Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 13 MART 2003 PERŞEMBE 16 TELEVIZYON cumtv(S cumhuriyet.com.tr GüNÜN FlLMLERİ Anneler ve... 14.00 Show TV Dram ®Göç ettığı Istanbul'da kızını bü>r ütmekiçın çe- şıtlı zorluklara katlanan taşralı dul bir kadın- la, yaşamına gıren kentlı şarkıcı kadın ve kızının öy- küsü. Lütfi Ö. Akad'ın yönettiğı fılminbaşrollerin- de Yıldız Kenter, lzzet Giinay, Neşe Karaböcek ve Leyla Kenter gıbi oyuncular yer alıyor (1971). Beyaz Güfler 18.00 Flash Melodram L tkı düşman aile ıle birbırlennı seven ıkı gen- cın aşk öyküsünde. Kartal Tıbet ve Filiz Akın başrolde Yön: Süreyya Duru (1970) MutlakGüç 20.45 TRT 1 Macera (Total Foree) - Drake \e ekıbı, nötron bomba- sı hazırlamak üzere olan mılislen durdurmak- la görevlendıriLmişlerdir. Ancak bu kez sandıkla- nndan çok daha karmaşık bir olayla karşı karşıya ol- duklannı fark etmeleri uzun sürmez... Yön: Steven W. Kaman Oyn: Tunothy Bottoms. Oleg Taktarov. 21.00/CNBC-e/Bounty Aynntyanda Subay Payne 21.15 StarMax Güldürü (Major Payne) - Denız Kuvvetlennde subay olan Benson Payne, çevreye uyum zorluğu çe- ken çocuklara yönelık bir kamp açar ve onlan top- luma kazandırmayı hedefler. Kampta çocuklara yö- nelik oyunlar ve yanşmalar düzenleyen Payne, öz- güvenlenm kazanmalanna yardımcı olur... Yönet- men: Nick Castle Oyuncular: Damon Wayans, Karyn Parson (1995 ABD, 85 dk). Sevginin... 22.50 StarMax Duygusal ©(Sleepless in Seatle) - Sam Baldwın. kansının ölümünden sonra Seattle'a taşınmış ve sekız yaşındakı oğlu Jonah'la yaşamaktadır. Jonah baba- sıntn yenı bır eşe ve kendısının de yenı bir anneye ihtiyacı olduğunu düşünmektedir. Bu ıkılı bır gün radyoya telefon edıp psikoloğa sorunlannı anlatır. Yön: Nora Ephron. Oyn: Tom Hanks. Mea Ryan. Rob Reıner. Bıll Pullman (1993 ABD. loTdk)'. RioMacerası 24.00 CNBC-e Güldürü /CT\ (That Man From Rio) - Fransız Hava Kuvvet- Vr^ len"ne bağlı Adrien adlı pılotun bır haftalık ız- nı vardır. O da kız arkadaşı Agnes'i görmek üzere Pa- ns'e gıder. Ne varkı Agnes"ın peşınde bır grup Gü- ney Amenka yerlisı vardır ve amaçlan hazıneyı ele geçirmektir Yön: Phılıppe de Broca Oyn: Jean-Pa- ul Belmondo. Francoıse Dorleac, Jean Servaıs. Simo- ne Retant. Roger Dumas (1964 Fransa, 107 dk). Tehükeb Oyun 00.30 Kanal D Güldürü ©(Ptaying Dangerous 2) - 11 yaşındaki Stuart, yaz kampına katılmaktansa doğal yetenek programını seçer. Ajnenkan finansal ve askeri sır- lan çalan bır şebekeyle karşılaşan Stuart. gözetme- nı Jack'e durumu anlatır. Ancak Jack de grubun bır elemanıdır Yön: Lavvrence Lanoff Oyn: Mıkey Le- Beau. Rıchard Gıllıland (1996 ABD.97 dk) Kalabalıkta bir... 02.30 Star Dram (A Face in the Crovvd) - Hapıshane, hapıshane dolaşan Lonesome Rhodes. dönemın yenı oyuncağı. konuşan mobılya televızyon sayesınde büyük bır şöhret yakalayan ılgmç bır tıptır Ancak. karaktenndeki zayıflıklaronu içkı, seks ve siyasi çü- rümüşlüğun hakım olduğu bır ortamın ıçıne atar... Yön: Elıa Kazan Oyn: Andy Gnffith, Parncia Ne- al, Anthony Francıosa (1957 ABD. 125 dk). Yabancı Yerlı lCNNTürk 17.00 Izleyin Orta Değmez Volker Rühe konuk oluyor TV Servisi - Mehmet AH Birand'ın sunduğu "Man- şefe bugün. Almanya Fe- deral Parîamentosu Dışişle- ri Komisyonu Başkanı Vol- ker Rühe konuk oluyor. Yapımda. Irak krizinde Almanya"nın tavn, AB-Tür- kiye ilişkilerinin ne olacağı, Almanya'nın Türkiye'ye karşı NATO'daki tutumu gi- bi konular ele alınıyor. tv8 18.15 'Saddam'ın BaasY kitabı TV Servisi - "Sesli Düşü- nenler"e, "Saddam'ın Ba- as'ı" adlı kitabı bulunan T- GRT Haber Müdürü Doğan Şentürk konuk oluyor. Yapımda, 20. yüzyılın ilk yansında Ortadoğu'ya dam- gasını vuran Baas Parti- si'nin beslediği "Arap Bir- HğT'nin bir rüya olup olma- dığı. Saddam ın iktidardan düşmesi halinde Baas'ın ge- leceğinın ne olacağı hakkın- da sohbet ediliyor. Progra- mı, Sedef Kabaş sunuyor. i Anthony Hopkins ve Mel Gibson'ın başrolde oynadığı 'The Bounty', günün en iyi seçimi. TRT2 20.30 Demir Özlü ve Stockholm TV Servisi - Edebiyatın ünlü isimlerinin kentle olan ilişkilerinin sorgulandığı "Güzergâh Edebiyafa, ya- zar Demir Özlü katılıyor. Demir Özlü ve Stock- holm 'un konu alındığı ya- pımda, Stockholm'un Oz- lü'ye ılham kaynağı olmuş imgeleri anlatılıyor. NTV 20.30 'Eko Diyalog' TV Servisi - "Eko Diya- log", Koceli Cniversite- si'nden ekrana geliyor. Asaf Savaş Akat, Deniz Gökçe ve Ege Cansen'in sohbetlerinden oluşan ya- pımda, yeni hükümetten beklentiler. ekonomik ön- lemler ıle 2003 yılı bütçe ya- sa tasansı değerlendiriliyor. (0212) 293 89 78 • 13 - 03 - 2003 - PERŞEMBE Ünlü oyunculanyla öne çıkan yapım, 'Gişe Filmleri' hışağında Denizde büyük isyan 1"! CNBC-e 21.00 The Bounty / Yönetmen: Roger Donaldson / Oyuncu- lar: Mel Gibson, Anthony Hopkins, Laurence Olivi- er, Edvvard Fox, Daniel Day-Lewis, Bernard Hill, Philip Davis, Liam Neeson / 1984 ABD, 107 dakika TV Servisi - Kraliyet gemisi Bounty'nin kaptanı olan Wil- liam Bligh (Hopkins)artık yaş- lanmaya başlamıştır ve amacı kendine iyi bir isim yaparak terfı ehnektir. Blıgh, Tahiti'den Jama- ika'ya ağaç fidanlan götür- mekle görevlendirilir. Amaç Jamaika'daki kölelere yiyecek sağlamaktır. Bligh, yolculuk için dünyayı dolaşmasına ola- nak sağlayacak bir rota çizer. John Fryer (Lewis) ikinci kap- tan olarak görevlendirilir. B- ligh bu görevi başarmaya ka- rarlıdır. Ancak bir süre sonra kötü hava koşullan onlan Ta- hiti'ye gerı dönmeye zorlar. Blıgh, itaatsızlık yaptığı ge- rekçesi ile Fryer'i görevden alır ve yerine eski dostu Chris- tian'ı getirir. Aylardır denizde yaşamaktan bıkan tayfalar, özellikle neredeyse cıplak do- laşan yerlı kadınlan görünce oldukça mutlu olurlar. Ancak Bligh, adamlannın bu tutumu ve gittikçe azalan disiplin karşında şaşkına dön- müştür. "Suçlular"ın lıderi ise kısa bir süre önce terfi ettirdi- ği Christian'dan başkası değil- dir. Genç adam, adanın kralı Tynah'ın kızına gönlünü kap- tınr. Ancak görev onlan bek- lemektedir. Isteksizce yeniden denize dönen tayfalar, kapta- nın zaten sert olan tutumunun zalimliğe varacak kadar iler- lemesi karşısında daha fazla suskun kalmazlar. Bligh ve Christian, iki eski arkadaş, denizcilik tarihinin en önemli isyanlanndan birinde karşı karşıya gelirler... Erdoğan 'ınfutboldan siyasete uzanan öyküsü TV Servisi - "32. GüıTün bu haftaki bölümünde, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'm öyküsü ekrana geliyor. Banu Acun'un hazır- ladığı dosyada, Erdoğan'ın çizgısini belirleyen Kasımpa- şalılık, fiıtbolculuk, imam ha- tiplilik ve Akıncılık kavram- lan üzerinde duruluyor. Dos- yada aynca, Erdoğan'ın MSP Gençlik Kollan Başkanlığı yaptığı dönem, RP Istanbul 11 Başkanlığı sırasında yaptığı konuşmalar ve 10 yıl sonra söylemindekı değışim de an- latılıyor. Mehmet AH Birand ve Rıdvan Akar'ın birlikte ha- zırladığı yapımda, Erdo- ğan'ın siyasete dönmek için verdiği mücadele de konu alı- nıyor. • CNN Türk, 23.05 MEDYA NOTU EMRE KONGAR Yine F Klavye Sevgili okurtarım, F klavye konusunun kamuoyundaönem ve kapsam kazanması olayı, iv- mesi artarak sürüyor. 9 Mart tarihli Hürriyet Pa- zar'da Yurtsan Atakan, "Üç Klavşörler" diye, enfes bir yazı yazdı. F klavyeyi savunan Emre Aköz'ü, kendisini ve benj Ale- xander Dumas'nın ünlü Üç Si- lahşörler'ine, Athos, Porthos ve Aramis'e benzetiyor, sevgi- li Doğan Hızlan'a da d'Artag- nan kimliğini yakıştınyordu. Aynı gün Sabah'ta Emre Aköz de katıldığı teknoloji kongresindeki F klavye, Q klavye Tartışması'nı anlatıyor- du. Okurlardan da gelen posta- lardan anladığıma göre, bu tar- tışma F ve Q klavye konusun- dan çok, artık klavyelerin de aşıldığı bir bilgisayar ortamına girildiği noktasına kaymış, ve F klavye sorunu derinliğine tartı- şılamamış. Gerçekten de artık aşılmakta olan bir teknolojiyi tartışmakta olduğumuz görüntüsü ortaya çıkabilir. Ama unutmayalım ki, gazete- lerde çarşaf çarşaf dizüstü bilgi- sayar reklamı veren firmalar, hâ- lâ bize, akla, mantığa, dilimize ve el becerilerimize aykın olarak üretilen Q klavye seçeneğini da- yatıyor ve bu işten de milyonlar- ca dolar gelir elde ediyorlar. Biz de koyun gibi buna boyun eğiyoruz. Sonra da konuyu gündeme getirince, "Yahu, klavye sorunu çoktan aşıldı, bunun üzerinde durmayın" diyorlar. Bu iddiaya karşı son günler- de gençler arasında moda olan birterimle karşılık vermek iste- rim: Yersen! Bu arada gelen okur mektup- lan çok birikti. Sevgili Yurtsan Atakan, Hür- riyet'teki sütununda kendisine gelen okur mektuplannı yayım- lamaya başladı. Çok da iyi erti. Emre Aköz zaten sürekli ola- rak konunun üzerinde duruyor. Bugün ben de bu okur mek- tuplarından hiç olmazsa birkaç tanesine yer vermek istiyorum. llerde bu mektuplara degin- meye devam edeceğim. önce Yurtsan Atakan'dan gelen postadaki haberi sizlere ileteyim: internet'te medyatava.net adresinde bir F Klavye tartış- ması arşivi başlatılmış. Benden de yazılanmı istiyor. Derhal yollayacağım. llgilenen siz değerli okurlan- ma da duyururum. Kültür Üniversitesi öğrencile- rinden Tanya Balcı, hem on parmak F hem de Q klavye kul- lanabildiğini ama F klavyede on parmak yazmanın rahatlığını ve hızını tercih ettiğini söylüyor. Ayda Deniz adıyla yazan okurum, müthiş bir cinsel me- tafor ile "F klavyesini on par- makla kullanmayı öğretme- mi" istiyor. Cumhuriyet'in yayın ilkeleri- ne ve kendi üslubuma çok ters düşmeseydi, bu inanılmaz ba- şanlı ama çok erotik olduğu için yayımlayamadığım "mecazi" mektubu sizlerle paylaşmak is- terdim. Şampiyon daktilo kursu ho- calanndan pek çok bilgi verici ve F klavyenin bilimsel özellik- lerini anlatıcı posta aldım. Yerim dar olduğu için bunlan tek tek kullanamıyorum. Sadece Ingilizce metinlerin bile F klavyede, Q klavyeden daha hızlı yazılabildiğinin kanıt- lanmış olduğu gerçeği beni çok şaşırttı. Bu sonucu okurlarımla pay- laşmak istedim. Değerli bilim insanı Prof. Er- füz Edgüer, Batı'ya biçimsel olarak özenen çapsız kişilerin Q klavye kullanarak bu özenti- lerini tatmin ettiklerini belirtiyor ve işin benim düşünmediğim psikolojik bir yönüne değiniyor. Saydam Özel, "Klavyemi ve Alfabemi Geri İstiyorum" diye bir kampanyanın başlatılmasını öneriyor. Destekliyorum. Daha pek çok ilginç posta var. ilerde onlara da değinece- ğim, ama hemen anımsatmalı- yım ki, bu konudaki en etkili kampanya hiç kuşkusuz bilgi- sayar alıcılannın, bilgisayar sa- tıcıları üzerinde oluşturacaklan F klavye baskısıdır. ekongar<« cumhuriyetcom.tr; www.kongar.org SES^188o ORTAOYUNCULARtSTİKLAL CAD. N0:140 TEL: (0 212) 251 İS 65-** FAX: (0 212) 244 43 27 Ferhan Şensoy'un BİRİ BİZİ DİKİZLİYOR RONTGENCİLERE %IO İNDİRİMLİ GÜLDÜRÜ CUMA-CUMARTESİ 20.00 / PAZAR IS.OOve 18.00 Kukur Baknnlt^ntn katkıbı Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER 13 MART Per^embe Saat 20 00 F e r h a n Ş y ^ FELEK BIR GÜN SALAKKEN ^ ? 20 MART Perşembe Saat 20 00 # dostlar tiuatrosu^ M. Karaca Tiyatrosunda" (0212.252 59 35) VAŞASIN Tv PROGRAMLARI Müzikli Kabaro Oyunu Uyarlayan-Yönelen: Genco Erfcal >• ^ Zelıtıa Berksoy. Genco Erfcai. Erdem Akakçe. Alpay Atalan / ? ^ ^ Cuma: 20.30. C.lesi: 18.00 f T f l f ! f î W i n i l JÜ JLÜ: '*? Çagrı Mertezi Tel: (0216) 454 15 55 "~I İSTANBULBUYÜKŞEHİRBELEDİYESİ ^ TiYATRO H A Y Â T i N AYNASiOiR HARBİYE MUHSİN ERTUGRUL SAHNESİ TEL (0212) 240 77 20 12.13,14.15.16 im\ SEKİZ KADIN InmHob«1IH0M»S/rı<wtfı:Hedr«0ENIZH*ll 1516 MAKT KURŞUN ASKERİN UTANCI (CO.) Voon Hdub ISIK / Yöncm ktnivn ENOH FATİH REŞAT NURİ SAHNESİ TEL (0212) 526 53 80 12.13.14,15 16 WA«T UÇURTMANIN KUYRUĞU Ymon Ydncten Scms DİNCEL 1S.16MART DON KİŞOT PHMEN'E KARŞI (CO.) YazonS MUTIUEK ,'Yöneten LemrlUZUMCU ÜSKÜDAR M. CELÂL SAHNESİ TEL (0216) 333 03 97 ' 12,13 14 15 16 MART MS KATU IİNANIN ALTIIKI KAT1 Yazm ANM / Yonelen Con DOGAM I516SUMTMART GÜNEŞİN OĞIU (ÇO.) Yoıon B«u(AVUNÇ/Y-MM.H*««KÛKMUKCU KADIKÖY HALDUN TANER SAHNESİ TEL^MNPHPilNto ) 12,13 14 15,16 MART HERKIS AYNI IAHCFDE Yazan: H ÇEHOV - losar SA8UNCU/Yoneten: Boşo SMUNCU KENTOYUNCOLABI^^^ Tennessee VVıllıams StrçaKümes22,26 Mart Saat: 20.30 23 Mart Saat 15.00 Huysuz İhtiyar Yazan: Oğuz Aral 16 Mart Saat 15.00 19 Mart Saat: 20.30 EFES PUsen GAZİOSMANPAŞA SAHNESİ TEL (0212) 578 60 67 12,13,14,15,16MAKT HASIR ŞAPKA Yazon EugmtUBICHE, Yonttaı MHYGUN 15.16 MART İSU SİSÜ PİS PUSLU (ÇO.) Ytram; V LUDWIG - R. LÜCKER / Yanelen liasil OZCAN ÜMRANİYE SAHNESİ TEL .(0216) 461 85 22 12,13,14,15,16 MART LÜKÜS HAYAT (M.O.) Yazan Csmal R<s* DEY Ekran Resit REY / Yoorttn HtJdun DOKMEN 15,16 MART KARAGÖZÜM İKİ GÖZÜM (ÇO.) Yaran T OZERIEM / Yoneloi A KACAR HARBİYE CEP SAHNESİ TEU0212) 240 77 20 11 13,14 MART SENEYE I U G U N Yazan: BSUDE/YaneteaMelahalABİASOVA E F E S PUsen'in kültür ve sanata katkıları artarak sürecek. YEDITEPE OYUNCULARI /. R AHMET NURİ SEKİZİNCİ Komedi 2 Bölüm HİSSEİ ŞAİ/İA7 ^Cuma, Üesi: 20.30; Pazar \S.3O Yöneten: Hadi Çaman Suna Keskin, Fösun hbulak, Meral Koro, Kevork Türker, Birol Engeler, Cenk Sö'ıeri, Edo Özel ve Hadi Çaman Hadi Caman, Candas Caman HADİ ÇAMAN TİYATROSÜ Tesvikiye Cod. No. 160 Nisonlıışı||^J > a «' n .,, Tel: (0-212) 24617 77-219 36 29 ^ * ~ - f E F E S PUsen'in kültür ve sanata katkıları artarak sürecek. KUSLflR mECLiSi Î0212İ2191O7» • 232 53 21 ialı nc IKİSI iis F:«4o,, 6.000.000 - 5.000.000 Tl (Müzikal Oyvniar) 5.000.000 - 4.000.000 TL (Normal Oyunlar) 2.000.000 Tl (Çocuk Oyunlan) İlanlarınız İçin (0212)293 89 78 perareklam@perareklam.com tr perareklam@superonline.com www.perareklam.com.fr Yazan Ferduddır- \ttar Ovuıuajtırar j.C Carretre - Zeyoep L \ wla\ îtı Yav«z Pekraan Yooctcn Işıl Kasapo^iu - KarınaCheres K k l T > k K T K C f aMask / 8 Mart Cumortesı 15 30-203C - 20 Mart Perşenfce/20 30 \ i 21 MartCurnar2Û30 22Mat1 C«natesi'15^-2030 I \ 28 Mart CumaCO-30 29 Mart Cınaîesi 15 30-20 3C / ÇEVRE TİYATROSÜ KOCAMUSTAFAPASA Gecelı ) W. Shakespeare Yoûeten I51I Kasapofelu / 6 Mart Peışembe 20 30 - 7 Mart Cuma20 30 113 Mart Perşembe 20 30 - 14 Mart Cuma^ 30 V \5 Mart Cumartesi' 5 30-20 30 08.30 Kahvaltı Saatı 10.00 Yerii Film: BirSevgi İstiyorum 11.30 Dizı: Üzgü- num Leyla 12.30 Dızı: Mıhriban 13.00 Haber Bülteni 13.25 Dizi: Aşkın Gücü 14.15 Dizi: Ka- labalık ve Mutlu 15.05 Benimle Oynar mısın? 15.35 Çizgi Film: Ay Savaşçı 16.00 Çızgi Film: Yaramaz Be- şizler 17.00 Yerii Film: AJmanyalı Yarim 18.00 Ha- ber 18.35 Bizim Evin Halleri 19.05 Dizi: Çiçek Taksi 20.00 Habeıier 20.45 Yabancı Film: Mutlak Güç 22.55 Türkülerin Dilinden 23.55 Yabancı Film: Suç- lu 01.25 Belgesel: Peygamber Devesı 02.15 Yaban- cı Film: Yardımcı (0 312 490 43 00). 10.15SağlıkOlsun 11.15Güncel 11.30 Haber 11.35 Spor 12.15 Seans Arası 13.00 Habeıier 13.30 Yorumsuz 13.35 Spor Haberten 14.15 Kıbns Özel 14.35 Spor 16.00 Ha- ber 16.15 TBMM'den 17.40 Irak özel 18.00 Haber 18.35 Günün Konusu 18.50 Yorumsuz 19.00 Haber- ler 19.30 Kent Yaşam (Canlı) 20.00 Bıhm ve Yaşarn 20.30 Belgesel: Guzergah Edebıyat 21.10 Ana Fikir 22.00 Haber 22.10 Işitme Engellıler Bülteni 22.15 Dos- ya 23.00 Gün Biterken 23.25Akşama Dogru 24.00 In- gilizce Haberler 00.05 Müzik Mozik (0 212 259 72 75). 07.00 Güne Gülümseyin 08.00 Bu Toprağın Sesi 08.55 Okuyalım Konu- şalım 09.25 Çızgi Film: Feodor 09.30 Benimle Oynar mısın? 10.00 Çizgi Film: Minik Filin Maceraları 10.30 Karınca Kararınca 11.15 Dizi: Bizim Mahalle 11.45 Dicle'den Gelen Şifa (Canlı) 12.15 GAP FM (Canh) 13.00 Gide Gide GAP 13.58 TRT 3'e Ge- çış 14.00 TBMM TV (Canlı) 19.00 Avustralya Açık Te- nis Tumuvası 21.00 Ring 22.00 Avrupa Artistik Pati- naj Şampiyonası 24.00 Kapanış. 09.00 Açık llköğretim Okulu lletişim Rehberlik ve Ders Programı 10.00 Anadolu Üniversitesi Açıköğretım Fa- kültesi Ders Programı 12.50 Fasıl 13.20 At Yanşları (Canlı) 17.00 Ah Bu Şarkılar 18.10 Bir Solist 18.30 Açık llköğretim Okulu lletişim Rehberlik ve Ders Programı 19.30 Açıköğretim Lisesı lletişim ve Rehberlik Ders Programı 21.30 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fa- kültesi Ders Programı 00.30 TV Dershanesı. 10.00 Benimle Oynar mısın? 10.30 Çizgi Film 11.00 Gülümse 11.40 Lez- zetin Keşfi 12.05 Dizi: Herşey Aşk İçin 13.30 Uzaktaki Yakınlanmız 14.30 Dizi: Dedem Gof- ret ve Ben 15.20 Yerii Film: Damgalı Adam 17.05 Gune Düşen 17.10 Inanç Dünyası 17.40 Memleket Saati 18.25 Dizi: Aynlsak da Beraberiz 18.55 Dizi: Kaynanalar 20.00 Haberler 20.45 Bizim Evin Hallen 21.15 Dizi: Kuzenlerim 22.10 Bir Nefes Anadolu 23.00 Gün Biterken 23.30 BirGöç Hikayesı 24.00 Türkiye'yi Konuşalım 00.35 Anadolu'da Ev ve Insan. 07.00 Güne Merhaba 08.45 Dinamık Sa- bahlar 09.00 Dizi: Vahşi Kedı 10.00 Dizi: Camılla 11.00 Dizi: Yalan Rüzgârı 12.00 Klibim 13.15 Sokaktan Murfağa 14.00 Yerii Film: Anneler ve Kızlan 15.45 Dizi: Ayşecik 16.45 Dizı: Çirkin Betty 17.45 Şans Kapıyı Çalınca 19.30 Ana Haber Bülteni 20.20 Dizi: Çaylak 22.00 La- zio-Beşiktaş (Canlı) 23.45 Maç Sonrası 24.00 Haber 00.30 Showspor 00.45 Yabancı Film: Kurt Kız 02.30 Yerii Film: Halk Çocuğu (0 212 355 01 01). ^ , , • 07.00 Kahvaltı Haberleri 09.00 Plarform 9 T l f 10 -°° ÇİZ 9' F j l m : Beyblade 10.30 Dizi: * • • w Aşkın Yollan 11.35 Sana Mutfağı 11.45 Dızı: Mahallenin Muhtarlan 13.00 Gün Ortası 13.30 Dizi: Babaevi 14.30 A'den Z'ye 17.30 Dizi: Böyle mi Olacaktı 18.30 Dizi: Deli Yürek 19.30 Haber Bülteni 20.25 Spor Haberleri 20.30 Dizi: Zerda 22.00 Dizı: Ye- ter Anne 23.15 Siyaset Meydanı 02.45 A'dan Z'ye 05.15 Haberci (0 212 354 30 00). ^ & J * T \ / 06.30 Gune Başlarken (Canlı) 09.15 S- ^ 1 I V por 09.35 Ekonomı 10.35 Sağlık Rapo- ru 11.35 Enerjı-Petrol-Gaz 12.00 Gunun Içınden 12.15 Irak Operasyonu 12.35 Dünyaya Ba- kış 13.00 Günün Içınden 13.35 Ekonomı 14.10 NTV'ye Sorun 15.00 Haberler 15.35 Yakın Plan 16.35 Ekonomı 17.00 Anahtar 17.45 Gece Günduz 18.10 Gundem Dışı 18.30 Spor Akşamı 19.00 Akşam Ha- berleri 20.05 Spor Saati 20.30 Eko Diyalog 22.05 Ipucu 23.00 24 Saat 00.30 Spor (0 212 335 00 00). 07.00 Bu Sabah 08.50Çızgi Film: Sevımlı Kah- ramanlar 09.10 Duma Duma Dum 09.50 Çız- gı Film: Jetgıller 10.20 Çızgi Film: Şınnler 10.50 Mutfakta Keyıf 11.00 Sabah Sabah Seda Sayan 13.00 Haberler 13.20 Dızı: Kaçak Kız 14.20 Dızı: Çılgın Be- dış 15.15 Çızgi Film: TaşDevrı 15.50 Çızgi Film: Tom ve Jerry 17.10 Sevimlı Kahramanlar 18.10 Dızı: Ruh- sar 19.30 Ana Haber Bülteni 20.15 Günün Yorumu 20.20 Spor 20.30 Dızı: Hayat Bılgısı 21.45 Dızı: Kırık Ayna 23.00 Arena 00.30 Yabancı Film: Tehlikeli Oyunlar 2 02.00 Bu Gece 02.30 Yabancı Film: Kor- kak Kahraman 04.30 Trafik (0 212 215 51 11) 07.00 Çizgi Dünyası 08.30 Metin Uca ile Gü- naydın Türkiye 10.00 Sabah Starları 11.50 Dizi: Aşkın Peşinde 12.50 Yerii Film: Has- ret 15.00 Gömnedikleriniz Duymadıklannız 16.40 Çizgi Film: Süper Kahramanlar 18.00 Passa- parola 19.30 Haberler 20.15 Yabancı Film: Ana- conda 22.00 Dizi- Şıh Senem 23.10 Ateş Hattı 01.30 Gece Hattı 01.40 Spor Gecesi 01.50 BBG 02.30 Yabancı Film: Kalabalıkta Bir Yüz 04.00 Yerii Film: Zorlu Damat (0 212 448 80 00). 5tarimax 07.30 Kral TV Muzık 19.30 Dızı: Sheena p T 20.20Tequıla&Bonettı21.15YabancıFilm: Subay Payne 22.50 Yabancı Film: Sevgi- nin Bağladıklan 00.45 Dızı: Cennet (0 212 448 80 00). 06.00 Haberler 07.40 Spor 08.30 Yeni Gun 09.10 Parametre 10.45 6. Vites 11.30 Irak Raporu 12.25 Ekonomi Cephesi 13.00 Ajans 14.40 Art-lnfo 15.30 Irak Ra- ponj 16.15 Kobi Gündemi 16.35 Parametre 17.00 Manşet 18.00 Haber 18.15 Art-lnfo 18.30 Stil 19.10 Soru Cevap 20.00 Editör 21.30 Spor Ana Haber 22.00 beşN bırK 22.45 Spor 23.05 32. Gün 24.00 Gece Görüşü (0 212 478 50 00). gggı , 09.35 Ekonomı Sohbeti 10.00 Haberler •V/Jâi 10.35 Guncel Sağlık 11.00 Haberler 11.35 ^ ^ Satırarası 12.35 Gundem Kıbns 13.30 Sa- vaş Bağdat Yolunda 14.00 Haberler 14.35 AB'ye Doğ- ru 15.00 Haberler 15.20 Ekonomı 15.35 Satır Arası 16.00 Haberler 16.20 Ekonomı 16.35 Ekonomı 3. Se- ans 17.20 Spor 17.30 Dunya Raporu 18.15 Sesiı Du- şunenler 19.00 Cıty Lıghts 20.00 Ana Haber Bülteni 21.00 Denn Haber 22.00 Belgesel 23.00 Studyo 24.00 HaberAktıfOLOO Seslı Duşunenler(021228851 52). Mj- 06.50 Yabancı Film: Kardeşın AdaletiI W 08.30 Çızgi Film Kuşağı 09.35 Işte De- niz 11.15 Harold Smrth'e Ne Oldu? 1Z45 Versace Cınayetı 14.20 Yabancı Film: Ikıncı Den 16.00 Yabancı Film: Cınayetten Kaçış 17.30 Çızgi Film Ku- şağı 18.30 Başka Yerde Yok 20.00 Cıne5 Haber 21.00 Yabancı Film. Dört Kopek22.40 Yabancı Film: Beyaz Zakkum 00.35 Fantasy (0 212 336 15 15). 09.00 Papatya Falı 11.00 Gonül Bahçesı 14.00 Hrt Clıp 17.00 Dızı: Hemşerım 18.00 Yerii Film: Beyaz Güller 19.30 Haber 20.15 Turku Bacı 21.45 Yabancı Film: Tiger Street 23.15 Magazın Devrıyesı 00.15 Gerçek Kesıt 01.15 Amerı- kan Gureşı 02.00 Dızı. Gokkuşağı (0 212 256 82 82). 09.30 Dizı: Eltiler 10.30 Her Sabah 12.00 Haberler 12.30 Kadının Sesı 14.00 Melike ile Birlikte 16.00 Dizı: Bizim Ev 17.00 Dizı: Güzel Vırgınıa 18.00 Dızı: Marzı- ye 19.00 Ana Haber Bülteni 19.50 S- por 20.00 Dızı: Çocuklar Duymasın 22.00 Dizi: Bıze Ne Oldu? 23.30 Dizi: Zor Hedef 00.30 Gece Haberi 01.00 Kadının Sesi (0 212 454 56 00). 15.00 Geçmışın Gı- zemlerr Inka'nın Kayıp Mumyalan 16.00 Bıog- raphy. Joseph Menge- le 17.00 Modem Mucızeler: 18.00 Ça- tışma: Laconıa Facıası 19.00 Yaşayan Tarıh: Dunyayı Değıştıren Suıkastlar 20.00 Teknoloji ve Ulaşım. Sılah Öykü- len 21.00 Geçmışın Gızemlerı: Bınbır Gece Masalları 22.00 Bıyografr Buch Cassıdy ve Sundance Kıd 23.00 Mo- dem Mucızeler: Adlı Bılım 24.00 Çatış- ma. Askeri Fıyaskolar - Lady Be Go- od'un Son Uçuşu (0 212 326 00 00). • 1 08.45 Kurtu- İULUSAL KANAL] IU Ş Savaşı Gunluğu 09.00 Gunun Içınden 09.15 Gazete Başlıkları 09.30 Ekonomı Gundemı 10.05 Gundem 10.20 Gune Bakış 11.05 Papırüs 12.05 Konuşamadığı- mız Turkçe 13.30 Bılım Ansıklopedısi 14.00 Gunun Içınden 14.15 Konukla Söyleşı 16.15 Dunya Turu 17.15 Öztın Akgüç ıle Ekonomı 18.15 Insana Yol- culuk 19.30 Haber 21.00 Fikır Meyda- nı 22.30 Son Nokta (0 212 251 50 90). 10.00 Pıyasa Ekranı 12.00 FınansCafe 12.45 Üilüler-l e E k o n o m l 1 3-15 Şırket Analızı 14.00 Pıyasa Ekranı 14.45 Ankara Kulusı 15.15 Analız 15.30 Analıstler Soruyor 16.00 Son Bask' 17.45İ Gunden Kalanlar 18.00 Kampus 19.00» Dızı: Mad About You 19.30 Dia: It's Mans VVorld 20.00 Dızı: Ally NAoBeal 21.00 Yabancı Film: Bounty 24.00 Ya- bancı Film: Rio Macerası 02.00 Dizi: Ally McBeal (Tekrar) (0 212 330 0' 01). EKODİYALOG Kampuste Asaf Savaş Akat - Deniz Gökçe - Ege Cansen Kocaelı Ünıversıtesi'nce İPUCU Tetiği kim çekti? 24 SAAT Banu Güven->
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog