Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

13 MART 2003 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Depremzedeler hâlâ mağdur Deprem vergileri bütçeye yaradı • Marmara ve Düzce depremlerinin yol açtığı hasarlann giderilmesi için getirilen ek vergilerden 3 yılda sağlanan 3.4 katrilyon liranın 2.5 katrilyonu deprem için harcandı. SÖZÇİZGİNİN Turhan Selçuk ANKARA (ANKA) - Marmara ve Düzce dep- remlerinin yol açtığı ha- sarlann giderilmesine yö- nelik işlerin finansmanı için getirilen ek veıgilenn bir bölümü deprem yeri- ne bütçe açıklannın ka- patılmasında lcullanıldı. Marmara ve Düzce depremlennin ardından getirilen ek vergilerden 3 yılda sağlanan 3.4 kat- rilyon liranın 2.5 katrilyo- nu deprem için harcandı. 2002 sonu itibariyle toplam 3.9 katrilyon lıra- ya ulaşan deprem harca- malarımn l .4 katrilyonu ise dış kredi, bağış-hibe gibi yollarla fınanse edil- di. 17 Ağustos 1999'da Marmara'yı sarsan bü- yük deprem ve ardından 12 Kasım 1999'da yaşa- nan Düzce depreminin yol açtığı hasarlann gide- rilmesi gerekçesiyle 2000'den itibaren uygu- lamaya konulan vergiler- de 2002 sonuna kadar toplam 3 katrilyon 366.1 trilyon liralık tahsilat ger- çekleşti. Budönemde 108.2 tril- yon liralık ekgelir, 198.6 trilyonluk ek kurumlar, 76.9 trilyonluk ek motor- lu taşıt, 76.4 trilyonluk ek emlak, 1 katrilyon 520.6 trilyonluk özel iş- lem ve 1 katrilyon 385.4 trilyon liralık da özel ile- tişim vergisi tahsil edildi. A.B. - GARANTÖR TÜRKİYE, İŞGALCİ DURUMUNA DÜŞER.. Mumcu'nun aktif görevden uzaklaştırdığı bürokratlann basmla görüşmesi de engelleniyor Hemkızakhemyasak insan Kaynakları zirvesi Hareketsiz kalmak olaurucu birhastahk • "lş Güvencesi Yasası ve îş Dün- yasına Etkileri" forumuna katılan MESS Başkanı Kutadgobilik, Iş Güvencesi Yasası'nın, Türkiye'nin çağdaş uygulamalara geçmesi açı- sından olumlu olduğunu belirtti. • "Yeni Gündemin Başrolünde İnsan" konferansında konuşan müşteri hizmetleri uzmanı Lary Hochman, değişimin önemine dik- kat çekerek "Hayatta kalmak için insan kaynaklan değişmeli" dedi. tstanbul Haber Servisi - Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Başkanı Tuğnıl Kutadgobilik. dokuz bilim adamı tarafından hazırlanan Iş Güvencesi Yasası'nın, Türkiye'nin çağdaş uygulamalara geçmesi açısından olumlu olduğunu belirtti. Management Center Türkiye ve Peryön taranndan organize edilen 8. İnsan Kaynaklan Zirvesi, Lütfı Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda başladı. "tş Güvencesi Yasası ve lş Dünyasına Etkfleri" forumunda konuşan MESS Başkanı Kutadgobilik, "İnsan kaynaklan departmanlan, işverenJe işçi arasında maddi manevi öyie bir bağ getiştirmeB ki çahşan da şjrketi sahiplensin" diye konuştu. 'Kopyalama. hayal et' "Yeni Gündemin Başrolünde İnsan" konulukonferansınaçılışında . . . konuşan ve Avrupa'da "yılm " konuşmaası" seçilen, müşteri hizmetleri uzmanı Larry Hochman, değişimin önemine dikkat çekerek "Hareketsiz kahnak öldürücü bir hastahknr. Hayatta kalmak için insan kaynaklan değjşmeta'" dedi. Insanın en büyük rakibinin kendi geleceği ile ilgili görüşleri olduğunu belirten Hochman, başkalannı kopya ederek zaman harcamak yerine hayal gücünü zorlamak gerektiğini belirtti. Kaliforniya Berkeley Üniversitesi'nde görev yapmış olan Prof. Dr. Robert Hogan da liderlik konulannın bütün çağ ve kültürlerde geçerli olduğunu söyledi. Hogan, "Marksist görüşe göre. insanoğhına içinde bıdunduğn ortam şekil verir. Bu modele göre liderlik kontrol edüemiyor, o zaman Mustafa Kemal Atatürk'ün şansh olduğunu düşünürüz, Bir başka görüş de KderHğin doğnştan geldiği ve zaman içinde geBştiğL Ben, nderBğm doğuştan geküğine inanryorum" dedi. Bugün de devam edecek olan konferansa kaülım için 1048 kişi kaydoldu. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Milli Eğitim Bakanı Erkan Mum- cu hızla sürdürdüğü kadrolaşma ça- lışmalannda eğitim uzmanlanna ka- dar inerken, bakanlığın planlama iş- lerinden sorumlu olan Araştırma Planlama ve Koordınasyon Kuru- lu'nun kadrosunu neredeyse tama- men değiştirdi. Kurula yeni atanan daire başkanı Ercan Türk ise bürokratlara basın- la görüşme yasağı getirdi. Kadrolaşmasına ilişkin açıklama- lannda "Sadece gerekH yerlerde de- ğJşüdJkyaptHn" diyen Mumcu, Mil- li Eğitim Bakanlığı merkez teşkila- tına kendı kadrolannı yerleştinneye devam ediyor. Mumcu'nun. daha önce danışma- m Mahmut Evkuran'ı başkan ola- rak atadığı APK'de kadrolaşması dikkat çekiyor. Daire başkanlan AB Kadrolaşmada sınır tanımıyor Milli Eğitim Bakanı Mumcu özellikle Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu'nda kadrolaşırken, görevden aldığı herkesi Çıraklık ve Yaygın Eğitim ile Özel Eğitim Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri genel müdürlüklerine gönderdi. Osman Yıkhz,Osman Nuri Demirel ve Halil Özata'yı görevden alan Mumcu, MuratÖndoğar,Orfaan Er- gin, AbduDah Açıkgöz ve 57. hükü- met döneminde MHP milletvekili danışmanlığı yapan Ercan Türk'ü atadı. Mumcu yaptığı son görevden almalarla uzmanlara kadar inerken, Lütfü Gül ve Zafer .4ksoy'un gö- revlendirmeleri bakan onayı ile ya- pılmasına karşın iptalin Mumcu'nun Personel Genel Müdürlüğü'ne getir- diği Nadir Alparstan tarafından ya- pılması dikkat çekti. Mumcu'nun Osman Nuri Demi- rel'in yerine Araştırma Planlama Dairesi Başkanlığf na atadığı Er- can Türk ise önceki gün APK bü- rokratlanrun basınla görüşmesini yasakladı. Mumcu'nun görevden aldığı bü- rokratlar ise kızak birimler olarak bilinen Çıraklık ve Yaygın Eğitim ile Özel Eğitim Rehberlik ve Psikolo- jik Danışmanlık Himetleri genel mü- dürlüklerine kaydınldı. Kızak birimler beürtendi Daha önce görevden alınan Orta- öğretim Genel Müdür Yardımcısı Aynur Cılga ve Hüseyin Karaknş'un yanı sıra APK'deki Ali Osman De- mirel ve Zafer Aksoy Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü'ne atanırken, Din Öğretimi Genel Mü- dürlüğü Şube Müdürü MehmetÇa- takçı ve APK Uzmanı Lütfü Gül'ü Özel Eğihm Rehberlik ve Psikolo- jik Danışmanlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne gönderdi. 88 yıllık bir destan T aribin akışını değiştiren Çanakkale Deniz Zaferi'nin ve Şehitler Günü'nün 88. yıldönümü törenlerie kutianryor. Çimenük KalesTnde düzenlenen törende konuşan Çanakkale Vansi Süleyman kamçı, Çanakkale savaşlannın miDetin kahramanhk destanı olduğunu söyledi 18 Mart'a kadar sürecek Zafer Haftası etknüikleri kapsanunda karma resim ve seramik sergikri düzenlenecek ve konserler verilecek. Aynca Çanakkaleh' atlederin gerçekkştireceği zafer koşusuyla Çanakkale savaşlannm gerçekleştiği Gelibolu Yanmadası'ndan atanan toprak ve deniz suyu, 18 Mart günü Ankara'da Cumhurbaşkam Sezer'e testim edilecek. Zafer Haftası 18 Mart'ta Cumhuriyet Alanı ve Şehitler Abidesinde düzenlenecek törenlerie sona erecek. (Fotoğraf: AA) Öfkelenen hasta yakını sağlık personeline yükleniyor Doktorlar şiddet kurbanı • Sağlık çalışanlan üzerinde yapılan bir araştırmada, en fazla şiddet olayı hastanelerin acil servislerinde yaşanıyor. Pratisyen hekimler ve hemşireler şiddete daha fazla maruz kalıyor. ANKARA (ANKA)- Araş- tırmalara göre, sağlık çalışan- lannın yansı en az bir kez sö- zel, fızıksel veya cinsel şidde- te maruz kalıyor. Türk Tabip- leri Birlığı Başkanı Füsun Sa- yek, "Hükünıetin yanhş poü- tikalannın sonucunu, sağhk çahşanlan çekiyor" dedi. Eskişehir Osmangazi Üni- versitesi'nin Eskişehir, Anka- ra ve Kütahya'da çeşitli sağ- hk kurumlannda çahşan 1071 sağlık çahşanı üzerinde yap- tığı araştırma, sağlık çalışan- lannın düşük ücret altında, şiddetle karşı karşıya çalıştı- ğını ortaya koydu. Araştırma- ya katılanlara, "sözel, fiziksel ve cinsel şiddet türünden her- hangi birine" uğrayıp uğra- madıklan soruldu. Kahlımcılann yüzde 50.8'i bu tür şiddet olaylan ile en az bir kez karşılaştıklannı söyle- di. Erk \ sağlık çalışanlan- nın yüzde 48.4'ünün, kadın sağlık çalışanlann ise 52.5'inin şiddete uğradığı belirlendi. En fazla şiddet olayı acil servis- lerde görülürken, pratisyen hekimler ve hemşirelerin şid- dete daha fazla maruz kaldı- ğı ortaya çıktı. 'Daha çok dayak yeriz' Sayek, hastane masrafını k ödeyemeyen, rehin kalan, ba- kımsızlık nedeniyle hastası ölen hasta yakınlannın sağlık çalışanlanna yüklendiğini vur- gularken. doktorlann 14 Mart A Tıp Bayramı'nı, yine *%— l r " kuüayacaguu" ıfade etti Yağışh hava yeniden geliyor ANKARA (AA) - Türkiye akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen yağışh havanın etkisine girecek. Alınan bilgiye göre bu akşam saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz kıyılannda yağmur şeklinde görülecek yağışlar, yann Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz, tç Anadolu'nun kuzey ve bahsı ile Batı Akdeniz'de sürecek. Yağışlar Marmara'da yağmur ve o sağanak, Trakya'da ise karla kanşık yağmur ve kar şeklinde olacak. Hafta d sonunda yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde devam edecek yağışlar genellikle yağmur, Iç Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla kanşık yağmur, ı Doğu Anadolu'da ise kar şeklinde görülecek. ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ Olmasa Daha İyiydi AKP Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdo- ğan'ın, Siirt milletvekili olarak TBMM'ye katılması ve çok yakında başbakan olarakTürk siyasal yaşamın- da yerini alacak olması, belki bir haksızlığın gideril- mesi açısından olumlu bir gelişme oldu. Fakat bir yan- dan bir haksızlığı telafi ederken; bir yandan da, cid- di hukuksuzluklann yaşanması, bu işleme(!) gölge dü- şürüyor. Yasalann kaynağı, ulus iradesine "niabeten", Tür- kiye Büyük Millet Meclisi olduğuna ve bu yasalan yet- kili organlar yorumlayacağına göre, Yüksek Seçim Kurulu'nun 9 Mart 2003 seçimiyle ilgili yorum ve uy- gulamasını, "yasaya aykın" bulmamız, pek müm- kün gözükmemektedir. Ama meselenin başka bo- yutları da var. Acaba bu seçimlerde uygulanan kuralları, "hak" ve "adalete" uygun olarak değeriendirebilir miyiz? İnsanlann hak ve adalet duygulannı "rencide eden" bir uygulamanın, kısa bir süre içinde olumsuz geliş- melere zemin oluşturacağını tahmin etmek, yanhş mı olur? • • • Şimdiye kadar yapılan genel ve yerel seçimlerde, çok kanunsuzluk yaşadık. ömeğin bir seçim sonra- sında, çöpler arasında yüzlerce seçim listesi bulun- du. Fakat yapılan itirazlara hep aynı yanıt verildi: "Ortaya çıkan yolsuzluk, seçim sonucunu etkileye- cek boyutta değildir." Belki doğru, belki yanlış... Fakat iş Siirt seçimine geldiği zaman, 900 seçme- ni olan bir beldenin seçimi boykot etmesinin, seçim sonucunu değiştirebileceği düşüncesi egemen ol- du ve seçim iptal edildi. (Bu arada; olan, Fadıl Ak- gündüz'e oldu ve milletvekilliği iptal edilince, ken- disine hapishane yolu göründü. Ama ıçerden Recep Tayyip'i destek mesajlan gönderdiğine göre, yakın- da aramıza katılırsa, hiç şaşırmayacağım. Nasıl ol- sa işlerini de kısa sürede toparlar...) • • • Evet, yapılan seçim ve seçimde uygulanan yön- tem, belki yasalara aykırı değildi ama, hiç kuşkusuz "hukuka" aykın idi. Hukuk kavramı olmayan kimi "aklı evveller", yasalara uygun olan her şeyin huku- ka da uygun olduğunu zannederler. Oysaki "yasal" olanla, "hukuki" olan şey, her zaman aynı değildir. "Yasal" olan şey, yüriirlükteki yasalara uygun olan şeydir. Ve dünya üzerinde, yasası olmayan devlet de yoktur, kabile de. (Yazılı da olabilir, sözlü de olabilir). Onemii olan husus, uyulması istenen ve uygulanan yasalann, çağdaş ve evrensel hukuk anlayışına uy- gun olmasıdır. • • * Siirt seçimindeki boykot, sonucu etkileyecek bo- yutta bir boykot değildi. Ama (ışlerine öyle geldiği için), etkileyeceğini varsaydılar. Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan şeyler, bir haksızlık olarak ortaya çıkıyordu. Bir partinin lıderi, parlamento dışına itiliyor ve suç- lanıyordu. Fakat partisi (biraz da seçim yasasının yardımıyla), tek başına iktidara geliyordu... Ve yapı- lan hukuksuzluğa hiç kimse itiraz edemedi. Muria- lefet partisi CHPdahil... Seçimin yenilenmesi kabul edilince, kargalan bi- le "neşelendirecek"^) bir başka uygulamayapıldı. 3 Kasım Genel Milletvekili Seçimleri'nde barajı aşama- yan partilerin de seçime katılmasına karşı çıkılma- makla biriikte, milletvekili kazanamayacaklardı. Ay- nca yeni bağımsız aday kabul edilmeyecekti. Çün- ku bu seçim "ara seçim" değil, "tekrartanan birse- çim"ü\. Böyle bir şey duyulmuş, işitilmiş değildi... • • • Ama fazla bir itiraz olmadı. Sabih Kanadoğlu da boşuna çırpındı durdu. Ve sonunda; "kimileri", vic- danını rahatlattı. Hertürlü "zoriamanın "geriyetepmesi kaçınılmaz- dır. Sayın Erdoğan için zorlama yapılmıştı, böyle ge- ri tepti. Peki acaba bu zoriamanın geri tepmesı ol- mayacak mı? Döktaş: 160 işçi çıkarmadık •Ekonomi Senisi -15 Mart'ta yürürlüğe girecek olan îş Güvencesi Yasası öncesinde işten çıkarmalar sürerken Döktaş, çalışanlannı işten çıkarmadığım açıkladı. Petrol-Iş Sendikası Bursa Şubesi'nin 160 kişiyı işten çıkardığını ileri sürdüğü Döktaş' ın Genel Müdürü Yaylalı Günay, bu rakamın gerçeğı yansıtmadığını öne sürdü. Günay, yaptığı açıklamada, çeşitli nedenlerle 36 çahşanlannın işten aynldığını kaydetti. Şömiietutuştu, cinayetortaya çttı •ANKARA (Cumhuriyet) -Ankara'nın Çamhdere ilçesine bağlı Atça köyündekı bir evde çıkan yangın, tüyler ürperten bir cinayeti ortaya çıkardı. Çamhdere ilçe itfaiyesi, dün yangın mahalline ulaştı, ancak Nihat Tezel taranndan eve sokulmadı. Alevlere kendisi müdahale eden Teıel, yangını eve yayılmadan söndürdü. Eve giren jandarma ekıpleri, evin hemen girişinde bir bidonun ıçine kilime sanlarak saklanmış bir ce;et buldular. Cesedin, Aksaray nüfusuna kayıtlı Mahmut Erdem Başerdem'e ait olduğu belirlenli. Olkücil selamlaşması kanlı bitti • OSMANtYE (AA) - Kadirlı'de iki arkadaş, "ülkücü selamlaşması" diye bilinen "kafa tokuşturarak selamlaşma" sırasında canlan acıyınca kavgaya tutuştu. Bıçaklı kavgada yaralanan arkadaşlardan bıri hastaneye kaldınlırken diğeri tutuklandı. Maç yapmak içiı buluşan Ersın Altan (25) ile Osman Kızıl (28), kafa tokuşturarak selamlaştı. Selamlaşma sert olunca tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Yener halktan destek istedi • tstanbul Haber Servisi - TRT Genel Müdürü Yücel Yener, buyıl Euro\ision Şarb Yanşması'nda Türkiye'yi temsil edecek şarkı konusunda farklı bir uygulamaya gittiklerini belirterek "Halkımızın da desteğiyle geçen yıllardan daha başanlı bir sonuç alacağımıza inanıyorum" dedi. Yener, Sertab Erener ile birlr.e basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Erener "Bu pop pazanna seslenen bir yanşma. Tartışmaya gerek yok, esas dil tngilizcedir" det. Winsa Pencere Fuam'nda • tstanbul Haber Servisi - Winsa, 6-9 Mart tarihlen arasında TÜYAP Beylikdüzü Pencere 2003 Fuan'na iki katlı standla katıldı. Tüketiciı pencere sistemleriyle ilgili gereksinimlerini izleyerek kahcı ve ekonomik çözümler sunan Winsa, kullanım kolaylığı sunan ürünleriyle ftıarda müşterilerin ilgisini topladı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog