Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makale



Katalog


«
»

16 MART 2003 PAZAR CUMHURİYET SAYFA KULTUR kultur(5 cumhuriyet.com.tr 15 KULE CANBAZI SUNAY AKIN Aferim sana 'Alican'!f ^ i ocuklann uykuya daldığı saatler- M de, oyuncaklann da gözleri ka- - B panmak üzeredir. Onlar da yorul- - ^ S - ^ muştur, bütün gün oynanmaktan... - - ^ Ama, saatler gece yansını göste- • rirken, sokaga çıkıp çahşmak zorunda olan - oyuncaklar vardır. Barların, eğlence mer- kezlennın neon ışıklan altında görürüz on- lan. Kadınlan tavlamaya çahşan erkeklerin oltalannda yem olarak kullanıhrlar. Büyük- lerin dünyasmda ağır işçilik yapan tavşan, ayı, bebek gibi oyuncaklan görünce merak ederim; acaba hangisi ertesi gün, annesi bır gecelik aşk yaşayan çocuğu sevindirecek, üstündeki içki kokusuna rağmen!? Sevmem gece oyuncaklannı, onlar için üzülür, hepsini toplayıp, çocuklara dağıtma . düşleri kuranm. Daha doğrusu, oyuncakla- n, geceleri kadınlan ağlanna düşürmek is- teyen erkeklerin ellerinde görmeyi sevmem. Kadınlara yönehktir bu tür oyuncaklar. Siz hiç, bir bar önünde oyuncak tabanca, tüfek satıldığını ve bunlan erkek arkadaşına arma- ğan olarak alan bır kadın gördünüz mü? 'Püşler Ertelenmeslnî..' Gecenin soğuğunda köşebaşlannda gör- , düğümüz ya da masalar arasında gezinerek oyuncak satmaya çalışanlar, barlara sevgili- leriyle gitme olanağına sahıp değildirler. Bir müşterinin bıraktığı yüklü bahşışi sabaha kadar oyuncak satarak toplama çabasında- dırlar. Ekmek parasını, gece oyuncaklann- dan karşılamaya çahşanlardan biri de Hüse- yin Fidan'dır... Napolyon'u îstanbul'un bir gece kulübün- de görürseniz, bilin ki o Hüseyin Fidan'dır. Oyuncaklan Sezar ya da Ramses kıyafe- tiyle sattığı da görülmüştür. Tarihi kostüm- ler içindeki yüzünü, îstanbul'un gece haya- tınm ışıklannın aydınlattığı Fidan, Anado- lu'daki çocuklan düşünecek kadar duyarh bir insandır. Onun, Doğu'daki yoksul çocuk- lara oyuncak götürme düşüncesini Tayfun Talipoğlu "Bamteli" adlı programında du- " yurur önce... Sonra, Nihat Sırdar, Talipoğ- lu'nu konuk ettiği radyo programında des- tek verir bu kampanyaya. Bir ad konulur, " oyuncak toplama çabasına: "Düşler Erte- lenmesin!.." Oyuncaklar için bir vagonun eklendiği Doğu Ekspresi 32 saat sonra Kars'a vanr. „ Yüzlerce çocuğun ellerine bir oyuncağı ilk l kez aldıklannda yüz ifadelerine tanık olmak T isteyen Nihat Sırdar da, bu zorlu yolculuk- l ta yer alanlar arasmdadır. Her yıl, en başa- nlı radyo program yapımcısı seçilen genç adam, başını trenin penceresine dayayıp, oyuncaksız geçen çocukluğunu düşünür. Trenın en son vagonundaki oyuncaklann pek çoğunu rüyasında bile göremezken, on- lan Kars'taki çocuklara dağıtacak olmanın mutluluğuyla gülümser Nihat Sırdar'ın gü- zelyûzü. Kars'ta belediyenin verdiği kamyonlara yüklenir oyuncaklar... Eksi 15 derecede köy- lere doğru yola koyulur çöp kamyonlan. Evet, oyuncaklann trenle başlayan yolcu- luklan Kars Belediyesi'nin çöp kamyonla- nyla mutlu sona doğru yaklaşmaktadır! Kamyonlardan birinde, Hüseyin Fidan da vardır. Fidan, oyuncaklar çocuklara dağıtı- hrken, Istanbul'da olduğu gibi tarihi kos- tümlenni giyer. Tek fark, yüzündeki zafer kazanmış komutan edasıdır! Gel de, Cemal Süreya'nın "Kars" adlı şi- ırini bir daha anma: Öyle güzel ki ölürüm artık Beyaz uykusuz uzakta Kars çocukların da Kars 'ı Ölüleriyağan karda Donmuş gözlerinin arası Karslı çocukların şaşlcınlıflı... Kars köylerinde çocuklar kapışırlar oyun- caklan, Napolyon'un, Sezar'ın, Ramses'in elınden... Povver Rangers, Ninja Turtels gi- bi sınema ve çizgi roman kahramanı oyun- caklan ilk kez gören çocuklar ürkerler!.. O güne kadar hiç görmedikleri oyuncaklara dokunmaktadırlar. Bir uzayhyla karşılaşsa- lar, yine bu denli şaşınrlardı!.. Çocuklar için yapılan küçük orglar da var- dır oyuncaklar arasında... Ve mikroskop set- leri!.. Tuvaletın olmadığı köy okullanna ar- mağan edilir bu setler! Bu arada, Nihat Sır- dar, kamyonlann bırinin köşesüıde unutulan oyuncak ayıyı son anda fark eder ve onu "Bamteli" programında çahşan Mehveş Erdem'e verir. 1999 yılında, bir kez daha Doğu yolların- da görürüz Nihat Sırdar'ı. Bu kez, program yaptığı Best FM'den çağnsına kulak veren dinleyicilerden topladığı iki vagon dolusu oyuncak taşımaktadır. Diyarbakır'da, çocuk- lann sevgisi ve Vali Yardımcısı Ahmet Çı- nar'ın ılgısi karşılar onu. Çınar, tiyatro oyunlan da yazan, sanatsever, aydın bir in- sandır. Türkıye onu, Afyon'un Sultandağ il- çesinde kaymakamlık yaptığı dönemde, sah- nelediğı oyunda, imama alkolik rolü oynat- masıyla tanıyacaktır! Artık trenlere ta; atmıyorlar Diyarbakır trenının vagonlannda "Pence- re kenarında durmayın, çocuklar ta; atar" yazmaktadır. Yol boyunca çocuklar koşuşur trenın yanında... Ama hiçbirinin elinde taş yoktur. Nasıl olsun kı?.. Sırdar, bir firmanın verdiği yüzlerce futbol topunu da- ğıtmaktadır, trenin penceresinden... O gün- den sonra da çocuklar taşlan trenlere atmak için değil, maçlarda kale yapmak için alır- lar ellerine. Oyuncaklar arasından çıkan dansöz kıya- fetine şaşınr Nihat Sırdar en çok!.. Bir de, dalgıç paletine! Doğu'daki çocuklara dağıtılan her bir oyuncağın öyküsünü düşünsenize... Çocu- ğun oyuncağıyla yaşadıklan, oyuncağın ta- nık olduğu olaylar birer film konusu değil midir? Her oyuncağın sonunun mutlu bitti- ğini düşünemeyiz. Ama, Mehveş'e arma- ğan edilen oyuncak ayının öyküsünde güzel bir son yaşanıhr. O oyuncak, genç kızın kur- duğu yuvanın bir köşesinde gülümsemekte- dir. "Alican" adlı oyuncak ayının bulundu- ğu evin kapı zilinde ise "Mehveş - Nihat Sırdar" yazmaktadır. "En güzeli de" diyor Sırdar, "dinleyici- lerimden, Doğu'daki çocuklara dağıtmak üzere topladığım oyuncaklar arasından tabanca, tüfek gibi silahların çıkmamış olmasıdır!" UAR23MARTTA SONA ERECEK [Bakırköy Kitap Günleri başladı Kültür Servisi - Bakırköy Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen ve dün başlayan 'Bakırköy I. Kitap Günleri' 23 Mart'a dek sürecek. Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılan Kitap Günleri'nin onur yazan ise Sümerolog Muazzez tlmiye Çığ. Yazarlar Sendikası, BASAD, Fen Bilimleri Merkezı, ' Ercan Akgün Yaym Market, Arkadaş Kitabevi, Martı Kitabevi, Extra FM, Genç Radio ve Radio Çool tarafından desteklenen etkınlikte dün Cengiz Bektaş, Serhat Kesel, Osman Bozkurt, Mine Ergen ve Veysel Ergen kitaplannı imzaladılar. Bugün de saat 15.00- 18.00 arasında Adnan Özyalçıner, Sennur Sezer, Bedrettin Aykın, Zenra tpşiroğlu, Hasibe Kalkan Kocabay kitaplannı imzalayacaklar. Sonraki günlerin kitap imza programı şöyle: Yann aynı saatlerde Hasan Hüseyin Yalvaç, Hakan Dilek, Haşmet Babaoğlu ve Haşim Şahin; salı günü Mehmet Başaran, Zeynep Aliye, Ergin Gülen, Uğur Hacıhanefioğlu, Metin Tükenmez; çarşamba Yılmaz Elmas, Tuncer Cücenoğlu, Öner Yağcı, Sunay Akın ve Mustafa Aslan; perşembe Ergin Gülen, Yılmaz Yeşildağ, Haşim Şahin, Mehmet Dağ, Ali Karagöz, Gülsüm Cengiz; cuma Sönmez Targan, Öner Yağcı, Fazilet Çulha, Hakan Dilek, Ydmaz Uçar ve Aydın Hatipoğlu; cumartesi Turhan Feyizoğlu, Halil tbrahim Özcan, Metin Tükenmez, Yılmaz Uçar, Bahaettin Kabahasanoğlu; pazar Aydın Çubukçu, Nihat Ateş, Mustafa Köz, Sadık Albayrak ve Yümaz Yeşildağ. Kitap Günleri her gün 09.00 - 18.00 saatleri arasında zıyaret edilebilir. (0 212 583 09 97 - 542 02 83/1261) FuannonuryazanSümerolog Muazzez tlmiye Çığ. AllyMcBealşarkılan dillerde • Ciddi satış rakamlanna ulaşan ilk iki Ally McBeal albümünden sonra, ücüncü albüm 'Heart&Soul New Songs' da piyasada. Albümün sürpriziyse Ally McBeal karakterinin favori şarkıcısı Al Green ile Vonda Shepard'ın düeti. Kültür Servisi - Son yıl- lann büyük televizyon çıl- gınlığı Ally McBeal dizisi- nin müzikleri de çok rağbet görüyor. Dizinin yeni bölümlen ya- yımlandıkça, yeni şarkılar ortaya çıkıyor ve şarkılar al- büm haline getiriliyor. Ciddi satış rakamlanna ulaşan ilk iki Ally McBeal albümün- den sonra, üçüncü albüm de piyasada. Tamamı dizıde y- er alan şarkılardan oluşan al- bümde dizininkadrolu şarkı- cısı Vonda Shepard kendi şarkılanmn yanı sıra, Roy Orbison, John Lennon, Pa- ul McCartney ve Don McLean gibi isimlerin eser- lerini yorumluyor. New York dogumlu Vonda Shepard 6 yaşında piyano çalmaya ve hemen sonrasın- da da kendi şarkılannı yaz- maya başlayan genç biryete- nek. 20'sine gekneden Ric- kie Lee Jones ile turneye çıkmaya başladı. Küçük plak şirketlerinden 3 albüm çıkar- dı. Ancak asıl büyük şansı, Ally McBeal'in yaratıcısı olan yapımcı, yazar David E. Kelley ile tanışması oldu. Dızının tema şarkısı 'Searc- hin' My SouP ile tüm dün- yanın tanıdığı yıldızlar arası- na gırmeyı başardı. Ally McBeal karakterinin favori şarkıcısı Al Green ile Vonda Shepard'ın 'To Sir, With Love' düeti ise albü- mün sürprizi. Vonda Shepard (sağda), dizinin tema şarkısı 'Searchin' My Soul' ile dünyanın tanıdığı yıldızlar arasına girmeyi başardı. Özen Yula 'nın oyunu 'Yahndoğu da Emanet' Toga Bahar Festivali 'nde Japonya, Türk sanatçıları izleyecek Oyunun ilk gösterimi 27 Nisan'da Japonya'da. Kültür Servisi - Özen Yula'run ya- zıp yönettiğı ve Yetkin Dikinciler, Devrim Nas, Serra Yılmaz, Erdal Uğurlu ve Alper Maral'ın rol aldık- lan 'Yakındoğu'da Emanet' oyunu, Türk Dışişleri \ e Kültür bakanlıklan ile Japon hükümeti tarafından ortak- laşa düzenlenen '2003 Japonya'da Türk Yıir etkinhklen kapsamında Japonya'da sahnelenecek. Oyun 25 Nisan - 3 Mayıs tarihleri arasında ya- pılacak Toga Bahar Festivali'nde se- yırciyle buluşacak. 'Yakındoğu'da Emanet'ın kostüm ve dekorlan moda tasanmcısı Ümit Ünal'a, ışık tasanmı Yüksel Ay- maz'a, müziği Alper Maral'a ve ko- reografisi Erdal Uğurlu'ya ait. Japonya'dan ünlü tiyatro yönetme- ni Tadashi Suzuki'nin SPAC toplulu- ğunun ve Türkiye'den Istanbul Kültür ve Sanat Tiyatro Bienali'nin ortakla- şa yapımcıhğını üstlendiği oyunun dünya ük gösterimi 27 Nisan'da Ja- ponya'da yapılacak. Bu yıl boyunca Avrupa tiyatro festivallerinde sahne- lenecek olan 'Yakındoğu'daEmanet', iç savaş sırasında intihar eden bir ada- mın ağzından anlatılan, seyirciye emanet edilen bir yaşam öyküsü. ESÎNTtLER ZEYNEP ORAL Bilgi Testi—Bugün Pazar Düvünerek 'eğlenmek' ıçın var mı- sınız bir bilgi testine! Hep aşk meşk sorgulanacak değil ya, bakalım Irak ıstilası arifesinde aşağıdakı soruların kaçına doğru yanıt verebileceksiniz? Bu test California, Berkeley'den Asya uzmanı bir öğ- retim üyesinden gelıyor ve dünyaya yayılıyor. Ikın- ci tezkereden önce özellikle tüm milletvekillerine sunulur? 1. Soru: ABO dünya nüfusunun kaçını oluştu- ruyor? Yanrt: Yüzde 6. 2. ABD dünya servetinın kaçına sahıp? Y: Yuz- de50. 3. Hangi ülke en büyük petrol rezervlerine sa- hip? Y: Suudi Arabistan. 4. Ikinci en büyük petrol rezervlerine sahıp olan? Y: Irak. 5. Dünyada askeri bütçeye aynlan pay ne ka- dardır? Y: 900 milyon dolar. 6. Bunun ne kadarı ABD tarafından harcanıyor? Y: yüzde 50'si. 7. ABD askeri harcamalannın kaçta kaçı, Bır- leşmiş Milletler'in Delirlediği, dünyadaki tüm in- sanların temel ihtiyaçlarını karşılayabilır? Y: Yüzde 10. 8. Irak'ta kimyasal ve bıyolojik silah ne zaman- dır var? Y: 1980'lerden beri. 9. Irak bu silahları kendi kendine mi geliştir- di? Y: Hayır, gerekli maddeler ve teknik bilgi ABD hükümeti, Ingiltere ve özel şirketlerce sağ- landı. 10. ABD hükümeti Irak'ın Iran'a karşı zehirli gaz kullanmasını kınadı mı? Y: Hayır. 11 .Saddam Hüseyin Halepçe'de zehirli gaz kul- lanarak kaç kişi öldürmüştür? Y: 5 bin. 12. Kaç Batı ülkesi bu olayı kınadı? Y: 0 13. 11 Eylül ile Irak arasında kanrtlanmış bir ilişki var mıdır? Y: Hayır. 14. 1991 Körfez Savaşı'nda kaç sivilin öldüğü tahmin edıliyor? Y: 35 bın. 15. Bu savaşta Irak ordusu Batı güçlerine ne kayıp verdirmiştir? Y: 0. 16. Bu savaşta, ABD geri çekılen Irak askerleri- nın kaçını, önünde kepçe takılı tanklarla diri diri gömmüştür? Y: 6 bin. 17. Körfez Savaşı sonrasında Irak ve Ku- veyt'te kaç ton seyrertilmiş uranyum kalmıştır? Y: 40 ton. 18. BM'ye göre, Irak'ta 1991-94 yillannda kan- ser artış oranı nedir? Y: Yüzde 700. 19. Irak'ın, silahlarını caydıncılık ya da savun- ma amacı dışında kullanacağına dair bir kanıt var mı? Y: Hayır. 20. Irak bugün, dünya barışına 10 yıl öncesinden daha büyük tehdit oluşturuyor mu? Y: Hayır. 21. Pentagon Irak'a saldında kaç sivilin öle- ceğini öngörüyor? Y: 10 bin. 22. Bu sayının kaçının çocuk olacağı tahmin edi- liyor? Y: Yüzde ellinin üstü. 23. ABD kaç yıldır Irak'a hava satdınlan dü- zenliyor? Y: On bir yıldır. 24. ABD ve Ingiltere, 1998 Aralık -1999 Eylül ara- sında Irak'la savaşta mıydı? Y: Hayır 25. Bu tarihte Irak'a kaç ton bomba attılar? Y: 8 bin ton. 26. Irak'ta çocuk ölümleri oranı 1989'da ne ka- dardı? Y: Binde 38. 27. Ya 1999'da? Y: Binde 131 (Yüzde 345'lik bir artış). 28. BM yaptırımları ve ambargosu sonucu 1999'a dek kaç Iraklı öldü? Y: 1.5 milyon. 29. BM yaptınmlan nedeniyle 1997'den beri tahmini kaç çocuk öldü? Y: 750 bin. 30. Saddam, denetçilerı Irak'tan yolladı mı? Y: Hayır. 31.1998 Kasım ve Aralık'ta Irak'ta kaç dene- tim oldu? Y: 300. 32. Bunların kaçında sorun çıktı? Y: 5'inde. 33. Aralık 1998'de, Irak'ın modern tarihte hiç görülmemiş şekilde silahsızlandığını kim söyle- di? Y: BM Silah Denetçileri Başkanı Scott River. 34. Israıl, 1992'den beri kaç BM kararını ıhlal et- ti? Y: 65'ten fazla. 35. ABD. Israil'e yılda ne kadar yardım yapı- yor? Y: 5 milyar dolar. 36. Nükleer sılahlara sahıp kaç ülke var? Y: 8. 37. Irak'ın elinde kaç nükleer silah başlığı bu- lunuyor? Y: 0. 38. ABD'nin elinde kaç adet nükleer silah başlı- ğı var? Y: 10 binden fazla. 49. Nükleer silahlan kullanacak tek ülke han- gisidir? Y: ABD. 40. Israil'in elinde kaç nükleer savaş başlığı var? Y: 400'den fazla. 41. Israil bugüne dek hiç BM silah denetimi- ne izin verdi mi? Y: Hayır. 42. Filıstın topraklarının yüzde kaçı Israilli yerle- şimciler tarafından işgal edilmiş durumda? Y: Yüz- de 42. 43. Küresel banşa en büyük tehdidi oluşturan ülke sizce hangisidir? Irak mı? ABD mi? (Bu so- ruya testte yanrt verilmemiş? Yani o kadar aşi- kârki!) 44. "Yaşamımız, önem verdiğimiz o/ay/ara karşt sessiz kaldığımız gün son bulmaya başlar?" sözü- nü kim söylemiş? Y: Martin Luther King, Jr. Hepinize iyi pazarlar... e-posta: zeynep@ zeyneporal.com Faks:0 212 25716 50 BUGUN • OPERET SAHNESİ'nde 11.00'de Ankara Devlet Opera ve Balesi'nın 'Peter ve Kurt Operada' çocuk oyunu. (0 312 468 54 54) • CRR'de 12.00'de 'tstanbul- Tahran Minyatür Buluşması' kapsamında Dr. Füiz Çağman, Dr. Muhammet Bagir Ağamiri, Prof. Dr. Zeren Tanındı, Dr. Mecid Mehrigan, Doç. Dr. Banu Mahir, Yusuf Hüseyni'nin katılacağı sempozyum ve 19.30'da Berlin Filarmoni Yaylı Çalgılar Altıhsı'nın konsen. (0 212 232 98 30) • BOSTANCI GÖSTERİ MERKEZİ'nde 19.00'da Duman'ın konseri. (Biletix:0 216 454 15 55) • BİLGİ ÜNtVERSİTESİ DOLAPDERE KAMPUSU'nda 'II. Uluslararası Fotoğraf- Sinenıa Buluşması' kapsamında saat 16.30'da Erdal Buldum & A.Özdil Savaşçı'nın 'Ara', 17.30'da Akram Safadi'nin 'Dar Patika Üzerine Şarkı: Kudüs'ten Öyküler' adlı fihn gösterimleri (o 212 293 50 10)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog