Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

16 MART2003PAZAR CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER dishab(« cumhuriyet.com.tr 11 EsMNATO koımıtanı silah firmasında • Dış Haberler Senisi - Eskj NATO Avnıpa Müttefık Kuvvetleri Başkomutanı Joseph W. Ralston (59), ABD'nin önde gelen silah firmalanndan Lockheed Martin'in yönetim kuruluna girdi. Firmanın internet sitesinde önceki gün yapılan duyuruda, Ralston'un nısan ayı sonuna doğru hisse sahiplerinin onaylamasının ardından göreve başlayacağı bildirildi. Ocak ayı ortalannda askeri görevinden emeklı olan Ralston, eski savunma bakanlanndan William Cohen'ın başında bulunduğu Cohen Group danışmanlık firmasında yönetim kurulu başkan yardımcüığı görevini yürütüyordu. Baradey ve BHx'e Bağdartan davet • BAĞDAT (AA) - Irak, BM Silah Denetçileri Komisyonu (UNMOVlC) Başkanı Hans Blix ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Muhammed El Baradey'i Bağdat'a davet etti. Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Blix ile Baradey'in, silahsızlanma konusunu görüşmek üzere, işbirliğinı hızlandırmak amacıyla mümkün olan en kısa zamanda Bağdat'a gelmeleri için davet edildiği belirtildi. Blix ve Baradey'in, Irak'ın davetini BM Güvenlik Konseyi'ne danışacaklan bildirildi. Almanya'dan lOOOasker • BERLtN(AA)- Alman hükümetinin, olası bir Irak banş gücüne 1000 asker vermeye hazır olduğu bildirildi. Der Spiegel dergisi, adını açıklamadığı bir kabine üyesine dayanarak verdiği haberde, federal hükümetin tüm banş ümitlerinin yitırildiği izlenimi yaratmamak için bunu resmen açıklamadığını, ancak olası bir Irak savaşından sonra ülkenın yeniden kalkındınlmasına yardımcı olmak amacıyla bir yardım programı üzerinde durulduğunu yazdı. Süveyş'i geçti • PORTSAİD(AA)- ABD'nin Basra Körfezi'ndeki askeri yığınağına katılacak 8 Amerikan savaş gemisi, Süveyş Kanah'nı geçti. Liman görevlileri, Körfez'dekı askeri yığınağa başlanmasından ben bir günde ilk kez bu kadar çok gemının kanaldan geçtiğini söylediler. Bugüne dek 5O'den fazla Amerikan ve îngiliz savaş gemisi kanaldan geçti. B-1 r ler Irak'ın güneyini vurdu • WASHINGTON (AA) - ABD. Arahk 1998'den beri ilk kez Irak'a karşı B-l ağır bombardıman uçaklarım kullandı ve Irak'ın güneyindeki uçuşa yasak bölgeye taşındığı söylenen iki radar sısteminı, bu bombardıman uçaklanyla vurdu. Bush, Blair ve Aznar Irak zirvesinde bir araya gelirken AB ülkeleri kötümser konuşuyor Savaş cephesi Azor'daDış Haberier Senisi - Birleşmiş Mil- letler (BM) Güvenlik Konseyi'nden Irak operasyonunun önünü açacak ta- san için yeterli destek bulamayan sa- vaş cephesinin liderlen bugün Porte- kiz'e bağlı Azor Adalan"nda bir ara- ya gelirken Avrupa Bırliğı (AB) ülke- leri de banşçı çözüm konusunda kö- tümser mesajlar venyor. ABD Başkanı George Bush, bugün Irak'a saldın konusunda en büyük des- teğı veren Ingiltere Başbakanı Toıry Blair ve tspanya Başbakanı Jose Ma- ria Aznar ile diplomatik ve askeri stra- tejileri ele alarak bundan sonraki adım- lan belirleyecek. Güvenlik Konseyı üyelerinin çoğun- luğu, Irak'a yanna kadar süre tanıyan 2. karar tasansına destek vermiyor. • Portekiz Başbakanı Barroso, doruktan savaş ilanı çıkmayacağını söylerken üç liderin savaş dahil bütün seçenekleri değerlendireceği belirtiliyor. ABD, zamanın tükendiği ve gerekır- se tek başına Irak'a saldıracağı mesaj- lannı veriyor. Portekiz Başbakanı Jose Manuel Du- rao Barroso, bugün Lajes üssünde ya- pılacak doruktan Irak'a savaş ilanı çık- mayacağını bıldırdi. Barroso, ''Doruk- tan savaş büdirisi çıkmayacak. Ev sa- hibiülke olarak siziteminederiırr de- di. Başbakan, "Son derece zoriu bir çaba bu. Bunahma banşçü çözüm için son diplomatik girişim..." diye konuş- tu. Beyaz Saray Sözcüsü AriFleischer da "Başkan, diplomatik yollann, so- nuna kadar zorlanması görüşünde. Başkan Bush, savaş için BM onayı ol- madığına inansa da Ispanya ve uıgü- tere'nin desteğini almak istiyor" dıye konuştu. Ingiltere Dışışlen Bakanı JackStravv. Irak'a yönelık bir savaşın büyük ola- sılık olduğunu, ancak kaçınılmaz ol- madığını söyledı. Straw, savaş olasılı- ğının yüksek olmasına rağmen Irak' m, kitle imha silahlannın yok edilmesi yönündeki BM taleplerini yerine ge- tirmek için hâlâ zamanı olduğunu be- lirtti. Atina'daki AB toplantısına katı- lan savunma bakanlan savaş konusun- da kötümser tahminler yürüttü. AB Ortak Güvenlik ve Dış Politika Yük- sek Temsilcisi Javier Solana, savaşın önlenebileceği konusunda artık iyimser olamadığını belırterek yıne de diploma- tik çabalann sürdürülmesini istedi. 'Son günleri yaşıyoruz' Belçıka Savunma Bakanı AndreFTa- haut, "savaşsız son birkaç günün yaşa- nryor olabileceğT uyansında buluna- rak " 1-2 gün içinde bile savaş çıkabiUr. AB artık savaş sonrası Irak'ta neyapa- bileceğini düşünmeye başlamata" dedi. Ingiltere Silahlı Kuvvetler Bakanı Adamlngram, "Diplomasisonaerme- di ama Irak'ın zamanı da tükeniyor" diye konuştu. FBIARAŞTIRMASIÎSTENDİ Sahte kanıtlar baş ağntacak • Demokrat Senatör Rockefeller, ABD'nin Irak'ın silahlanyla ilgili kanıt olarak sunduğu sahte belgelerle ilgili araştırma yapılmasını istedi. Dış Haberier Servi- bildirmişti. si - ABD Senatosu Is- tihbarat Komitesı üye- sı Demokrat Senatör Jay Rockefeller, Irak konusunda halkın ya- nıltıbnası olasılığı bu- lunduğunu belırterek FBI'ın, ABD'nin Sad- dam Hüseyin'e karşı kanıt olarak gösterdığı sahte belgeler üzenne bir araştırma yapılma- sını istedi. Irak'ın Nijer'den uranyum almaya çalış- tığını gösteren belge- ler tartışmalara yol açmıştı. Dışişlen Ba- kanlığı, aralık ayında, bubelgeleri, Irak'ın sı- lahlanma programı ko- nusunda yalan söyle- diği savına destek ola- rak kullanmıştı. Ancak 7 Mart'ta Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Muhammed El Baradey, BM'ye belgelerin sahte oldu- ğunu açıklamıştı. ABD yetkılilen belgelenn, admı açıklamadıklan bir ülkeden alındığını Rockefeller, FBI Başkanı RobertMuel- ler'e verdiği mektup- ta, ABD yönetiminin, "poütikaİanna destek sağlamak amacıyla bu belgelerin ürerimine katkıda bulunduğu" yönündeki şüphelenn azaltılması için bır araş- tırmanın gereküğını be- lırttı. 'İlgimiz yok' Dışışlen Bakanı Co- lin Ptovell, hükümetin sahte belge üretimine kanştığı savlannı red- dermiştı. Rockefeller, FBI 'dan, belgenin kay- nağının ve sorumlula- rın neden böyle bir iş yapmış olabileceğinin belirlenmesini, istihba- rat örgütlerinin sahte belge üreticilerini ne- den tanımadığı ve bu- nun daha büyük çaplı bır yanlış bilgilendir- me kampanyasının bir parçası olup olmadığı sorulannın yanıtlan- masını istedi. HABERiNTEKADRESi MECLİS ABDKUŞATMASINA DiRENiYOR! • KIBRISTAANNAN PLANIÇÖPE ATLDI • HABLEMTOĞLlfNUN "KÖSTEBEK"MN HEDER • RUMSFELD, ABD'NİN KUKLADEVLETi DESTEKt£DıĞıNi ıTİRAF ETTı " BUSHTJN NARLE TELEFON DJPLOMASİST • ADDGOsELSEKRETEftERTlJĞRULKAZANCl: IA.USALKAT4AL,ULUSALÇKARLARINBEKÇ6( Aydınlık HER PAZAR BAYiLERDE Günlük hüstehcen Sırlar 'TIYATRO F 0 R A Yazan Marco Antonıo De La Parra Çevtrefi Denız Yuce Yöoeten Tufan Karabulut www.tiyatrofora.com I Pazar15.00 I Cinciç'i onbinleruğurladı Sırbistan'da gecen çarşamba günü bir suikasta kurban giden Başbakan Zoran Cinciç'in cenazesi, Ortodoksla- nn kutsal Sava Katedraü'nde düzenlenen dini törenden sonra toprağa verüdi. Olağanüstü güventikönlemleri al- ünda katedrale getirikn, Sırbistan bayrağma sarüı Cin- ciç'in cenazesi, daha sonra halkın ziyaretine de açıkh. Stu- dio-B adlı televizyona demeç veren İçişleri Bakanı Du- san Mihayloviç, "Başbakan Zoran Cinciç'i vuranlann ve arkasuıdaki güçlerin befirlendiğini" söyledL Katil ve- ya karillerin isimlerini açıklamayan Miha>loviç, tüm dünya ülkelerindeki güvenUk güçlerinin de Sırbistan pofisüıe destekolduğunu bildirdL(Fotoğraf: REUTERS) Âtina'daimzalanan güvenlik anlaşması Güney Kıbrıs 'ı kapsamıyor Rumlar AB ordıısunun dısında kaldı MURATÎLEM ATtNA- NATO ile Avrupa Birli- ği (AB) arasmda uzun zamandır tartışılan güvenlik anlaşması önce- ki gece sonunda imzalanırken Kıb- ns Rum Yönetimi belgenin dışında kaldı. Yunanistan'ın başkenti Ati- na'da önceki gün yapılan AB savun- ma bakanlan ve NATO arasındaki toplanhlar sonrasında vanlan anlaş- maya göre 17 Nisan'da AB'ye katı- lım anlaşmasına imza atmaya hazır- lanan Kıbns Rum Yönetimi, tüm belgenin dışında tutuldu. Yunanistan'ın tüm itirazlanna kar- şın Türkiye'nin baskısı sonucu ha- zırlanan metinde Rum yönetimi AB acil müdahale gücüne giremeyecek ve ordunun sağlayacağı güven şem- siyesinin dışında tutulacak, NA- TO'ya üye olamayacak, uluslarara- sı banş gücüne katılamayacak. Rum yönetimi ile birlikte AB'ye katılacak olan diğer 14 üye ise an- laşma metinlerinin içindeki tüm mad- delerden yararlanabilecek. T C Kuttur Bjkanlrğı nın fc KADIKÖY- BARIS MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ 0 (216) 418 95 49 //İG/lçn HAStylNBİ ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞI Y E N İ M A H A L L E Ş U B E S İ Ivedik Cad. Belediye Hizmet Binası Z: 27-28 Yenimahalle-ANKARA Telefon: 327 40 41 - Faks: 231 81 44 PANEL Ü C R E T S İ Z D İ R "KUŞATILMIŞ TÜRKİYE VE CÖZÜM YOLLARI" Prof. Dr. KorkUt BORATAV Mustafa CAZALCI (Milletvekili) şükrü Sina CÜREL (Eski Dışişleri Bakanı) Prof Dr. Alpaslan IŞIKLI işik KANSU (Gazeteci-Yazar) Doç. Dr. Cem SOMEL 16 MART 2OO3 (PAZAR) Saat: 14.OO 4 Mevsim Tiyatro Salonu Yenimahalle Belediyesi Içi ÖZGÜRLÜKve BAĞIMSIZLIK BENİM KARAKTERİMDİR" PAMUKOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN Esas 2000/55 Karar 2001 158 Davacı Ray Sıgorta AŞ tarafından da\ lılar Tuncer Çetın- ka\a \e arkadaşlan hakkında mahkememıze açılan tazmınat davasının vapılan açık >argılaması sonunda \enlen karar ge- reğınce Pamuko\a Aslı\e Hukuk Mahkemesı'nce verılen 6 11 200I tarıh ve 2000 55 Esas. 2001 158 sa\ılı kararla da- %anın kabulu ile 2 800 000 000 - hranın 20 II 1998 tanhın- den ıtıbaren ışle\ecek \asal faızı ile bırlıkte davalılar Tuncav Çetınka>a \e arkadaşlarından muteselsılen \e mu^tereken alınmasına karar senlmış %e \ıne da\alılar \ekılı 12 11 2002 tarıhlı tem\ız dılekçesı ile karan tem\ız etmış olup karar \e temyız dılekçesı da\ah Tuncer Çetınkava'va rum aramalara ragmen teblığ edılemedığınden ılanen teblığıne. ılan tanhın- den ıtıbaren ~> gun sonra karar \e temvız dılekçesmın teblığ edilmış savılacağı ılan olunur Basın lOö^O T.C. Kültür Bakanlığı İSTANBÜL DEVLET OPERA ve BALESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ VVAMozart DON GIOVANNI Opera 2 perde Orkestra Şefi Antonio PIROLU - Nezih SEÇKM' Sahneye Koyan Günter ROTH 29 Mart Cumartesı 2000 (Gala) - 1 Nısan Salı 2000 12 Nısan Cumartesı 1530 TAV'a katkılanndan dolayı teşekkur edenz C Porter KISS ME KATE Mûzıkal 2 perde Ortceara Şefi SertarYALÇIN Sahneye Koyan Altan GÛNBAY 15 Mart Cumartesı '530 > 3 tean Perşembe 2000 22 Nısan Saı 20_00 ıSon Tentsı!) _ Fahır Atakoğlu AGIR ROMAN Dans Tlyatrasu 2 perde Koreografı-Sahne/e Koyan ve üöretto Aysun ASLAN 18 Mart Saiı 2000 8-15 Nısan Salı 2000 ÖOÜL REKLAH HIZMSTLERİne katkıtenndan dolayı teşekkur edenz * G Verdı * LA TRAVIATA Ooera 4 perde Orkestra Şefi Antonio PtROLLHtah SEÇKIN Sahreye Koyan Beppe DE TOUASI 19 Mart Çarşamba 20 00 Konaklama sponsoru RIT2-ÇARLTON OTEUne, PERFETT1VAN HELLEVe ve MAT1S KOZMETlKÛRÛNLERIne katKılanndan dolayı tesekkûr edenz PI Çaykovskı KUĞU GÖLÜ Bale 4 perde Ortesta Şefi Elşad BAGIROV Koreografi ve Sahneye Koyan DerekDEANE 20mariPerşembe2000 ' 19 Nısan Cumartesı 1530 ABorodın PRENS İGOR Opera 2 perde Orkestra Şefı Yalçın ADIGÜZEL Sahneye Koyan Dmilry BERTMAN 22 Mart Cumartesı 1 5 3 0 / 5 Nısar Cumartesı 1530 17 Nısan Persembe 2000 ÇARŞj MAGAZALARI'na katkılanndan dolayı teşefckûr edenz L Bemsteın TAHİTİ MACERASI Opera 7 sahne Sahneye Koyan Tüliz ERBELGER Mûzık Sorumlusu ve Pıyano HOseyln KAYA G P Pergolesı HANIM OLAN HIZMETÇİ ırrtermezzo 2 sahne Sahneye Koyan Recep AYYILHAZ Mûzık Sorumlusu ve Pıyano Hûseyin Kaya 4 Nısan Cuma 19 30 , Biletlerwwo.idiibale.coni dan www.ilobqin.qov.lrden ,e Ataturk Kültür Merkez. Devlet Ope-a ve Balesı gışelerinde sat.'maktadır Gişe tel: (0212) 251 10 23 251 56 00 (7 hat) 370 'Kırmızı çizgilerinize saygılıyız' Washington güvence verdi • ABD Başkanı Bush'un danışmanı Halilzad, Kuzey Irak'ta Türkiye'nin istemediği bir oluşuma onay vermeyeceklerini söyledi. ANKARA (Cumhuri- yetBürosu)-ABD Baş- kanı George Bush un Irak danışmanı Zalmay Ha- lilzad Kuzey Irak'ta Tür- kıye'nınbelırledığı "kır- mızı çizgüer" konusun- da Washıngton'ın güven- ce verdığını kaydetti. An- cak Halilzad, "Ancak Türkiye'nin detektaraf- hhareketeOnemesinibek- Byonız" dedi. Amerikan askennın Türk topraklannda ko- nuşlanmasına ızin ver- meyen Türkiye'nin Ku- zey Irak konusundaki kaygılannı gıdermek için gelen Halilzad, dün te- maslannı sürdürdü. Dı- şışleri'nde Müsteşar Yar- dımcısı Büyükelçı Ali "nıygan ile görüşen Ha- lilzad, Bush'un Irak'ın güç kullanarak silahsız- landınlmasına karar ver- mesı durumunda, reji- mın sorunsuz dönüşü- münün nasıl olacağı ko- nusunda görüş alışven- şınde bulunduklannı söy- ledı. Halilzad, Ankara'da Iraklı muhaliflenn top- lantısının gelecek hafta başında yapılmasını ve tüm ılgıh gruplann katı- hmını beklediklennı söy- ledi. Edımlen bilgilere gö- re Halilzad, Türkiye ile ABD arasında yanlış an- lamalardan kaynaklanan bazı sıkıntılar olduğunu, bunlan gıdermek ıstedi- ğıni kaydetti. Türkiye'nin "kınnıa çizgi" olarak be- lırledığı ılkelerıne saygı duyduklannı belirten ve Irak'ın kuzeyinde Tür- kiye'nin kabul etmeye- ceği gelişmelere onay vermeyeceklerinin altı- nı çizen Halilzad, "bu il- keleri mutabakat haüne getirme>e hazıroldukla- n" mesajını da ılettı. An- cak Haliİzad, Türkiye'den de "tek j'anh" bir hare- ket yapmamasmı istedi. Türk, Amerikan ve Kürt gruplanrun silahlı birlik- lerinin aynı anda bölge- de olacağını anımsatan Halilzad. "taraflararaan- da sorun çıkmaması için önlem ahnacağuu" bil- dirdı. IKYB yetkilisi Berham Salih 70 bin Kürt çarpişmaya haur WASHINGroN(AA) - Irak Kürdıstan Yurtse- verler Birüğı'nin (BCYB) yetkilisi Berham Salih, Washington'da, 70 bin Iraklı Kürt'ün ABD as- kerleriyle birlikte Irak lideri Saddam Hüseyin'e karşı savaşmaya hazır olduğunu belirtirken, Türklerin Kuzey Irak'a müdahalesi halinde "Pandora'nın kurusu- nun" açılacağını savun- du. Salih, "70 bin Kürt, Amerikan askerierinin yanmda savaşmaya ha- zırlanıyor'' dedi. Türkiye'nin Kuzey Irak'a müdahale etmesi- ne karşı olduklannı be- lirten Salih, Türkiye Ku- zey Irak'a girerse "Pan- dora'nın kutusunun" açılacağını ve Suriye ve Iran'ın da müdahale ede- ceğini, bunun da demok- ratik hükümete geçiş sü- recini sıkıntıya sokaca- ğını söyledı. Kürtlerin de tek yan- lı asken eylemde bulun- mayacağmı belırten Sa- lih, "Kürtler.Kerkükv* Mıısul'a saldırmayacak. Bu konu savaştan sonra Bağdat nezdinde çö- zübneli" dedi. Yazma Seminerleri'ne çağrı • Yazma Semineri • Felsefeye Giriş-Felsefe Yazın İlişkisi Semineri • Sinema Tarihi Semineri ile vaşamınızdaki sıradanhktan sıynlıp kendinizi geliştirmek, uygulamalı çalışmalarla duygu ve düşüncelerinızi güzel bir dille yazıya aktarabılmek ıstıyorsanız; Emin Özdemir Mehmet Eroğlu Ahmet İnam Ali Cengizkan Yıldınm B. Doğan Oğuz Onaran ile birlikte edebiyat \ e sinema dünyasında coşkulu serüvenlere hazırsanız, 9 Nisan 2003'te başlayacak yeni dönem seminerlerinıize bekliyoruz. Aynntılı bilgıyı \akfımızdan edınebılırsınız. Son başvuru tanhı 8 Nısan 2003'tür GAZETECİLİK Parıs Oaddesı No 14 Ka^akloere 06540 ANKARA Tel 0312 41" 77 20pbx Faks ID312ı 417 57 46 e posîa umag@ı.mag org tr BAKIRKÖY 3. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞrNDEN 2001 1002 Da\acı Beşıktaş Jımnastık Kulübu \ekılı tarafından davalı Ha>atı Ateş aleyhıne açılan müdahalenın meni da\asında da\a 21 2 2003 tanhınde müracaata bırakılmış olup bu kerre da\acı vekılının 5 3 2003 tarıhlı dılcçesı ile da\a\ı venıleyerek kaldıgı \erden de\amını takp etmesı uzenne da\alı Havatı Ateş'e da\a dılekçesı ılanen teblığ edıldıj.nden >enıleme dılekçesmın de ıla- nen teblığ edılmesıne karar \erılmış olmakla, Davalı Hayatı Ateş'ın mahkememızce ta\ın o!unan 16 5 2003 günü saat 11 40'ta mahkememızde hazır bulunması veya kendısını bır vekılle temsıl emrmesı aksı takdırde HUMK'nın 213 \e 377 maddelen gere- ğınce >okluğunda \argılama>a de\am edıleceğı ve hüküm \enleceğı davetıye yenne kaırr olımak üzere ılanen teblığ olunur 5 3 2003 " Basın: 10884
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog