Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 13 MART 2003 PERŞEMBE HABERLER Mahkeme, askeri yargıç ve gözaltı süresini gerekçe göstererek adil yargılama yapılmadığını iddia etti AIHM'nin Ocalankaran• Avrupa tnsan Haklan Mahkemesi, yargılamada kısa bir süre de olsa askeri yargıcın bulunması ve sanığın bekletilmeden yargıç önüne çıkartılmamış olması nedeniyle adil yargılama ilkesinin ihlal edildiğini bildirdi. Türk yargıç Rıza Türmen karara bu açıdan muhalif kaldı. Mahkeme Türkiye'nin, Öcalan'ın avukatlanna 100 bin Euro tazminat ödemesini de benimsedi. STRASBOURG (AISTCA) - A\xupa însan Haklan Mahkemesi (AtHM), PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Ken- ya'da yakalanarak Türkiye'ye getiril- tnesinin Avrupa lnsan Haklan Söz- leşmesi'nin (AtHS) ihlali anlamına gelmediğini, ancak Öcalan'ın DGM'de bir kısmı askeri hâkimin de bulundu- ğu heyetle yapılan yargılamasının "ba- ğDnazvetara6E"olmadığınakararver- di. AlHM, Öcalan'ın avukanna 100 bin Euro (yaklaşık 179 milyar lira) tazmi- nat ödenmesini de benimsedi. Karar- daTürkyargıcı RcaTûnnen'in de im- zası bulunan AÎHM karan birçok yön- den oybirliğiyle alındı. AÎHM, Ocalan'ın ıdama çarptınl- ması, kötü muameleye uğraması, gö- Avukatlar Imralı'da GEMLİK (Cumhuriyet) - PKK KADEK liden Abdullah Öcalan'ın 4 avukatı ve kardeşi, 14 hafta aradan sonra Gemlik'ten İmralı adasına gitti. Hava muhalefeti nedeniyle haftalardır Öcalan ile görüsemeyen avukatlar Doğan Erbaş, İrfan Dündar, Mahmut Vefa ve Mahmut Şakar ile kardeşi Mehmet Öcalan Gemport Limanfndan "İmrab-9" adlı tekneyle adaya hareket etti. Öte yandan Istanbul'da açıklama yapan Öcalan'ın avukatlarından Hasip Kaplan, AÎHM'de, şikâyetlerinde yer alan bazı konularda karar verilmedıği için kendilerinin de 'Büyük Daire'ye başvurabileceklerini bildirdi. zaltı ve yargılanma süreçlerine iliş- kin şikâyetlerini değerlendirdi. Mah- kemenin karan ana başlıklanyla özet- le şöyle: Cözaltı sürecl • Öcalan'ın Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye götürülmesi, AİHS'nin 5'inci maddesinin birinci fikrasının ihlalini oluşturmuyor. •/ Bekletilmeksizin mahkemeye çıkanlma hakkına ilişkin 5'inci mad- denin 3'üncü fikrası ihlal edildi. • Gözaltına ahnmanın yasadışı olup ohnadığına ilişkin karar hızlı bir biçimde verilmeyerek 5'inci madde- nin 4'üncü fikrası ihlal edildi. Adil yargılanma • Mahkeme, Rıza Türmen'in kar- şı çıkması üzerine, Öcalan'uı bağım- sız ve tarafsız bir mahkeme tarafindan yargılanmayarak sözleşmenin 6"ncı maddesinin 1 'incifikrasınınihlal edil- diğine oyçokluğuyla karar verdi. i/ Adil yargılanma ve hukuki yar- dım alma hakkına ilişkin sözleşme- nin 6'ncı maddesinin l'inci fıkrası- nın da ihlal edildiğine oybirliği ile karar verildi. Ölüm cezası • AtHM, yaşam hakkma ilişkin sözleşmenin 2'nci maddesinin ihlal edilmedığine oybirliğiyle karar verdi. • îdamın uygulanmasına ilişkin olarak kötü muameleyi yasaklayan sözleşmenin 3 'üncü maddesinin de ih- lal edilmedığine oybirliğiyle karar verildi. • Adil olmayan bir yargılanma so- nucunda idam cezası verilmesi ile il- gili olarak sözleşmenin 3 'üncü mad- desinin ihlal edildiğine bire karşı 6 oy- la karar verildi. Muamele ve kosullar • Mahkeme, Öcalan'uı Kenya'dan Türkiye'ye getirilmesinin ve İmralı adasındaki gözaltı koşullannın söz- leşmenin 3'üncü maddesine aykın ohnadığına oybirliğiyle karar verdi. Diğer şlkâyetler • îdamın uygulanması ile ilgili ola- rak aynmcılığı yasaklayan sözleşme- nin 14'üncü maddesı ihlal edilmedi. • Bireysel başvuru hakkına ilişkin sözleşmenin 34'üncü maddesinin ih- lal edildiği yolundaki şikâyet de ka- bul edilmedi. AlHM aynca Abdullah Öcalan'ın "(suçlann yasalngu özel ve aile yaşa- mına saygıgösterilmesi, düşünce,vic- dan ve din özgürlüğü, ifade özgürlü- ğü gibi, haklann kuUanılmasına iliş- kin suıniandırmalar" gıbı konularda yaptığı şikâyetlerin ise ayn olarak incelenmesine gerek ohnadığına da karar verdi. AlHM BASKIYA HAZIRLANIYOR Türkfyekaran temyizegötürecek MUSTAFA ÇAKIR ANKARA - A\Tupa tnsan Haklan Mahkemesi, (AlHM) Abdullah Öcalan'ın yeniden yargılanması için Türkiye'ye baskı yapmaya hazırlanıyor. Mahke- menin, Öcalan'uı adil yargılanmadığını belirtmesine karşın Türkiye'yi tazminata mahkûm etmemesi, "AIHM, Abdullah Öcalan'ın yeniden yargrianması için yasal düzenleme yapılmasını isteyecek" yorumlanna neden oldu. Karara tepki gösteren Türkiye, Büyük Da- ire'ye temyiz başvurusunda bulunacağını açıkladı. Uzun yıllar AİHM'de Türkiye'yi savunan Prof. Dr. Bakır Çağlar, mahkemenin Avrupa lnsan Haklan Söz- leşmesi'nin 6> 1. maddesinin ihlal edildiğine karar ver- diğini anunsatarak bu maddenin ihlalinin parasal bir yaptınmla giderilemeyeceğini söyledi. AtHM'nin ka- rannın "mahkemenin tarafsız, bağunsız ohnaması ne- deniyle Öcalan'ın adil yargüanmadığr anlamına geldi- ğini kaydeden Çağlar, davanın Büyük Daire'ye götü- rülebileceğini ancak sonucun değişmeyeceğini bildir- di. Çağlar, delegeler komitesinin, AlHM kararlanna yeniden yargı yolunu açan 4793 sayılı yasanın Öca- lan'ı kapsam dışında buakmasını da "aynmcdık, eşit- sjzfik" olarak değerlendirebileceğini ve Türkiye'den yeni bir yasal düzenleme yapmasını isteyebileceğini söyledi. Öcalan'm 4793 sayı- lı yasa nedeniyle yeniden yargılanmasının olanaklı ol- madığuıı anlatan Çağlar, AlHM'nin yasal düzenleme yapıhnası isteminin ise Tür- kiye taranndan kabul edilme- yeceğini dile getirdi. Prof. Çağlar, mahkeme masrafi olarak gösterilen 100 bin Eu- ro'nun maddi tazminat olarak ifade edilmediğini vurguladı. Çağlar, "Eğer kararda maddi tazminat adı geçer ve avukat- lar da bunu kabul ederse yar- güamanın yenilenmesini talep etme haklan da ktsıtlanır. Gazi Mahallesi'nde dün acı vardı. Mahallede- ki eczaneler dışında bütün dükkânlar kepenk- leri kapaûrken yurttaşlar birçok insaıun yaşa- mını yitirdiği Gazi Postanesi'ne gelerek karan- fil bırakûlar. Olayda yaşamlaruu yitirenlerin mezarlan karanfillerie süslendL • AlHM'nin, Abdullah Öcalan'ın adil yargılanmadığını belirtmesine j karşın Türkiye'yi tazminata mahkûm etmemesi terör örgütü liderinin yeniden yargılanmasını isteyeceği yorumlanna neden oldu. Gazi olaylannın üzerinden 8 yıl geçti, ancak yaşanan acılar hâlâ unutulmadı Abluka altında anma Onun için böyle bir ifade kuüanılnuş" dedi. AlHM'nin Öcalan karan, Ankara "da tepki\le karşılandı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, AlHM'nin karan- nın Büyük Daire'de temyiz edileceği bildirildi. Mah- kemenin yasalarda yapılan değişiklikleri yeterince de- ğerlendirmediğine işaret edilen açıklamada, "Bu açı- dan karann gerekçeleri ve vanlan sonuçlar sağlam ol- maktan uzakbr" denildı. Adalet Bakanı Cemil Çiçek. Öcalan'ın yargılanma sürecinde DGM heyetinde yer alan askeri hâkimin heyetten çıkanldığuu belirterek, Türkiye, adil bir yargılama için her türlü gavreti gös- tenniştir" dedi. Dışişlen Bakanı Yaşar Yakış. karann bazı şekil eksikliklerine dayanarak verildiğine işaret ederek "Hangi şekil eksikKkleri gördülerse, o şekil ek- sUdUderi tanıamlandığı halde yargılandığmda yine bu cezaya çarpnnlacağmı düşünüyorum" dedi. Yargıçlar tepkili Öcalan'ı yargılayan heyette yer alan dönemin Ankara 2 No'lu DGM Başkanı Turgut Okyay, yargılamanın ne kadar adil olduğunu bütün dünyanın gördüğünü söyle- di. Öcalan'uı ve avukatlannın da duruşmalarda yargı- lamanın adil olduğunu dile getirdiklerini anımsatan Okyay, "Vfcdammız rahat, yüzümüz ak. ATHM'nin karan çifte standarm " dedi. O dönemde üye hâkim olarak heyette yer alan Ankara 2 No'lu DGM Başkanı Hüseyin Eken, "Önemli olan, hâknnlerin vicdani kanaatlerini açridadüdan karar amdn*. Karara sivfl hâkim kabhmştırr> dıye konuştu. ALPER TURGUT / ECEVtT KILIÇ Gazi olaylannın üzerinden tam 8 yıl geçti, ancak hayatlannı kaybedenlerin aileleri, yaşanan acılan hâlâ unutamadı. Polisin ablukaya aldığı mahallede toplanan iki bini aşkuı kişi, 23 kişinin yaşamını yitirdiği, 426 kişinin de yaralandığı olaylan protesto ederek "İnanıyoruz ki suçlular ve sorumlular cezalandınlırsa hiçbir zaman GazTler, Sıvas'lar, Çorum'lar, Maraş'lar yaşanmaz" dediler. tstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün kent genelindeki çeşitli birimlerine bağlı binlerce resmi ve sivil polis, panzerler desteğinde sabahûı erken saatlerinden itibaren Gazi Mahallesi'ni ablukaya aldı. Gazi Mahallesi'nin ana giriş yollannda kontrol noktalan oluşturan polis, araçlan kontrol ettikten sonra mahalleye girmesine izin verdi. Güvenlik kuvvetleri, Gazi Mahallesi Gemevi'nin de bulunduğu tsmetpaşa Gaddesi'ne çıkan 47 ara sokakta da önlem aldı. Mahalledeki eczaneler dışında bütün dükkânlann kepenkleri kapatılırken, bazı kahvehanelerin camlanna tt Burasıl2Martl995'te tarandı, 12 Mart 2OO3'te failler hâlâ bulunamadT şeklinde dövizler yapıştınldı. Gazi olaylannuı 8. yıldönümü nedeniyle saat 09.00'da Gazi Cemevi'nden Alibeyköy Mezarlığı'na giden aileler, burada gerçekleştirdikleri anma töreninin ardından saat 10.00'da güvenlik güçlerinin ateşi sonucunda birçok insanın yaşamını yitirdiği Gazi Postanesi'ne gelerek karanfil bıraktılar. Cemevi önünde toplanan mahalle halkı ve sivil toplum örgütü üyeleri, olaylar sırasında yaşamlannı yitirenlerin aileleriyle birlikte saat 12.00'de Gazi Mezarlığı'na doğru yürüyüşe geçti. Panzerler ve çevik kuvvet polislerinin arasında yürüyen iki bini aşkın kişi, ellerinde olayda hayatlannı kaybedenlerin fotoğraflanyla "Tecride ve ABD işbiriikçiliğine son", "Gazi şehitleri ölümsüzdür" ve "Gazi'nin hesabı sorulacak" yazılı pankart ve dövizler taşıdılar. Topluluk, yaklaşık yanm saatlik bir yürüyüşün ardından mezarlığa ulaşırken olayda yaşamlannı yitirenlerin mezarlan karanfillerie süslendi. Olaylarda yaşamını yitiren Zeynep Poyraz'ın babası Cemal Pöyraz, 1 dakikalık saygı duruşunun ardından yaptığı açıklamada, "Devletin polisleri tarafindan öldürülen çocuklannuz burada yaüyor. Bu acılann ve zorluklann silinmesi çok zor. Ekmeğe ve suya ihtryacımız olduğu kadar adalete de üıtiyacımız var" dedi. Anma töreninin ardından "Bedel ödedik, bedel ödeteceğiz'', "Halkız, hakuyız, kazanacağtz", "Emperyalist savaşa hayır", "Şehitler burada, katiller nerede" şeklinde slogan atarak tekrar Gemevi'nin önüne dönen Polisin ablukaya aldığı mahallede iki bini aşkın kişi toplandı. topluluk olaysız dağıldı. PERŞEMBE ORHAN BURSALI Merhaba Tünel! Sözümüzü başından belirtelim: AKP iktidarı ve Tayyip Erdoğan, Ikinci tezkereye evet demeye mec- burdur. Erdoğan, gerekli önlemleri alacak, gerekirse milletvekili grubunu bağlayacak ve ikinci tezkereye evet dedirtecektir. ABD'nin Irak ve Ortadoğu planlannın en önemlı des- tekçisinin Türkiye olduğu apaçıktır. ABD'nin 60 bini aşkın askeri, güya "6 ay için" Türkiye'ye yerteşiyor. Bu büyük yalanı 6 ay sonra göreceğiz. Yeni tezkere- lerle, ülkemizdeki ABD'nin muazzam askeri gücü yerleşık hale getırilecektir. Çünkü bu uzun süreli bir plan-programdır. Ortado- ğu ülkelerine karşı yeni "Amerikan paketi" söz ko- nusudur. Tezkereye hayır demek için çok farklı bir bakışa sa- hip olmak gerekir. AKP'de de bu olmadığı için, "Ame- rikan paketi"n'm uygulanmasına maşalık etmeyi ter- cih edecektır. Ekonominin bugünkü güdülme biçimine karşı güç- lü seçeneğinız, bakış ve programınız yoksa, tezke- reye evet demekten başka yolunuz da bulunmuyor. • • • Bu seçeneksizlik ne yazık ki sadece AKP'ye değil, iktidar ve iktidara yakın bütün çevrelere egemendir. Nitekim, bu seçeneksizliği ve ciddı çözümsüzlü- ğü Kıbns'ta da gönmekteyiz. ABD'nin Irak tezkeresine evet politikasıyla, Kıb- ns'ta vanlan nokta, aynı politikanın Ikizidir. Türkiye, Kıbns'ta anlaşmaya yönelik çözüm üre- temediği veya bu politikanın arka planında taksim (Ku- zey kesimi ilhak) politikası izlediği için, Kıbrıs'a bağ- lı olarak Batı ile ilişkilerinin seyrini öngören senaryo (Bakınız 17 Aralık 2002 tarihli "Salı" yazısı), ucundan filiz vermeye başlamıştır. Batı ile ilişkilerini düzenlemekten, işbirliğini öne çı- karmaktan ve Kıbns'ta "savaş gaiibi" taraf olarak bir çözüm üretmekten aciz Türk politikasının bu "üsfün mimarian", uluslararası sahnede tuttuklan "perde- deki gölge" ile ciddi bir çıkmaz sokak daha yarat- mayı becermişlerdir. Kıbrıs'ta 29 yıldır "garantör devlet" sıfatıyla bu- lunmayı hiç kimseye açıklayamazsınız. Zaten, Kıbns mimarlan"n\n bir açıklama yapma gereksinimi duyduklannı sanmak da yersiz. Bu politikanın, özünde, Avrupa Birliği ile ilişkileri koparma ve dolayısıyla Avrupa Birliği üyeliğinin ger- çekleşmemesi noktasını bilinçli olarak hedeflediğini, düşünmeyelim mi? Kıbns konusunda Avnjpa'nın haksızlıklan yok mu- dur? Evet vardır. Ama onlara küfretmekle bu çıkmaz- dan ne yazık ki kurtulamıyoruz. Bu nedenle bu kö- şede, ülkemizde klasik olan "Türk'ün, Türk'ün bey- nini yıkaması" çabasından sürekli kaçınılmaktadır. Bize, önümüzü görecek, milletı her bakımdan mut- lu edecek ve zorluklanmızı aşmamıza yardımcı ola- cak "ree/po//(*"düşüncelerve politıkalar gereklidir. Ruhumuzun ebedi kararmasını pekiştirecek, ken- di kendimizin beynini yıkayacak, durumu kabul et- memize yönelik propagandalar zaten yeterince or- talıkta kol gezmektedir. • • • Evet, AKP tezkereye evet demeye mecburdur. Çünkü 2'si hibe 6 milyar dolarsız Türkiye'yi yönete- meyeceğini görüyor. AKP, ne borç stokunu azaltacak ne de faiz öde- melerinin payını düşürebilecek önlemler alabilmiştir. Tersine, bunlarda artış söz konusudur. Bu yıiı ancak 6 milyar dolar ekstra borçla kapata- bilecektir. Gelecek yıl da benzer miktarda paraya ge- reksinimi vardır. Belki de bu politikayla öbür yıl daha fazla! Dolar bağımlısı, durmadan yeni vergilerle halkı ez- me ekonomisinın başka çıkarı mı vardır! AKP, "ABD otobanına" girerek, dışardan düzen- lı dolar akışını sağlayabileceğıni ve iktidannı sürdü- rebileceğini umuyor. Ne büyük bir yenilik ve ne yeni bir "stratejik" düşünce! Bu kaldıraçla iktidarda a) kalabileceğini, b) ılk se- çimlerde de benzer başanyı sağlayabileceğini, umu- yor. En büyük olasılık, bu umuda karlann yağmasıdır. Şimdi, özellikle Kıbrıs'tan sonra, ABD'ye bağımlı- lık, Irak ve Ortadoğu macerasına duhulıyet, tezkere- ye evet, daha kesin hale geldi. Türkiye, eğer dış politikada ciddi bir kınlma nok- tası yaratamazsa, tekyönlü bir otobana sokuldu. Belki de onlarca yıl uzunluğunda, sağa veya sola hiçbir çıkışı olmayacak bir Amerikan otobanına! Türkiye, her bakımdan ensesini karartması gere- ken bir dönemin eşiğınden içerı adım atmaktadır. Merhaba karanlık tünel! obursalii'/ cumhuriyet.com.tr Cereği Düşünüldü' kitabı Kazmaz: Olayın derinliğine inilemedi HATtCE TUNCER Gazi davası müdahil avukatlanndan Remzi Kazmaz, yedi yıl süren davanın tüm belgeleri- ni "Gereği Düşünüldü" adlı bir kitapta topladı. Kazmaz, Gazi Mahalle- si Cemevi önünde açtı- ğı standda, kitabın ta- mtunını yaptı. Belgesel nitelikte bir çalışma yaptığmı belir- ten avukat Kazmaz, "GereğiDüşünüldü" ki- tabında savcılık iddi- anamesi, nakil karan, duruşmalardan tutanak- lar, raporlar, bazı dilek- çeler ve ölenlerin aile- leriyle konuşmalar ve kendi tanıkhklanna yer verdi. Gazi Hukuk Ko- misyonu'ndan As-ukat Sabri Kuşkonmaz'ın olaydan etkilenerek yaz- dığı bir şiire de yer ve- rilen kitabın kapağında Gazi davasuıa müdahil olarak katılan avukat- lann hepsinin isimleri bir daire şeklinde yazıl- mış. Gazi Mahallea'nden kalkıp Trabzon }olla- nnda buükteobnak, du- ruşmalan birlikte izle- mek ve verilen karar- lardan sonra yaşman duygulan birlikte )aşa- makistednn" diyer avu- kat Kazmaz, kitabında şu görüşleri savunııyor: "Yargılamanmcfcvann ettiği bir dönemd* Su- surluk Çetesi olarakad- landınlan ola> meviana gelmiş, Başbakantk ta- rafindan yapılan s«nış- turmada >îeclis Araş- ürnıa Komis>x)nıına ifâ- deveren istihbaratç Ha- nefi Avcı'nıntanıi ola- rak dinlenilmesi tdebi reddedilerek Türkiye hukukdevleti açısudan tarihi bir nrsab kjçır- nuş, Gazi olaylan rçhn- lanlamamış, mahkeme buolaymderinliğnKİııe- memiştir."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog