ın talima- tıylaAnkara'da ertelendi- ğini biliyoruz. Dar gelirlilerin sırtına bindirilen 15.7 katrilyon- luk zam ve vergiden son- ra, alın teri kesimine yö- nelik bu ağır karann ya- ratacağı tepkiler söylevle geçiştirilecek türden de- ğüdir. Ne var ki medya, çalışan kesime dönük ağır kara- nn üstünü örtmek için elinden geleni yapmıştır; basında olayı Cumhuri- yet'ten gayn hakkıyla gös- teren bir gazeteyi ara ki bulasın!.. tktidara geçtiğinden bu yana AKP Hükiimetini eleştirmek ayrıcalığını elinde tutan tek gazete ol- mak özelliğini koruyoruz; bu olgunun nedenleri de artık sır olmaktan çıkmış- tır; Türkiye'de medyanın sorunu gün geçtikçe daha belirgin biçimde ortaya dökülecektir. • Gazetemizin AKP ile özel bir hesabı yoktur. 'Cumhuriyet'in var oluşu Atatürk devrim ve ilkele- riyle özdeşleşmiştir; Ke- malizm uygarlık tarihin- deki Aydınlanma Devnmi'- nin Anadolu'daki adıdır; laikliği devlet düzeninde benimsemenıiş bir ülkede demokrasi laftan ibaret kalır. tslam dünyasının bugün demokrasi dışında yaşa- ması, Müslüman ülkelerin karanhk rejimlerin baskı- sı altında bulunması, bu gerçeğin elJe tutulur dışa- vurumudur. AKP yönetimi laik Cumhuriyetin temellerine saygılı olduğu yolunda gü- ven vermiyor; 'takıyye' kuşkusunu pompalayan eylemlere girişiyor. tktida- ra geçer geçmez, daha so- luk almadan, üniversitele- re el atması bu gösterge- lerden biridir. Bugün Anadolu'ya ser- pilmiş sayısı çok üniversi- te "Aydınlanma'nın üsleri" sayılmalıdır. Çünkü, an- cak 'aklın ınançtan, bılımın MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de Cumhuriyet Ya tamam ya devatn ABD'nin operasyona hava harekâtıyla çok kısa süre içinde başlamak için düğmeye bastığı, ancak Kuzey Irak nedeniyle VVashington ile Ankara arasında olası işbirliğinin boyutlannuı hâlâ netleşmediğı öğrenildı. Türkiye, Başkan Bush'un ilettiği yenı güvencelenn, Bush'un danışmanı Zalmay Halilzad ve Kürt gruplarla yapılacak toplantıda somutlaştınlmasını istiyor. Türkiye buna göre ABD ile "ya tamam ya devam" diyecek. AYHAN ŞtMŞEK ANKARA - ABD ile Türkiye ara- sında Irak operasyonuna destek pa- zarlığı, Ankara'da hafta başında Türk- menler ve Kürt gruplarla yapılması planlanan toplantıya kıhtlendı ABD Başkanı George Bush'un Irak muha- lefetı ıçm atadığı Büyükelçı Zalmay Halilzad'ın katıhmıyla gerçekleştın- lecek 5 'lı toplantıda, taraflar arasında Türkiye'nin olası guvenlik harekâtı ve Türkmenlenn statüsünün güçlendı- nlmesı konulannda "mutabakat" oluşturulmaya çalışılacak Ankara, Halilzad'ın Başkan Bush'tan getirdı- ğı güvencelen bu toplantıda somut- laştırmasını ve Kürt gruplar üzerınde ağırlığını koymasını bekhyor. MArkasıSa.8,Sü.2'de POWELL'DAN ANKARA'YA K. Irak'tan uzakdurun WASHINGTON (AA) - ABD Dı- şışlen Bakanı Colin Powell, Kuzey I- rak'a ışaret ederek "Orada duru- mun istikrarsız olduğunu ve ger- çekleştirilebilecek herhangi bir operasyonun parçası olarak hiçbir Türk gücünün orada bulunmama- sının daha iyi olacağım açıkça an- lattık" dedı."Powell, ABC televızyo- nunda katıldığı "ThisWeek"progra- mında, "Türklerin o bölgeyle ilgili endişeleri var. Ancak Kuzey Irak'- ta,Türkiye ile Kuzey Irak'taki Kürt MArkasıSa.8,Sü.l'de • ISKENDERUN LlMANI'NDAN KEStNTİSÎZ SEVKIYAT • 8. Sayfada Barış cephesi Dünyanın her yerinde banş isteyenler seslerini yükseltiyor. Diplo- marik deyimiyle "şahin" liderierin aksine uluslar savaş istemiyor. (AP) i c f PortekizBaşbakanıBarroso,İngiltere Başbakanı Blair.ABD Başkanı Zdl BushvetspanyaBaşbakanıAznarsaldırızamanınısaptamayaçalışıyor. Bush'tan 24 saat süre BM kararı İçin son gün ABD Başkanı Bush, en sadık müttefikJeri îngiltere Başbakanı Blair ve tspanya Başbakanı Aznar ile Azor'da yaptığı gö- rüşmenin ardından bugünün BM Guvenlik Kon- seyi'nde Irak'la ilgili olarak ikinci bir karann oy- lanması için son gün olduğunu belirtti. Ingiltere ve îspanya liderleri de "BM Guvenlik Konseyi yann (bugün) Saddam Hüseyin'e karşı gereken karart alır; ahnazsa Irak'ın silahsızlanması için gereği yapıln-" mesajını verdiler. • 11. Sayfada On blnler yÜrÜdÜ Savaş isteyen liderlere karşın dünyanın dört bir yanında banş yanlısı eylemler yapıhyor. Washington'dan San Francisco'ya ka- dar pek çok ABD kentinde on binlerce kişi yine "Savaşa hayır" dedi. tspanya'da ülke genelinde düzenlenen gösterilerde yüz binlerce Ispanyol, savaşa hazn"lanan ABD'yi ve bu ülkeye destek veren îspanya Başbakam Aznar'ı protesto etti. Gösterilere îtalya'da 500 bin, Kanada'da yaklaşık 250 bin kişinin katıldığı belirtildi. • 8. Sayfada Beşiktaş Ahmet Dursun'la güldü # Süper Futbol Lıgı'nın ye- nilgısiz lıden Beşiktaş, An- karagücü'nü 1-0 yendı. Inö- nü Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Siyah-Beyazlı- lann golünü Ahmet Dursun atarken tek- nık direktör Mircea Lucescu, perşembe günkü Lazio maçını düşünerek birçok as futbolcusunu dınlendırdı. • Spor'da Vinci'nin tablosu 500 yaşında # Mona Lısa'nın yüzün- deki boya çatlaklannnı birkaç yıl önce restore edılmesi gündeme geldıği halde Leonardo'nun tablo- su, beş yüzyıl sonra, dün- ya kamuoyunun ilgi odağı olma özelliğini sürdürü- yor. • 14. Sayfada Gizemli zatürree için küresel alarm # Dünya Sağlık Orgütü'nün (WHO) salgın uyarısı yaptı- ğı gızemlı zatürree tipı SARS sendromundan ölenlerin sayı- sı 9'a yükselırken, hastalığa yakalananlann sayısı 100'ü aştı. WH0, kökeni henüz anlaşılamayan ve ilk kez Çin'de saptanan hastalığın seyahatlerle yayıldığına inanıyor. • 8. Sayfada ERTELEME ELEŞTÎRİSÎ Işten çıkarma artacak# Iş güvencesinin uygulama tarihi 30 Haziran'a ertelenirken, Çalış- ma ve Sosyal Guvenlik Bakanı Başesgıoğlu, "Bu yasa en kısa sü- rede bu parlamentodan çıkacaktır" dedı. CHP'lı Araslı, iş güvencesi- nin 15 Mart'ta yürürlüğe gırdığını anımsatarak "Bu gırişım, anayasa- ya aykındır" uyansında bulundu. • CHP Grup Başkanvekih Özyürek, haziranda tekrar kitlesel işçi çıkar- ma olayıyla karşı karşıya kalınaca- ğına dikkat çektı. Oğuz Oyan ıse AKP'lilerin çelışkıli tavnnı eleşti- rereic "Bu, takıyyeci anlayışı orta- ya koyuyor" dedı. • 13. Sayfada SON 6 YILIN GERlStNDE Emeklüerin maaşı eridi # Emekliler 1994 yılından bu yana en yüksek endeks değerine ulaşı- lan 1997 yıluıı anyor. Emekli San- dığı'nda 1997 yılında 121'e kadar çıkan reel emekli aylıklan endek- si, 2002 yılında geldiği 104'lük seviyeye inerken; 2002 yıhndaki endeks değeri 1997 yılına göre re- el yüzde 14'lük kayba işaret edi- yor. SSK emekli aylıklannda ise aynı dönemdeki kayıp oranı yüzde 18.7'yı buluyor. • 12. Sayfada PAPADOPULOS ~ Türidere eşüliksözü # Güney Kıbns lideri Papadopulos, AB üyeliğinin tamamlanması için esas etkenin dönem başkanı Yuna- nistan olduğunu anımsatarak "Ati- na'yla görüş birliği içindeyiz ve Lahey'deki tutumumuzun sonucu olarak Kıbns'ın AB üyeliğinde hiçbir sorun ve gecikme oknaya- cak" dedi. Rum lider, Kıbnslı Türklere de eşit avantajlar sağ- lanacağını öne sürdü. • 10. Sayfada GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Bu Masa Temizlenmeli! Türkiye'nin yönetimi, her türlü soruna ilişkin de- ğerlendırmenin açıkça yapıldığı, doğrularla eğrilerin bırbirine kanştığı, kırılan dökülen her şeyin masanın üzerınde kaldığı bir tartışma ortamına benziyor. Ne gücümüzün tam farkındayız ne de güncel so- runların devamında başımıza gelebıleceklerın! Bu masanın bir güzel temizlenip yeniden düzen- lenmesı gerekiyor. MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog