Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

16 MART 2003 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Sağlar: Partilepi Italk kapatabilir • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Sosyal Demokrat Halk Partisi (SHP) Genel Sekreteri Fikri Sağlar, Anayasa Mahkemesı'nin HADEP'in kapatılmasına ilişkin karanyla ilgili olarak, "Demokrasilerde partileri halk kapatır, tıpkı 3 Kasım seçimlerinde olduğu gibi" dedi. Sağlar, yaptığı yazılı açıklamada, genel seçimlerde yalnızca bir partının değil, birden çok partinin siyasal yaşamda yer almamasını istediğini kaydederken "Bunedenle HADEP'in, bağımsızlığı son günlerde yoğun olarak tartışılan bir yargının karanyla kapatılmasını doğru bulmuyoruz" görüşünü sa\"undu Arınç: Koltuk için yalvaranlar var • MANİSA (AA) - TBMM Başkanı Bülent Annç, "Siyasi hayatımda koltuğu bırakmamak için '3-5 gün daha kalsam' diye yalvaranlan bilirim. Sayın Gül, düğün bayram içinde görevi devrederek asil bir davranış sergilemiştir" dedi. Annç şöyle konuştu: "58. hükümetin çok başanlı Başbakanı ve arkadaşlan, Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekili seçilmesiyle, görevi hemen ona bıraktılar. Bu davranış, asil bir davranıştır. Milletimize yakışan bir davranıştır." Yurt Partisi 1 yaşında • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yurt Partisi 1 yaşını doldurdu. Partinin kuruluş yıldönümü nedeniyle TEB Otel'de düzenlenen kutlama töreninde konuşan Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan, ülkenin kaygı verici bir durumda olduğunu belirtirken ABD'nin Türk millerinin bölgesindeki 2 bin 500 yıllık görev ve sorumluluğunu kullandığını söyledi. Tantan, "Türk milleti, bugün istemeden adaletsiz ve gayrimeşru bir savaşa sürüklenirken halk olarak seyirci kalamayız" dedi. Istanbul'da terör operasyonları • lstanbul Haber Servisi - Istanbul'da, PKK-KADEK ve ÎBDAC'ye yönelik operasyonlarda 11 kişı gözaltına alınırken, 1 adet Kalaşnikof tüfek ele geçirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Istanbul'da PKK-KADEK terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen 7 kişi yakalandı. Fatih'te duvarlara yasadışı IBDA C örgütü ile ilgili yazı yazdığı ileri sürülen 4 kişi daha gözaltına alındı. Bu kişilerin kaldıklan yerlerde yapılan aramalarda, 1 adet Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, bu silaha ait 1 adet şarjör üe 20 mermi ele geçirildi. VaJi Miroğlıı'na suç duyurusu • DÎYARBAKIR (Cumhuriyet Bürosu) - Işçi Partisi (ÎP) Diyarbakır II Şubesi üyeleri TBMM'den çıkan 6 Şubat tarihli tezkereye aykın olarak, gizli bir mutabakat metnine dayanarak ABD askerlerinin kenrte konuşlanmasına izin verdiğı gerekçesiyle Diyarbakır Valisi Nusret Miroğlu hakkında TCY'nin 125. maddesı uyannca müebbet hapis istemiyle suç duyurusunda bulundular. Başbakanlık'taki devir teslim töreninde eski Başbakan Gül ile birlik mesajlan verdi Erdoğan emaneti devraldıANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)-Tavyip Erdoğan. seçim ya- saklannın kaldınlması ve mil- letvekili seçilmesinin ardından Abdullah Güi'e teslim ettiği emaneti dün devraldı. Gül, Türk siyasi tarihinde dönüm noktala- nndan birinin yaşandığını ve Türkiye'de taşlann artık yerine oturduğunu vurguladı. Gül'e "kardeşim" diye hitap eden Er- doğan, hiçbir aynmcılık ve ger- ginliğe prim vermeyeceklerini belirtirken, izleyeceği politika- larda halkın kendisine güven- mesini istedi. izleyeceği Irak polıtikası ko- nusunda da mesajlar veren Er- doğan, dış politika sorunlanna medeniyet perspektifinde ba- kacaklannın altını çizdi. Erdo- ğan'ın konuşması boyunca sık sık "59. Cumhuriyet hüküme- ti" ifadesini kullandı. Erdoğan ve Gül, konuşmalannı, "Ce- nab-ı Hak ve Allah'tan kendile- rineyardınıcıolnıasınr dileye- rek bitirdiler. • Abdullah Gül'e 'Kardeşim' diye hitap eden Erdoğan, 59. hükümetin hiçbir aynmcılığa ve gerginliğe prim vermeyeceğini vurguladı. Gül ise Erdoğan'ın başbakanlığı devralmasını "Türkiye'de taşlar yerine oturdu" cümlesiyle yonımladı. Erdoğan, başbakan olarak ilk kez geldiği Başbakanlık'ta Gül tarafindan binanın girişindeki merdivenlerde karşılandı. Kar- şılama töreninde BaşbakanJık bürokratlannın yanı sıra çok sa- yıda bakan da yer aldı. Devir tes- lim töreni, Erdoğan ve Gül'ün bir süre makamda yaptıklan baş başa görüşmenin ardından ger- çekleşti. Çlft kürsülü tören Başbakanlık makam katının bulunduğu koridorda yapılan devir teslim törenine, hemen he- men tüm bakanlann yanı sıra, ye- ni kabinede yer almayan eskı Başbakan Yardımcısı Ertuğrul Yalçınbayır da katıldı. Törende; Gül ve Erdoğan için "TC Başbakanı" yazılı ayn ay- n iki konuşma kürsüsünün ku- rulması da dikkat çekti. Gül, Türk siyasi tarıhini yaşayanla- nn son bırkaç yılı ve bugünü çok anlamlı bulacaklannı be- lirterek, sözlenne başladı. Erdo- ğan'ın çok büyük bir demokra- si mücadelesı verdiğini, bunun sonucunda da Türkiye'de taş- lann yerine oturduğunu \Tirgu- layan Gül, "Bugündenitibaren mifliiradenin üstünlüğü, halkın iradesûün üstünlüğü ve demok- rasinin üstünlüğü gerçekkşmiş- tir" dedi. 'Maraton sürüyor' Erdoğan, konuşmasına çok sık kullandığı bir söylemle baş- lamak istediğini ifade ederek "Siyaseti her zaman uzun bir maraton koşusu olarak görmü- şünıdür. Şimdi bu uzun koşu- nun çok anlamh bir noktasın- da 59. Cumhuriyet Hüküme- ti'nin Başbakan'ı olarak hu- zurlannızdaymr dedi. "Karde- şim" diye hitap ettiği Gül'e bu noktada teşekkür ettiğinin altı- nı çizen Erdoğan, kendisınin birincı görevinin milletın ve devletın itibannı yükseltmek olacağını kaydetti. İlk görüşme MOK'de Türldye'nin zor bir dönemden geçtığini, ancak kendilerinin daha, çok daha büyük zorluk- lan aşarak bugünlere geldikle- rini ifade eden Erdoğan, ülke- nin birlik ve beraberliğe gerek- sinim duyacağı günler olacağı- nı söyledi. Tüm yurttaşlardan "kendisine güvenmesini rica eden" Erdoğan, "Çünkü biz Türkiye'yegüveniyoruz. Bu gü- ven zenıini üzerinde Türkiye'ye hizmetetmekarzusundam. Aziz nıüktime saygılar sunarken, Al- lah yanhmcımız olsun" dedi. Erdoğan, devir teslim töre- ninin ardından TBMM'ye git- ti. Daha sonra tekrar Başba- kanlık'a geçen Erdoğan, Baş- bakanlık'taki ilk resmi görüş- mesini MGK Genel Sekreteri Orgeneral T\ıncer Kıhnç ile yaptı. İstanbul'da karşılama Erdoğan, dün başbakan ola- rak ilk kez lstanbul'a geldi. Ata uçağı ile gelen Erdoğan'ı, Ata- türk Havalimanı'nda kalabalık bir partili grubu güllerle karşı- ladı. Erdoğan'a alanda bekle- yen partililer , "Güneş doğu- dan yükseür" ve "Yiğit düştü- ğü yerden kalkar" yazılı pan- kartlarla sevgi gösterisinde bu- lundular. Daha sonra Çamlıca'ya giden Erdoğan, burada evinin önünde toplanan kalabahğa kı- sa bir konuşma yaptı. Erdoğan zaman kazanıyor Tezkereye güvenoyu rötan • Tayyip Erdoğan, tezkereyi geciktirmek için güvenoylaması takvimini de ağırdan alıyor. Hükümet programınm 18 Mart Salı günü okunacağı açıklandı. Bu takvime göre, güvenoylamasının yapılması hafta sonunu bulacak. ANKARA (Cumhu- riyetBürosu)-AKP Ge- nel Başkanı Recep Tay- yip Erdoğan başbakan- lığındaki 59. hükümetin Bakanlar Kurulu, TBMM Genel Kuru- lu'na sunuldu. Erdoğan, hükümet programını 18 Mart Salı günü okuyaca- ğını açıklarken, buna gö- re güvenoylamasının ya- pılması hafta sonunu bu- lacak. Güvenoylaması- nın en erken cuma, en geç de pazar günü yapı- labileceğine dikkat çe- kilirken Erdoğan'ın hü- kümet programı için ace- leci davranmaması. "tez- kerenin gedknıümesi km güvenoyu takvimi de ağırdan ahnıyor" yorunı- lanna neden oldu. Cumhurbaşkanı Ah- metNecdetSezer'in 59. hükümetin Bakanlar Ku- rulu'nu onayladığına iliş- kin tezkeresi, dün TBMM Genel Kuru- lu'nda okundu. Başba- kan Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Abdul- lah Gül ile birlıkte Mec- lis'e geldi. TBMM Ge- nel Kurulu'nun açılma- ması nedeniyle Erdoğan, "Bir ilki gerçekleştire- Bm" diyerek genel kurul salonuna girdi. TBMMBaşkanvekili tsmaiAlptekin, Sezer'in tezkeresini okuduktan sonra Başbakan Erdo- ğan'a hükümet progra- mını ne zaman okuyaca- ğını sordu. Erdoğan, hü- kümet programının salı günü okunacagını açık- ladı. TBMM Içtüzüğü'ne göre hükümet programı- nnı okunmasının ardın- dan 48 saat geçtikten sonra program üzerin- deki görüşmeler gerçek- leştirilecek. Bu görüş- melerin üzerinden 24 sa- at geçtikten sonra da gü- venoylaması yapılacak. Bu takvime göre güve- noylamasının en erken cuma günü yapüabile- ceğine dikkat çekildi. Erdoğan'ın, Irak'la il- gili BM Güvenlik Kon- seyi'ndeki gelişmeleri bekleme eğiliminde ol- duğu, asker bulundur- ma tezkeresini geciktir- mek için özellikle güve- noyu takvimini ağırdan aldığı yorumu yapıldı. Erdoğan, hükümet prog- ramının hafta sonu Mec- lis'te okunması yönün- deki beklentiyi boşa çı- kanrken programın okunmasını salı gününe brrakarak tezkereyi de ertelemiş oldu. ÇtZMEDEN YUKARI MUSAKART musakart(g yahoo.com Birleştirilecek bakanlıklar nedeniyle kargaşa yaşanıyor Kabinenm kafası kansık ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) -Yeni AKP hükümetinin kurul- masının ardından Çevre ile Or- man, Kültür ile Turizm bakanhk- lannuı birleşmesi için Başbakan- lık Müsteşarlığı'na talimat verildi. İlgili bakanlıklardan görüş alan Başbakanlık, 1 ay içinde çalışmasını tamamlayacak. Birleştirilmiş Çevre ve Or- man Bakanlığı'na Osman Pepe bakacak. Şu anda Dış Ticaret Müsteşarhğı, Exim- bank ve Gümrük Müste- şarlığı'nın da bağlı olduğu Çevre Bakanı Kürşad Tüz- men, devlet bakanlığına geri dö- necek. Turizm ve Kültür Bakanlı- ğı'nın başına Erkan Mumcu geti- rilirken şu anda Turizm Bakanı olan Güldal Akşit, kadından so- rumlu Devlet Bakanlığı'na kaydı- nlacak. Birleştirilecek bakanlıklardan görüş alan Başbakanlık, hazırladı- ğı çahşmayı kısa bir süre içinde Başbakan Erdoğan'a sunacak. Ye- ni bakanlıklar, "Çevre ve Orman Bakanhğj" ile "lurizm ve Kültür Bakanhğj" adını alacak. Daha ön- ce Turizm Bakanlığı yapan Erkan Mumcu, birleştirilmiş bakanlığın • Bakanlık birleştirme operasyonunun bir ay sürecek olması nedeniyle Kürşad Tüzmen, Eximbank, Dış Ticaret Müsteşarhğı ve Gümrük Müsteşarhğı'ndan sorumlu Çevre Bakanı oldu. da bakanı olacak. Bu durumda açıkta kalan GüldalAkşit, kadın ve sosyal hizmetlerden sorumlu Dev- let Bakanı olarak görevlendirileck. Çe\Te ve Orman Bakanlığı'nın başında ise Osman Pepe olacak. Or- man sınrrlan dışına çıkmış orman arazilerinin yurttaşlara satılması için anayasa değişikliği başta ol- mak üzere büyük projesi olan Os- man Pepe, kolruğunu koruyacak. Çevre Bakanı Kürşad Tüzmen ise eski kabinede olduğu gibi yine devlet bakanı olacak. Birleştiril- me işlemi sonuçlanana kadar Çev- re Bakanlığı ile görevlendirilen, ancak eski hükümette olduğu gibi Eximbank, Dış Ticaret Müstaşarlı- ğı ve Gümrük Müste- şarlığı da kendisine bağlanan Tüzmen, da- ha sonra bu alanlardan sorumlu devlet bakanı olarak görevini sürdü- recek. Bunedenle Tüzmen'in özel kalem müdürü ve basın müşaviri, Çe\Te Bakanlığı'na geçmedi. Dev- let bakanlığımn bulunduğu bina- daki görevlerine devam ediyor. Tüzmen bugün de Çevre Bakanı sı- fatıyla Mısır'a giderek uluslarara- sı bir ticaret fuarında Türkiye'yi temsil edecek. 800 MÎLYAR LÎRA ÇÖPE GÎTTİ Erkan Mumcu 'dan geriye fötoğrafmasrafi J kaldı KADROLAŞMA OPERASYONU SÜRÜYOR Şener'in danışmanları kamudayönetici oluyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Recep Tayyip Erdoğan'ın 59. hükümeti kurmasıyla, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB), Kültür Bakanlığı'na atanan Erkan Mumcu, ardında yaklaşık 800 milyar liralık *fi)toğraf masrafi" bıraktı. Yaklaşık 3.5 aylık görev süresi boyunca hemen tüm eğitim çevresiyle polemiğe giren ve mesaisini "kadrolaşmaya" ayıran Milli Eğitim Bakanı Erkan Mumcu yeni kabinede Kültür Bakanlığı görevine getirildi. Görevde kaldığı sürece eğitimle ilgili çok az resmi çalışmada bulunan Mumcu, böylece bakanhğa sadece 400 ile 800 milyar lira arasında değişecek bir fotoğraf maliyeti bıraktı. Bakan Mumcu tüm okullara fotoğraflann asılması için 81 il milli eğitim müdürlüğüne elektronik posta göndermişti. îl müdürlüklerine gönderilen her CD, bakanlığa ortalama 100 milyon liraya mâl ohırken, asil masraf fotoğraflann basılması nedeniyle yaşanmıştı. Mumcu'nun 57bin817okula astıracağı fotoğraflann maliyetinin Milli Eğitim Bakanlığı'na 400 milyar ile 800 milyar lira arasında bir ücrete mâl olacağı belirtilmişti. HACER BOY\aOĞLU ANKARA - Recep Tayyip Erdoğan hükümetinde de başbakan yardımcılığı görevini sürdürmesi benimsenen Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı AbdüllatifŞener, danışmanlannı kamudaki üst düzey görevlere • transfer etmeye başladı. Bu çerçevede danışmanı Hasan Incekara'yı Vatafbank Yönetim Kurulu üyeliğine getiren Şener, Kenan Işık'ı da Özelleştirme Idaresi BaşkanlığVna getirdi. Şener'in Özel Kalem Müdür Yardımcısı Ömer Çiçek'i Kristal Tuz Genel Müdür Yardımcılığı'na atayacağı öğrenilirken, bir diğer danışmanı Abdullah Makas'ın da ilerleyen günlerde Özelleştirme îdaresi Başkan Yardımcılığı görevine başlayacağı öğrenildi. okundu. Öte yandan AKP hükümeti eski ISKÎ Genel Müdürü Prof. Dr. Veysd Eroğlu'nu DSl Genel Müdürlüğü'nden sonra Türkiye Elektromekanik Sanayii AŞ Yönetim Kurulu üyeliğine de atadı. Eroğlu lstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Müfıt Gürtuna ile yaşadığı anlaşmazhk nedeniyle ISKÎ Genel Müdürlüğü görevinden aynlmıştı. ÜĞÜPOLİTtKİ GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Ördek Avcıları... ROTTERDAM - P|nl Pı n l birgökyüzü. Kaldığım otelin hemen yanıbisşmda küçük bir kanal. Tekne- ler, mavnalar... ördek yavrulan sJya dalıp çıkıyor... Otelin lobisinde Ct^rrA Doğaner'le Hollanda'da- ki Türkleri konuşuycr uz... Ama gözlerim sute dalıp çıkan ördek yavrula- nnda... Cezmi, "Bu ördehyavrulan varya" diyor birden. Sonra anlatmaya bJŞİıyor... Şaşırıpkalıyorum-- Hollanda, diğer AB ülkeleri gibi Bulgaristan'a vi- ze uygulamıyor. O nfdenle Bulgarlar Hollanda'ya vizesiz giriyor... 3-6 ay arası AB Llkelerinde kalabiliyor Bulgar- lar!.. Çünkü BulgaristaiA B ' y e aday ülke... Yoksul Bulgarlarır bir bölümü Rotterdam'da... Cezmi Doğaner anlatıyor: "Rotterdam'da 3bin dolayında Bulgaryurttaşı var. Bunlann büyük bölümü Türk kökenli, bir bö- lümü Çingene. Türkçe biliyorlar." Bulgarların çoğunluğu işsiz!.. Bu nedenle Rotterdam kanallanndaki ördekleri yakalayıp evlerine götürüp pişiriyorlar ve afiyetle yiyorlar... Hollanda polisi şimdilerde kanallardan ördek toplayan Bulgarların peşine düşmüş... Cezmi Doğaner'esoruyorum: "Sonuçneoldu?" "Birkaç kişi yakalandı" deyip ekliyor: "Yakalananlar iade edildi. Şimdi Rotterdam ka- nallanndaki ördekler koruma altında..." • • • Bir gün önce Amsterdam'daydım... Hollanda'da konuştuğum KLM yetkilileri tedir- gindi. Şöyle diyoriardı: "EğerABD Irak'a saldınp savaş çıkarsa Hollan- da ekonomisi altüst olur..." Avrupa'nın ilk laik tüccar cumhuriyeti gerçek- ten ekonomik bunalımın eşiğine gelmiş, euroya geçilince toplumda yakınmalar başlamıştı... Borsa 2003 yılında da hızlı düşüş sürecine gir- miş, 1995 yılının düzeyine gelmişti... Özelleştirme bir türlü yerti yerine oturmamıştı... Birzamanlarözelleştirmenin hızlı savunucusu olan Işçi Partisi Başkanı Wouter Bos, bugün aynen şöyle konuşuyordu: "özelleştirme yeniden sorgulanmalıdır. Sosyal refah devleti olgusunu özelleştirme ortadan kal- dırıyor..." Birçok sosyal bilimci, Avrupa'nın 1914-1915 yıl- lannı yapısal bunalım dönemi olarak değeriendi- rir... Bu son derece çalkantıh dönem savaşla başla- mış, 20 yıllık sosyal patlamalariadolu bir soğuk sa- vaş arası vermiş, yine savaşla sona ermiştir... Sistem işte bu yüzden çökmüş, ekonomik bu- nalım, yoksulluk ve işsizlik olarak Avrupalının kar- şısınaçıkmıştır... Hollanda bu gerçeği biliyor, 1929 ekonomik bu- nalımının kitlesel patlamalara neden olduğu unu- tulmuyor... 1936 yılında halkın yüzde 36'sı işssizdi Hollan- da'da... Cezmi Doğaner 25 yıldır Hollanda'da yaşiyor.. Thomas More Eğitim Fakültesi'nde öğretim üye- si... Diyor ki: "Hollandalılar işsizliğin getirdiği toplumsal uyumsuzluktan korkuyorlar. 2010 yılında Ams- terdam'ın nüfusunun yansı yabancılardan oluşa- cak. Bu araştırma, Amsterdam Bilimsel Araştır- ma Merkezi'nce yapılmış. Yabancı gruplar Türk- ler, Faslılar ile sömürgelerden gelen Antiller ve Surinamlılar..." Hollanda'da 400 bin Türk yaşıyor. 400 bin Türk'ün 240 bini aynı zamanda Hollanda yurttaşı... Cezmi Doğaner bu konuyu da şöyle değerlen- diriyor: "Ama Hollanda hükümeti kendi yurttaşı olan Türkleri azınlık olarak kabul etmiyor. Orneğin ana- dili eğitimini kaldırdı. Uluslararası anlaşmalarda yeri olan haklann hiçbirisini vermiyor..." • • • Amsterdam'da Kırmızı Fener Sokağı da eko- nomik bunalımdan payını almış... Uzakdoğulu kadınlar evlerin penceresinde hü- zün şarkıları söylerken müşteri bekliyorlar... Ne gelen var ne giden!.. Amsterdam'da gecenin yıldızları altında dola- şırken Dam Meydanı'nda uzun boylu melezgüzel, Hüsam Kurt'un Kora Yayınlan'ndan çıkan 'HerKar Kırmızı Düşerömrüme' dizelerindeki gibi salına sa- lına yürüyüp geçiyor... "En iyi şarap oluruz akşam olmadan I bir çına- nn gölgesi gibi I Saatleryatak istemez I en iyi biz giyinir soyunurmuşuz." hikmetcetinkayacâ cumhuriyetcom.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 Catıakkale 2aferinin 88. yılı Emperyalistlerin yediği ilk tokat tstanbulHaber Servi- a-Çanakkale Zafen'nin 88. yıldönümü nedeniy- le CHP lstanbul Genç- lik Kolları tarafindan "Çanakkale Zaferi Işj- ğında Tam Bağunscdık MücadetesiveBugünkü Tehükeler'' konuk bir panel düzenlendi. CHP lstanbul II Mer- kezi'nde gerçeklestiri- len panelde konuşar, ya- zar Rıza Zdjııt,Çaıak- kale Zaferi'nin, güuün- müzde yaşanılan scoın- larla bağlantısını tnla- tarak "Bundan 80yj ön- ce, 250 bin askerinian şehit olnıa pahasınatop- raklanmıza sokmidığı emperyaüst güçMn, topraklanmıza anlaş- malar yohı>1a girilmesi- ne bugün izin verili>or. Bu kabul edilebilir bir durum değüdir" dedi. Çanakkale Zaferi'ni, emperyalistlerin yediği ilk tokat olarak tanımla- yan CHP Parti Meclisi üyesi Kemal Özden ise Türk basınını eleştire- rek "Eskiden bu şanb zafer, gazetelerde tam sayfa veriHrdL Ama son zamanlarda küçük ha- berlerte geçiştiriHroldu. Çanakkale'yi unurrur- mak isteyenler gerçek aydmdegildir. BağımsE- lık ruhumuzu yeniden canlandırmahviz" diye 'conuştu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog