Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

16MART2003PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Uçkun Geray'a suçlama SÖZÇtZGİNİN Turhan Selçuk Ömerli su havzası raporu mahkemelik • Ömerli havzasındaki imar planlannın durdurulması için açılan davaya bilimsel rapor hazırlayan Prof. Dr. Uçkun Geray 'mahkemeyi etkilemekle' suçlanıyor. ÖZLEMGÜVTMLİ Ömerli Belediye Baş- kanlığı, Orman Mühen- disleri Odası Marmara Bölgesi Şube Başkaru Prof. Dr. UçkunGerav a "mah- kemeyi nüfiız albna aldığT iddiası ile dava açtı. Şehir Plancılan Odası tstanbul Şubesi'nin Ömer- li Belediyesi'ne havzada- ki imarplanlannın durdu- rulması için açtığı davaya bilimsel rapor hazırlayan Geray mahkemelik oldu. Geray, Şehir Plancılan Odası'nın isteği üzerine Ömerli ile ilgili rapor ha- zırlayınca önce havzada "Kasaba" adında lüks bir yerleşim birimi kuran îş- Koray AŞ fırmasının ken- disini üniversiteye şikâyet ettiğini belirtti. tstanbul Üniversitesi'nde konuyla ilgili bir araştırma komis- yonu kurulduğunu ifade eden Geray, "Şikâyet, ra- pordaki bilgilerin gerçek olmadjğı iddiası ile yapıl- nuştı. Ancak komisyon in- ceieme yapıp şikâyeti red- detti" d'edı. Sadece bilimsel bir ra- por hazırladıklannı ifade eden Geray, "Raporun al- ünda benden başka 3 kişi- nin daha imzası var. Ancak dava bana açüdı. Ömerli havzasını korumakiçin ver- diğimiz mücadeleyi basür- maya çahşıyorlar" dedı. Ömerli Belediye Baş- kanlığı'nın avukatı Vural Ergül de Geray hakkında, "görülmekte olan davayı etkilemek ve sahte rapor haarlamak'' gerekçeleriy- le dava açtıklannı söyledi. QUO VADIS?.. (NEREYE?..) 5 Mart 2003 tarihli gazetemizin 2. sayfasın- da Nazmi Kal imzalı 'Belge Gösterilmeti' baş- lıklı yazıya 9. Cumhurbaşkanı Süleyman De- mirel bir açıklama gönderdi. Açıklama şöyle: "22 Şubat 2003 tarihli yaznuza aüfta bulunu- yorum. Bu yazıda aynen: %\lerhum Sadi Koçaş'ın 12 Mart ik ilgili ha- tjraündan ahnan saürlar, bir shasi husûmetin ve garezin eseridir. Gerçekle hiçbir alâkası yok- tur" diyonım. Anlaşürvor ki, Sadi Koçaş'm kitabından ahn- ü yapan saym yazar, "Iran-Irak ve Türkiye Kürtlerini, federe bir cumhuriyet hahne geti- relim" şekündekj cümlenin de, böylece tekzip edüdiğinin farkmda değiL Değil ki, 5 Şubat 2003 tarihli Cumhuriyet gazetesinde yeniden bu ko- nuyu ele almış. Böyle bir olay hiç vuku bulmanuştır. Genelkunnay'da da, beninı önümde böyle bir konuşma hiç yapılmamıştır. Bu çeşit safsa- taJar; yeri, sırası geldikçe tekzip edihniştir. Ni- tekim sayın yazar da, "1992'de tekzip edildiği- ni" söyhiyor. Tekrar söykyeyim: Merhum Sadi Koçaş'ın kftabında bizimle il- gili adı geçen iddialann, tümünii bir defa daha "tekzip'' ediyorum." Kamu hastanelerinde doktor başma düşen hasta sayısmın çokluğu sağlıklı tedaviyi önlüyor Muayenesizreçeteisyanıtstanbul Haber Servisi - Is- tanbul Tabıp Odası (ITO) Etik Kurulu Başkanı Opt. Dr. Yıkb- run Gülhan. kamu hastanele- rinde hekim başına düşen has- ta sayısı fazlalığı nedeniyle ay- nlan sürenin de az olduğunu belirterek "Hastayı bazen hiç muayene etmeden reçete vermek du- rumunda kalıyo- ruz" dedi. HMartTıpHaf- tası etkinlikleri kap- samında oda tara- fından düzenlenen "Sagtağm Anatomi- si" konulu sempoz- yum, Yıldız Teknik Ünıversitesı (YTÜ) Oditoryumu'nda yapıldı. • ÎTOEtik Kurulu Başkanı Opt. Dr. Gülhan, hekimlerin hiç kimsenin reklam ajansı, hastalann da hekimlerin konu mankeni olmadığını söyledi. Sağlığa yaklaşım aynı Sempozyumun açıhşında ko- nuşan İTO Başkanı Prof. Dr. Gencay Gürsoy, bu yıl da büt- çeden sağlığa aynlan payın çok düşük olduğunu belirterek 58. hükümetin sağlık alanında ile- ri sürdügü programda, reform ni- teliğinde bir yaklaşımın izleri- ni göremediklerini söyledi. An- cak hükümetin meslek örgütle- ri ve sivil toplum örgütleriyle iş- birliği içinde olma eğilımıni po- zitif olarak değerlendirdikleri- ni kaydeden Prof. Dr. Gencay Gürsoy, Istanbul'da bir he- kimler evi oluştur- mayı istediklerini belirtti. "SağhkveEtik" konulu toplantıda konuşan Opt. Dr. Yıldırım Gülhan, hekimlerin hiç kimsenin reklam ajansı, hastaların da hekimlerin ko- — nu mankeni olma- dığını söyledi. Hekim haklan, özlük hakla- n ve ücret konusunda da sorun- lar yaşadıklannı belirten Opt. Dr. Gülhan, "Ancakbu açmazlann muhatabı hiçbirzaman hastalar değüdir" dedi. Hastane yaranna defûe 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle tzmir'de bir balo düzenlendL Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfi İzmir Şubesi tarafindan organize edilen gecenin gefiri Tepecik Göğüs HastanesTne acil ihti\acı olan bronskopi ve solunum cihazuun ahmı için bağışlandı. Gecede mankenlerin yanı sıra şarkKi Gönül Yazar da podyuma çıkarak izleyenkre sürpriz yapü. Defüede Çağla Şikel getinük giydL (Fotoğraf: AA) Japonlar sarmayı sevdi • tZMtR(AA)-Japonya'da 2003 'ün 'Türk Yılı' ilan edilmesi çerçevesinde başkent Tokyo, Türk zeytin ve zeytinyağı gecesine tamk oldu. Tokyo'da düzenlenen Foodex 2003 fuanna kaölmak üzere Japonya'ya giden ihracatçılar, Ege thracatçı Birlikleri (EtB) tarafindan Tokyo'daki Harem Restaurant'da düzenlenen gala gecesinde, Türk zeytin ve zeytinyağlarının tanıtımını yapö. EtB Genel Sekreteri Sezmen Alper, 200 kişilik yemeğe 100 Japon ithalatçının, 50 Japon gazetecinin geldiğini söyledi. Gecede Japonlann zeytin yağlı dolma ve sarmaya büyük ilgi gösterdıkleri belirtildi. Âşıfc Veysel anıldı tstanbul Haber Servisi - Ünlü halk ozanı Âşık Veysel Şatıroğlu, aramjzdan aynhşının 30. yıldönümünde anıldı. Âşık Veysel anısına lstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür tşleri Daire Başkanlığı tarafindan, Tank Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde bir anma töreni düzenlendi. Araştumacı yazar Sabri Koz, Veysel'in aydınlan, halkı tanımaya teşvik ettiğini belirterek "Onun, içinde bulunduğu toplumu anlama ve tanıma çabalan, aydın kişilere de örnek teşkil etti" diye konuştu. Toplantı Veysel türkülerinin seslendirildiği dinletiyle sona erdi. SayısaTda 2 kişiye 371'er miyar • ANKARA (AA) - Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde şanslı numaralar 5, 10, 27, 36,40 ve 44 olarak belirlendi. Buna göre 6 bilen 2 kişi, 371 milyar 352 milyon 300 biner lira ikramiye kazandı. Milli Piyango tdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilenler 1 milyar 470 milyon, 4 bilenler 14 milyon 450 biner, 3 bilenler ise 1 milyon 450 biner lira ikramiye kazandı. Yargıtay: Haber kaynağı gizbdir Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, haber kaynaklarınm açıklanması üzerine istifa eden ve kıdem tazminatı almak için dava açan muhabiri haklı buldu ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, gazetecinin haber kaynaklannın deşifre edilmesini iş sözleşmesinin haklı fesih nedeni sayarak istifa eden gazeteciye kıdem tazminatı ödenmesi gerektiğine karar verdi. Gazetenin çalışma şeklinin meslek etik ilkelerine uygun olması gerektiğinin belirtildiğı kararda. "Basın İş Yasası'nın yeterli olmadığL tam bir koruma sağlamadıgu önemli ölçüde boştuklar taşıdığı düşiincesi gerek yargıda, gerek ögretide paylaşjhnaktadır" dendı. Yargıtay'ın basın çaîışanlan için örnek olabilecek karannın oluşma süreci şöyle yaşandı. Ulusal bir gazetenin Ankara bürosunda çalışan bir muhabir, yazdığı bir haberin kaynağının gazetesi tarafindan deşifre edilmesi üzerine istifa etti. Ardından kıdem tazminatı, fazla mesai ücretı, izin ücreti ve ikramiyelerinin ödenmesi istemiyle Ankara 3. tş Mahkemesi'nde görülen dava sürecıni başlattı. Kıdem tazmlnatı ve fazla mesai Mahkeme, kıdem tazminatı ve fazla mesai ücreti, izin ücreti ve ikramiyelerin ödenmesini reddederken, diğer istemleri kabul etti. Karar taraflarca temyiz edilince, konu Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'ne geldi. Daire, izin ücreti ve ikramiyelere ilişkin hükmü onarken, gazeteciye kıdem tazminatı ve fazla mesai ücreti verilmesi kararım verdi. Kararda, Basın tş Yasası'nın temelde basın çalışanlannı korumak için çıkanldığı anımsatıldı. Gazetecilerin toplumu bilgilendirme görevinin büyük özveri gerektirdiğine işaret edilen kararda, "Bazı ayncahkh düzenlemelerin varhğuıa karşın Basın tş Yasası'nm yeterli olmadığu tam bir koruma sağiamadığı. önemli ölçüde boşluklar taşıdığı düşüncesi gerek yargıda, gerek ögretide paylaşümaktadır" denildi. "Gazeteci, kaynaİdannuı gizliliğini korur" ilkesınin bırçok ülkenın basın meslek-ahlak yasalannda yer aldığı ifade edilen kararda, Basın Yasası'nın gazetenin dünya görüşü veya siyasi çizgisindeki değişikliğın bir yaptırım olarak değerlendirilmesinin dar bir yorum olacağı \oirgulandi. OmurilikFelçlileri 'MyDream'de Omurilik Felçtikri Derneği (OFD) Halk Oyunlan Ekibi. Çin EngeDfler Gösteri ve Sanat Topluluğu'nun w My Dream" adh göstcrisine Adnaman ve Kafkas o> unlan ik kaokh. 10 Mart'tan bu yana Tatiha EğJence Merkezi'nde ÇinK engeffîtertn gerçekleştirdiği "My DreanT gösterisine kaolan OFD ekibi yaşamın engel tanımadığını n bir kez daha kanıdadı. Uluslararası Lions Birlikleri 118 - E Yönetim ÇevTesi Federasyonu ve Tatflya işbtrüği ile gerçekkştirUen gösteri aftşlerinde dernek adına yer verilmemesini üzünrii ile karşıladığnu belirten OFD Başkanı Ramazan Baş, "Biz Türkhe'yi temsfl erttk. Eldbimiz, çok zor koşuDarda çahşarak bu gösterhi hazırladL Orilar, bu gösteride, sadece jüreklerij'te oynadüar. Sadece vürekleriyte'' diye konuştu. (Fotoğraf: EVRİM KAYA) Öncü YAPI KREDi nin2002 sanatsal bilançosundan göstergeler: 8 5 0 . 0 0 0 nitelikli kitap ve dergi okuruna ulaştı 17 78 sergi ve düzenlendı 178 yeni, 238 tekrar basım yapıldı; 1750. kitap yayımlandı. kltap-lık, cogito, sanatdGnyamız, 4. Kat dergileri kendi periyodları içinde 18 sayı yayımladılar. Akşam gazetesi için 34 sayı kitap eki Akşam-lık dergisi hazırlandı. ** Top Bir DOnyadır, Troya ve Ara Güler'in 100 Yfiz sergileri 50.oooin üstünde izleyici tarafindan ziyaret edildi. 20. yüzyılın en önemli ressamlarından Baselltz'in sergisi büyük yankı uyandırdı. Yapı Kredı Yayınları WPICKRH KOLTOR SANAT VAVINaUK * * M * ^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog