Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 13 MART 2003 PERŞEMBE OLAYLAR VE GORUŞLER EVET/HAYIR OKTAY AKBAL 'Geldikleri Gibi Gidecekler' mi? "Geldıklen gıbı gıdeıier " Gıderler mı'? Mustafa Kemal Paşa, Boğaz'dakı Ingılız, Fran- sız, Kalyan, Yunan savaş gemılennı gorduğunde boy- le demıştı Ikı uç yıl sonra gerçekten çekıp gıttıler1 Kendılıklennden' Yok, pek kendıhklennden değıl Turk asken Istanbul kapılarındaydı Yabancı guç- lenn emnndekı Yunan ordusunu denıze dokmuş- tu, Ingıltere'de Turk duşmanı Başbakan gorevın- den duşuaılmuştu Anadolu, buyuk bır zafer ka- zanmıştı Yabancı gemılere, askeriere çekıp gıt- mekten başka yol kalmamıştı1 O gunlerde bıle butun yurt 'ışgal' altında değıl- dı Tum lımanlar, alanlarelegeçmlmemıştı Ustus- te savaşlarda bıtkın duşmuş Anadolu olanca gu- cuyle dırenmış, savaşmış yabancıları yurdundan kovmuştu Bugun ıse durum çok daha başka1 Bınncı Dunya Savaşı'nda korkorune Almanlara bağlanmıştık Askerımızın komutası da çoğunluk- la Alman generallenn elındeydı Her şeye onlar ka- rışıyor, her karan onlar venyordu Bu duruma uzu- lenler, karşı çıkanlar da vardı, en başta Mustafa Ke- mal Osmanlı Imparatorluğu'nun yonetımını elındetu- tan Enver, Talat ve Cemal Paşa'lar ıse bu 'ışbır- lığı'n\, yanı AJmanlara bağlılığı doğal ve gereklı go- ruyorlardı Oysa Mustafa Kemal şoyle konuşuyor- du "O ve arkadaşlan zaten daha evvel Türk mılle- tını ve ordusunu gayn tabıı bır vazıyete sokmuş- lardı Bu gayn tabıı vazıyet ordunun ecnebı bır heyet-ı askenye elıne terk ve tevdı edılmesıdır Bu nokta-ı nazardan Almanlan ve Alman heyet-ı as- kenyesını tenkıd etmek ıstemem Asıl tenkıde la- yık olanlar bıttabı bızım devlet reısımız ve bılhas- sa devlet adamlanmızdır Türk ordusunun acız ve kabılıyetsız olduğu kanaatıyle, o heyetı ayaklanna kadar gıderek ve nca ederek memleketımıze da- vet eden onlardır Ben, ordunun bılakayduşart, butun esran ıle Almanya heyet-ı askenyesıne tev- dı ve teslım edılmesınden çok muteessırdım Da- ha kararvenlmezden, bu vakaya muttalı olduğum vakıt, sesımın enşebıleceğı makamata kadarıtıraz- da bulunmayı vazıfe addetmıştım " Mustafa Kemal Paşa, yabancılara teslımıyet an- lamına gelen bu yanlış tutumu yonetımdekı so- rumlulara da anlatmış, ama şu yanıtı almış "Bızım tecrübemız senden çok, sen duygulann- la, duşlennle memlekete ve mılletıne âşıksın Ama bu memleket ve halk senın sevgıne sandığın ka- dar layık mıdır? Bızım başımızda buyuk adamlar var, onlaha konuşmamışsın, onlann yurdun her yanındakı başanlannı pek anlayamamışsın Sen, bızı rahatbırak, sonra vıcdan rahatsızlığı duyarsın Bız öyle şeyler yapacağız kı sen de memnun ola- caksın, dunya da hayrette kalacak " Enver'lenn, Cemal'lenn, Talat'lann Alman dost- luğu, bağlılığı, Alman gucune hayranlıklannın na- sıl bır çıkmazla son bulduğunu tanh yazıyor Bır ulke, bır halk hıçbır zaman yabancı guçlenn elın- de yucelmez, olsa olsa utanç çukurianna daha çok duşer' Gunumuzde neler yaşanıyor? ABD ye korkoru- ne bır bağlılık bır teslımıyet Haberter radyodan TV'den, gazete manşetlennden çığlık çığlığa Is- kenderun'lar, Mardın'ler Dıyarbakır lar, lımanlar, yurdun değışık köşesındekı havaalanları, hepsı ABD guçlerının elınde 1 Hem de daha bır anlaşma bıle olmadan Dun Almanlar, bugun Amenkalılar 1 Ustelık bır Mustafa Kemal de yok 1 O, "Geldıklen gıbı gıder- ler" demıştı Geldıklen gıbı gıttıler Bakalım yetmış mılyonluk guçlu bır Turkıye seksen yıl sonra bu- gun teslım ettığı yerien, lımanlan ABD'lılerın elın- den, 'bırgün' gen alacak mı, alabılecek mı? Atatürkçülük Değil, Atatürkçüler Suçlu... Rozet takmakla, nutuk atmakla ve resım asmakla asla Ataturkçu olunamaz Ataturkçu derneklere uye olmak da yetmez Odentısını duzenlı vermedıkçe, etkınlıklere katılmadıkça, yalnız genel kurullara katılıp eleştırmekle Ataturkçuluk savmda bulunulamaz T Yekta Güngör ÖZDEN am bağımsızlığı ozgurluğu, ulusal egemenlığı, çağ- daşlaşmayı amaç- layarak başarılan Ulusal Kurtuluş Savaşı'ndan sonra bıhmın ve teknolojının son gereklenne gore kurulan yepyenı Turkıye Cumhunye- tı'nı laık, demokrat ve sosyal bır hukuk devletı olarak tum oğelenyle donatarak sonsuza değın yaşatmak ıçın ongorulen ılkeler dızını (Kemalızm) Ata- turkçuluktur Gunun koşullan- na uyarak kendını sureklı yenı- leyen, evrensel değerlere koşut ılencı ılkeler, Turkıyemıze oz- gu atılım ızlencesını oluştur- maktadır Amaçlı, bılgı yoksu- nu kımıler Turkıye v e Atatürk karşıthklan nedenıyle yaşam felsefemız olan bu ılkelerı ko- tulemekte, Osmanlı'nın yıkın- tılan ve kullen temızlenerek ge- lınen duzeyı eleştırmektedırler Ozellıkle 1950 sonrasının halk dalkavukluğu, ınanç somurusu ve şamata ıle yurutulen sıyase- tının ılkelerden odun verdığı- nı, kendı ıktıdarlan ıçın ulke te- melının yıkılmasına goz yum- duklannı unutmaktadırlar Ku- rallan uygulayanlann, kurum- lannı yonetenlenn kusuriannı ıl- kelere yuklemek kolaylığı, tem- bellığı yeğleyenlenn yontemı- dır Oysa Ataturk, ulusal değer- lenmızın sımgesı, Turkıye'mız- le ozdeşleşerek kurumlaşmış en buyuk Turk, Turkıye aydmlan- masuıın kaynağı, Turk Devn- mı'nın temeh olan ılkelenn ozu- dur Yurdumuzu \ e ulusumuzu kurtarmış, demokrasıyı amaç- layan cumhunyetı kurarak yurt- severhğının gereklennı yenne getırmıştır Bunlan yaptığı ıçın suçlu sayanlar, bu ulkenın yurt- taşı ve ınsan olamazlar Koşullanmış. önyargüı, ba- ğunu, değerbilmez, yurt, ulus, devlet, hukuk, insanlık, din, la- iklik, demokrasi, cumhuriyet, devrim, ana\ asa kurumve ka\- ramlannı anla\ amamış, kişisel bozukluklar taşıyan Ataturk düşmanlannın \eAtaturkçugo- rünerek \a da \tatürkçü oldu- ğunu sanıp soyle\erekher tur a\- kuıuk ve kotuluğu yapan->ap- tıran sahte Atatürkçulerin ne olduklarmı gösterme>en, onla- n engeUeme\en, ilgisiz \e tepki- siz kalan, özelliklerini\edüşün- ceözgürlükierinikonıyarakken- di aralannda anlaşamayan, bir- leşemeyen, benciL, bırbirleriyle kavga eden, kendisıyle banşık ol- mayan, ozlenen ornekdavranış- lan sergfleyemeyen özveriszAta- türkçüler suçludur. Kanımca bunlar sözde Ataturkçudur ve sözde miUrvetçflerden, sözde de- mokratlardan, sozdedindarlar- dan, sözde ilericilerden hiçbir aynlıklan voktur. Bunlar kendılerıne yaraşır olanlan, kendılennden bekle- nenlen yapsalardı bugun yakın- dığımız durumlara duşmez, onu- rumuzla bağdaşmayan utandı- ran olumsuzluklan yaşamaz- dık Bır araya gelebılseler. etkın bır guç oluştursalar un, san, mev- kı-makam, çıkar peşınde koşma- salar, kımı olanaklarla susturul- masalar, gostenşe kaçmasalar, Ataturk'u tanıtsalar Ataturk- çuluğu anlatsalar, guven \erse- ler, ınsanımızın gulmeyı unutan yuzunde mutluluk çıçeklen açar- dı Ne yazık kı aralanndan ıkı- yuzluler, yalancılar, korkaklar, çıkarcılar, donekler çıktığına rastlanmaktadır Kımı toren ve toplantı Ataturkçulen de bun- lardandır Oysa, rozet takmak- la, nutuk atmakla ve resım as- makla asla Ataturkçu oluna- maz Ataturkçu derneklere uye olmak da yetmez Odentısını duzenlı vermedıkçe, etkınlık- lere katılmadıkça yalnız genel kurullara katılıp eleştırmekle Ataturkçuluk sa\ ında bulunula- maz Ataturkçuluk biryurekve beyin işidir, bu onuru her omuz kaldıramaz. Laik Atatürk Cumhuriyeti karşıtlannın \onetimindeki si- jaset gemisi zıkzaklarla sarsı- lıp sa\ rularak, karaya oturma- dan dalgalar arasında parçala- nıp barmak tehlıkesıyle karşı karşıyadır Koklerıne uygun davranış ve çabalarla verdıkle- n sozlen unutmuşlar değışme- dıklennı gostermışler, kadro- laşma oyunlanyla karşıdevnm- cılen yureklendınp guçlendır- mışler sanıkları milletvekiK ve Bakan vaparak hukuku çiğne- mişlerdir. Savaş çığlıklarıyla, çoğu, nıtelıklen bıltnen kışkır- tıcılann rehberhğınde kenduıı guvenceye almak ve destek sağ- lamak ıçın ıktıdann gınştığı pa- zarlıklar, para duşkunluğu ız- lenımı veren ıkılemler, çelışkı- ler çırkınlıkler uzucudur Borç bağımlılığıyla katlanılan aşağı- layıcı yaklaşımlar, ıçıne duştu- ğumuz batağın boyutlannı çız- mektedır Kabadayılık gostenlen ılkel- lık belırtılen çıkardığımız kır- lı gıysılere yenıden donmek oyunlan, aldatıcı çağnlar, kok- tendıncı kalkışmalar suregelen soygun ve kıyımlar, şaşırtıcı zamlar, enflasyon, banka hor- tumlamalannın halka odettınl- mesıyle gıderek ağırlaşan ya- şam koşullan bırbınne bağh- dır Kımse mutlu değıl Şu ya da bu nedenle verdığı oylarla ıktı- dar oluşumuna katkıda bulu- nanlar duş kınklığı çekmekte- dır Uygun uysal uyumluyada uykuda anamuhalefet Yamalarla onanlmaya çalışı- lan, kışısel nedenlerle değıştı- nlıp daha aykın duruma getırı- len, 1961 Anayasası'nı daha çok ozleten 1982 Anayasası Demokrasıye ters duşen kural- larla dolu Sıyasal Partıler Yasa- sı ve seçım yasalan Gıderek yakınılan organlar, kurumlar Tutumlar durumlar Doyumsuz, kımılennın "uy- du, uşak, besleme" dedığı, lınç aygıtı gıbı çalışan med>a bolu- mu ozellıkle değışık karşıtlık- lannı sıkılmadan açıklayan kı- mı kalemler kımı paslı dıller AB'nuı bilinen tutumu karşı- suıda eşitsizliğe, baskılara, göz- dağlanna, yanhhğa akhrmadan üyeobnak için ezilip buzülerek, arsızca vah arıp yakarnıayı be- ceri savan Bizans rutkunlan, Kıbns'ı satmak, Türkiye'yi ki- ralamakiçin bninieriyle paslaş- maktadır. Çağdaş-uygar goru- numumuzu bozan, genye do- nuş sımgesı gıyım-kuşam ve hukukdışı yaşam Kışılıksız, nıtelıksız bozguncu ve yıkıcılar îlkelı saygın, onurlu sıyaset Ataturkçuluğun doğrultusudur Tanhı yadsıyan tutum, gerçek- len değıl varsayımı yeğleyen anlayış, gelgıtlerle yarardan çok zarar doğuran uygulamalar Gorunen budur Geleceğe ılış- kın umut vencı bır belırtı yok- tur Karamsarohnamaklabırlık- te gerçekçılığımızın verdığı ka- nı budur Ataturk olmasaydı ulus, dev- let, cumhunyet ve demokrasi olmazdı Demokrası olmasay- dı gunumuzun haklan ve oz- gurluklen olmazdı Ataturkçu- Ler gerçek Ataturkçu olsaydı (NadirNadi'nın "Ben Atatürk- çü Degılım!'' \e A. Taner Kış- lah'nın "Ben demokrat deği- lim!" sozlerını anımsamamak olanaksız) gunumuzun aykınlık- lannı, çelışkılennı yaşar mıy- Sonuç: Hepımız, herkes so- rumludur Gerçek Ataturkçu, gerçek aydmdır Kendıne, çe\ - resıne, kuruluşuna değıl, ulke- sıne, ulusuna oncelık venr Ne bekledığını, ne ıstedığını, kım- lerle ne yapacağını bılır Ulke- sını kımsenın çıftlığı ve çoplu- ğuyaptırmaz KüreseOeşmediş- Hleri, AB ve ABD zincirlerinde kıyuna uğravmca mı birleşilir? Tekelcı emperyalızm, tekelcı medya ne derse desın tankat, aşıret, ağa duzenıne, beylık ya- pısına, tum kotuluklere karşı savaşım ıçın dayanışma ve kay- naşma gerekır Değıl mı 0 Ata- türkçülermdağuukbğı veyavaş- hğı karşıtlanmn umudu ve gü- cü olmaktadır. Duşunelım ve çalışalım Tezkere ve Ulusalcılar... Seyfettm OZYER "Tek dişi kabnış cana- var", tek başına da kal- mıştır Meclıs'ten çıkan 'hayır' oyu esasta cana- vara vurulan bır tokattır CHP'h,AKP'h hayır oyu veren vekıllenn yuzde ne kadannın bu ışın farkın- da olduklannı bılemeyız fiancı bır '^ezkere" hazır- lıklan var "Bağımsızhk benim karakterimdir" dıyen Atatürk v e Ku\a- yı Mıllıye geleneğınden gelen vekıllenmızın ka- rarlılıkları arttırılmalı CHP'hvekıllersıyasıbır rant elde etmeyı asla du- şunmemelıdır Tezkere oylaması hem Turkıye Cumhunyetı'nın ıtıbannı arttırmıştır hem de dunya banşında açılım sağlamıştır Artık banşın Birikimleriniz için B Tipi öneriler OYAK BANK A.Ş. 1 B Tipi 1 Tahvil vc Bono Fonu 1 Net Getırı: <¥o 57.38* Ortalama Fon Toplam Değerı 9.800 934 533 840 TL Ortalama Katılma Belgesı Dolaşım Oranı % 60.31 Ortalama Portfoy Yapısı % 53 80 Hazıne Bonosu % 2531 Ters Repo <¥o 20 89 Devlet Tahvıh Fon Yonetım Ucretı Günluk fon toplam değerının 0,00015'ı (yuzbınde onbeş) OYAK BANK A.Ş. B Tipi 1 Likit Fon Net Getırı: % 50.60* Orta ama Fon Toplam Değerı 154 444 069.204 750 TL Ortalama Katılma Belgesı Dolaşım Oranı <K>5 62 Ortalama Portfoy Yapısı % 51.54 Hazıne Bonosu % 47.38 Ters Repo % 1 08 Devlet Tahvıh Fon Yonetım Ucretı Gunluk fon toplam değerının 0,00010'u (yuzbınde on) 15.04 2002 tarıhınde Değışken Fon turunden ükıt Fon o donuşturulmuştur 1 OYAK BANK A.Ş. 1 B Tipi 1 Değisken Fon Net Getırı: % 4G.63* Ortalama Fon Toplam Değerı 17 714 208 390 657 TL Ortalama Katılma Belgesı Dolaşım Oranı %33 35 Ortalama Portfoy Yapısı °h 47 48 Ters Repo <* 40 71 Hazıne Bonosu % 11.81 Devlet Tahvıh Fon Yonetım Ucretı Gunlük fon toplam değerının 0,00015 ı (yuzbınde onbeş) 15 04 2002 torıhınde ükıt Fon turunden Değışktn Fon a donuşturulmuştur OYAK BANK A.Ş. BTipi Yabancı Mcnkul Kıymrtler Fonu Net Getırı: % 21.92* Ortalama Fon Toplam Değerı 2 665 736 740 707 TL Ortalama Katılma Belgesı Dolaşım Oranı % 8 49 Ortalama Portfoy Yapısı % 73 24 Yabancı Borçlanma Senedı % 15 92 Ters Repo % 5 53 Hazıne Bonosu % 4 39 Devlet Tahvılı % 0 92 Hısse Senedı Fon Yonetım Ucretı Gunluk fon toplam değerının 0,00015'ı (yuzbınde onbeş) Fon getırılen vc portfoy bılgılen 28 02 2002-28 02 2003 tarıhlen arasındakı ddnemı kapsamaktadır 1 Yatınm fon an portföytenn n geçrmş doneme İ şktn getınlen gdecck donemler ıçtn gosterge nıtebğınde değ Idtr • OYAK BANK Yatır m Fonian nda ç k ş komısyonu uygulanmamaktad r ' OYAK BANK Yat r m Fon an Oyak Portföy Yönçtım A.Ş tarafindan yönetılmektedır 1 OYAK BANK Yat r m Fonian n n çtuzukl«n ve d ğcr fon b tgılen OYAK BANK A.Ş. şuoelenndcn Oyak Yat nm Mcnkul Değer er A 4 den wwwoyaktwnk.com tr www oyskystınm com tr ntemct adreslennden tcmın edıleb r ' OYAK BANK Yat nm Fonian n 444 0 600 wwwj>yakt»nk.com tr www oyakyatınm com.tr den tum OYAK BANK ve Oyak Yat r m M«nkul DcŞerier A^. şubelennden a ab rsın z. OYAK BANK B Tpi ük tfonştemlenn z bell iım tter dah lınde ATM 444 0 600 ve wwwujyaktwnlu»m,tr aracılj§ e 7 gun 24 saat gerçekJeşt rebıl rsmız. OYAKİBANK yanında duranlann cesa- retlen artmıştır Oteden ben bıldık sa- tılıklar, kalemşorlar, ulu- salcılar uzennde kalem- lennı daha da sıvnleştı- recekler Yabancı mer- kezlerden para alıp hal- kını ıçerden hançerleyen "AB KemaDer" ıyıce su yuzune çıktı Alı Ke- mal'lığe soyunmuş sade- ce gazetecıler değıl, emeklı general, buyukel- çı, her meslek erbabın- dan çıkıyor Tezkere oylaması man- dacılarla ulusalcılar ara- sında saflan da keskınleş- tırmıştır Aynca "Ulusal Turk Mechasr demeye dılım varmıyor Kımın yanında olduklan ortaya çıkmıştır Oylamanın he- men ertesı gunu buyuk bır gazetemn genel ya- yın yonetmenı "_madem sa\aşa hayır, Turk ordu- su Kuze\ Irak'tan çıksm" dıye yazdı Oysa yıllardır Turk or- dusu oraya Irak'ın ıznı ıle gınp çıkmakta Gelı- nen noktada Turk ordu- su dunya banşı ıçuı "ka- le" konumundadu" Tıpkı Kurtuluş Sava- şı'ndakıgıbı TurkDev- rımı hem ıçerde hem dunyada banşın tacı ol- muştu Komunıst bloka karşı kurulan NATO ışsız kal- mıştır Yenı duzende ulus de\ letlen parçalama te- kellere pazar açma ışle- vı yuklenmeye çahşılı yor gıbı gozukmekte Ellı yıldır Batı'nın her dedığını yaparak ıflas noktasına gelen Turkıye, tezkere oylaması ıle Ba- tı'nın pıyonu olmayı red- dettığının de altını çız- mıştır Cumhunyet tanhı bo- yunca ulusumuzu se\ ın- ce bogan boylesı oyla- malar çok az gorulmuş- tur Başka bır gerçek de Turkıye kendı ıradesı ıle aldığı kararlarda haklı. Batı dayatması ıle hak- sız konuma duşmuştur Turkıye'nın bağımsız olması dunya banşı ıçın çok onemlıdır Dunya başkentlennde barış ıçın yuruyenlere TBMM 'den resmen des- tek gelmıştır Eğer ger- çekten ulusal bır medya- mız olsaydı Meclısımı- zın bu onurlu mesajı dun- yada devrım nıtehğınde yankı bulabılırdı ficmcı tezkereye de şımdıden hayır' Anımsatırım Ku\ayı Mıllıye Meclısı'nde de duşmandan yana ta\ ırlar olagelmıştır Banşçı Ana- dolu geleneğı ıkıncı tez- kereyı de sa\ aş canavan- nın gozune sokacaktu" PENCERE Yarım Yüzyıllık Karşıdevrim... Okul sıralannda hepımıze "Kahpe Bızans'ın Çö- fruşü"uzenneanlatılan bırfıkravardır Osmanlı, Is- tanbul'un surianna dayandığı zaman papazlar "Me- leklenn kanatlan var mıdır? " tartışmasıyla bırbır- lennı yıyorlarmış, Hırıstıyanlargerçeklerden bu ka- dar uzak duşmuşler Geçen gun televızyonda bır ekonomı saatını ız- lerken, brtmez tukenmez borç ve faız sarmalına do- lanmış uzmanların Bızanslı papazlaria benzerlıkle- rını duşundum, ama suçlayamadım, butçesının yarısını faıze bağlamış bır devlette ekonomı adına başka ne konuşulabılır'? Savaş ruzgârlan Turkıye'yı sanp sarmalamış ık- tıdardakı dıncı partı Amenka ıle pazarlıkta özu ne pazarlığın'' Turkıye'yı 25-30 mılyar dolar daha borçlandıra- cak bır kredının şavullanması uzenne kuzeyden Irak'a cephe açmak • özel gınşımcının kureselleşme surecınde Turkı- ye'dekı yen kalkınmamızın ıtıcı gucuyle al takke ver kulâh değıl mı? Pekı, bu gınşımcıye ucuz enerjı, duşuk faızlı kredı, ucuz ulaşım, pıyasa guvenlığı, sağlıklı burokrası nasıl sağlanacak? Çok partılı rejımle bırlıkte gundeme gıren karşı- devnm surecınde once bır demıryolu duşmanlığı başladı, karayollan furyasında kantarın topuzunu kaçırdık, bugun Avrupa'da karayollarıyla demır- yollan ulaşımı yarı yarıya ustlenırlerken bız demır- yollannın deftennı durduk Ne akılı Karayollan petroluyle otomotıvıyle dışa bağımlı ve pahalı Ya enerjı'' Ulusal enerjı kaynaklannı devreye sokacağımı- za, dovızle satn alacağımız koku dışarda pahalı ener- jıyı yeğledık' Petrol ve doğalgaza bağlıyız, ıkısı de bızde yok özel gınşımcı ucuz ve uzun vadelı kredı ıster Havada bulut, sen bunu unut 1 Banka duzenımızı once ozelleştırmeye çalıştık, sonra BDDK denen bır kurumda devlet ve burok- rasıye teslım ettık, bugun bankacılığımız da koku dışarda IMF'ye teslım Malı yonetım zaten yabancının elındedır, patro- numuz eloğlu 1 Devletçılık duşmanlığı ve ozelleştırmetutkusun- da oyle ılen gıttık kı Devlet Demıryollannı baltala- makla yetınmedık, Turk Hava Yollan'nı bır yaban- cı şırkete satmaya ramak kalmıştı 1 Bereket o ya- bancı şırket battı da kurtulduk Ureterek, yaratarak, alın ten dokerek, zahmet çekerek kalkınacağımızı unuttuk 1 Avanta paradan para kazanma ve de ne olursa olsun borçlanma, ekonomıde hayatımızın felsefesı oldu • Sonunda çoken deviet, sıyasal ıktıdan sozum ona ıçen atmak ıstedığı dıncılere teslım ettı Pekı, dıncı ne yapacak? Hıııç Ekonomıde dun ne yapıldıysa onu yapacak, ulu- sallığa karşı çıkacak, dışardan yonetılen Turkıye'yı dın devletıne doğru suruklemeye çalışacak, bağım- sızlığa boş verecek, ulkeyı Suudı Arabıstan yaley- lıyle uyutup yandaşlannın avantasına bakacak Islam ulkelen neden adam olamıyorlar^ Batı'da dın devletı dıye bır Vatıkan kaldı Sen Muslumanlara baki Hepsı bırer dın devletı 1 Bız laık Cumhunyet devnmıne açılmıştık, karşı- devnm yanm yuzyılda canımıza okudu ÇORUM 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Sayı 2002 44 Dav-acı Botaş vekılı Av lUcnur Çetm tarafmdan da- valı Dursun Ozten mırasçılan aleyhme mahketneınız- de açılan bedel tespıtı ve tescıl davasının yapılan açık yargılaması sonunda, Doğalgaz boru hattı guzergâhında kalan Çorum merkez Ahılyas koyu hudutlannda kaın davalıya aıt 145 parselde kayıtlı taşınmazın 64 23 m2 sının 14 451 750 -TL bedelle Botaş (Boru Hatlan ıle Petrol Taşıma AŞ) tarafmdan kamulaştırma ışlemının vapıl- dığı hususu 4650 SK ıle değışık 2942 sayılı Kamulaş- tırma Kanunu'nun 10 4 maddesı gereğınce ılan olunur 22 01 2003 Basm 10798 'de bugün
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog