Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

G e n e l Yavin Y o n e t m e m İ b r a h İ m Utıhbarat Ceogız t ıldırım • Ekonomı Oz- YaymKurulu.t]hanSelçuk(Baş- \nkaia Temsılcısı Mustafa Balba\ AtaturkBuKanNo YlldlZ • YazilSİen MuduiU Safim lem \ üzak • Kultur Eeemen Berköz • Spor k a n ) E m r e K o n g a ( D ) 125 K 4 B k h k l A k T l 419S020Ch F k CumhuriyeC İmtiyaz Sahibi: CUMHURIYET \AKFI adına İLHAN SELÇUK barat Ceogız t ıldırım • Ekonomı Oz YaymKurulu.t]hanSelçuk(Baş \nkaia Temsılcısı Mustafa Balba\ AtaturkBuKanNo \ üzak • Kultur Eeemen Berköz • Spor kan),EmreKongar(Danışman) 125 Kat4 Bakanhklar-AnkaraTel 419S020Chat) Faks l k d Y ü l • M k l l S K O h E H k Ç • t Hakan Kara MUÛUT Menmet M e r k e z l MUdUTU AbdulkadırYücelman* Makaleler Samı Ka- Orhan Erınç, Hıkırtet Çetın- 4195027 • tzmır Tembilcısı Serdar Kızık, H Zıya BK raören • Duzeltme Abdullah ^ azıcı • Bıl ka\a. Şukran Soner, tbrahım PS2 S 2 % Tel 4411220 ~aks 4418^45 0 <\dana gı Belge Edıbe Buğra • "ı un Haberlerı Meh- \ ıldız, Orhan Bursalı. Musta- Temsılcısı Çetın Yığenoğhı, lnonuCd 119 S No 1 Kat 1 met Faraç • Vrupa TemMİusı Gurav Oz fa Balba\. Hakan Kara. Tel W 1 2 1 1 Faks W 12 15 Muessese \luduru Erol Erkut • Bılgı Işlem Ahmet Korulsan 0 Sa- tış Fazılet Kuza REKL\M PM Ltd Ştı • Genel Mudur Gülbın Erduran # koordınaıor Reha Işıtman # Oenel \iudur\rd Sevda Çoban # Fınansman Muduru Çenn Erduran Tel 0212 ^UO'Sl >n S461I-61 Faks 0212 s n 8463 \ıyunll>an "lenıGunHaber AjanM Basın\t \avırh.ılık \ } Tmvxa£ıtad ^^41 (_aâaloglu *4 ^4 UtanbuJ Pk _46 Sırkecı344 ^ lst Tri J21 i 20^Js 2( haı FakblD2P M 8; 9^ Baskı M-rtezGazete DermBasım "ı avnncılık San ıeTıc \> BaıtarcK Buh^n No 12^BeşıkL, lst 13MART2OO3 Imsak 4 46 Guneş 6 14 Oğle 12 21 Ikındı 1^ 36 Akşam 18 16 Yatsı 19 36 Çanakkale sahillerinde kurulması planlanan Orkinos çiftliği ihalesi yargıdan döndü Tarih dedoğa dakurtuldu 5 kadın 200 yüz • KûMr Servisi - Dünya Kadınlar Haftası çerçevesınde 5 kadın sanatçı Canan Berber, Tuba Koyuncu, Tuana Ekmekçıoğlu. Nılgûn Polat ve Olcay Tansuk Sırkeoğlu tarafindan hazırlanan '5 kadın 200 yuz' adlı sergı 15 Mart'a kadar dulcınea ODA'da yer alacak Sergı, yaşlan. yaşantılan ve kınılıklen farldı beş kadının kendı yuzlennı bırleştırdıklen farklı yuz portrelennı ıçeren bır çalışmadan ohışuyor 200 portreden oluşan bır kadın yüzu mozaığı temasının ışlendığı sergı. kehmelenn yetmedığı kadının gızemlı dunyasına bır yolculuk nıtelığınde Yaz saatine 30 MarTta geçilyor • ANKARA (AA) - Yaz saatı uygulamasına ay sonunda geçılıyor 30 Mart Pazar gûnû, 01 00'de saatler bır saat ılen alınacak Yaz saatı uygulamasıyla çalışma saatlennın gunun guneşlı bölumüne alınması suretıyle, gün ışığından daha fazla yararlanılması. elektnk enerjısının aydınlatmada kullanılan bolumûnden tasarruf sağtanması amacını taşıyor Aynca uygulamayla, akşam saatlennde en yuksek değenne ulaşan enerjı talebının azaltılması hedeflenıyor LES'e başvupulap için yarn son I A>TKARA (AA) - Mayıs donemı Lısansustu Eğıtımı Gınş Sınavı'na (LES) başvurular yann sona enyor Sınava, en az hsans dıplomasına sahıp olanlar ıle sınavın yapıldığı tanhten ıtıbaren 1 yıl ıçınde bır lısans programından mezun olabılecek durumda bulunaniar başvurabılecek Lısans programından mezun olabılecek durumdakı adaylar. başvuru belgelennı kendı unıversıtelertnden, mezun adaylar ıse ıstedıklen herhangı bır unıversıteden temın edebılecekler Japonya'ya sağhk' flraa • TOKYO (AA) - Japonya'da ılan edılen "2003 Turkıye Yılı" etkınlıklen çerçevesınde, ıhracatın arttınlması amacıyla Dış Tıcaret Musteşar Yardımcısı Omer Faruk Doğan başkanlığındakı Tûrk ışadamlan Japonya'ya gıttı Gıda Tıcaret ve Fındık Tanıtım Grubu heyetlen, Tokyo ve Osaka'da yaptıklan göruşmelenn ardından, Japonya'da Turk zeytını ve zeytınyağı gıbı ûrûnlenn daha fazla söz sahıbı olacağını belnttı ORAL ÇALIŞLAR Çanakkale'nın Assos sahıllennde kurulması planlanan ve tartışmalı uy- gulamalarla ıhale edılen Orkinos çıft- lığıne ılışkın ıhale yargıdan dondu Bursa2 IdareMahkemesı'nınkaran- na gore, Çanakkale Valıhğı 'nın bu yo- rede yapılan çıftlığın yıkımını gerçek- leştırmesı gerekıyor Akua-Dem adlı fırmageçen yaz Ça- nakkale'nın Ayvacık ılçesıne bağh Bek- taş Köyu'ndekı Srvnce Burnu açıkla- nna bır orkinos çıftlığı kurmak ıçın harekete geçmıştı Kövluler haklı çıfctı 6 koy muhtannın, 2 balıkçı koope- ratıfının koylunun\etunzmyaürım- cısının tepkısıne \ e bolgenın batık bol- ge olmasının saptanmasına rağmen Akua-Dem fırması butun bu engelle- n tartışmalı \ e şaıbelı bır şekılde aş- mış \e çıftlığın ınşasma gınşmıştı Bu uygulamalar uzenne yore koylu- len, avukatlan Yücel Sayman ve Gok- han Candoğan aracılığıyla Bursa Ida- re Mahkemesı'ne başvurdu Bursa Ocıncı îdare Mahkemesı Baş- kanı Metin Çetinkaya, uyeler Osnıan Çırak ve Serdal Aslan. oybırhğıvle koylulenn başvurusunu haİdı bularak çıftlık ıhalesuun yasalara aykın oldu- ğu ıçm ıptal edıbnesıne karar verdı 31 Ocak 2003 tanhlı Bursa îkın- cı tdare Mahkemesı'nın karannda şu goruşlere yer venldı "01.10.1998 gun \e 627 sa^ıh Koru- nıa Yuksek Kunılu ilke karan doğrul- tusunda. kurulması istenen tesisin bu- lunduğu deniz alanında baük tespit ha- ntalarmın \apûrüması \e koruma ku- rulunca banklarm koruma alanlannın beürlenmesinden sonra anılan faative- te izin \erilip \erilme\eceğinin değer- lendınlmesı gerekmekte iken, bovie bır çahşma >apılmaksızm Mahallı Çe>Te KurulıTnca \erilen anılan faalİAetin 'çe\Tesel etkılen onemsızdır' karann- da hukuka uvgurüuk gorulmemiştir. Telafisi imkânsız zarar... Açıklanan nedenlerle. açıkça huku- ka a\kırı bulunması ve uvgulanması halinde telafisi guç \ eya imkânsız zara- ra yol açacağı anlaşılan dava konusu karann tenünat aranmaksızın )iıru- rulmesinin durdurulmasına 2577 sa>> hyasanm 27. maddesı u>armca 31.12003 tarihinde o>1)iı1iğh1e karar \erildir Riiya değil gerçeh İslaııhııl HaİHiSfnisi-C, ın Ijırvllılrı Irdcnısym ( ntslcıı \c Sanal rophılııım "M> l>ıv:ıın*\ I ınııs l IS-| ; \'önctim (,'cvvrsı JC<IOI.IS\OIHI \X- I;ıtılya bulu-jltınıklıı. "lalily.ı Kiılliiı \ıS.ınal Ad.ısııu scrsr.ilcııcn L'nsloıuk1 . aralaıııula ıiK-ııtal ı-ıuvllı oıkcslıa şolı. l'ı/ıkscl cııi'cllı akrohallaı. şji'iun cnjicllı mii/isycnk'i vc dııyına cnj'cllı ılan\ı;ıla da hııluıulugıı 40 sanaK°ı. yöslcrilorııulc ı/lcyieılcrı hiiyiikulı. AHI)'\v iiı, kc/ 1 ııı ııcyv sııdcn tnplıılıık. I üıkıyc'nııı ^ atdıiKİan Alıııanya. lnvilli.iv. 1 ):ııııın;ıık:ı. Mısıı \t 'r-, göslcrileııni sıınacak HAF IZAYIKONTROL EDEN BÖLGE İlk yapay beyin parçası geliştirildi Vııadolıı lla\al. İs (•aMİııuııKııl Valırıııı Orlaklı^ı AS \v luvaoıhası- s|Minsoı1ıı<>fin«la Ki'iVikkştiıiltıı «öslri'i l(t Maıt'a kadar siiıvvt-k. (rotograf: Rl Ull-RS) LONDR4 (AA) - Bı- lım adamlan, beynuı ha- fizayı kontrol eden bolu- munun ışlevını goren, sı- lıkon çıp şeldındekı bır yapay beyın kısmı gelış- tırdıler Los Angeles'takı Gu- ney Calıfornıa Um\er- sıtesı bılun adamlannm gelıştırdığı çıpın, "Hip- pocampus" olarak bılı- nen bevın bolgesının ış- leunı yurutmek uzere tasanmlandığı \ e gunun bınnde beyın hasan olan ınsanlarda kullanılabı- leceğı belırtıldı Denenecek İlk beyın dokusu test- len başanh olursa çıpın once fareler sonra da maymunlar uzennde de- neneceğı bıldınldı New Scıenhst dergısınde çı- kan haberde, "her şey yolunda giderse vapav beyin parçasının inme, sarayada \bheimer has- tahğı yuzunden beyni ha- sar goren insanlan rvi- leştirmek için kullanıla- bUeceği" kaydedıldı Theodore Berger \ e ekı- bının yapay "hippocam- pus"u, bunun yapılıp ya- pılamayacağını gormek ıçın deneme kabılınden gelıştırdıklen, çıpı ge- lıştırmenın yaklaşık 10 yıllannı aldığı belırtıldı "Hippocampus'u kay- bedersenizhafizanıza ye- ni bügikr ka\detme ye- teneğini \Tonrsiniz" dı- yen Berger, eğer çıp "hippocanıpus"u zarar gormuş kışılerde hafiza- ya yenı bılgıler alma ye- teneğını yenıden kazan- maya yardım ederse bu- nun çıpın ışe yaradığını gostereceğını soyledı Ancak, çıp hafızayı et- kıleyeceğı ıçın, bunun etık sorunlar ort^a çıka- rabıleceğı belırhlıyor Galatasaray Liseliler cumartesi günü Ortaköy'de okul anılannı tazeleyecek Eski mezunlar şamataya hazırlanıyor Haber Merkezi -Galataray Lısesı'nın gelenekselleşen "Şamata Gecesi'' eskı mezunlann katıhmıyla 15 Mart Cumartesi gunu saat 14 00- 02 00 saatlen arasında ıkıncı kez duzenlenıyor Ortakoy'dekı Rock House Cafe'dekı Şamata Gecesı'ne Korhan Abay, Asaf Savaş Akat, Aydemir Akbaş. Okan Bayülgen. Mehmet AÎi Birand. Candan Erçetin, Ragıp Duran, Erol Günaydın. Ferhan Şensoy \e Nejat Çetinok'un katılımı beklenıyor 1950'h yıllarda Galatasaray Lıselı sanatçılardan Erol Günaydın 'ın Ressam Acar Başkut ıle "Hardalh Gece" olarak başlattığı ve zamanla gelenekselleşen Şamata Gecelen bu yıl da eskı mezunlan buluşturacak Isv ıçre Sıgorta'nın ana sponsorluğunda, Berben Express, Yalteks, Mezun com, Radıo Contact Plavback. No\a Reklam ve Isvıçre Hastanesı sponsorluğunda duzenlenen Eskıler Şamatası'nabın 500 kışının katılımı beklenıyor Eskıler Şamatası'nın rum gelın Galatasaray Lısesı'ne bırakılacak Fatih Terim'in lay I 'imparatoriçe'likyolunda * BURSA (AA)-Galatasaray'ın 'tmparator' lakaplı teknık dırektoru Fatih Terim ın kızı Buse, kayak sporunun 'tmparatoriçesi' olmaya aday olduğunu gosterdı Bursa L ludağ'da 197 sporcunun katılımıyla duzenlenen \lp Dısıplmı Turkıye Şampıyonasfnda, kuçuk slalomda dorduncu buyuk slalomda ıse beşıncı olan Buse Tenm babasının futboldakı başansinı, kayak sporunda yakalamayı hedeflıyor aç yıllık Hazır Kart lı olduğunuza gore Kontorbizde Şimdi 1 kısa mesaj l%Ontör. yıllık ve ustu Hazır Kart'lıya 3 yıllık Hazır Kart'lıya yılhk Hazır Kart'lıya 1 yıllık Hazır Kart'lıyî
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog