Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

13 MART 2003 PERŞEMBE CUMHURlYET SAYFA HABERLER Özel Harekat havalimamnda • İSTANBUL (AA)- Atatürk Havalimanı Mülki îdare Amiri Saim Eskioğlu, Irak krizi ve buna bağh gelişebilecek olaylar nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda bazı ilave güvenlik önlemlerinin hayata geçirileceğini söyledi. Devlet Hava Meydanlan tşletmesi'ne (DHMİ) bağh özel güvenlik görevlilerinin yanı sıra Ozel Harekât timlerinin de Atatürk Havalimanı'nın giriş kapılan ve hassas noktalarda 24 saat süreyle silahlı nöbet tutacağını kaydeden Eskioğlu, bununla ilgili çalışmanın önümüzdeki günlerde tamamlanacağını söyledi. NATO 2 Patrtot daha gönderiyor •BRÜKSEL(AA)- NATO'dan bir yetkili, tttifak'ın, Irak'ta savaş durumunda korunmasını sağlamak amacıyla Türkiye'ye iki Patriot bataryası daha göndereceğini söyledi. Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, Brüksel'de yaptığı açıklamada, "Yakında Türkiye'deki operasyon bölgesinde 5 batarya olacak" ifadesini kullandı. Yeni bataryalan hangi ülkenin göndereceğini açıklamayan yetkili, kendisine yöneltilen "Bu bataryalar ABD tarafından mı gönderilecek" sorusuna, "Bunu ne doğrulayabilir ne de yalanlayabihrim" yanıtını verdi. Macaristan'dan koruyucu giysi •BUDAPEŞTE(AA)- Macaristan Türkiye'ye, kimyasal silahlardan koruyan 2 bin adet giysi ve gaz maskesi takımı hibe edecek. Macar hükümet sözcüsü J. Zoltan Gal, olası bır Irak savaşında Türkiye'nin kendini kimyasal ve biyolojik silahlardan korumasına yardımcı olmak için, 1.8 milyon dolar tutanndaki sevkıyatı yapmaya karar verdiklerini söyledi. Gal, sevkıyatın NATO'nun talepleri çerçevesinde yapılacağını belirtti, ancak zamanını açıklamadı Belçika Sayunma Bakanı geliyor • BRÜKSEL(AA)- Belçika Sa\"unma Bakanı Andre Flahaufun, 'güvence vermek amacıyla" bugün Ankara'ya bir gunlük ziyarette bulunacağı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Flahaut, Ankara'da Başbakan Abdullah Gül veya hükümeti kurmakla görevli olan AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış, Milli Savoınma Bakanı Vecdi Gönül ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hihni Özkök ile görüşmelerde bulunacak. DEHAP'tan savaş karşıtı açıtdama • İstanbul Haber Servisi -DEHAP istanbul 11 Örgütü, ABD'nin Irak'a yönelik savaş tehdidini basın açıklamasıyla protesto etti. Saraçhane Parkı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan DEHAP tstanbul îl Sekreteri Nizamettin Öztürk, Irak'a yönelik olası askeri harekâtrn Ortadoğu'da milyonlarca masum insanın ölmesi anlamına geldiğini \Tirgulayarak "AKP hükümeti halka rağmen ABD'ye üslerini, limanlannı kullandınyor. Türkiye'nin mevcut politikalannın Türk- Kürt çatışmasına dönüşeceğinin endişesini yaşıyoruz" dedi. Helvacı, hükümetin gizli antlaşmasının ulusun iradesine aykın olduğunu söyledi ABD'ye işgalyetkisiverildiANKARA(GıınhuriyetBü- rosu) - AKP hükümetinin ABD'yle imzaladığı üs ve li- manlann kullanımına izin ve- ren gizli mutabakata tepkiler sürüyor. Türkiye Insan Hak- lan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Hehacı, giz- li mutabakatın Türkiye Cum- huriyeti'nin kuruluşunun te- mel ilkesi olan tam bağımsız- lığa ve ulusun kesin ve açık ira- desine aykın olduğunu bildir- di. Helvacı dün yaptığı yazılı açıklamada, AKP hükümeri- nin. 6 Şubat'ta TBMM'de onaylanan "bazı üs ve liman- • İşçi Partisi, ABD silahlı kuvvetlerinin Türkiye'de TBMM'nin izni olmadan bulunduğu iddiasıyla, Abdullah Gül ve hükümet üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. iarm modernizasyonunaüişkm tezkereye" dayanarak imzala- dığı gizli mutabakatm anaya- sal ohnadığını belirterek hü- kümetin bu antlaşmayla Tür- kiye'yi uluslararası hukuku tanımayan bir işgal savaşına sürüklediğini kaydetti. Gizli mutabakatm sadece anayasa- ya aykın ohnakla kalmadığı- nı vurgulayan Helvacı, antlaş- manın Türkiye'nin temel ku- ruluş ilkelesi olan tam bağım- sızlığa da aykın olduğuna dik- kati çekti. Helvacı, ABD'nin yalnız- ca Irak'ı değıl. Türkiye, Suri- ye ve Suudı Arabistan'ı da et- nik. dinsel, mezhepsel ya da cemaat topluluklarına göre bölmeyi planladığını ifade ederken mutabakatm ABD'ye Güneydoğu Anadolu'nun en stratejik noktalannı savaş so- nuna kadar işgal etme yetkisi tanıdığını bildirdi. Işgalin en önemli örneği- nin, Iskanderun'da nöbet bek- leyen Türk askerine, ABDTi askerlerce doğrultulan sılah olduğunu vurgulayan Helva- cı, şöyle devam etti: "İşgalci askerin Mehmetçi- ğe doğrulttuğu silahı, ulusun bağımsızlığına ve bizim yüre- gimizc doğrultulmuş bir silah olarak algılıyoruz. Başkan Annç, 'Meclis'in itiban var- dır. Bu Meclis ilk Meclis gi- bi çalışacak ve tarihe geçe- cektir. Millet bizden umudu- nu kesmesin' diyor. 8 Şubat mutabakat belgesine hukuksal kılıf giydirmek için reddedi- len ve MecBs'e yeniden getiri- leceği açudanmışolan tezkere- nin kabul edilmesi durumun- da Meclis, Annç'ın tarifettiği niteöği taşımayacaktır.'' Işçi Partisi ise ABD silahlı kuvvetlerinin Türkiye'de TBMM'nin izni olmadan bu- lunduğu iddiasıyla, Başbakan Abdullah Gül ve hükümet üye- leri hakkında TCY'nin "dev- letin ülkesine ve egemenöğine karsısuçlar''başlıklı 125. mad- desi uyannca, Ankara Cum- huriyet Başsavcıhğı'na suç duyurusunda bulundu. Sezer, Nabaviyi kabul etti: Askeriyöntemle çözüme karştyız ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - İran ts- lam Cumhuriyeti Cum- hurbaşkanı Muham- med Hatemi nın özel temsılcisi Iran Islami Danışma Meclisi Birin- ci Başkan Yardımcısı Behzat Nabavi. Cum- hurbaşkanı Ahmet Nec- detSezer'e. Hatemi'nin Irak konusundaki mesa- jını iletti. Sezer, dün Nabavi'yi kabul etti. Cumhurbaş- kanlığı Basın Merke- zi'nden yapılan açıkla- maya göre, Nabavi. ül- kesinin Irak'a olası bir müdahale konusunda- ki kaygılarını dile ge- tirdi. Nabavi'nin Se- zer'e tran Cumhurbaş- kanı Hatemi'nin Irak konusundaki bir mesa- jını ilettiği vurgulanan açıklamada, "Kabulde MeclisBaşkan Yardım- cısı Nabavi, 1991 yıhn- da KörfezSavaşTyİaya- şananolumsuzgeüşme- İerin yenilenmesini iste- mediİderini,sorunun as- keriyollardan çözümü- ne karşı olduklarını, Irak'm egemenüğineve toprakbütünlüğüneyö- nelik askeri bir müda- halenin başta bölge ül- keleri olmak üzere tünı dünya için olumsuz so- nuçku*doğuracağmı be- tirtmiştir'' denildi. Se- zer, Hatemi"ye Türki- ye'yi ziyaret etmesi için yaptığı çağnyı da yine- ledi. 'İşbirHğine devam edflsin' Nabavi, daha sonra Başbakan Abdulan Gül ile görüştü. Irak soru- nunun bançı yollardan çözümü için işbirliğine devam edilmesini iste- yen Nabavi, askeri bir operasyonun en çok Türkiye ve Iran gibi böl- ge ülİcelerine siyasi ve ekonomik açıdan zarar vereceğini vurguladı. Nabavi, bir savaş için de uluslararası meşru- iyet ilkesinin aranması gerektığini kaydederek "Savaşın tahmin edile- meyecek sonuçlan da ohır" dedi. Nabavi ve beraberin- dekiheyet CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ı da ziyaret etti. Baykal, Nabavi'nin nezaket ziyaretinde bulun- duğunu söyledi. ÇİZMEDEN YUKARI MUSAKART Dünya Bankası Türkiye Temsilcisi Chhibber "2003 bütçesi yoksul kesi- me karşı. Desteklemeyeceğiz" dedL SlKPTŞİklî... AÇİKLARİ TŞÎMÎ musakart@yahoo.com Emek Platformu Tezkere gelirse eylem yaparız ANKAR\(Cumhuri- yet Bürosu) - Emek Plat- formu Başkanlar Kuru- lu'nun, 2003 bütçesi, sa- vaş ve çalışma yaşamın- dakı güncel gelişmeleri değerlendirdiği toplantı sonrasında yayımlanan bildiride, Türkıye'yi sa- vaşa sürükleyecek tezke- renin Meclis'te reddedil- mesinin yarattığı ulusla- rarası itibann, yeni bir tezkerenin kabulüyle kay- bedileceği belirtildi. Bildiride, yeni bir tez- kerenin Bakanlar Kuru- lu'na gelmesi halinde Emek Platformu bütün- lüğü içinde tüm olanak- lar seferber edilerek ülke genelinde yeniden eylem- lilik sürecine girileceği vurgulandı. Bölgede çıkması olası bir savaşın faturasını hal- kın ödeyeceğine işaret edilen bildiride emekçi- lerin "savaşa dur" de- meye kararlı olduğu vur- gulandı. İlhan Selçuk, hukuku çiğneyen ABD'nin dünyanın patronu olmak istediğini belirtti: Zabmi cezalandıracak güç yok• Dünyada zalimlere karşı verilmiş en önemli savaşın Kurtu- luş Savaşı olduğunu anımsatan Selçuk, Kurtuluş Savaşı'nın aynı zamanda yerli za- limlere karşı da veril- diğini söyledi. Zul- mün başını ABD ve İsrail'in çektiğini kay- deden Selçuk "Ne ya- zık ki ikisi de Tür- kiye'nin stratejik or- tağıdır" dedi. BURSA (Cumhuriyet) - Ga- zetemiz Imtiyaz Sahibi ve Ya- yın Kurulu Başkanı tlhan Sel- çuk, ABD'nin "bütün dünya- nın hukukunu" çığnedığıne dikkat çekerek "ABD, dünya- nın patronu olmayı hedefliyor. Hukuku çiğneyen zalimdir. ABD'\i cezalandırabilecek bir güçyoktur" dedi. Selçuk, dünyada zalimlere karşı verilmiş en önemli sava- şın Kurtuluş Savaşı olduğunu da anımsatarak "Kurtuluş Sa- vaşı sadece yabancı zalimlere değil, yerli zalimlere karşı da verilnüştir" diye konuştu. Uludağ Üniversitesi Kültür Sanat Kurulu'nca düzenlenen "ZaUm ve Mazhun" konulu pa- nele katılan Selçuk, zalim ile mazlumun zaman içinde yer değiştırebileceğini, 2. Dünya Savaşı sırasında mazlum olan Israil'in Filistin'de bugünün za- limi olduğunu unutmamak ge- rektiğinı \oirguladi. Selçuk şöy- le konuştu: "Aynı kişi hem mazlum hem zalim olabilir. Dış koşullann zorlamasıyla kişüerin ve top- lumlann zalim ve mazlumlan değişebilir. ABD tüm dümanın patronu olmak istiyor. BM'den aksi karar çıksa dahi hukuku çiğnerim diyor. Chsa hukuku çiğneyen de zalimdir. Zulmün başını çeken ABD ve İsrail var. Zulmün başını bu iki ülke çe- ld\x)rve ne yazık ki ikisi de Tür- krve'nin stratejik ortagıdn'.w En zalim o\ uncu Bush Öğrencı ve öğretim üyele- rinden Ahmevef ikpaşa De\let Tiyatrosu'nda sahnelenen Art- hur Miller'ın 'Orkestra' ısim- li oyununu izlemelerini, 2. Dün- ya Savaşı sırasında olup biten- leri daha iyi anlamalannı öne- ren Selçuk, "Dümabirtivîitroy- sa en zalim oyuncu Bush'tur" dedi. Gazetemiz Yönetim Ku- rulu Başkanı Alev Coşkun da son gelişmelerin Sevr'in eko- nomik, sosyal ve askeri istek- lerinin yeniden hortlatıldığını gösterdiğini bildirdi. Alev Coş- kun konuşmasını şöyle sürdür- du: "Dününzafimi Saddam bu- gününmazlumuolacak,21.yüz- >ihn empenal gücü Ortado- ğu'da haritayi yeniden yapma isteğindedir. Belki de Anado- lu'da da haritayı değiştirme is- teği vardır. Bu savaşuı altında terör veya zalim yok. Petrolün çıkış ve geçiş noktalan var" Pa- nelde Egemen Berköz, Ümit Zileli, Ha>ati Asıljazıcı,Tuncer Cücenoğlu ve Miyase tlknur da görüşlenni açıkladı. ZİYA: IRAK PATLAMA NOKTASINDA Türkmenlere güvence ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Irak Türkmen Cep- hesi (ITC) Türkiye Temsilci- si Mustafa Ziya, Türkiye ve ABD'den Kuzey Irak"taki Türk- menlerin korun- masıiçinistedik- leri güvenceye olumlu yanıt al- dıklannı açıkla- dı. Ziya, Birleş- mişMilletler Ge- nel Sekreteri Ko- fıAnnan'amek- tup yazarak ko- ruma istedikleri- ni söyledi. ITC ——~ Türkiye Temsilcisi Ziya, Irak Türkmen IslamiHareketi Baş- kanı Sami Muhammed'ın An- kara ziyareti için düzenleği Zixa, Türkiye ve ABD'den Kuzey Irak'taki Türkmenlerin korunması için istedikleri güvenceye olumlu yanıt aldıklannı açıkladı. basın toplanüsında, K.Irak'ta durumun "patiamanoktası- na" geldigi uyansında bu- lundu. Türkmenlere yönelik _ ^ ^ ^ baskılann arttığı- nı belirten Ziya, KDPyetkililerin- cegeçenhaftalar- da turuklanan Türkmen güven- lik şefinin hâlâ serbest bırakılma- dığını hatırlatarak tepki gösterdi. Zi- ya, Kürt grupla- nn son tutumla- rından rahatsızhk- ~""^~ lannı vurgulaya- rak, "Bölgedeki Kürt gruplan ne okhı da bir gün içinde Türkiye'ye düşman kesfldi'' diye sordu. KYB Bölge Soramlusu Salih: Komşular uzak dursun ANKARA (ANKA) - Celal Talabani'nın önderliğini yaptığı Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Bölgesel Yönetim So- ramlusu Berham Salin, Türk as- kerlerinin K. Irak'ta konuşlandı- nlmasını istemediklerini yine- lerken Washington'a da "ABD, eğer Irak'ta bir bataklık istemi- yorsa, komşulan uzak tutar" mesajını verdi. Salih, "the age.com" adlı internet sitesinde yayımlanan yazısında ABD'nin liderliğindeki bir koalisyonun, Irak'ın diktatörlükten kurtulma- sında araç olacağını savundu. "Geçiş süreci, komşu ülkelerin müdahalesiyle rvice karmaşıkla- şır" diyen Salih, bölge ülkeleri güçlerinin Irak'taki varlığının tarihi duyarlıklann yer aldığı "Pandora Kutusu"nu açabileceğini öne sürdü. BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ FLEISCHER: Türkiye'yi bekliyoruz WASHmGTON (AA) - Beyaz Saray sözcüsü AriFİe- ischer, ABD askerlerinin ko- nuşlandırılmasıyla ilgili ola- rak "Türkiye'de- kidurum,askıda kaunayısürdürü- yor. Sanınm, Türk yetkililer- den,\-apabikcek- lerişeylereilişkin bir şey duymayı bekkmeyedevam ediyonız'' dedi. Fleischer, basın toplanhsında ko- nunun yeniden Türkparlamento- ^ ^ • ^ " ^ sunda ele ahnmasını bekle- yip beklemediklerinin sorul- ması üzerine "Bu,Türkyet- Idülerinin kararvermesige- Beyaz Saray sözcüsü Ari Fleischer, "Türk yetkililerden, yapabilecekleri şeylere ilişkin bir şey duymayı beklemeye devam ediyoruz' dedi. reken bir konu" demekle ye- tindi. Fleischer, ABD Sa- vunma Bakanı DonaklRums- fdd, ABD Savunma Bakan ^ _ ^ ^ _ Yardımcısı Paul Wolfowitz ve ABD Genelkur- may Başkanı Rk> hard Myers'ın Beyaz Saray'da Başkan George Bush ile bir ara- yageldiklerinıde açıkladı. Fleischer, Irak'a operasyon olasıhğının gün- ^—^~~~ lerlesayıldığıbir dönemde bu toplantının ne- deninin sorulmasına karşıhk toplantının "rutin" olduğun- da ısrar etti. POLİTİKA GUNLUGU HİKMET ÇETİNKAYA Bursa'da Bahar... Havada bahar kokusu var... Gemlik'te denizi seyrederken yamaçlara kurul- muş çok katlı yapılar bir çirkinlik anıtı gibi duruyor karşımda... Bir ilkyaz öfkesi tüm bedenimi sanyor... Derin sabahlar içinde gezintiye çıkmış gibiyim. Bursa'ya Birinci TÜYAP Kitap Fuan'na gidiyorum... Otomobilin arka koltuğunda denizin mavisini yudumluyorum... Düşler kuruyorum!.. Bir başka ruhun derinliklerinde gibiyim... Yıllar önce bir Gemlik akşamındaydım... Uzaklarda görünmeyen bir ayın aydınlığında, gecikmiş sevgiliyi bekler gibiyim... Düş yorgunuydum, üstelik uykusuzdum... Ufka değen bir gemide yolculuk yaptığım yıllar- dı... Sadullah Usumi, Mücahrt Beşer, Orhan Erinç ve ben... Türkiye GazetecilerSendikası'nın bir semineri için Gemlik'te toplanmıştık... Sanırım 1987 yılıydı... Zaman ne çabuk geçiyordu... O yıllar TGS, Bursa'da da örgütlüydü... Bazı toplantıları Bursa'da yapardık... Gazeteciler TGS'nin gücünü bilirdi, sendikasız basın emekçisi yoktu!.. Şükran Soner iki yıldır TGS'yi ayakta tutmaya çabalıyordu... Bir süre önce o da TGS genel başkanlığını bı- raktı!.. Şükran'ın anlattıklarını dinledim... Çokşaşırmıştım... Artık hiçbir şey eskisi gibi değildi... • • • Bursa'ya doğru yol alırken eski dostlan anımsı- yordum... Sadullah Usumi ve Mücahit Beşer artık yaşamı- yoriardı... Içimden bir şeyler koptu!.. TGS'nin en güçlü olduğu yıllardı... Kimler geldi, kimler geçti? Ümit Gürtuna, Ismet Çolak, Yılmaz Gümüş- baş, Orhan İlhan, Özden Alpdağ ve diğer arka- daşlanm... O fırtınalı günler... 12 Mart muhtırası ve TGS'nin Istanbul'da yap- tığı önemli toplantı... Gözümü açtığımda Bursa'ya gelmiştim... Bursa okumayı seven bir kent!.. Birinci Bursa TÜYAP Kitap Fuan bu yüzden büyük ilgi görüyor... TÜYAP Genel Koordinatörü ve Cumhuriyet ya- zarı Deniz Kavukçuoğlu şöyle diyor: "Gerçekten ilgi büyük. Bursalı kitapseverlerie ilk kez buluşuyoruz..." Bursa Uludağ Üniversitesi ve Büyükşehir Bele- diyesi fuara destek veriyor... Fuara 150 yayınevi katılıyor... Imza günleri ve etkinlikler fuara canlılık getir- miş... Gençlerie konuşuyorum Bursa'da... İlk soru şu oluyor: "ABD askerieri Türkiye'de, siz ne diyorsunuz?" Yanıtım kısa oluyor: "Siz Cumhuriyet okumuyor musunuz?" Bazılan okuduklannı söylüyor... Erdal adlı bir üniversite öğrencisi "Savaşa ha- yır" deyip ekliyor: "Tünkiye ABD kuvvetlerinin işgali altında..." Esra adlı bir kız öğrenci söze giriyor: "Savaştan en fazla Türkiye zarar görecek ama hükümet bunu hiç gündeme getirmiyor..." Kimi öğrenciler kendi sorunlannı anlatıyor... Remzi: "Ben bir işçi emeklisinin çocuğuyum. Hem fı- nnda işçi olarak çalışıyor hem de okuyorum. Ki- taplarçok pahalı. Devlet üniversite öğrencisine ki- tabı parasız dağıtmalı..." • • • İlkyaz sürgün veriyor Bursa'da... Kent içinde dolaşırken yıllar önceye gidiyorum... Uludağ'ın eteklerinden Bursa Ovası'na bakı- yorum... Yavaş yavaş akşam oluyor... Güneş Mudanya üzerinden kayboluyor... Eski anılarım ayaklanıyor birden... Bursa Ovası'ndaki üreticiler ne yapıyor? Sadullah Usumi yaşasaydı Bursa'ya geldiğin- de mutlaka Karacabey'e geçer, üreticilerin sorun- lannı yazardı... hikmetcetinkaya'cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 Dövizle askerlik yasalaştı B ANKARA (Cumhuriyet) - Yurtdışında yaşayan ve daha önce dövizle askerlik uygulanmasından yararlanamamış Türk vatandaşlanna yeni haklar tanıyan tasan dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre, yasa yürürlüğe girdiği tarihte, 38 yaşını tamamladıklan yılın sonuna kadar dövizle askerlik hizmeti yapmak için başvurmayanlar ile başvurduklan halde döviz ödemeleri veya temel eğitimlerini süresi içinde yapmadıklan için dövizle askerlik hızmetı kapsamından çıkanlanlar, iki yıl içinde konsolosluklar veya askerlik şubelerine başvurabilecekler. Töre cinayetine darbe yasası • ANKARA (ANKA) - CHP Ankara Mılletvekil] Oya Araslı, Türk Ceza Yasasf nda yer alan ve tört cinayetlerinin "hafifleticı neden" kapsamında değerlendirilerek daha az cezalandınlması sonucunu doğuran maddenin kaldınlması için yaa teklifı sundu. CHP'nin kadın mılletvekıllennın d« imzaladığı yasa teklifinin gerekçesinde "Bu tür cinayetler, toplumda kendılerine biçilmiş rollerin veya genel ahlak normlannın dışına çıktığı varsayılan kız çocuklanna ve kadınlara yöneltılmekte olan en zalim şiddet türüdür" deniBi. Öğretmenlerden bütçe eyleıri • ANKARA (Cumhumet) - Eğinm-Sen Genel Başkanı Alaaddın Dınçer, sendika genel merkezınde düzenlediği basın toplantısırtia bütçeden eğitime aynlan yüzde 6.9'luk payın ne eğitimin ne de eğitimcilenn sorunlannı gidermeye yetmeyeceğini söyledi. AKP'nin hazırladığı bütçenin sosyal adalet ilkelenyle bağdaşmadığını belirten Dınçer. "Bütçenin bu şekliyle kabul edilemez " dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog