Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 16MART2003PAZAR 12 PAZAR KONUGU Türkmen CephesiBaşkanı Sanan AhmetAğa 'ya göre Irak f ın geleceğinde kendilerine söz hakJa verilmek istenmiyor S Ö Y L E Ş İ : LEYLA TAVŞANOCLU leyla.tavsanoglu@ cumhuriyetcom.tr ABD 'nin Irak'a askeri müdahaleye başlamasının eli kulağında görünüyor. Bir yanda Türkiye bu savaşa girsin mi girmesin mi? Büyük Batılı devletler tam anlamıyla ip üzerinde cambazı oynuyorlar. Kuzey Irak 'ta ise başka iki cambaz, Kürt liderler Barzani 'yle Talabani, her olasıhkta parsayı toplamak için pusuya yatmış bekliyorlar. Bu arada güme giden, Kuzey Irak 'ta daracık bir koridora sıkışmış durumda yaşatılan 3 milyon kişilik Türkmenler oluyor. Ne olursa olsun, olası bir savaştan en büyük zararı onların göreceği anlaşıhyor. ABD ise bunca can ve mal kaybı tehlikesi, çekilecek acılarla ilgili bile değil. Kendini dünyanın bir numarah insan hakları şampiyonu ilan eden ABD, şimdi gelmiş geçmiş en büyük insanlık vahşetinin faili olmaya hazırlanıyor. Ben de bu vahşetin bir numarah kurban adayîanndan, Irak Türkmenlerinin lideri, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Sanan Ahmei Ağa 'yla ayrıntıh bir konuşma yaptım; onun endişelerini, dertlerini dinledim ve sizlere aktarmak istedim. Türkiye aktif tavır almalı- Başkan, sizce gerçekten Kuzey Irak 'ta ABD bir Kürt devleti kurduracak mı? - Kuzey Irak'ın durumu özeldir. Kuzey Irak'ta yaşayan gruplann hepsi birbirine düşmüş durumdalar. Zaten bölgenin duru- mu da böyle. Bu durum 1991 Körfez Savaşı'ndan be- ri sürüyor. Bütün dünyanın gözü orada. Her- kes oradan bir pay almak istıyor. 0 neden- le de hedef nedır, neresıdir? Kımsenin nı- yeti tam olarak bellı değil. Ama burada bü- tün devletlerin çıkan var. Bu devletlerin çı- karlan böyleyken orada yaşayan Irak vatan- daşlannın çıkarlan nedır? Bizler Irak Türk- men Cephesi olarak Irak'ın toprak bütün- lüğünü savunmaktayız. Amacımız demokratik bir parlamentoda eşit haklar sahibi olmaktır, Irak topraklan- nı bölmek değil. Bu bızım ıçin esas konudur. Hedeflenmı- zi de bu temel üzerine kurup bunun ıçın ça- lışıyoruz. Muhtemel operasyon tarihi yaklaştıkça Irak'ın geleceğıyle ilgili endişelerimiz art- maktadır. Irak'ın geleceğini grup çıkarlan doğrul- tusunda yönlendirmek için, bazı muhalefet gruplan şimdiden birtakım pazarlıklara gi- rişmışlerdir ve dığerlennı dışlamaya çalış- maktadırlar. Bizim endişemiz birtakım manipülasyon- lar ve emrivakılerle Türkmenlenn dışlan- malan ve gelecekte Irak'ta söz sahibi olma- malandır. Bazı Kürt gruplannın son günlerde Türk ordusunun müdahalesine karşı gelmeleri, bölgede yaşayan Türkmenlere baskılannı art- tırmalan ve Kerkük ıle ilgili senaryolannı yeniden gündeme getirmeleri, endişelerimi- zin boşuna olmadığmı göstermektedir. Irak Türkmen Cephesi dışlanıyor -ABD 'nin Irak 'ta Kuzey Cephesi 'ni aç- ntası Türkmenleri nasıl etkiler? - Muhtemel operasyon esnasında Irak'ın kuzeyinde mevcut geçici durumlar nedenıy- le bir kaos yaşanabilir. Operasyona katılan yerel güçler çıkarla- n doğrultusunda Irak'ı şekillendirmek ıçın Kerkük'ü kontrol etmeye yelteneceklerdir. Kerkük'te Türkmenler ciddı bir tehlike al- tında kalabilirler ve kıyımdan geçirilebilır- ler. Bunun için de Türkiye ve ABD'den gü- vence istedik. ABD'nin verdığı güvenceyı şimdi nasıl gerçekleştireceğini merakla bek- lıyoruz. Tahmınlere göre operasyon sırasında bir milyonu aşkın insan göç etmek zorunda ka- lacak ve bunlann büyük kısmı Türkmenler- den oluşacaktır. Bu cıddi bir durumdur. Türkıye'nın mü- dahalesı şarttır. Aksı halde operasyondan sonra Türkmenlerin geri dönüşleri engelle- nebilir. KDP, Türkmenleri parçalamak ve siyasi temsil haklannı elden almak için çabalı- yor. Dolayısıyla her mahfilden Irak Türk- men Cephesi'ni dışlamaya gayret ediyor. Türk kamuoyunun bu noktaya çok dikkat etmesini istiyoruz. Biz yaşadığunız tehlikeleri ve duyduğu- muz endişelen BM Genel Sekreteri Kofi An- nan dahil, tüm dünyaya duyurduk. Irak'ta yaşayan 3 milyon insanın haklan ve gele- ceği göz ardı edilmemelıdır. - ABD yönetimi, yaygın haberlerin ak- sine hep ısrarla Kuzey Irak'ta bir Kürt devleti istemediğini, Kürtleri silahlandır- madığını, böyle bir Kürt devletinin Tür- kiye yi rahatstz edeceğini çok iyi bildiği- ni sürekli beyan ediyor. Sizce ABD bu be- yanlarında samimi mi? - Irak Türkmen Cephesi, Iraklı Türkmen- lerin tek yasal temsılcisi olarak olaylan ol- duğu gibi görüp onun üzerine karar veririz. BM, ABD, Irak'ın toprak bütünlüğünü savunacaklannı ılan etmişlerdır. Biz buna bakanz. Ama onun ardında başka bir şey var mı? Bütünüyle araştınlması lazımdır. Ga- zeteciler bunu konuşuyorlar. - Iraklı Türkmenlerin bugünkü durum- larından biraz söz eder misiniz? - Bizim yaklaşık 3 milyon nüfiısumuz var. Bunun dışında önemli olan Türkmenlerin asıl Irak vatandaşlan oluşlandır. Türkmen- lerin kökleri Sümerlere dayanır. Bu konu- da çok somut kaynaklar var. Osmanlı Imparatorluğu'nun çöküşünden sonra Türkmen Kralhğı kurulmuştu. Ingi- lizler pek çok ittıfakla bölge sıyasetıni kul- landılar. Amaçlan da Türkmen nüfusunu en aza in- dirmek, kimliğini yok etmek, baskı altında tutmaktı. Türkmenlere hiçbir şekilde siya- si partiler içinde, üst düzey siyasi görevler- de ya da bürokraside yer verilmemesı ıçın özen gösterdıler. Iraklı Türkmenler olarak çok savaş ver- dik, sonunda da dar bir koridora sıkıştık kaldık. Kanun ve hukuk devleti İstiyoruz - Çok acılar çektiniz, çok savaş verdiniz. Hâlâ da savaşım vermeye devam ediyor- sunuz... - Bizler uygar bir milletiz. Medeni bir yolla, diyalogla haklanmızı savunmak is- teriz. Kendı mılletimızle hiç savaşa gırme- dik. Hep banştan başladık. Ama bizleri sonuna kadar yok etmek is- temelerine karşı da bu kendimizi hiçbir şe- kilde savunmadığımız ya da savunmaya- cağımız anlamına gelmez. Yme de şimdıye kadar yönetime karşı ya da Irak milletlerine karşı da silaha sarılma- dık. Devlet çerçevesinde bütün yasalara say- SANAN AHMET AĞA 1947, Kuzey Irak-Erbil doğumlu. Yükseköğrenimini Bağdat Üniversitesi Hukuk FakültesVnde tamamladı. Uzun yıllar avukathk yaptı. 1970'lerde Erbil Türkmen Kardeşlik Ocağı Başkanhğı 'nı yürüttü. Avukatlığmın yanı sıra sair veyazar olarak da tanınıyor. Kitaplan yayımlandı. 2001 de Irak Türkmen Cephesi Başkanhğı 'na seçildi. gı duyduk. Biz kanun, hukuk devleti iste- riz. Bunu ısteyen de önce bunun kurallan- na gereğince uyar. - Saddam rejimi altında nasıl baskılar yaşadınız? Ya dayaşadınız mı? - Baskı. krallar dönemınden beri süreklı- dir. Şimdi de var. Ama burada iki şıktan bi- risini tercih etmek var. Ya silaha sanlıp da- ğa çıkacaksın ya da o baskıya dayanırken onun alternatıfini bulup mücadeleni vere- ceksin. Bunu biz değerlendirdiğimiz zaman, ken- di uygarlığımıza uygun bir mücadele ver- memiz gerektiğinı görüyoruz. 193O'da Irak'ta, Kerkük dışında bütün Türkmen böl- gelerinde Türkçe okuyup yazmak yasaklan- mıştı. 1936'da Kerkük'te de yasaklandı. - Peki, Türkçe öğrenimini nasıl sürdür- düniiz? - Gizlice evlerde, kahvehanelerimızde okuyup yazmaya devam ettik. - Şu anda Irak 'ta aztnlık statünüz ne- dir? - 24 Ocak 1970'te çıkan bir yasayla Irak devleti Türkmenlere kültürel haklannı ta- nıdı. Ondan önce, kralhk döneminde de Türkmenler için sosyal, kültürel haklan ön- gören yasalar çıkmıştı. Kralhk Anayasa- sı'nda da bu vardı. Zaten Irak mılletı, Arap'tan, Kürt'ten, Türk'ten oluşuyor. Ama son dönemde ana- yasadan ismimizi sildıler. Blzden korkuyorlar - Yani Arap milliyetçiliği Irak'ta iyice güçlendi mi? - Evet. Arap milliyetçileri Irak'ı sadece Arap mılletinden oluşan bir devlet olarak göstermek istıyorlar. Kürt milliyetçileri böl- geyi tümüyle Kürt olarak göstermeyi amaç- hyorlar. Biz Türkmenler ise uygar bir millet oldu- ğumuz için artık bu milliyetçilik dönemi- nin kapandığının, artık dönemin insan hak- lannı savunma dönemi olduğunun bilinci içindeyiz. Biz onlardan kültür, fikir, düşünce, yeni dünya sistemıne uyma bakımından çok da- ha öndeyiz. O nedenle de bizden korkuyor- lar. - Peki, siz medeniyetlerin çatışması te- orisine inanıyor musunuz? - Medeniyet insanlık için kullanılırsa ça- tışmaz. Ama medeniyeti her süper güç kendı çı- kan için kullanırsa zaten çatışma olur. Me- denıyetler, ınsanlann bırbirlenyle anlaşma sağlaması için kurulmuştur. - Yani bugün bu çatışma yaşanıyor mu sizce? - Öyle gibi görünüyor. Ama esas mede- nıyetler değil. HASAN HÜSEYİN 76 YAŞINDA CÜ Y AD GELENEKSELANMA ETKİNÜĞİNDE BULUŞUYORUZ PROGRAM: AÇIUŞ KONUŞMALARI PROF. DR. NURETTİN SÖZEN (Sıvas Milletvekıli) FATİH KORKMAZ (GUYAD Yön. Kur. Bşk.) DİA, BARKOVİZYON GÖSTERİMİ (Yaşam Öyküsü) TİYATRO MANGA TARAFINDAN HAZIRLANAN OYUN ŞİİRİ VE YAŞAMI ÜZERİNE SOYLEŞI AZİME KORKMAZGİL (Emekli Öğr. Yazar • Ozamn Eşi) AYDIN HATİPOĞLU (Yazariar Sendıkası 2. Başkanı) GÜLSUM CENGIZ (Yazartar Sendıkası Gen. Sek.) ŞİİR DİNLETİSI ZEYNEPALİYE KONSER KIZIURMAK PROGRAM SUNUM MELTEMKAYA CÜRÜN YARDIMLASMA DERNEĞİ YER MECİDİYEKÖY KULUR MERKEZİ TARIH-SAAT 16 MART PAZAR GUNU 14.00 -18 00 İRTtBAT TEL 0 212 • 274 39 35 - 0532 551 06 63 CİRİŞ ÜCRETSİZ SEVDIRGIİCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN MENKULÜN AÇIK AKTTIRMA İLANI Dosya No- 2003 4 Tal Bir borçtan dolavı rehmli bulunan ve aşağıda cınsı. mıktan \e kı\"metı yazılı araç satışa çı- kanlmıştır Bınnci arttırma 10 04 2003 Perşembe günu saat 14 OO'ten 14 10'a kadar ^enı Sanavı Sıtesı. Sımvontepe yanı- Sındırgı adresınde vapıîacak \e o gunu ki.vmetlenmn \uzde ^5'ıne ısteklı bulunmadığı takdırde 11 04 2003 Cuma gunu aym >er ve aynı saatte ıkıncı arttırma )apılarak satılacağı. şu kadar kı. arttırma bedelının mahn tahmın edılen kıvmetın yüzde 40'ını bulması- nın ve satış ıste\enın alacağına ruçhanı olan alacaklann toplamından fazla olmasının ve bun- dan başka parava çev ırme ve paviann pavlaştırma masraflannı geçmesının şart olduğu. arttır- maya ıştırak edeceklenn tahmın edılen kıymetın yuzde 20'sı nıspetınde pev akçesı \e\a bu mıktar kadar rrullı bir bankanın temınat mektubunu vermelen lazımdır Satış peşın para ıledır Alıcı ıstedığınde 7 gunu geçmemek iızere mehı) venlebılır Mahcuzun satış bedelı uzennden KD\'. resmı ıhale damga pulu \e mahcuzun teslım mas- raflan, trafik cezaları alıcıva aıt olup. tellalıve harcı ve menkulun avnından doğan bınkmış \ergıler. satış bedelınden odenır Satış şartnamesının ıcra dosvasından gorulebıleceğı, masrafı venldığı takdırde şartnamenın bir orneğınm ıstevene gondenlebıleceğı, fazla bılgı almak ıste- \enlenn yukanda vazılı dosva numara5i>la mudurluğumuze başvurmalan ılan olunur Muhammen bedeU: 20 000 000 000 -TL Adedi: I Cinsi \e özellikleri: 64 \7 746 plakalı. Isuzu marka 2001 model, çıft ılave açık sac kasa, NPR 66 tıpı. 23456 motor No'lu, NN<\N-PR66L02014785 şas,ı No'lu, bevaz renklı kamvonet 20 000 000 000-TL toplam muhammen bedelı (11 kalem mal Basın 10702 TEŞEKKÜR Acı kaybımız Yük. Munar ENGÎN OMACAN'ın anısını ve acımızı bızimle paylaşan, cenazesıne ve anma torenıne katılan, çelenk gonderen, bağışta bulunan, arayan ve ılgılenen tüm dostlanmıza ıçten teşekkürler. AİLESİ Turkıye Gazetecıler Cemıyetı'nın yayınladığı gunluk Bizim Gazete Ulke sorunlanna ılışkın raporlanyla, araştırmalanyla, koşe yazılarıyla tarafsız haberlerıyte sıvıl toplumların gazetesı Duzenlı okumak ıçın abone olun. lek: 0.212. 511 06 75 Memlekel ıneselelerı ıle ıtgılenenlenn yenı ınternet adresı inadina.com TEŞEKKÜR Sevgili eşim, annemiz RUFET (OYA) BOYACI'nın Bypass ameliyatını başarıyla gerçekleştiren ve sağlığına kavuşturan Doç. Dr. YAMAN ZORLUTUNA ve ekibine, tedavi süresince yakın ilgilerini esirgemeyen Özel Bayındır Ankara Hastanesi KVC Bölümü hemşire ve personeline teşekkür ederiz. BOYACI AİLESİ Irak'ın toprak butunlugu korunmalı - Bu küresel dünyoda sizce Türkmenlerin konumu nedir? - Biz bir milletiz, ama ne yazık ki pek çok devlet bizi paylaşmış. Darı taneleri gibi dünya yüzüne saçılmışız. Şu anda Irak'ta, Suriye'de, Türkmenistan'da, Azerbaycan'da, Iran'da vanz. Karabağ'da vardık. Zorla göçe zorlandık. Ama orada mutlaka hâlâ hakkımız vardır. Yeni dünya düzeni bütün milletlere eşit biçimde yaklaşmalıdır. Ama ne yazık ki öyle olmadı. O zaman da işte bugün olduğu gibi çatiak sesler çıkıyor. Biz Irak Türkmenleri olarak şimdiye kadar Irak'ın toprak bütünlüğünü savunduk ve savunmaktayız da. Çıkanmız zaten bundadır. Ama süper, yabancı güçlerin Irak'la ilgili başka emellen varsa ve Irak parçalanacaksa biz de Irak Türkmenleri olarak kendi çıkanmızın nerede olduğunu düşünmeye başlanz. Şunu çok açık vurgulamak ıstıyorum. Biz Türkmenler olarak Irak vatandaşlan olduğumuz için ülkemızın yasalanna her zaman saygıhyız. Ama dünya Türklüğünden de hiçbir zaman kopmayız. Işte, bızım farkımız bu. Biz hiçbir zaman, bütün dünya Türkleri toplanıp direnelim, savaşalım demeyiz. Çünkü yaşadığımız ülkelerin, uygar dünyanın yasalan vardır. Biz de bunlara uymak, saygı göstermek zorundayız. Ama bu demek değil ki başka milletler gelip bizı baskı altında tutsun, biz de buna boyun eğelım. Hayır. tç savaş tehllkesl - Başkan, gelecekten ne bekliyorsunuz? AĞA - Her insan gelecekten bugünkü koşullardan daha iyisini bekler. Biz de bunu elde etmek ıçın çalışıyoruz. Amacımız, özgür bir parlamenter sistemde bütün vatandaşlanmızın eşit haklara sahip olmalandır. Ben Irak vatandaşıyım. Irak'ın toprak bütünlüğünün bölünmesini kesinlikle istemem. Ama ülkemde kesin yasal haklanm bulunmalıdır. Anayasada eşit hakka sahip olmak hakkımdır. Irak'ın tablosuna baktığınız zaman bütün vatandaşlann eşit haklara sahip olmalan için yasal düzenleme yapılması gerektiğini görürsünüz. Tek çıkar yol budur. Bu olmazsa kesin çözüm de olmaz, iç savaş da çıkar. Onun sonu nedir? O da belli değil. ABD gibi bir süper gücün önünde durmak zordur. Yine de doğrular neyse bunlan ortaya koymak zorundayız. Doğrular budur. Böyle bir ortamda bir saldırı olursa iç savaş çıkar. Bölge birbirine girer. Bunun ı etkileri de hem bölge ülkeleri, hem de bütün dünya için çok rahatsız edici olur. - Yani sizce ABD Irak 'a böyle bir müdahale yapmamalı mı? AĞA - Böyle bir müdahale olduğu zaman Arap kendi çıkannı, Kürt kendı çıkannı, Türkmen kendi çıkannı, Azeri kendi çıkannı, Şii, Sünni kendi çıkannı düşünür. Bölge devletleri de kendi mılli çıkarlan nedeniyle, büyük devletler de Irak'ta çıkarlan olması nedeniyle ülkenin tepesine üşüşürler. Artık bu karmaşa içinde nasıl bir çözüm olabilir, vann siz hesap edin. Onun için biz bir insan olarak, bir Irak vatandaşı olarak bunu içimize sindiremeyiz. Dolayısıyla bize göre ABD bir adım atmadan önce bin kere düşünmek zorundadır. Bunu da ABD'den istemek hakkımızdır, diye düşünüyorum.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog