Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

-16 MART 2003 PAZAR CUMHURİYET SAYFA OTOMOBtL DUNYASI Türkiye Motosiklet Kongresi ilk kez toplandı 'Ya desteldeyin ya yasaklayın'• İlk kez yapılan kongrede iki tekerlekli araçlann trafik ve ülke ekonomisine katkılanyla sorunlan konuşuldu. ~T\ eldeyama, Honda, Kural- r£ kan ve Bisan firmalannın JLJ desteği ile bilgi alışverişi- ni sağlamak, sektörü tanımlamak ve iki tekerlekli araç sektörünü geliştirmek amacıyla, 1998ymn- da kurulan tTAD (iki Tekerlekli Araç Üreticileri Derneği) tarafin- dan bu yıl ılki düzenlenen Türki- ye Motosiklet Kongresı, Istan- bul'da toplandı. Aprilia, BMW, Ducati, Gilera, Harley Davidson, Honda, KTM, Laverda, Moto Guzzi, Piaggio, Suzuki, Triumph, Vespa ve Ya- maha gibi önde gelen markalan bünyesinde bulunduran tTAD, 100 kişiye düşen motosiklet sayısını 1.6'dan 3 'e, yıllık satılan iki teker- lekli araç sayısını da 100.000 ade- de çıkarmayı hedefliyor İki tekerlekli araçlann trafik ve ülke ekonomisine katkılannın gün- deme getirildiği Lütfi Kırdar'da- ki kongrede konuşan Motosik- let kulüplen \e dernekleri tem- silcisi Emrah Soyuer, kongre ka- tılımcılanna bakıldığında devlet büyüklerinin motosiklete ilgisi- nin az olduğunun ortaya çıktığı- nı belirterek, "Motosikletçilere ve motosiklet sorunlaruıa duyar- sız bir ülkede yaşıyoruz" dedi. Çok tekerlekli araçlann moto- sikleti bir araç olarak görmediği- ni ve trafik yasasında da motosik- leti ciddiye alan bir şey bulunma- dığını ifade eden Soyuer, "Ya bi- a destekleyin ya motosikleri ya- saklayın'" ifadesini kullandı. Trafıkten sorumlu Emniyet Mü- dür Yardımcısı Murat Kurt ise Is- tanbul'da 1 rruryon 326 bin 95 oto- mobile karşılık sadece 33 bin 246 motosiklet bulunduğunu söyledi. Murat Kurt, "Dünyada 60'a ya- kın ülkeden daha büyük oİan böyle bir megapolde motorlu ya da motorsuz iki tekerieklile- rin sayısının arttınlması gereki- yor. Bunun teşvik edilmesi la- am" dedi. Kurt, bilinenin aksi- ne îstanbul'da araçlann yüzde 70'inin park, sadece yüzde 30'unun seyir halinde olduğunu vurgulayarak, ulaşımda ağırlıklı olarakbisikletin tercih edilmesi ge- rektiğini kaydetti. Ünlü dağcı ve motosikletli gez- gin Nasuh Mahruki de bir kül- tür işi olan motosiklete Türkiye'de lüks tüketim olarak bakıldığını ifade etti. Türkiye Otomobil ve Motors- porlan Federasyonu (TOMSFED) Motosiklet Kurulu Başkanı Ali Seyhan, Türkiye'deki yasalann motosiklet saüşlannı azaltnğı fık- rine kısmen katıldığını ifade ede- rek, "Bir yerlere varacaksak sa- tış olması gerekir" dedi. Motosiklet yanşçısı Kemal Merkit motosiklet pazanna en fazla hareketin arazi motorlan ve scooterlar tarafından getirilece- ğinı belirtirken, motosiklet yanş- çısı ve eğitmen Süleyman Mem- nun da motosikletinköprüve oto- banlardan ücretsiz geçmesi ge- rektiğini söyledi. HondaGLGoWWlngABS44müyarHra Yamaha FJR BMWK 1200 RS 24milyar lira. Suzuki GSX1300R22milvarlira. Otomobil fiyatma motosiklet 10. Istanbul Uluslararası Motosiklet Fuan Lütfı Kırdar Rumeli Exhibition Center'da başladı. Bu gün sona erecek fuara 45 firma katılıyor. Fuarda ünlü markalann 2003 modellerinin yanı sıra özel sürücü giysileri, mont, tulum, eldiven, bot, çizme, kask gibi aksesuvarlar da motorseverlerin beğenisine sunuldu. Fuarda yer alan motosıkletlerin fıyatlan 2-45 milyar lira arasında değişiyor. Fuann yıldızı ise 71 milyar liradan satışa sunulan tamamen el yapımı olan Ducati'nin yanş motosikleri MH 900 Limited Edıtion oldu. Bu aracın en önemli özelliği ise Ducati'nin bugüne kadar ürettığı tüm modellerinden değişık parçalann bu modelde yer alması. David Lynch'in yönettiği reklam filmi için özel dil geliştirildi Avrupa'da Micra filmi heyecanı Volvoy ya kadın eli değdi F olvo Otomobil Şirke- ti'nde, hepsi kadınlar- dan oluşan bir ekip, şir- ket içindeki adı MCC (My Con- cept Car /Benim Konsept Oto- mobilim) olan bir konsept oto- mobili üzerinde çalışıyor. Ürün önümüzdeki yıl tamamlanarak, açıklanacak. Mühendisliği ve tasanmı hak- kında kadmlann karar verdiği bir otomobilin geliştirilmesi fık- ri Volvo Otomobil Şirketi'nde çalışan bazı kadınlar tarafından önerildi. Konsept ve ön çizimler ge- çen yıl Yönetim Kurulu Baş- kanı ve Genel Müdür Hans- Olov Olsson'a, yüksek düzey yöneticilerle müdürlere sunul- du ve beğenildi. Bu yıl başında da çalışmaya başlandı. Projede yer alan ürün Geliştirme Departmanrndan Eva-Lisa Andersson, "Kadın- ların beklenrilerini karşılar- sanız, genellikle erkeklerin bekknrilerinden fazlasını kar- şılamış olursunuz" derken Halkla îlişkiler Departma- nı'ndan Tatiana Butovitsch Temm ise "Çözümlerimizi, iki cinse de hedeflemiş olma- mızın nedeni budur" sözle- riyle otomobile olan güvenini vurguluyor. Şirketteki yetenekli kadınla- nn ortaya çıkmasım sağlayan yeni konsept otomobil aynı za- manda şirketteki yönetim de- ğişikliğinin de mükemmel bir örneğini sergiliyor. • Film Ocak 2003'tenbuyana Avrupa'da 30'dan fazla ülkede gösterilmeye başlandı. 7 eni MİCRA şu sı- ralar Avrupa tele- vizyonlannda sık- ça gösterilen reklam fil- miyle admdan söz ettiri- yor. MICRA için hazır- lanan filmin yönetmeniy- se dünyaca ünlü yönet- men David Lynch. Paris sokaklannda ge- çen reklam filminde gö- rülen mavi dudaklar, MICRA için oluşturulan özel bir dili konuşuyor. David Lynch bu oto- mobil için "Micra'yı se- viyorum özellikle far- lannı... Mücevhere ben- ziyorlar." diyor. Lynch'in reklam filmi Türkçe dahil birçok dile çevrilecek. Ocak 2003'ten bu yana Avrupa'da 30'dan fazla ülkede gösterilmeye baş- lanan fılm, nisan ayı için- de Türkiye'de de izlene- cek. Satış sonrası servis noktasında da tüm yağ ihtiyaçlan karşılanacak MAN'ın yağı Petrol Ofisi'nden P etrol Ofısi ile MAN arasında madeni yağlar konusunda 'ilk dolum' anlaşması imzalandı. Türkiye madeni yağ pazannda sahip olduğu yüzde 33.5Tuk pazar payıyla 2002 yıh sektör lideri olan Petrol Ofısi, bu anlaşma çerçevesinde MAN- Tükiye'nin Ankara'daki fabrikasında üretilen tüm araçlann ilk dolum yağlannı verecek. Petrol Ofisi ve MAN Türkiye için sinerji yaratacak olan bu anlaşma kapsamında; MAN-Türkiye'nin Îstanbul'da bulunan ve satış sonrası hizmet sunan servis noktasında, tüm yağ ihtiyaçlan yine Petrol Ofisi tarafından karşılanacak. Böylece servise gelen tüm MAN marka araçlara Petrol Ofisi marka yağlar ile hizmet verilecek. Petrol Ofısi'nde özelleştirme Formula 1 sonrasmda oluşturulan Otomotiv Satışlan Müdürlügü; sektörde üretici konumundaki firmalarla yapılacak ilk dolum yağ anlaşmalan, bunlara ait yetkili servislerle yatınm anlaşmalan gerçekleştiriyor. Müdürlük aynca uzun vadeli anlaşmalar ve sektörde faaliyet gösteren yetkisiz servisler, özel servisler, tamirhaneler ve yıkama-yağlama dükkânlanyla yapılan anlaşmalar kapsamında bayi oluşturmak gibi alanlarda da faaliyetlerini sürdürüyor. e.murat yığcı Formula l 'de sezonun ilk Grand Prix"si, ol- dukça heyecanh, tartışmah, geçişi bol ve sürp- riz dolu bir yanşla start aldı. Avustralya'daki yanşla hafta sonunun ilk gününden itibaren gazeteler bol bol manşet, Fl severler bol bol tartışılacak konu buldu. Yeni kurallann ne getirip ne götüreceğini söylemek için daha çok erken, ama Fl 'in ar- tık sadece yanş sonrası pazartesi günleri de- ğil, hafta sonunda da konuşulacağuıı söyle- yebiliriz. Avustralya'daki yanşın sonuçlannda yeni ku- rallar mı yoksa yağmur mu daha fazla etkili oldu, karar vermek zor, ama yanş hem yeni kurallann ilk kez uygulandığı GP olarak hem de Ferrari ve Mkhad Schumacher'in uzun sü- re sonra podyuma çıkamadığı yanş olarak hatuianacak. Ömeğin eğer Fl'i 2 yıldır takip ediyorsa- nız Schumacher'in olmadığı, 4 yıldır takip edi- yorsanız Ferrari'nin olmadıgı ilk podyumu gör- müş oldunuz. Michael Schumacher, 2001 itafyaGP'sinden; Ferrari, 1999 Eylül aymdan Yağmuru göz ardı etmeyin bu yana ilk kez podyumda yer alma başan- sını kaçırmış oldu. Formula l dünyasının güzel yanı, kazanan- lann dışında da İcazananlan banndırabüme- si. Yani podyum başanlanyla zaferi kutla- yanlann yanı sıra, yanşta hedeflerinin üzeri- ne çıkan, iyi performans gösterenleri de unut- muyor F l. Schumacher yanş sonrası, "yine de sonuç- tan memnun" olduğunu belirtirken, üstü ka- palı olarak elindeki kartlann ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha yineliyordu. Ferrari ya- nşa yanlış lastiklerle başladıktan sonra, 6. turda ikinci otomobilini kaybetti; Schumac- her, Raikkonen ile girdigi mücadelede oto- mobiline zarar verdi ve Ferrari yanşta fazla- dan bir pit-stop yapmak zorunda kaldı. Fer- rari' nin, bir hafta sonra Malezya 'da yapılacak yanşta aynı hatalan tekrarlaması zor görünü- yor. Yanşın en hızlı ruru l dakika 27.724 ile McLaren pilotu Kimi Raikkonen den geldi. Ama bu yıl Schumacher'i en fazla zorlaya- cak isimlerden biri olarak gösterilen Fin pi- lotun asıl başansı, Michael gibi 5 kez dünya şampiyonluğu kazanmış bir pilotu uzun süre arkasmda tutmasıydı. Pol pozisyonda 15. sı- rada bulunan Fin pılot. yanşta aldığı cezaya karşın, fınişi üçüncü sırada geçmeyi başardı. McLaren, bu yıl Kimi'ye çok güveniyor ve Kimi de onlann bu güveninin dayanağını se- zonun ilk yanşında göstermiş oldu. David Coulthard, adeta yanşın sürpriz bi- rincisiydi. Liderliği son 11 turda ele geçiren Iskoç pilot, yanştaki istikrarlı sürüşünün mey- velerini topladı. Aldığı birincilikle takımın ha- nesine 10 puan yazdırdı, pilotlar şampiyona- sında iddialı olduğunu bir kez daha gösterdi. Yanş sonrası yaptığı açıklamada, "Ferrari hâlâ bizden önde" diyerek bu birinciliğin son yıllann en ıyı takımını yenmiş olmalan an- lamma gelmediğini belirtti. Montoya ikinci olmasına karşın sonuçtan memnun olmayan pilottu. Zaferi kendi hata- sı nedeniyle kaybettiğini belirten Kolombi- yalı pilot, "Hafta sonunda sadece bir hata yapüm; ve spin atüm. O da zaferi kaçırmama neden oldu" diye konuştu. Otomobilinden son derece memnun olduğunu belirten Mon- toya, pol pozisyondaki avantajlı konumuna kar- şın sadece ikincilikle yetindiği için kendini suçladı. FIA, yaptığı kural değişikliklerinin yanşa heyecan katacağını düşünüyordu: bunda, şan- sırun da yardımıyla başanlı oldu. Tabii FIA'nin da yaptığı açıklamalar kesin bir karar ver- mek için henüz erken olduğu yolunda. F1 dünyası. yeni kurallan tartışmak ve spo- ra etkilerini analiz etmek için üçüncü yanş- tan sonra toplanacak. Anlaşılan o ki, îngilte- re GP'sinden geçerli olmak üzere elektronik yardımlann da kalkmasıyla, F1 yeni elbise- sini giymiş olacak. K ı s a . .. K ı s a Renault'dan eğitim filmi Renault, motorlu taşıt sürücü kurs- lannda eğitim kalitesinin yüksel- tilmesi, adaylann sürücülük bilgi- lerinin arttınhnası ve riskler ko- nusundayeterli düzeye ulaştınlma- sıru desteklemek için bir eğitim filmi çekti. Eğitimde yardımcı araç olarak kullanılmak üzere Emniyet Genel Müdürlügü ile birlikte Türk Milli Eğitimi'ni genel amaç ve ilkeleri- ne uygun olarak "Güvenli Sürücülük Tek- nikleri" eğitim filmi adını taşıyan film tra- fik güvenliğine ilişkin temel kavram ve bil- gileri içeriyor. Sürücü adaylanna ulaştırmak amacıyla eğitim ve trafik güvenliği uzmanla- rınca hazırlanan filmler ücretsiz olarak ülke çapındaki 2000 adet motorlu taşıt kursuna ulaştınlacak. Shell Club Smart Card internette Türkiye akaryakıt sektörünün en kapsamlı ödül programt Shell Club Smart Card ile tü- keticilerine özel firsatlar sunan Shell, kartla ilgili sürprizleri- ne bir yenisini daha ekledi. Artık Shell Club Smart Card sahipleri WTvw.shellclubsmart.com sitesinde, biriktirdikleri puanlardan hediye kataloğunda yer alan ürün bilgilerine, hedi- ye puan tablosundan hediyelerin teslim abna şekillerine kadar her türlü sorulannm yamt- lannı anmda öğrenebiliyor. Honda IBM'le yol buluyor Amerika'da satışa sunulan 2003 model Hon- da Accord'lar IBM teknolojisi sayesinde sü- rücünün tüm sesli komutlannı yerine getiri- yor. "Touch by Voice" adındaki sistem, el- lerinizi direksiyondan ayırmadan navigasyon sistemini kontrol etmenizi sağlıyor. Sistem 150 îngilizce kelimeyi, belirli yol ve yön ko- mutlannı anlayabiliyor. Sürücü, direksiyon üzerindeki konuşma tuşunu kullanarak " E n yakın benzinciyi bul", "En yakın banka ATM'si", "En yakın pizzacı" türü komut- lan navigasyon sistenüne yolluyor. Coğrafi ko- numlandırma sistemi hizmetleriyle entegre çalışan sistem böylece size en yakın benzin- cinin konumunu bildiriyor. "Touch by Voice" sistemi, IBM ile Hon- da'nın araştırma ekiplerinin ortaklaşa çalış- malanyla geliştirildi. Yeni teknoloji pazarda- ki benzer ürünler arasında en gelişkin sistem olarak kabul ediliyor. BMVV'den GO Card ayrıcalığı Borusan Otomotiv'in hayata ge- çirdiği servis devamhlıkprogra- mıGOCard, 1992-2000 mo- del yıllanna ait BMW otomobil- leri kapsıyor. Servis hizmetleri sonrası ödemelerinde; model yılına göre de- ğişen oranlarda anında peşin prim sağlayan program için BMTVV sahiplerinin otomobilini sisteme üye yapması yeterli. Kazamlan prim oranlan hem otomobilini- zin model yılma hem de Borusan Otomotiv servislerini ziyaret etme devamlılığına göre de- ğişebiliyor. Prim oranlan işçilik için yüzde 15, parça için de yüzde 20'ye kadar çıkabiliyor. Bu model yıllanna ait BMW'lerin GO Card'ı yeni sa- hibine de devredilebiliyor. Farım da Hep Açık Yolum da Dünya lastik ve kauçuk sektörü lideri olan Bridgestone'un 1999 yılında başlattığı ve ke- sintisiz sürdürdüğü sosyal sorumluluk kam- panyası "Farım da Hep Açık Yolum da" 4. yaşına yeni bir etkınlıkle merhaba dedi. Bu yılın ilk aylannda düzenlenen etkinlik- te, farlann gündüzleri açık tutulması kadar te- miz obnası gerektiği de vurgulandı. Eskihisar- Topçular feribot iskelelerinde gerçekleştirilen etkuılik sırasında, farian açık olarak seyahat eden sürücülere "far-siler", temizlik bezi hediye edilerek farlann temiz olmasının seyahat sıra- sında güvenlik açısmdan önemine dikkat çekil- di. "Fanm da Hep Açık Yolum da" kampan- yası kapsamında 2003 yıh boyunca, mevcut al- gılamayı güçlendirmek ve bilinirliği arttınp sü- rücüleri uygulamaya teşvik etmek yönünde kuvvetli adunlar atüacağı bildirildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog