Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

13 MART 2003 PERŞEMBE • • • • + CUMHURİYET SAYFA SPOR 19 Federasyon Başkanı Haluk Ulusoy, Cumhuriyet 'e 30 yıllık yöneticilik yaşantısını anlattı Türkfotboluiçinsuç işledimARİFKIZILYALIN Haluk Ulusoy. Türkiye Futbol Fe- derasyonu Başkanı. Karadenizli bir işa- damı.. Dönem dö- nem verdiği iddialı demeçlerle bir anda gündemi değiştirme- si ile tanınıyor. 6 yıllık başkanlık göre- vi süresince tam 135 kez mahkemeye verilmiş. Ama o 'doğru' bildiğinden vaz- geçmemekte ısrarlı. Hatta "Futbol için her şeyiyapanm,gerekirse yasalan da çiğ- nerim" diyecek kadar da ilginç bir kişi- liğe sahip. Evet, basının karşısma fazla çıkmayan Haluk Ulusoy, geçen hafta eleştirildiği konulara yanıt verdi. Cumhuriyet'in nak- len yayınlar, medyayla ters düşüşü, si- yasetin gölgesinde kalışı, hakem atama- lan, adam kayırma iddialan, ulusal ta- kımlar üzerindeki etJdsi konulanndaki so- rulannı yanıtlayan Ulusoy, "Neyapıyor- sam, futbol için yapıyonım, siyaset bana değfl. ama gerekirse ben siyasete etkide bulunuruırTdedı. 20 sponsor para akıtıvor - Türkiye'de futbol naklen yayınla- nna ödenen paralar Avrupa standar- tını geride bıraktu Ligimiz,futbolumuz bu kadar değerli mi? HALUK ULUSOY - Göreve geldiğı- mizde, naklen yayınlardaki havuz siste- mini değil sona erdirmek hiç kimse çat- latamayacak bile demıştik. Bunun da ne- deni çok belli, Avrupa'ya baktığımızda televizyon gelirlerinin sadece yüzde 20'si kulüplere kalıyor. Türkiye'de ise bu oran TEHDİT EDİLDİM Futbol yine siyasilerin eline geçmesin diye yönetimi ele aldık. Bize de tehditler geldi, ancak bunlan açıklamak gerekmiyor. 135 DAVA! Bu federasyon 135 mahkeme gördü. Hepsinden alnımızın akıyla çıktık, birinden tedbire muhalefetten 1 ay hapis cezası aldık. yüzde 80"ı buluyor. Bu teşvik edici bir dunım. Ha\-uz sistemini koruyacağımı- zı, Türk fiıtbolunu önemli yerlere geti- receğimizi söylemiştik. Başanlı da olduk. Kulüp yöneticüiğinden federasyona gel- memizin ve geçmiş yönetimlerde görev alıp ticari hayata çocuk yaşta atılmamı- zın tecrübesıni kullandık. Başa geldiği- mizde sadece Adidas sponsorumuzken şimdi 10 tane ana sponsorumuz, bir o ka- dar da yardımcı sponsorumuz var. Gö- reve geİdiğimizde havuz ihalesi (naklen yayın) 55 milyon dolara CINE 5'e veril- mişti. Daha sonra yaptığımız ihalede ya- yın hakkını Tele On'a 220 milyon dola- ra, ardından da 620 milyon dolarla iha- leyı Dıgıturk'e verdik. Bu ihaleyi gerçek- leştireceğimiz sırada muhalefetle karşı- laştık, Star ve CINE 5 tarafindan mah- kemeye verildik, ama onlan dinleme- menin ne kadar doğru olduğunu şimdi görüyoruz. Her ne kadar hukuk dışı bir iş yapmış olsak da (suç bile işledik di- yor) o an için geçerli olan ve Türk fut- bolunun yarannı gözeten ihaleyi yaptık. Bu, ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. - Sponsorlar ve yayın gelirlerini de dahil edecek olursak Futbol Federas- yonu 'nun yıllık geliri ne kadardır? H.U.- Bugün federasyonumuzun yıl- lık 40 milyon dolar geliri var. 10 milyon dolann üstünde bir sponsor geliri söz konusu. 3 yıldan az anlasma yapmıyo- ruz. Çünkü bir gün eğer federasyonu- muz zor durumda kalırsa havuzdan ge- len yüzde geürle kulüpler geçinebiîir- ler, ancak federasyonun hesaplan altüst olur. Öyle bir yol bulunmalıydı ki ulu- sal takımlann çahşmalan, çalışanlann ihtiyaçlan ve seminerler şimdi olduğu gi- bi ileride de devam edebilsin. Yani fede- rasyon kendi ayaklan üzerinde durabil- meliydi. Işte bunun için de hedefı büyüt- mek gerekiyordu. Bu da; ulusal takımın başanlı olması yani sportif başan elde etmesiyle doğru orantılıydı. Bu doğrul- tuda hareket ettik. Başanlı olduk, spon- sor gelirleri arttınlıp federasyon sağlam temellere oturtuldu. Cenel Kurul arkamda - Dostsohbetinde basktlara boyun eğ- medim, tehdiûere aldırmadım, benden önce koltuk durmadan yer değiştiri- yordu gibi ifadeler kullanmışsınız. Ne tür baskılar gördünüz? H.U.- Söylediklerimin her zaman ar- kasındayım, geçmişi unutmak yanlış olur. O günkü genel kurulu yaşayan ar- kadaşlanmız var. Aslında gazeteci ar- kadaşlanmızın bu kdşilerle röportaj yap- ması gerekiyor. Geçmişle ilgili onlardan bilgi alınmalı. Ama mademki bana sor- dunuz doğrudur, baskı, tehdit gördük. Ayda bir, iki ayda bir federasyon başkan- lannlan tehdit edildikleri için arkaya bi- le bakmadan gitmesin, futbol yine siya- silerin eline geçmesin diye yönetimi ele aldık. Her türlü sorunu çözdük. Bize de tehditler geldi, gelmedi değil ancak bun- lan açıklamak gerekmiyor. Geçen dönem- deki arkadaşlara nasıl baskı yapıldıysa bize de öyle baskı yapıldı ama yönetim kurulumuz benim hep yammda oldu, hep de beni desteklediler, onlar da olma- saydı bu günlere gelemezdik. Bana inan- dılar, güvendiler onlan hayal kınklığına uğratmadım. Türk futbolu için, bir yere gelebilsin diye mücadele ettim. -Federasyon başkanımız olarak sizi tanıyoruz ancak Llusoy özelyaşamın- da nasıldır? Başkanlık koltuğu size ne kazandırdı, ne kaybetürdi? H.U.- Bir kere adamlığımdan bir şey kaybetmedim. Dürüst bir işadamıydim. Vefalı bir insandım, hâlâ da öyleyim. Ama ailemize, eşimize zaman ayıramı- yoruz, yılın büyük bölümünü deplas- manda geçiriyoruz. Iş yaşantımda son 6 yıldır herhangi bir yatınm yapamadım. Işimin başında durup, başka hiçbir şey- le ilgilenmeseydim yılda 1.5 milyon da- ha fazla para kazanırdım. Bodrum'da 80 dönüm bir arazim vardı, ancak 6 yıldır bir çivi bile çakamadım. Marmaris'te apart otel çalışmam vardı; ama bu da ol- madı yani iş hayatımda çok geriye git- tim. Üeriye gira'ğimiz bir tek şey varsa Türk futbolunun bir marka olmasıdır. Her şe- yi terk ettik, ama ülkemizin adım duyu- rabildik. Bizi yerden yere vuran bir ke- sim olsa da ülke adına kazancımız çok fazla. Ulusoy, eski ANAP lideri Yılmaz 'ın genel kurullarda söz sahibi olmadığını söyledi: Siyasileringücü yok ki-Iş hayaünızda mahkemeye düş- mediğiniz halde başkanlığımz sı- rasında mahkemeye verilmenizi neye bağlıyorsunuz? H.U.- Üzüntüye neden olmama- sı mümkün değil. Benim soyadım. işim, futbol yaşannmbelli. Ben 17 yaşımda amatör takımlarda kulüp başkanhğı yapmaya çalışnm. Çe- şitli kulüplerde yönencılık yaptım. yani alnım ak, namusumla kazan- dığım paramı kulüplerde yönetici- lik yaparak harcadım. Cumartesi, pazarlarımı deplasmanlarda yöne- ticiliğini yaptığım kulüplerin peşin- den koşarak geçirdim. Aileme za- man ayıramadım. Biz fahri görev- ler yapıyoruz. Hıç kimse bu koltuk- lan kullanarak ış aldığımı söyleye- mez, devlet kapısından herhangi bir şey yapmadım Tabii ki fahri gö- rev yapan kişilerin böyle mahke- me kapılannda dolaşması çok üzü- cü. Üç beş kişinin yazdıklanna ına- narak gündem yaratmaya çalışı- yorlar, mahkeme yolunun açılma- sına neden oluyorlar. Bu federas- yon 135 mahkeme gördü. Bunla- nn hepsinden de alnımızın akıyla çıktık, sadece birinden tedbire mu- halefetten 1 ay hapis cezası aldık Bu da CÎNE 5'le olan bir dava sı- rasındaydı, ancak üst mahkeme bu- nureddettı Buişlerde görev yapan insanlann kaderi bu... -Genel kurullarda karşınıza aday çıkmtyor, çıksa da istediği ha- • Mesut Yılmaz'ın gücüyle baş- kan seçildiğim söyleniyor, onıın ne gücü vardı ki Hacü Mesut Yıl- maz'ın gücü var diyelim, 8 tane ge- nel kurul geçirdim, hepsini de Yıl- maz sayesinde mi kazandım. vayı bulamıyor. Bunun nedeninin de genel kurul üyelerinin sizden menfaat sağladığı - örneğin yurt dışı geziler gibi - iddia edili- yor. Kimi üyeleri ise baskı altın- da tuttuğunuz belirtiliyor. Bu söy- lemler için ne diyeceksiniz? H.U.- Genel kurul üyelerine böy- le ithamlarda bulunanlan, onlann bir Avrupa seyahatiy le kandınlaca- ğına inananlan, bunu bu şekilde algüayıp yazanlan kınıyorum. Bun- lan yazanlar ne kadar doğru dürüst insanlarki genel kurul üyeleri hak- kında böyle konuşabiliyorlar. Ge- nel kurul üyelerimize namussuz, şerefsiz diye yazanlar önce kendi- lerine bakacaklar Genel kurulu- muzda görev yapan herkes gayet saygın ve dürüst kışiler. Ben aday olduğum seçimlerin hiçbırinde üye- lere bana oy verin demedim. Bu- nu hiçbir üye de inkâr edemez. Şe- nes Erzikbu koltukta 5-6 yıl otur- du en büyük destekçisi Haluk Ulu- soy'du. Yani 1992'de yönetim ku- rulu üyesiyken genel kurul üstün- de bir gücüm vardı Bunu ne Şe- nes Erzik ne de o yıllardaki genel kurul üyeleri inkâr edebilir. Ben federasyon başkaru seçtırten insa- nım Abdullah Kiğıh'da olduğu gi- bi. Bunu kendisi de inkâr edemez kendim onun için tek tek genel ku- nıldaki insanlardan oy istedim. Kulüplere yardım edlyorum -Bu gücü nasıl sağladmız? H.U.- Futbol federasyonunun- dan önce de spor kamuoyunun gö- zü önündeydim. Kulüplerde yöne- ticilik yapmadan bu yere gelen bir insan değilim ki; Abdullah Kiğılı Bey hiçbir kulüpte görev almadı ama federasyon başkanı oldu. tlk yönetıciliğimı Yeniköy Spor Kulü- bü'nde yaptım. Biz spora hizmet eden bir aıleyiz. Yılmaz Ulusoy Samsunspor'un, AMOsman LTusoy Trabzonspor'un kurucusuydu. Üyeliğim s^asında ben ve Şenes Bey genel kurul üyelenyle sabah- lara kadar görüşen bir insandım. Yani şimdıki gücümüz yıllar ön- Eczacıbaşı avantajyakaladı Beşiktaş: O Eczacıbaşı: 3 SALON: Burhan Felek HAKEMLER: Temel Öneri (7), Turgay Özyûmaz (7) BEŞtiCTAŞ:Mana (5), Tatiana (5), Arzu (6), Dos Santos (6), Avsun (5), Didem (6), Nihan (Liberö 6), Me- lek (5), Berna (6), Emel (5) ECZACIBAŞI: Bahar (7), Natalia (7), Kounava (6), Zetova (7), Izol- da (6), Özlem (6), Filiz (Libero 5) SETLER: 14/25, 21/25,16/25 ALEVANAKÖK Türkiye Bayanlar 1. Voleybol Ligi play-offmücadelesinde Ecza- cıbaşı, Beşiktaş'ı 3-0 yenerek se- ride durumu 2-1 yaptı ve 4'lü fi- nal için avantajlı duruma geldi. İki takımın da aşın stresli ol- ması kaliteyi de, heyecanı da alıp götürürken fıle üstünde rakibine oranla daha iyi olan Eczacıbaşı ilk seti 25-14 aldı. 2. sete iyi başlayan Beşiktaş, ilk teknik molaya 8-2 önde girdi. Ancak Eczacıbaşı'nın servislerine yaptıklan manşet ha- talanna Brezilyalı Dos Santos'un bloklarda kalan hücumlan da ek- lenince seti yine 25-21 Mavi-Be- yazhlar aldı. 3. sete ağıruğını ko- yanEzcacıbaşı zorlanmadan sonu- ca gitti ve seti 25-16 maçı da 3-0 kazandı. Iznür'de Karşıyaka'yı 3- 0 yenen Vakıfbank Güneş Sigor- ta seride 3-0 öne geçti ve 4'lü fı- naleyükseldi. Erkeklerligi play- off çeyrek fınal maçuıda ise An- kara SSK , Tokat Bld. Plevne'yi 3-2 yenerek fınal turuna kaldı. G U N U N t Ç 1 N D E N • HAKEM - Futbol Federasyonu Mer kez Hakem Kıırulu'nun düzenlediği "Birinci Süper Futbol Ligi hakemlerinin aylık olağan eğitim çahşmalan"na Is- tanbul'daki The Plaza Oteli'nde dün devam edildi. • VOLEYBOL - Voleybol Federasyonu, bu sezon içinde çeşitli tarhşmalara neden olan bayan takımla- n sporculannın şort, mayo ve tayt giymesi konusun- da düştüğu çelişkiyi gidermek için anket yapacak. • HENTBOL - Bayanlar Hentbol Süper Ligi erte- leme maçında Zonguldak Türk Telekomspor, Ana- dolu Üniversitesi'ne 38-11 yenildi. • VDERI'YE SUÇLAMA - Avrupa Şampiyonlar Li- gi'nde öncekı akşam sahasında yapnğı maçta îngil- tere'nin Newcastle Unitedtakımıyla 2-2 berabere ka- lan FC Inter'de, golcü futbolcu Christian Vieri, ırkçı sözler söylediği iddiasıyla suçlanıyor. • KARATE -' Hollanda'nın Rotterdam kentinde dû- zenlenen Uluslararası Hollanda Açık Karate Turnu- vası'nda Karate Ulusal Takımı, 3 altın. 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı. • SUTOPU - Uluslararası Mithat Hantal Büyükler Sutopu Tumuvası, bugün başlayacak. Ataköy Avni Akyol Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekle^tirilecek ve 4 gün sürecek tumuvaya Türkiye'nin yani sıra Ka- nada, Mısır, Ukra>'na, Fransa ve Romanya katılacak. • AT YARIŞLARI -Altdı ganyan; 8/4-9-5-5-4-1 kombinesini tutturanlar 5 mifyar 498 milyon 150 bi- ner lira ikramiye kazandı. Türkiye Jokey Kulübü'nün (TJK), bu yılın ilk 2 ayında yanşseverfere 95 triryon 799 milyar lira ikramiye dağıtnğı bildirildi. cesinden geliyor. Bana çok büyük sevgi, güven söz konusu. Kulüple- re maddi yaıdnıı yapıyorum çün- kü kanunda var. Milli takımlardan kazandığımız paralan destek iste- yen kulüplere veriyoruz. Kendi pa- ramı vermiyorum ki. Mesut Yıl- maz'ın gücüyle başkan seçildiğim söyleniyor, onun ne gücü vardı ki. Hadı Mesut Yılmaz'ın gücü var diyelim, 8 tane genel kurul geçir- dim, hepsini de mi Mesut Yılmaz sayesinde kazandım? -Bir panelde, konuşursam bir grup insan içine çıkamaz demiş- tiniz. Bu kişiler kimlerdi? H.U.- İnsan içine çıkartmayız de- dik, isimlerini vermedik vermeye- ceğiz. Spor yazan, yorumcusu fa- lan, mahkemeye verdik. Beni kö- rü göstermeye çalışanlar var, bun- lan halka söylersek kapılannda halk nöbet tutar dışan çıkartmaz- lar Bundan önce neler olduğunu, kımin kiminle neler yapnğını, iliş- kılen açıklarsak çok kötü olur. Bu- rada namusumla oturdum, gerek- tığinde de aynı şekilde kalkar gi- derim Hiçbir kunıma hizmet et- medim, medyadaki hiçbir söz dü- ellom yok, hiç hakaret de etme- dim. Öyle yazılar yazıldı ki bizim de artık sabnmız taştı. Rlcayla 1$ vermem -Ulusal taktmlara ricayla ant- renör atadığınız söyleniyor.' H.U.- Öyle çok yorum yapılıyor ki ben artık takip edemiyorum. Ama beni çok iyi tanıyanlar rica ve minnetle Ulusoy'a istemediği bir şey yaphnhnayacağını bilir. - Neden Şenol Güneş'le ters düştünüz? H.U.- Bu ülkedeki tüm antrenör- ler birbirinden değerli. Mustafa Hoca aynldıktan sonra genel kuru- lumuz da bana tam yetki verdi, ben de Şenol Güneş üzerinde karar kıl- dım, ona bile Karadeniz lobisi de- diler. 46yaşımagirdimhâlâbulo- biyi göremedim. Şu Karadeniz'de böyle bir çivi çakılsaydı bilirdim. Şenol Hoca'yla ters düştüğümüzan- lar oldu; ancak hiçbir zaman husu- metolmadı. Nasıl olabilirki. Ingil- tere'de ulusal takım yenilecek Şe- nol Güneş gidecek deniliyor. Ben böyle bir adam değilim, hiçbir za- man da olmadım. Bir maç kaybe- den hoca>ı gönderecek bir karak- tere sahip değilim. Şenol Güneş'le başanlara imza atnğımız gibi, başansızhklar da ya- şadık. Aile arasında bile fikir ay- rdıklan olabilir bu gibi durumlaTçok doğaldır. Kendi çalışma şartlany- la ilgili mukaveledeki bir madde- den dolayı fikir aynlığına düştük. Biz federasyon olarak fıkrimizi or- taya koyduk Şenol Hoca kendi fik- rini belirtti, sonunda ortak bir nok- tada buluştuk.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog