Bugünden 1930'a 5,447,902 adet makaleKatalog


«
»

16MART 2003 PAZAR CUMHURİYET SAYFA 17 - Amerika, Irak'ta 25 yıl kalacakmış... "Saddam'a özendikleri beHJvdi!" VitPinIsparta'da halıya dokunmuş Atatürk portresi ıle cumhuriyet düşmanı Kürt Sart'in portresinin halıcı vıtrininde yan yana sergılenmesi üzerine Atatürkçü Düşünce Derneği'nın yaptığı şikâyet üzerine Isparta Cumhuriyet Savcılığı tarafından "eylemin suç teşkıl etmemesi" gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığı karan verildi. Ancak halıcı, Atatürk ve Kürt Sart'in portrelerini vrtrininden kaldırdı. ısa yazılardan oluşan bır kitap* Ahtapot . Prof Dr Erol Manisalı yazmış, Denn Yaym- lan basmış, murekkebı ustunde daha yenı çıkmış Erol Manisalı, ahtapotun kollann- dakı dunya ve furkıye'den soz ederken "Ahtapof'un kım ya da kımler olduğunu sorguluyor "Genye donup ınsanın, toplumlann tanhıne baktı- ğımızda ıçınde bulunduğumuz yıldakı veya on yılda- kı duzenın zaman ıçınde degıştığını goruyoruz " "Eskı Çın'den, Inkalar'a, Mayalar'a, Aztekler'e, Af- nka'nın Nıl dolaylanna, Ortadoğu'nun Sumer'lenne kadar gıttığımızde sureklı bır değışımle karşılaşıyo- ruz" "Değışen kulturel ağırlıklann yanında sıyasetın, ık- tısadın, asken guçlerın de dalgalandığına şahıt olu- yoruz Kendı zamanımıza geldığımızde zaman aralı- ğı ıçınde genye bır 100 yıllık, 30-40 bılemedınız 50 yıllık bır aralık ıçınde ılerıye bakabılıyoruz " "Ahtapot'u ve onun kollannı bu zaman aralığı ıçın- Ahtapot dekı 'sıyasetı1 , 'değıştınlebılırvedeğıştırılmez' olarak ırdeleyebılıyoruz Sebep sonuç ılışkılerını yahut da 'Ahtapot'un başı, kolları ve kollarının kavradığı oğe- ler arasındakı ılışkılen bu zaman aralığında gorebılı- yoruz" "Daha gensı 'tanh ve yakın tanh', daha ılensı ıse 'gerçekleşme olasılığı gıderek azalan ongoruler' ola- rak onumuzde duruyor Hatta, bılımkurgu sınırlan ıçı- ne sarkıyor" "Ahtapot'un kollannı dunya ve Turkıye uzennde gunluk, aylık hatta on yıllık aralıklar ıçınde sebep so- nuç ılışkılerıne sıkıştırabılıyoruz" "Bu kıtaptakı kısa yazılarımda, Ahtapot'un kendı- sını yanı beynını, amaçlannı, kollannı, ozellıklennı kav- radığı, boğduğu, yok etmeye çalıştığı değerlen, ın- sanlan, toplumlan, ulkeyı görmeye ve anlamaya ça- lıştım " Manisalı, Ahtapot'un kollanna bır ornek venyor "Her şey Soğuk Savaş'ın bıtmesı ıle yenıden baş- ladı Turkıye'yı ıçıne almayı sındıremeyen Avrupa, es- kı hesaplara yenıden dondu Tek super guç olma ko- numunu kaybetmek ıstemeyen ABD ıse Turkıye'yı I- rak ve Ortadoğu hesaplannda bır maşa gıbı kullan- mak ıstıyor 'Stratejık ortaklık' ıse sadece bır kara mı- zah ıfadesı olabılır* ABD ve AB'nın Turkıye konusun- dakı 'ortaklıklan' şu şekılde ıfade edılebılır Turkıye her ıkısı ıçın de ıçen alınmadan, sadece kullanılacak ve yararlanılacak bır ulkedır Ayn yanlan ıse, Balkanlar, Ortadoğu, Kafkasya uçgenınde ABD ve AB'nın çatı- şan çıkarlarında 'Turkıye'nın AB'nın mı yoksa ABD'nın mı maşası olacağı konusudur Turkıye'nın lyı bır maşa olabılmesı 'hımaye altına' alınması ıle sağ- lanabılır AB de ABD de bunun ıçın ayn yontemler de- nemektedır" İşgalci Y di şYavuz Erdivanlı: "Avrupa Birlıği, Güney Kıbns Rum Kesimi'ni tek başına üye almakla Kıbns'ta uluslararası anlaşmalara aykın olarak ışgalcı durumuna duşeceğini acaba bilmiyor mu?" Akif Kökçe'den: "ABD'nin izlediği banş süreci, dünyaya izlettırdığı korku filminin arasına sıkıştırdığı reklam kuşağı kadardır." Yüksek Yerilim Hattı erdıncutku(a yahoo.com Bız olamadık Irak'ı KUÇUK AMERlKA yapacağız1 10 bin kişiden birini bile beğenmedi! Kamudakı yonetıcılık deneyımı, go- revden alınıncaya kadar Istanbul'da sur- durduğu beledıye başkanlığıyla sınııiı olan Recep Tayyip Erdoğan şımdı Turkıye'yı yonetecek Istanbul'u yö- netmekle Turkıye'yı yonetmek arasın- dakı farkı kısa surede goreceğız Ka- zılan sıyası çukurtara umanz, ulusça duşmeyız1 Erdoğan'ın yakın çevresı de beledıyeden Ne cevherier varmış şu Istanbul bele- dıyesınde de haberımız yokmuş f Şımdı beledıyecı olmak butun kapıla- rı açıyor1 Beledıyede mudur, odacı ol- mak fark etmıyor Hele arkasında bır de yolsuzluk dosyası varsa çok daha kıy- metlı sayılıyor' Beledıyeden bırını THY Genel Mu- duru yaptılar ya, ılk ışı ozel kalemıne beledıyeden adam getırtmek olmuş THY'de 10 bın kışı çalışıyor 10 bın kı- şıden kımseyı beğenmeyıp, beledıye- den adam getırttığıne göre demek kı bunlar "çok ozel" çalışıyori Bıraz uzunca eskı bır atasozunu Ahmet Doğan anımsatıyor Soyledıklennıze dıkkat edın, duşuncelennıze donuşur Du- şuncelennıze dıkkat edın, duygulannıza donuşur Duygulannıza dıkkat edın, davranışlannıza donuşur Davranışlannıza dıkkat edın, alışkanlıklannıza dö- nuşur Alışkanlıklannıza dıkkat edın, değerlennıze donuşur Değerlennıze dık- kat edın, karaktennıze donuşur Karaktennıze dıkkat edın kadennıze donuşur f ÇED KOSESÎ OKTAY EKİNCİ Moda Sahili Otoyol OlmasınL Yaklaşık bır aydır çok sayıda mımar, şehırcı, akademısyen, yazar, semt sakını ve hemen her meslek alanından tanıdıklar ay- nı sozu yınelıyoriar "Moda sahili otoyol olma- Bu ozlem, afişlere de yansı- mış "Moda Semt Girişimi" olarak bır araya gelenler, Mi- maıiarOdası Kadıkov Temsiki- liği, Kadıkov Bilim. Kültur ve Sanat Dosüan Derneği, İnsan YerteşimJen Derneği gıbı, her bı- n toplumun kente ve çevreye karşı "orguüenecek" kadar du- yarh kesımlennı kapsayan sıvıl kuruluşlan, el ele vermışler ts- tanbul Büyukşehir Beiedhe- si'nın yapımında ınat ettığı "Ka- dıköy-Fenerbahçe Karayohı ve Köprüsu"nu durdunnaya çalı- şıyorlar Aynı slogana şunu da eklıyor- lar "Moda,üzerindengeçflecek yer değüdm-." Bu sozun "kentsei kültür derinliğini", aca- ba Moda'yı bu yola çığnetmeye nıyetlenenler kavrayabılırler Ustelık butun bunlar "kaçak" gerçekleştınlıyor Büyükşehir 'kaçak' çalışıyon. Çunku projelen aynı zaman- da "sit" kapsamında bulunan Tarihi Yoğurtçu Parlo, Kıırb»- ğah Dere ve yakın çevresıne "mudahale etmesme rağmen, gereklı Koruma Kurulu onayi yok Hatta, yıne Koruma Kurulu, 31 Ocak 2003 'tekı "kaçak" te- mel atma torenı uzenne beledı- yeye yazdığı 24 02 2003 tanhlı ve 171 sayılı yazıda "devam et- meyin, suç işByorsunuz"uyan- sında bıle bulunmuş Buna rağmen yasadışı ınşa- atın tabelası hâlâ o "ezeceğ" parkın onunde ve unlu slogan burası ıçın bıle kullanılabılıyor "Büyükşehir çah^\or"(!) Oysa Buyukşehır "kaçak" ça- lışıyor AKP Huku- metı'nın programına gore de "kente karp suçişfiyor" Timur Selçuk, ne- redesin? Suçun tabelasLOnlar oteden ben kente hep "içinden otomobilk geçerek" baktılar Şımdı de Moda'yı bır kentlı gıbı "yaşamak" yenne, bır vandal gıbı "çiğneyereksey- retmek" peşındeler 'Seçilmişler' susuyoıu. Pekı, "İstanbuUulanrT ve semt sakınlennın boylesıne ge- nış bır katılımla "hayır* dedık- len, ulaşım adına bıle *yanhş"lı- ğının otesınde kente "zarar ve- receğini'' mımarhk, şehırcıhk ve kent kulturu venlen açısmdan açıkça bılımsel olarak da "kanıt- ladüdan" bu uygulamada, adı- nın onunde "tstenbul" yazılı bır beledıyeyı "seçflerek" yoneten- ler neden hâlâ ısrarlılar0 Yıne yaklaşık bır aydırne Bu- yukşehîr Beledıye Başkanı AB Müfit Gûrtuna'dan yerel de- mokrası adına bır ses var, ne de bu bılım \ e kultur yoksunu pro- jeye "uvgundur" dıyebılen Ula- şım ve Trafik Duzenleme Kuru- lu Başkanı Doç Dr Rafet Boz- doğan ıle UKOME Muduru Mehmet Özçeük'ten planlama ve şehırcılık adına bır açıkla- ma Oysa yoreyı çok lyı bılenlenn konuşmaktan artık seslen kısıl- dı "Moda'ıunzaten vetersiz kıyı- sı yanş pistine donecek; Yoğurt- çu Parkı, köpriı alünda ezilecek; Fenerbahçe ise mahalle arasına dalan hızh trafıkten ne\e uğradı- ğuıı şaşıracak™" Tanhı Yoğurtçu Par- kımızı altına alacak, o sozde "modern"(!) asma koprunun "mi- kım, bılemıyoruz Hâlâman7 ortaya çıkamadı Ama, kendını gızleyen mıma- nn koprusune bır ısım bıle ver- rruşler Istanbul'unfethının550 yıldonumu nedemyle ılan edı- len 550 projeye aıt broşurlerde, "MûnirNureöin SelçukKöprü- sûJ" demışler Yanı, aynı adlı eskı cadde, beton bır otoyola \ e ucube bır otomobıl koprusune donuşecek 1 Bu kente "karasevda" gıbı bağlanmış bır bestekânn adı, Is- tanbul sevgısının tam tersını sımgeleyecek bır projeyle nasıl anılabılır'7 Hıç değılse ışın bu yanına da Timur Selçuk karşı çıkmalı ve "aziz babasuun haörasının" boylesıne somurulmesıne asla ızın vermemeh Son bır sozu de şu "fetih" pro- jelen ıçın soylemelıyım Eğer dığer 549 proje de boyleyse, fet- hın 550 yılında, Istanbul 13 yuzyıldakı o acımasız "Latinis- tüasından" daha beter tahnp olacak demektır Bümem kı bu nasıl "demok- rasi", bu nasıl "kaülımcı ve şef- faf" beledıyecılık anlayışı 9 Ve bılmem kı savcılar, hatta "müua" amırler, hukuk devletı- mızın bekçılen, "imar ve koru- ma yasalaruun' 7 da varlığını aca- ba ne zaman anımsayacaklar 0 Oekinci(a cumhuriyetcom.tr. KİM KİME DUM DUMA BEHIÇAK behıcak a turk.net ÇÎZGİLÎK KÂMtL MASARACI H A R B t SEMtH POROY semihporoyayahoo.com TARİHTE BUGÜN MÛMTAZ ARIKAN löMort UCAĞIN KOPAN KAPISINDAN DISARf RRLAYAN PILOTI. 1968'OE BUGUN, TH7'NIN 8/K YOLCiJ uÇASl ISTÂUBULOAU KAA S£ ARE K YUKSEKTE MeYDAHA GELEM OLAf, AÇIK KAPl SlNrAt.tHIN YOLCU LIŞMtfn ıŞTE, TMM O ANDA DlÇABt Fr/?L4M/Ç, KAS'M &AS/NCI- MtN 8OŞALMASI ONU ÜA S/KLIK- TB £uRU/<J-EMtŞT7 K4P/, SOL PEK VANEL E/İ£ mHRtP ETM/Ş, PlLOT DA . r riNE PE. t'ta PlLOT *UÇA6İ GOVDE ÜSTÜNE /UDlRUen 8AS#&*lÇTl Ct^Metımtf-Armbta v Servtt Kurt' CtDE ASIİYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN KAMULAŞTIRMAİLANI Dos>a\o 2002 l78Esas Kamulaştınlan Taşınmazın Bulundufu Yer Kastamonu-Cıde-Kemerh Mahallesı Vasfi Tarla-AdaNo 203 -Parsel No 4-Yuzolçumu 284 01 m2 Malıklenn Adı, Soyadı Fatma Yazıcı, Ahmet Kara, Hüseyın Yazıcı, Hurva Yazıcı Alı Yazıcı, Huseyın Salcı Kamulaştırma Yapılan ldarenın Adı TEDAŞ Muessese Mudurlüğu Kastamonu Kamulaştırmanın \e Belgelerın Ozetı Kastamonu ılı, Cıde ılçesı, Kemerlı Mahallesınde bulunan 203 Ada. 4 Parsel no'lu taşınmazın m2 sı 10 000 000 -TL 'den 284 01 m2 kısmı TEDAŞ Kastamonu Muessesı Mudurluğu tarafindan kamulaştınlmış Kamulaştırma Yasa- sı'nın 10 Maddesı gereğı dava konusu taşınmazın değer takdınnın mahkememız manfetıvle yapılması ve soz konusu taşınmazın davacı Kastamonu TEDAŞ Muessese Mudurluğu adına tapuya tescıhne karar verılmesı ıstenmış, davacı ıdare tarafından mahkememızm 2002 178 Esas sayısına dava açılmıştır 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasası'nın 10 maddesının 4 bendı uyannca ılan olunur Basın 9914 PANO DENİZ KAVUKÇUOGLU Lojistik Destek Ertuğrul Özkök'un yıcdanlanmıza bır yumruk gıbı ınen o yazısından sonra ıçımızden bınlennın çıkıp Is- kenderun açıklannda bekleyen Amenkan gemılennın "daracık" kamaralannda gıklannı çıkarmadan "gorev emn" bekleyen delıkanlılar ıçın "bırşeyler" yapmak ıs- teyeceklen beklenmelıydı Amenka Bırlesık Deviet- len'nın dort bır yanından toplanarak gemılere doldu- rulup kıyılanmıza gondenlmış o Alabamalı, Texaslı, Carolınalı sılahlı gençler buyuk ınsanlık ıdeallen uğru- naoradaydılar Ortadoğu'ya, Irak'aozguriuk, demok- rası, banş ve refah armağan etmek ıçın o gemılerdey- dıler Balık ıstıfi gıbı ust uste, tıkış tıkış bekleş/yorfardı Bu delıkanlılan duşundukçe ozguriuk, demokrası, banş ve refah ısteyen ıvı yureklı ınsanlann ıçlen bur- kuluyordu Işte Ertuğrul özkok de ıçı burkulan o lyı ın- sanlardan bınydı ve o yazıyı yazarak kendısı kadar lyı yureklı olmayan bızım gıbı ınsanlann vıcdanlanna şıd- detlı bır yumruk ındırmıştı Tezkereyse tezkere, bınn- cısı olmazsa ıkıncısı, ne yapılacaksa yapılmalı, o as- lan gıbı delıkanlılan karaya çıkartacak bır yol bulun- malıydı • • • Amenkalılar bızım çok eskı dostlanmız olduklann- dan delıkanlılannın da karaya çıkar çıkmaz ılk ışlennın ne olduğunu, ne yapmak ısteyeceklennı çok lyı bılı- yorduk Once şoyle bır "boşalıp" rahatlamadan ken- dılenne gelemedıklennden, bu sefer de her zaman yaptıklannı yapacaklardı Bılıyorduk, karaya çıktıkla- nnda onlann ılk sorduklan yer "kerhane" olur, kafile- ler halınde kerhaneye gıderlerdı Onlar gelınce kerha- necıler bayram ederler, kerhaneler de bayram yenne donerdı Basın arşıvtenmız Mıssoun zırhlısının 1946 Is- tanbul zıyaretınden bu yana Amenkan delıkanlılannın kerhane seruvenlenyle doluydu O yıl Istanbul'un Aba- noz Sokağı kamu yonetımı tarafından baştan sona el- den geçınlmış, sokak arapsabunuyla fırçalanıp yıkan- mış, evlenn duvarlan badanalanmış, boyanmış, kadın- lann Zuhrevı Hastalıklar Hastanesı'nde son muayene- len yapılmışt Abanoz Sokağı ve çevresınde "Conı, conı Fayfmanıtufakfak,fayfmanıtufakfak "çağ- nlan, "ahhh ohhh" mıltılenne kanşmış ve bu "olay" gunlerce surmuştu Conıler ıvıce boşalıp rahatladık- tan sonra bıze demokrası ve ozgurluk getırmışlerdı "Küçük Amenka" oluşumuzun ılk tohumlannın 1946 yılında Abanoz Sokağı'nda atldığını soyledığımızde yanlış bır şey yapmış olmuyorduk kısacası • • • Cumayı cumartesıye bağlayan gece Kanal 7'dekı "Iskele Sancak" programının sonunda Sayın Kezban Hatemi'nın karşısında oturan savaş çığırtkanlanna yonelık ofke dolu konuşmasını ızlerken demokrası, ozgurluk, banş ve refah bağlamında o eskı "tohum- meyve" ılışkısı canlanmıştı belleğımde Karaya çıka- cak Amenkan delıkanlılan ıçın Mardın'de açılması du- şunulen "postmodem kerhane" Sayın Hatemı'yı mut- hış ofkelendımnış, hele muhafazakâr, fakat talıhsız bır polrtıkacı olarak tanıdığımız Hasan Celal Gûzel'ın, "Ne var yan/' Türkler de gıtmıyoriar mı, kerhane- ye 7 " yollu bu projeyı destekler "mahıyettekı" sozle- n onu çılgına çevırmıştı "Burada ılan edıyorum Bu kerhane açılmayacak Açtırmayacağız "dıyebağır- mıştı ınsan haklan savunucusu değerlı avukat Sanınm Amenka ıle aramızdayıllardırsuregelen bo- şalma-rahatlarna-tohumlama-demokrası-ozgurluk- refah ılışkısını pek lyı değerlendıremıyordu Sayın Ha- temı Oysa Amenka Bırieşık Devletlen'nın bugune ka- dar dunya uzennde kurmuş olduğu demokrasılenn geçmışıne bır baksa, r/ıce ıncelese bu ılışkıyı kolayca gorebılecektı Amenkalılar "dışdemokrasılen" her za- man "tohumlama" yoluyla kuruyortardı ve bunun tek bır "ıstısnası" yoktu yeryuzunde Şımdı sıraGuneydoğumuzagelmıştı EğerDıyarba- kırtı ışadamı Alı Rumuz, "20 odalık kerhane proyes/"nı yaşamageçırebılırse, Mardın'dekı bu "boşalma vera- hatlama" tesısıyle bırlıkte bolgede yıllardır ozlemı çe- kılen "demokrası, özgürlük, banş ve refah'm ılk to- humlan atılacak, atlan bu tohumlar meyvelennı sınır otemızde, Irak'ta da verecektı Amenkalılara "lojıstık destek" denınce ılk aklımıza gelenın kemanecılık ol- ması bır rastlantı değıldı yanı e-posta:dkavukcuoglu(Q superonline.com Faks: 0212-2346873 B U L M A C A SEDAT YAŞAYAN SOLDANSAĞA: 1/ "Maltaeri- ği" de derulen meyve 2/ En buyuk Gu- ney Kore'nın başkentı 3/ Buyuk delık- lı kalbur Duz ve gemş arazı 4/Mak- sat "Beyaz bır — doğu- yor fistıklann arka- smdan / Kalbının vuruşundan anlıyo- rum / tstanbul'u dın- hyorum" (Orhan Veh) 5/Kumaşke- nanna makıneyle yapılan sık surfıle dıkışı çalgı 6/ Telh bır îbadet etme 11 İnsan sesıyle ez- 9 gıh sesler çıkarma ve m U zık yapıtlannı seslendır- me sanatı Bır bestede kullamlabılecek aynı tur- den sesler kumesı 8/ Halk dılmde negatıf fotoğ- rafa venlen ad " — benım ılen gıtmek dılersen / Eğlen guzel yaz ohun da gıdelım" (Karacaoğ- lan) 9/ Bır kemenn / a ^ tonozun tepe noktası- na yerleştınlen taş YUKARIDAN AŞACIYA: 1/ Matem Bır ılınu2 2/ Sıkıntı verme, uzme tf Demzayısı''dadenılenfokturu 3/Polonya'dabır ırmak " — seslen Sonuyor perde perde / Atlılar kayboluyor guneşın battığı yerde" (Nâzım Hık- met) 4/ Yoksullara 'iyecek dağıtan hayır kuru- mu Çembenn çeviesıru n çapına oramnı goste- ren sayı 5/ Bır yapu]n damında, çevresı ve usru açık yer 6/ Bır gore\,n yurutulebılmesı ıçm mer- kez olarak seçılen ytr F ı m ı ç e kımmde kullanı- lan ve uzennde bv^^ bılg,ler bulunan tahta 7/Yapısına gırdığı ssZCU ğe "yenı" anlamı katan yabancı onek Padıah y a da vezır kavuklannda bulunan tuy ya da pl s k u ı bıçımındekı sorguç 8/ Toprak damlan s ı k ı t l r m a k t a kullamlan, sılmdır bıçımlı ağır taş Koj^uş hayvan olusu 9/ Bıny- le eğlenme ve onu k l ç u r n s e m e Katışıksız, saf
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog