Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı PORTRELER Oral Çalışlar _jmhurtj kitap kulûbû (34334) Cagaloglu-lsönbul Tel (212)51401% Cu m hıuriye Cumhurtyet k ı t a -p 1 a r ı AMLAI^foRTRELER Şinasi Özdenoğlu ,, kitap kulübû ı3433\cagalogjfrfair>bu]Telfl 12)«M01 96 79. YIL SAYI: 28284 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ (1945-1991) 16MAR^2003PAZAR îşverenin yoğun baskısı üzerine İş Güvencesi Yasası 3.5 ay ertelendi Erdoğan'ın ilkicraatı• Recep Tayyip Erdoğan başbakanhğındaki 59. hükümetin, iktidara geldiği ilk gün, çalışanlann keyfi işten çıkanlma korkusu olmadan çalışmalanna olanak sağlayacak İş Güvencesı'ni erteleme karan alması dikkat çekti. İş Yasası'nın TBMM'deki görüşmeleri sırasmda AKP'li milletvekillerinin İş Güvencesi Yasası'nın 15 Haziran'a kadar ertelenmesi yönündeki yasa önerisi, Sağlık ve Çalışma Komisyonu'nda yürürlük tarihı 30 Haziran olarak değiştirilerek kabul edildi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Tayyip Erdoğan'ın hüküme- te gelır gelmez ilk icraatı, sermaye çev- rekrinın ısteklerini kabul etmek oldu. AKP hükümeti, işverenin yoğun baskı- sı üzenne Iş Güvencesi Yasası'nı 3.5 ay erteleme karan alırken Iş Yasa Tasan- sı'nın görüşmelenm de askıya aldı. AKP'li mılletvekıllerının İş Güvencesi Yasası'nın 15 Hazıran'a kadar ertelen- mesi yönündeki yasa önensı, jet hızıy- la Sağlık ve Çalışma Komisyonu'nda yürürlük tanhı 30 Haziran olarak de- ğıştınlerek kabul edildi. Yasanın erte- lenmesine karşı çıkan CHP'liler ıle AKP milletvekılleri arasında tartışma- lar yaşandı. Erdoğan başbakanhğındaki 59. hükü- metin, iktidara geldiği ilk gün, çalışan- lann keyfi işten çıkanlma korkusu ol- madan çalışmalanna olanak sağlayacak İş Güvencesı'ni erteleme karan alması dikkat çekti. Iş Yasası'nın TBMM'de görüşüldüğü uçüncü günde AKP'li Is- mail Katmerci, Edip Uğur ve Ahmet Uzer ımzasıyla venlen yasa önerisınde, Iş Güvencesi Yasası'nın yürürlük tanhının 15 Haziran 2003 olarak değışrinlmesi ön- gönildü. Önennın gerekçesinde, "Top- lumda psikolojik nedenlerle yaşandığı gözlenen tedirginliğin ve yasanın getir- diği iş güvencesinin bazı kesimlerce tam olarak anlaşılamamasının işçilerin mağdur olmasına yol açabileceği düşü- nüldüğünden yasanın yürürlük tarihi ileri bir tarihe ertelenmiştir" denıldı AKP lıden Tayyip Erdoğan'ın, öncekı MArkasıSa.8,Sü.l'de Eskinin Yenisi.. Medyamız geçerli bir yöntem buldu.hükümet- İere numara veriyoruz; hesaba göre kurulan Er- doğan Hükümeti'nin nu- marası 59'dur. Ancak aklı başında hiç kimse buna yeni hükü- met diycmez; çünkü es- kisinden bir farkı yok- tur. Sayın Erdoğan da bu gerçeğin altını çizmiş, ye- ni hükümetin eskisiyle özdeşliğini \urgulaya- rak, kabinede hatırı sayı- ür bir değişikliğin geçmi- şj inkâr anlamına gelece- ğini söylemiştir. Bu durumda ünlü ro- mana atfen "Garp Cep- hesınde Yenı Bir Şey Yok diyebiliriz; "Gölgedekı Başbakan" koltuğuna oturmuştur; Sayın Gül ise Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ola- rak görevini sürdürme- ye devam edecektir. • Bu durumda yeni hü- kümetin "eskı hükümet" iken geçmiş üç ay içinde neler yaptığına bir göz atmakta yarar bulun- maktadır. AKP Hükümeti'nin üç ayda çıkardığı sekiz önemli yasanın dördü- nün bir kez daha görü- şülmesi dileğiyle Çanka- ya'dan geri dönmesi bir göstergedir. Büyük gü- rültüyle ilan edilen "Acıl Eylem Planı" boşluğa düşmüştür. Halkın sırtı- na 15.7 katrilyonluk zam ye vergi bindirilmiştir. Üniversitelerde \ apılma- sı öngörülen yeni düzen- leme, büyük tepkilerle karşılaşmıştır. IMF ile sı- kıntılı bir dönemin yan- sımaları piyasayı tedir- ginliğe itmiştir. 2003 yılı bütçesi. Dünya Bankası Türkiye Temsilcisi'ni bi- le rahatsız etmiş, "Bu bütçe yoksullara karşıdır" diye konuşmasına yol aç- mıştır. • Sonuçta üç aylık AKP Hükümeti'nin halkın gö- zünde düş kırıklığı ya- rattığı söylenebilir. Değerlendirme, dışa dönük bakış açısında da- ha da olumsuzlaşıyor. Kıbns, AB, Irak Sava- şı, tezkere veABD ile iliş- kiler kapsamında ne ya- pacağını bilemez tutu- muyla herkesi şaşırtan AKP Hükümeti'nin bundan böyle toparlan- ması beklenebilir mi?.. Bu bir soru işaretidir. Şimdilik bilinen şey nedir?.. AKP iktidarı tslamcı görüşüyle hükümetini kurmuş, ama evdeki pa- zar çarşıya uymamıştır. Uyması da kolay gö- rünmüyor. Cumhuriyet YASADA SENDtKALI DA KORUNUYORDU Keyfi çıkarmaya engeldi # AKP tarafından 30 Haziran'a kadar ertelenen Iş Güvencesi Yasası, işverenin keyfi işten çıkarmalannı önlemeyi amaçhyordu. Yasada aynca işverenin sendika üyeliği, sendikal faaliyetler, ırk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, din, siyasi görüş, etnik veya sosyal kökenler gibi nedenlerle çalışanın işine son veremeyeceği vurgulanıyordu. • 8. Sayfada • : TÜRK-IŞ'TEN EYLEM KARARI AKP'ye erteleme tepkisi # Türk-Iş Başkanlar Kurulu, hükümetin tş Güvencesi Yasası'nı işverenlenn istemleri doğrultusunda 3.5 ay ertelemesi nedeniyle eylemlere başlama karan aldı Hak-Iş Genel Başkanı Salım Uslu da ertelemenin haksızlık olduğunu belirtti. DSP AR-Ge Kurulu da sabah yaptığı açıklamada, tş Güvencesi'nin yürürlüğe girişini kutlarken akşam AKP'nin güvenceyi erteleme yönündeki girişimlennı kınadı. • 8. Sayfada ABD Irak operasyonu için geri sayarken banş yanlıları seslerini yükseltiyor: Komşu katili olmayahm Savaşa karşı tencere tava Ankara \ üksel Caddesi'nde toplanan yaklaşık bin kişi de tencere, tavalar ve yarım ekmeklerle Sakan a Meydanı'na yürüdü. "'Serma- yenin imamı, kaça sattın bu halkı" sloganı atan gruba hitap eden TMMOB Başkanı Kaya Güvenç, "Emperyalist Amerikahlar Isken- derun'dan Silopi'ye değil. SUopi'den İskenderun'a, oradan da doğ- ru evlerine gitmelidirler" diye konuştu. (Fotoğraf: KEREM GEZER) # Diyarbakır'dan başlayan "îpek Yolu Banş Yolu Olsun" yürüyüşü dün İskenderun'da düzenlenen mitingle son buldu. Yaklaşık 8 bin kişi, alandan 700 metre ileride bekleyen ABD'li askerleri alkış, zılgıt ve ıslıklarla protesto etti. Zonguldak'ta da banş yanlılan motorlarla liman içerisinde tur atarak savaşı protesto ettiler. # İzmir'de ise Savaş Karşıtlan Platfonnu ve liseli savaş karşıtlan düzenledikleri etkinliklerle olası Irak operasyonunu protesto etti. Sabiha Gökçen Havaalanı'nda gösteri yapan yaklaşık 500 kişi, ABD'nin Irak saldınsına destek olunmamasını istedi. • 4. Sayfada Bnsh, Blair ve Aznar Irak için bir araya geliyor Savaş cephesi Azor'da# Güvenlik Konseyı'nden Irak operasyonunun önünü açacak tasan için yeterli destek bulamayan savaş cephesinin liderlen bugün Portekız'e bağlı Azor Adalan'nda brr araya gelecek. Avrupa Bırhğı (AB) ülkeleri de banşçı çözüm konusunda kötümser mesajlar veriyor. # Portekız Başbakanı Jose Manuel Durao Barroso, "Azor doruğundan savaş bildinsı çıkmayacak. Ev sahıbı ülke olarak sızi temin ederim" dedı. Başbakan, "Son derece zorlu bir çaba bu. Bunalıma banşçıl çözüm içm son bir diplomatik girişim..." diye konuştu. • 11. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Koridor Oyunu Tezkere konusunda RTE'nın, başbakan olmadan on- ce söyledikleri ıle hukumetı kurduktan sonra soyledığı bır- bınnı tamamlıyor Bıri dığenne ters ikı ayn irdelemeyle dik- kat çekıyor. RTE, hükümeti kurma çalışmalannı surdururken Baş- kan Bush'un hava sahalarımızı açma ısteğını telefonda Cheney'ye yanıtlarken, "talebı güvenoyundan onceye- nne getıremeyeceğım" bıldırıyor, -guvenilır kaynaklara MArkasıSo.8,Sü. l'de G.Saray galip5 F.Bahçe berabere Çetin'den lstifa sinyalf Geçen hafta Galatasaray'a yenilerek zirveden uzaklaşan San-Lacivertliler Elazığ deplasmanından bir puanı 3-3'lük skorla kurtardı. Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Oğuz Çetin maç sonrasmda istifa sinyali verdi. USpor'da Üst üste 7. galibiyet Istanbulspor'u zor da olsa 2-1 yenen San-Kırmızılılar, üst üste 7. galibiyetlerini alıp şampiyonluk yanşına devam ettiler. San-Kırmızılı yandaşlar, Güngören Belediye Stadı'nda takımlannı yalnız bırakmadılar. Karşılaşmayı yaklaşık 10 bin G.Saraylı izledi. MSpor'da Fen Bilimleri Merkezi işbirliğiyle Cumhuriyet Yarın ve her pazartesi CumhurİYet *le birlikte. Bugün Türkiye de "msan haklan' diye bir kavram varsa, onun öncüsü Emil Galip Sandalcı'ydı. Bağımsız, cesur ve zariL. • Insan Haklan Evrensel Bildirgesi kabul edildiğinde Emil Galip Sandalcı 26 yaşındaydı Insan haklan bir kavram olmanın ötesinde, gövdesıne ve aklına sinmiş bir hayat bilgısı gibıydı. Bugün Cumhuriyet 'le birlikte. Büyük usta Alaeddin Yavaşça yetiştirdiği öğrencilerin piyasa müziğine kaymasmdan dertli Türkmüziğine sahip çıkın ı V İ a s i k Türk m ü z i ğ i n i n duayeni Alaeddin Yavaşça, _^__^ konservatuvarda büyük heves ve emekle eğitim gören gençlerin mezun olduktan sonra pıyasada yok olup gitmesinden büyük uzüntü duyuyor. Yavaşça, "Deviet bu genç çocukiarın okulu bitirdikten sonrakı durumunu düşünmeye mecburdur" diyor. GUNDEM MUSTAFA BALBAY B-elli Dokuzuncu Hükümet! AKP hükümeti, küçük bir numara yapıp 58'den 59'a geçti, yoluna devam ediyor. Recep Tayyip Er- doğan, hükümeti bundan böyle AKP Genel Merke- zı'nden değil, Başbakanlık'tan yönetecek. En azından doğal beklenti bu. Bakarsınız, sürpriz- lerinden birini yapar, bu geleneğı de değıştirir. MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog