Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 13 MART 2003 PERŞEMBE 8 HABERLERIN DEVAMI TURKİYE Istanbul _Y 12 Sinop Edirne Y 13 Samsun Y 11 Adana B 17 B 13 Kocaeli Y 12 Trabzon B 10 Çanakkale Y 14 Giresun Izmır B 18 Ankara B 10 B 23 Manısa B 16 Eskişehir PB 12 Aydın B 19 Konya S 13 Denizli B 17 Sıvas Zonguldak Y 11 Antalya B 19 Kars Mersin Diyarbakır Şanlıurfa Mardin Siirt Hakkâri Van B Y B Y Y K K 18 13 15 11 12 4 5 Parçalı bulutlu Yurdun Kuzeybatı e Guneydoğu kesımlfi parçalı yer yer çok t>- İLrtlu, akşam saatlenne Marmara ve Batı Kar- dertız Kıyıian ıle DoO Anadolu'nun Guneyd<- ğusu ve Guneydoö Anadolunun doğusu yr ğışlı dığer yerter az bt- lutlu geçecek. Hava s- caklığı butun bolgelet- mızde hıssedılır dereo de artacak DIS MERKEZLER Oslo Helsinkı Stockholm Londra Amsterdam Brüksel Parıs Bonn B B B B B B B B b 2 6 9 9 10 11 10 Münih Berlin Budapeşte Madrıd Viyana Belgrad Sofya Roma Atına B ÇB B KY Y Y B B / 5 23 5 7 7 17 19 7 Zünh Moskova Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bışkek Tifhs Kahıre Sam K Y B Y Y B B B B 2 15 -2 16 9 10 -2 22 16 Taşkent Tahran ^ Çok bolutlu • Yağmurtu Kariı Sulu kar , Gok gurultülu G U N C E L CÜNEYT ARCAYÜREK • Baştarafı 1. Sayfada ma komisyonu kurarak yerinde ve hemen sapta- masını öne süren muhalefet önergesini iktidar partisi kabul etmiyor. Araştırma istemlerini za- mana bırakıyor. Hersorunumuzadışardan birşantaj, birtehdit. Tehdidin dik âlâsı ABD'den. Ikinci tezkereyi Meclis'ten geçirmezsek başımıza gelecekleri ABD Başkanı; kovboylara özgü lisan-ı münasip- le açıkladı. Kıbrıs'ı Batı'nın isteği doğajltusunda çözmeye yanaşmadığımız için Brüksel'in bir iki yıldır yine- leyip durduğu tehdit gündemde. Ya Kıbrıs'ı ver kurtul ya da AB üyeliğini unut! Gerçekleri dile getiren muhalefeti, görevini yap- tığı, desteklenmesi gereken günlergörmezlikten geliyor, sair günler neden muhalefet yapmadı, yapmıyor diye hesap soruyoruz. Oysa hesap vermesi gerekenler günümüzün iktidar sahipleri. Giden hükümetle, gelen hükü- metin başı. Ama tık yok medyada. Idare-i maslahatçılığın gözü kör olsun! • • • 6 Şubat 03'te birinci tezkereyi kabul eden TB- MM; ABD'ye "mevcutüs, liman ve tesisleri yeni- lemesine ve kapasitelerini genişletmesine izin" verdi. Ikinci tezkerenin reddedilmesinden sonra bir i- ki gün duraksama dönemi geçiren liman ve üs- lerdeki askeri faaliyetler birden ivme kazandı. TB- MM'nin yeni üsler kurulmasına ve Amerikan as- kerlerinin silah taşımasına izin vermemesine kar- şın; ABD, örneğin Mardin, Şanlıurfa, hatta Gazi- antep gibi illerde, Güneydoğu'yu neredeyse iş- gal altına alacak biçimde yeni üsler kurma hazır- lığında. CHP lideri Baykal'ın son grup toplantısında ol- dubittileri saptayan konuşmasında söylediği gi- bi; "Askere sorduklan zaman 'Benim elimde bel- ge var, ben ona uygun çalışıyorum' cevabı" alı- nıyor, parmaklar siyaseten sorumlu hükümeti gösteriyor. Evet, bir belge var: 6 Şubat'ta kabul edilen tez- kereden bir gün sonra 8 Şubat'ta Amerikalılarla imzalanan, Meclis Başkanı Annç'ın tüylerini di- ken diken eden uygulamalar başladıktan sonra içeriği parça parça açıklanan gizli bir belge! Bugünkü uygulamalara kaynak olan gizli bel- genin içeriği kapalı oturumda TBMM'ye anlatıl- madı. Asker-sivil üyelerden kurulu komisyonun günlerce çalıştıktan sonra, ABD ile mutabakata vardığı bu metin, ilk tezkerenin TBMM'den geç- mesinden hemen sonra ABD ile imzalandı. Bugün uygulamalarından şikâyetçi olduğumuz mutabakat zaptının içeriği, en azından milletve- killerinden, TBMM'den gizlendi. • • • Gizlenen mutabakat zaptı temelden yoksun. Neden? Baykal, gerçeği burnundan yakalamış, silkeliyor: "Birinci tezkere yeni üs tesisine yöne- lik izin verme kudretinde değildir" diyor. Meclis'ten gizlenerek asker-sivil otoritelerin onayı ve 6 Şubat'tan sonra hükümetin yönerge- siyle uygulamaya geçen (Baykal'ın tanımlamasıy- la 'askeri işbiriiği belgesi') bir başka gerçeği or- taya çıkardı: Asker konuşlandırma ve göndenmeye Meclis'in ikincı tezkereyle izin vereceği sanısıyla, gizJi mu- tabakat zaptı imzalandı. • • • "TBMM'nin aldığı karan yok sayma anlayışını kim dile getirdi, merak ediyorum" diyor Baykal. Siz etmiyor musunuz? Genelkurmay'dan gecikmeli açıklama ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Genel- kurmay Başkanlığı, Is- kenderun Deniz Üs Ko- mutanlığı'nda görevli bir binbaşının, ABD as- kerleriyle yaşadıgı tar- tışma sonucu görev ye- rinin değiştirildiği ha- berlerini doğrulamadı. Genelkurmay Baş- kanhğı Genel Sekreter- liği Şehit Gazeteci Ha- san Tahsin Basın Bilgi Merkezi'nden dün yapı- lan yazılı açıklamada, Iskenderun Deniz Üs Komutanlığı'nda görev- li bir binbaşının ABD askerleriyle problem ya- şadığı ve bunun sonucu olarak görev yerinin de- ğiştirildiğine ilişkin ha- ber ve yorumlann doğ- ru olmadığı belirtilerek "Ne tskenderun Deniz Üs KomutanlığYnda böyle bir olay olnıuş ne de binbaşının görev yeri değiştirilmiştir" denildi. Genelkurmay açıkla- masının, haberlerin ba- sına yansımasından üç gün sonra yapılması dikkat çekti. Uşak' değil 'yandaş' • ANKARA (ANKA) - CHP Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, AKP milletvekillerine hitaben "Amerikan uşaklan" nitelemesinde bulunduğu id- dia edilen ve Meclis'te 22'nci yasama döneminin ilk kavgası olarak gösterilen söz düellosunda gerçe- ği tutanaklar ortaya çıkardı. Özkan'ın AKP'lilere "Amerikan uşaklan" nitelemesinde değil, "Ameri- kan yandaşlan" dediği ortaya çıktı. MÜ'de kavga: 7 yaralı • tstanbul Haber Servisi - Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi"nde, iki grup öğrenci arasında 'Savaşa Hayır' pankartı yüzünden çıkan kavgada 7 öğrenci yaralandı. Yerleşkedeki Fen-Edebiyat Fakültesi'nde eğitim gören bir grup öğrenci, üzerinde 'Savaşa Hayır' yazılı pankartı okulun koridoruna asmak istedi. Bu sırada karşı görüşten başka bir grup öğrenci buna engel olmak isteyince iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada yaralanan 7 öğrenciden 5'i, kaldınldıklan hastanelerde ilk tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polisin yaklaşık 30 öğrenciyi gözaltına aldığı öğrenildi. 2. tezkerenin perde arkası• Baştarafı 1. Sayfada bat ayı olağan MGK toplantısı- na çevTİldi. 4.5 saat süren top- lantı sonunda çok kısa bir açık- lama yapıldı, Gül hükümetinin istemi gerçekleşmedi. MCK ufuk açsın MGK toplantısının bu bölü- münde şu diyalog yaşandı: Gül: Tezkere yann oylanacak. Bu konuya MGK'nin bakışı, u- fuk açıcı olabilir. Sezer: 31 Ocak"takı MGK toplantısında bu konu aynntıla- nyla yer almıştı. Askerler: Ek bir değerlendir- meye gerek yok. Hükümet, za- ten tezkereyi Meclis'e gönder- dı. Gül: Meclis'teki arkadaşlan bunun devlet meselesi olduğu- na inandırmamız gerekiyor. Sezer: Ben görüşlerimi söy- ledim. Ancak Meclis'in verece- ği karar her şeyin üzerindedir. Bir ay önceki MGK toplantısın- da hükümetin izleyeceği yol ko- nusunda yardımcı olmuştuk. Özkök Başbakanlık'ta 1 Mart Cumartesı günü tez- kerenin Meclis'te reddedilme- sinin ardından AKP'nin yanı sı- ra Genelkurmay Başkanhğı "nda da olağanüstü bir hareketlilik yaşandı. Bu aşamadan sonra ya- pılabilecekler tartışıldı. 6 Şu- bat'ta Türkiye'deki üs ve liman- lann modernizasyonu tezkere- sinden sonra 8 Şubat'ta bu tez- kereye dayalı olarak ABD ile "mutabakat zaptı" imzalan- mıştı. Bu zabıtta öngörülen iş- birliği adımlannın hemen tümü, ikinci tezkerenin de Meclis'ten geçeceği hesaplanarak kayda geçirilmişti. Bütün hesapiar değiştl 2 Mart Pazar günü Genelkur- may Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, Başbakanlık'a gitti ve Gül'le görüştü. Bu görüşmede de^u diyalog yaşandı: Ozkök: Biz bütün hesaplan- mızı bu tezkerenin Meclis'ten geçeceğini düşünerek yapmış- tık. Gül: Ikincisi, birinci tezkere- den daha farldıydı. Seçim böl- gelerine gıden millervekilleri büyük bir tepkiyle karşılaştı. Ozkök: Bizim temel kaygı- mız, K.Irak'taki gelişmeler. Oraya kayıtsız kalamayız. Yeni bir formül üretmeliyiz. Gül: Siz de bize yardımcı ol- un. Özkök: Son durumu Cum- hurbaşkanı ile de değerlendire- lim. Başbakanlık'ta bu diyalog ya- şanırken AKP Genel Başkanı Erdoğan da kendi "mini kabi- nesiyle" durumu değerlendiri- yordu. Erdoğan çıkış yolu ola- rak şu görüşü paylaştı: "Bu tezkere geçmezse ABD ile ilişkilerimizde tatsızlıklar yaşanabilir. Genelkurmay Başkanımızın bir açıklama yapıp durumu netleşrirmesi lazım. Smırım bu olabilir." Ankara'da yaşanan bu yoğun hafta sonı trafiğinin ardından 3 Mart Paztrtesi günü Gül ve Or- general Czkök, Cumhurbaşkanı Ahmet >ecdet Sezer'den ayn ayn rand<vu istedi. Gelişmeler haftalık dağan görüşmeyi bek- lememey gerektiriyordu. Gül ve sezer. Meclis iradesi- ne saygı duyulması gerektiği görüşünd birleştiler. Ancak Gül. yenibir formül arayışının kaçınılrmz olduğunu aktardı. Özkök'ür de aynı görüşte oldu- ğunu vurjuladı. Açıklarra şık olmaz Öğledeı sonra Özkök. Çan- kaya'ya gldi. Özkök'le Sezer arasında »zetle şu diyalog ya- şandı: Özkök:Bizim bütün hesapla- nmız bu tezkerenin geçmesı üzerineyd. Sezer: üeclis karannı böyle verdi. Özkök: Birinci tezkerenın geçmesi öıümüzü açmıştı. Sezer: Ancak o belli bir çer- çevedeydi Devamı için ikinci tezkere şa1... Bu gerekliydi. Özkök: Bundan sonra izlene- cek yolla igili değerlendirmeler yapıyoruz Sezer: Eenim görüşlerimi bi- liyorsunuz Özkök: Belki de Türk Silah- lı Kuvvethri'nin görüşünü ka- muoyu ile •»aylaşmak gerekiyor. Sezer: Şık olmaz, çok değişik yorumlar japılır. Özkök: Başbakanla görüş- melerimizde, bu konuyu tartış- tığımız ortamlarda ne söyledim- se, onlan kamuoyuyla paylaş- mak anlamında düşünüyorum. Orgeneral Özkök, 5 Mart Çar- şamba günü KKTC Cumhur- başkanı Rauf Denktaş'ı kabu- lü öncesinde gazetecilere daha önce hazırladığı konuşmayı okudu. Özkök benl geçicl gördü Özkök konuşmasında, tezke- re konusunda hükümetle aynı düşündüklerini anlattı ve bunun gerekçelerini kamuoyuyla pay- laştı. Özkök'ün konuşmasından sonra Gül'ün şu değerlendirme- yi yaptığı öğrenildi: "Özkök Paşa'nın konuşma- sı, tabii hükümet açısından yararlı oldu.Ama bunu geçen hafta yapsa, daha yararlı olur- du. Özkök Paşa beni hep geçi- ci gördü." Sezerin ise "Açıklama çok şık olmadı. Madem bunu ya- pacaktı, benden değerlendir- me almamalıydı" dediği öğre- nildi. Cumhurbaşkanlığı yetki- lileri, Sezer'in Özkök'le 3 Mart günü olağandışı görüştüğünü belirttiler, ancak diyaloğu doğ- rulamadılar. Sezer'e yakın kay- naklar ise "Cumhurbaşkam- nın görüşü belli. Sanınm, so- rulsaydı Özkök'ün açıklama- sının şık olmayacağını çok uy- gun bir dille ifade ederdi" de- ğerlendirmesini yaptılar. îskenderun'da silahlar patladı Ö Ü 116 PROFESÖRÜM hukuk, demokrasi ve barış ÇAĞRISI 1 Mart 2003 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi karar almış, hükümetin yabancı asker bulundurma ve ülke dışına asker gönderme izni isteyen tezkeresini onaylamamıştır. Bu karar yok sayılarak, tezkerenin aynen veya değiştirilerek yeniden Meclis'e gönderilmesi istenmektedir. Uluslararası meşruiyet zemini oluşmadan ikinci bir tezkerenin Meclis'e gönderilerek iç, ve dış baskılarla kabul ettirilmesi, parlamenter meşruiyeti zedeler. Hal böyleyken, şimdiden sınır ötesine asker gönderilmesi ve ABD'ye ait büyük ölçüde teçhizat ve mühimmatsevkine başlanması ise, Meclis'in bütünüyle hiçe sayıldığı anlamına gelir. Ülkemizi tarihi bir hukuk ve demokrasi sınavı beklemektedir. Başta Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere bütün kurumları, bu sınavın ciddiyetinin bilinciyle, halkın barıştan yana tercihine sahip çıkmaya çağırıyoruz. Prof. Prof Prof Prof. Prof. Prof Prof. Prof Prof. Prof. Prof. Prof Prof. Prof. Prof. Prof. Pro f . Prof. Prof. Prof. Prof. Prof. Prof. Prof Prof. Prof Prof Prof. Prof. Prof. Prof. Prof. Prof. Prof Prof Prof Prof. Prof. Prof. Dr. Fıkret Adaman Dr Bakı Akkuş Dr. Nazan Aksoy Dr. Sına Akşın Dr. Gulen Aktaş Dr. Gülten Aktuğlu Dr. Hasan Anamur Dr Mehmet Alı Alpar Dr. Vural Altın Dr. Kuban Altınel Dr. Şule An Dr. Yıldız Aydın Dr. Ulku Azrak Dr Yaman Barlas Dr. Nazlı Başak Dr. Işık Başar Dr. Sevda Bekman Dr. Ayşegül Berkiay Dr. Murat Belge Dr. Dılek Bektaş Dr. Işın Bengı Dr. Neş'e Bılgın Dr. Korkut Boratav Dr. Ayşe Bugra Dr. Kuyaş Buğra Dr. Reşıt Canbeylı Dr. Yücel Candemir Dr. Hande Çağlayan Dr. SabrıyeDemırcı Dr. Nevzat Dogan Dr. Betûl Dörtunç Dr. Alp Eden Dr. Aysel Ekşı Dr. Sema Erder Dr. Kadır Erdın Dr. Zeynep Ergun Dr. Büşra Ersanlı Dr. Ayşe Erzan Dr. Nüket Esen Prof. Dr. Nıhat Falay Prof. Dr. Nejat Gacar Prof. Dr. Fatma Gök Prof. Dr. Ugur Görpe Prof. Dr. Dınçer Gulen Prof. Dr. Aydan Gülerce Prof Dr. Ayla Gürsoy Prof. Dr. Aysel Gursoy Prof. Dr. Gencay Gûrsoy Prof. Dr. Deniz Güzelsoy Prof. Dr. Gûrel Irzık Prof. Dr. Mıne Inceoğlu Prof. Dr. Necatı Inceoğlu Prof. Dr. Nıhal Incıoglu Prof. Dr. Ahmet Insel Prof. Dr. Zehra Ipşıroglu Prof Dr. Sezer Karcıer Prof. Dr. Hakan Karpuz Prof Dr. Erol Katırcıoğlu Prof. Dr. Raşıt Kaya Prof. Dr. Çaglar Keyder Prof. Dr. Hasan Kırmanlıoglu Prof. Dr. Oya Köymen Prof. Dr. Turgay Kurultay Prof. Dr. Nılûfer Kuruyazıcı Prof. Dr. Ûmer Kürkçüoğlu Prof. Dr Kuvvet Lordoğlu Prof. Dr Ah H. Merıçlı Prof. Dr. Osman Murathanoğlu Prof. Dr. Fılız Merıçlı Prof. Dr. Haşım Mutlu Prof. Dr. Turkel Mınıbaş Prof. Dr. Beyza Oba Prof. Dr. Baskın Oran Prof Dr. Ayse Oncü Prof. Dr. Izzettın Ûnder Prof. Dr. Ferhunde Özbay Prof. Dr. Ayşe Ûzder Prof. Dr. Gûnay Ozdoğan Prof. Dr. Hurı Ozdoğan Prof. Dr. Seyda Özıl Prof. Dr. Lerzan Ûzkale Prof. Dr. Sumru özkırımlı Prof Dr. Esın öztürk Prof. Dr. Muzaffer Ûztürk Prof. Dr. Jale Parla Prof. Dr. Taha Paria Prof. Dr. Tülın Polat Prof. Dr. Mehmet Saçlıoğlu Prof. Dr. Vedat Sansoy Prof. Dr. Türkan Saylan Prof. Dr. Pıraye Serdaroğlu Prof Dr. Alpar Sevgen Prof. Dr. Cevza Sevgen Prof. Dr. Yıldız Sey Prof. Dr. Ömür Sezgın Prof. Dr. Ayşe Soysal Prof. Dr. Metın Sözen Prof. Dr. Gencay Şaylan Prof. Dr. Burhan Şenatalar Prof. Dr. Gûlay Günlük Şenesen Prof. Dr. Umıt Şenesen Prof. Dr. Fıkret Şenses Prof. Dr. Betül Tanbay Prof. Dr. Nılûfer Tapan Prof. Dr. Mete Tapan Prof. Dr. Sedat Tavşanoğlu Prof. Dr. Güler Temızkan Prof. Dr. Aslı Tolun Prof. Dr. Rezan Tuncay Prof. Dr. Bırsen Ülkü Prof. Dr. Zafer Uskül Prof. Dr Fusun Ustel Prof. Dr. Hasan Yazıcı Prof. Dr. Erinç Yeldan Prof. Dr. Nurhan Yenturk Prof. Dr. Tahsin Yeşıldere I Baştarafı 1. Sayfada dı. Türk Silahlı Kuwetle- ri'ne ait asker ve araçlar Kuzey Irak'ta konuşlan- maya de\am ederken Kür- distan Demokrat Partisi'ne (KDP) bağh peşmergeler dün sınıra yakın kentlerde Amerikalılar'ın verdiği si- lahlarla tatbikat yaptı. Iskenderun dün yine ha- reketli bir gün yaşadı. Sa- bah 06.10 ve 08.15'te as- keri malzeme taşıyan top- lam 47 araçlık iki TIR fi- losu Gaziantep'in Oğuze- li ilçesinde yapımı süren ABD üssüne doğru hare- ket etti. Mardın-Kızıltepe karayolu üzerinde bulunan Organize Sanayi Bölge- si'ndeki Duyan Un Fabri- kası'na 35, Kızıltepe Iplik ve Dokuma Fabrikası'na 30 araç malzeme sevk edildi. Batman Havaala- nı'na da 7 askeri kamyon gönderildi. Saat 10.00'da ise arala- nnda Akın Birdal ve çok sayıda aydın, yazar ve sa- natçının bulunduğu 100 kişilik Banş ve Demokra- si Girişimi, Liman C kapı- sı yakınlannda basın top- lantısı düzenleyerek Mec- lis'e seslendi. Birdal'ın konuşmasının ardından grup Atatürk Anıtı yanın- dan Körfez'in ma\a sulan- na oyuncak tank, silah ve top atarak savaşı protesto etti, halka banşı simgele- yen karanfil ve çiçek da- ğıth. Birdal, açıkJamasını yaptığı sırada, TKP üyele- ri Iskenderun Limanı B ka- pısma " Yankee go home" ve "ABD askeri olmaya- cağız" pankartı astı. Li- mana girmek isteyen yak- laşık 130 kişilik grup, ka- 3ida görevli askerlerin lyan ateşiyle engellendi. D olisin hsa zamanda mü- iahale ettiği olayda, liman capısında asker anında ge- ıiş güvenlik önlemleri al- dı. Yanm saat süresince slogan atarak limana gir- mek isteyen TKP'lilerepo- Ss coplarla müdahale etti. Olayda aralannda TKP Merkez Komitesi Üyesi Necmettin Salaz'ın da bu- kınduğu 4 kişi gözaltına dındı. Iskenderun Emniyet Müdürü Salih Gökalp, gözaltındakilerin serbest bırakılacağı sözünü ver- mesine karşın ulaşan bir telefon üzerine eyleme ka- tılanlann tamamı ifadeleri alınmak üzere Yenişehir Polis Karakolu'na götürül- dü. Eylemin ardından CHP Hatay Milletvekili Aziz Yazar liman önünde basın açıklaması yaptı. Yazar, "TBMM'de tezkere ka- bul edilseydi limanlarda yapılan bu uygulama uy- gun olurdu. Ancak, şu anda limanlarda yapılan sevkıyat uygun değil. Li- manlanmız işgal edilmiş durumda" dedi. Nöbetçi mahkemede yargıç karşısına çıkan 4 ki- şi akşam saatlerinde izin- siz gösteri yapmak suçun- dan yargılanmak üzere serbest bırakıldı. TKP Merkez Komitesi üyesi Necmettin Salaz, "tşgal edilen topraklarda ilk kurşun her zaman yurt- severler tarafından sıkı- hrdı, ama bu kez askerler tarafından yurtseverlere karşı sıkıldı" dedi. Öte yandan Amerikalı- larca üs olarak kullanılan Mardin, aynı zamanda B- M'nin de insani yardım merkezi oluyor. ABD'lile- rin Batman Havaalanı'nda da altyapı çalışmalan de- vam ediyor. Kara Kuv\etleri Komu- tanı Orgeneral Aytaç Yal- man, Diyarbakır ve Mar- din'in ardından dün Şırnak ve sınıra en yakın ilçe olan Silopi'deki askeri birlikle- ri denetledi. Peşmergelerden tatbikat KDP Türkiye sınınna yakın yerlere peşmerge yerleştirme çalışmalannı hızlandırdı. Peşmergeler özellikle Deredin, Baçuka ve Habur sınınnda mevzi- lendi. KDP'ye bağlı güçler dün Zaho ve Seleme ara- sındaki Bethase, Dola ve Ermis mıntıkalannda tat- bikat yaptı. KDP'lilerin tatbikatta ABD'nin yeni verdiği silahlan kullandığı öğrenildi. G U N D E M MLSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada sürekli "son tarihleri" içermesi. O kadar çok son tarih vardı ki, bu kadar tarihsel bir plan tarihte var mıdır, bilinmez. Türkiye'deki ciddi bir yapı da Annan planına "omuzla"yaklaştı. BM'yeomuz verdi, Denktaş'a omuz artı, Türkiye'de konuya ulusal açıdan ba- kanlara, omuz silkti... İlk aşamada aralık Kopenhag zirvesi son hak- tı. Bu olmadı, bir hafta süre dediler. O olmadı, 28 Şubat dediler. O olmadı, 10 Mart dediler... Şimdi de 16 Nisan... işin tarihsel boyutu uzayıp gidiyor. Yakın geç- mişten alınan ders şu: Demek ki, son tarih dayatmalarına kulak asma- mak gerekiyor. 2 mevsimde 4 son tarih bunu gös- terdi. Annan planının ayrıntılarına bakınca ise insanın aklına hemen bilinen deyimi uyarlamak geliyor: Annan aynntıda gizlidir! Pek çok maddeye ilk bakışta, "Tabii ya... Hiç de fena öneri değil... A bak olabilir, bu akla pek gelmemişti" türünden tepki verilebilir. Maddele- rin biraz aynntısına inip ileride nelerin olabilece- ğine bakınca, işin rengi tümüyle değişiyor. Annan, bu plana kendi adını vermekle iyi etmiş, hiç değilse insan kime ne diyeceğini biliyor! AB'nin fırsatçılığı Annan'ın BM şemsiyesi altında sürdürdüğü ça- lışmaların sonuçsuz kalmasıyla birlikte iki kıta- dan art arda tepkiler geldi. AB Komisyonu, mis- yonunu açıkladı: "2004'e kadar bir anlaşma olmazsa, Türkiye Kıbns'ta işgalci olur..." Bunu ABD izledi: "Görüşmeleri kilitleyen taraf Denktaş olmuş- tur..." 21. yüzyılda BM gerekli mi değil mi diye tartı- şan ABD yönetimi, Denktaş'ın BM'yi üzmesine bozuldu. Hemen tek taraflı yoruma gitti. öyle anlaşılıyor ki ABD şunu demek istiyor: "Ey Türkiye, bak AB hemen senin karşına geç- ti. Ben de karşına geçersem dünyada yapayalnız kalırsın. Şu tezkereyi çıkar, hiç değilse bir dostun olsun!" AB'nin bütün bu süreci Rum kesiminin AB'ye tam üyeliğinin sorunsuz olmasını hatta tüm so- runların Türklere yüklenmesini sağlamak için ön- gördüğü ve ördüğü anlaşılıyor. Daha Annan, "ta- raflar anlaşamadı, ben çekiliyorum" der demez, AB'nin "yorumu benden" deyip Türkiye'yi sıkış- tırmaya girişmesinin altında yatan bu. Şimdi Türk tarafının, "bundan sonra neyapma- lı" sorusuna sadece "tepkisel" yanıt vermemesi gerekiyor. Konu, "kapı tam kapanmadı, AB çifte standart uyguluyor" gibi açıklamalarla karşılana- bilir türden değil. Türkiye'nin ve KKTC yönetimi- nin, "AB'nin birplanı varsa bizim de birplanımız var" deyip arkasını getirebilmesi gerekiyor. Gelinen noktaTürk Dışişleri'nin öngördüğü kö- tü senaryolardan biriydi. Bu öngörülebildiğine gö- re, karşı çıkış da planlanmış olmalı! Bu yapılmazsa süreç Türkiye'nin aleyhine işle- yebilir. Şorumlu noktadakiler kendilerini bir an sı- radan bir KKTC yurttaşı yerine koysun. Gelen ha- berler kötü, bunu daha da kırleterek sunanlar da var. Çıkış yok. Ada adeta büyük bir cezaevi ha- vasında... Bu durumda pek çok kişinin ulusal direnci za- yıflayabilir. Kişi başına düşen ulusal direnç, kişi başına düşen ulusal gelirin arkasında kalabilir! Orneğin ikili bir atak başlatılamaz mı: Türkiye-KKTC ilişkilerini daha da derinleştirerek ada ekonomisinin canlandırılması... KKTC'nin dünyada tanınması için yeni bir hamle yapılması! ankcum@ttnet.net.tr Öncelik Musul ve Kerkük • PERZEN (AA) - Irak Kürdistan Demokrat Parti- sı'nden (IKDP) bir yetkılı. olası Irak sav'aşında Ame- rikan güçlennin önce Musul ve Kerkük'ün denetimi- ni ele geçireceğini söyledi. IKDP askeri operasyon- lar şefi Azad Miran, AFP"ye verdiği demeçte. "Sa- vaş çıkarsa, Kerkük ve Musul'un denetimi Amerikan güçlennin elınde olacak ve peşmergeler çevredekı bölgelere konuşlanacak" dedi. Miran, peşmergelerin olası savaştaki rolüyle ilgili bir soruyu da '"Bağdat'a gitmeyeceğiz" diye yanıtladı. ABD'li asker ağır yaralı I Iskenderun Limanı'nda görevli William Watton (22) adlı ABD'li asker, merdıvenden duşerek ağır ya- ralandı. Iskenderun'da yapılan ilk müdahalenin ardın- dan Watton, Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Hasta- ne yetkilileri. beyninde ödem oluşan Watton"un şu- urunun kapalı olduğunu bildirdiler. Mayn sözJeşmesme onay • ANKARA (AA) - TBMM Genel Kurulu'nda, "Antı- Personel Mayırüann (kara mayınlan) Kullanı- mının, Depolanmasının, Üretiminın ve Devredılme&i- nin Yasaklanması ve Bunlann tmhası ıle İlgili Sozleş- meje Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka- nun Tasansf kabul edildi. Evren'e suikast girişimi davası • Istanbul Haber Servisi - 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'e suikast girişimi ve Sabancı suikashnın da aralannda bulunduğu 6 ayn suçun talimatını \erdıği iddiasıyla yargılanan yasadışı DHKP-C örgütünün liderlerinden Ercan Kartal'ın müebbet ağır hapsi istendi. Şans Topu'ndan 200'er mHyar • ANKARA (Cumhuriyet) - Şans Topu'nun bu haftakı çekilişinde kazanan numaralar 1.3, 13. IX. 3 4 ^ 8 olarak belirlendi. 5 + 1 bilen iki kişi 200 mihar 901 milyon 500 biner lira ikramiye kazandılar. 5 bilenler 2 milyar 688 milyon 350 biner, 4 + 1 bilaıJer 129 milyon 900 biner, 4 bilenler 15 milyon 150 hıner, 3 + 1 bilenler 6 milyon 550 biner. 3 bilenler 1 mJyon 350 biner. 2 + 1 bilenler 1 milyon 950 biner, 1 +İ bilenler 850 biner lira ikramiye almava hak kazaadı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog