Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

13 MART 2003 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA Ü J J v U l ı U l y L l ekonomi(£cumhuriyet.com.tr 13 İşçi TEKEL'e sahip çıkıyor • tZMtR(AA)-Tek Gıda-Iş Sendikası üyeleri, İzmir'deki TEKEL İçki Fabrikası önünde, kurumun özelleştirilmesi çalışmalanna tepki gösterdi. Tek Gıda-lş Sendikası Altınoluk Şube Başkanı Zaman Süer, "Kâr getiren Tekel, yabancı yatınmcılara peşkeş çekilmek isteniyor" dedi. İKVyeni başkamm seçti • tSTANBUL(AA)- tktisadi Kalkınma Vakfı (ÎKV) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Davut Ökütçü seçildi. ÎKV 39. Genel Kurulu 'nda belirlenen yeni yönetim kurulu üyeleri görev dağıhmını gerçekleştirdi. Vakfın eski başkan yardımcısı Davut Ökütçü başkan, Yılmaz Kanbak ve Zeynep Bodur Okyay başkan yardımcısı oldu. Ekmekte kanunsuz tarife • ANKARA (AA)- Tüketicı Haklan Derneği Başkanı Turhan Çakar, yanm ekmek adı altında ekmek kodeksine aykın uygulamanın devam ettiğini belirtti. Çakar, "Bu kanunsuz tarifeyi yürürlükten kaldırmayan Ankara Fınncılar Odası, adli mercilere bildirilecektir" dedi. Suudilenle ticari L ( BICDNOMİ 1940: Ihracatçı Bfriikteri ku- rutması karariaştmldı. 1975: SSKye bağlı 9 ild^d işyerterinde Sosyal-lş Sen- dikası'nın başlattğı grev ilk gününde durduruldu. 1990: Tophjsözleşme antaş- mazlığı nedeniyle Goodyear Lastik Fabrikası'nda grev başiadı. 2001: Derviş, açtkiayacağı program için sosyal kesim- lerde destek turianna başla- yacağını açıkladı. • ANKARA (ANKA)- Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Suudi Arabistan gezisinde, ticari ve ekonomik ilişkilerde yaşanan önemli sorunlann çözümünde ilerleme kaydedildiğini bildırdi. Tüzmen, görüşmelerde Türk et ve et ürünlenne uygulanan yasağın kaldınlması ve nakliyedeki sorunlann giderilmesinde ilerleme kaydedildiğini bildirdi. İETT zammına tepki yağdı • tstanbul Haber Servisi - İETT Genel Müdürlüğu'nce toplu taşıma ücretlenne yapılan yüzde 5O'lik zam tepkiye neden oldu. CHP Istanbul Milletvekili Mehmet Ali Özpolat, "Reklam filmleri için kaynak var ama toplu taşımaya yok" dedi. Gazetemizi arayan çok sayıda yurttaş da çocuklann okul ve ulaşım masraflan da göz önüne alındığında kazançlannın tETT'ye yol parası olarak gideceğini vurguladı. Kamu bankaları genel kurulu • ANKARA (AA)- Kamu bankalannın, 5 Mart'ta ertelenen genel kurul toplantılannın 27 Mart'ta yapılacağı öğrenildi. Genel kurulda, Ziraat Bankası ve Halk Bankasfnın mali ve idari durumlan görüşülecek. \ Taşeron kullannruna sınırlama îş Yasa Tasarısı, tarafların görüşleri doğrultusunda TBMM Sağlık ve Çalışma Komisyonu 'nda bazı değişikliklerle kabul edildi • Sağlık ve Çalışma Komisyonu'nda bazı değişikliklerle kabul edilen tasanya göre, taşeron kullanmak isteyen işveren bunun nedenini açıklamak zorunda olacak. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM Sağlık ve Çalışma Komisyonu'nda, Iş Yasa Tasansı işveren ve işçi temsilcilerinin görüşleri doğ- rultusunda bazı değişildikler yapılarak kabul edildi. 50'den fazla işçi çalışan işyerlerinde "doktor bulundurma" zo- runluluğu getirilirken, işve- renin taşeron kullanımı sınır- landınldı. Taşeron kullanmak isteyen işveren bunun nede- nini göstermek zorunda ola- cak. 25 günden fazla ücreti ödenmeyen işçi, işi bırakabi- lecek. TBMM Sağlık ve Çalışma Komisyonu'nda, 2 gün bası- na kapalı olarak süren görüş- melerin ardından Iş Yasa Ta- sansı kabul edildi. Uzun pa- zarlıklann ardından taraflar 10 madde üzerinde uzlaşma sağlarken, iş sözleşmesinin devrini öngören tasannın 7. maddesinin metinden çıkanl- ması benimsendi. Buna göre, tasan şöyle şekillendi: • Tanımlarla ilgili madde- sinde, "taşeron" başlığıyla DİSK'e bağlı Genel-tş Sendikası, limter-tş Sendikası ve Naküyat- tş Sendikası "İş Yasası Tasansrnı protesto erti. Saraçhane Parkı'nda bir araya gelen sendika üyeleri, üzerierinde "tşçilerin birtiği sermayeyi yenecek", "Hükümet yasanı al başına çal" yazıta döviz ve pankartlarla Unkapanı'ndaki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanhğı tstanbul Bötge Müdüriüğü önüne yürüdü. DİSK Merkez Temsikisi Ali Cancu yasanuı kölelik düzenini geri getireceğini söyledi. "tşçiyiz, köle değinz", "Tazminat hakkımız gasp edilemez" sloganları atan işçiler olaysız bir şekilde dağddılar. (Fotoğraf: ALPER İZBUL) düzenlenen hüküm değiştiril- di. tşçi temsilcilerinin itirazı üzerine işverenin işin bazı bö- lümlerinde "nedenini beürt- mek" koşuluyla taşeron kul- lanabilmesi öngörüldü. • Iş sözleşmesinin devri- ne ilişkin madde metinden çı- kanlırken, işçi ve işveren ke- siminin üzerinde uzlaşmadı- ğı tek madde olan ödünç işçi verme hükmü ise genel kuru- la bırakıldı. • "Çalışma koşullannda değişikUk ve iş sözleşmesinin feshi"ne ilişkin maddesi hü- kümetten geldiği biçimiyle kabul edildi. %/ Ozürlü işçi çahştınlma- sında kontenjan yüzde 6'ya çıkanldı. ^ 50'den fazla işçinin ça- lıştığı işyerlerine "doktor bu- lundurma" zorunluluğu geti- rildi. • Geçerli bir neden dışın- da 25 gün içinde ücreti öden- meyen işçi işi bırakabilecek. Bu gibi durumlarda toplu ça- hşmama grev sayılamayacak. TEDAŞ'taki 2 bin çalışan, İş GüvencesVne bir gün kala tehditle işten atılıyor Baııkacıya sayaç okutacaklar FATMAKOŞAR Çahşanlara 14 Mart'a kadar emekli olmalan durumunda, tazminat- larnun Aktaş'ta çalışükları yülar hesaba kanlarakverfleceği, aksi hal- de sadece 1 yıl üzerinden hesaplanacağı tehdidi yapıhyor. TEDAŞ'm 2 bin 100 çahşanı bugün Kozyatağı'nda eylem yapacak. (AA) TEDAŞ Genel Müdüriüğü, Hazine'nin de önerisiyle tstan- bul Anadolu Yakası Işletme- si'ndeki 2 bin 100 çalışanını Iş Güvencesi Yasası'nın yürürlüğe girmesine bir gün kala, yani ya- nn kapı önüne koymaya hazırla- nıyor. Çahşanlara 14 Mart'a ka- dar emekli olmalan durumunda, tazminatlannın Aktaş'ta çahştık- lan yıllar hesaba katılarak verile- ceği, aksi halde sa- , dece 1 yıl üzerinden hesaplanacağı teh- didi yapılıyor. Sayaç okuma, ba- kım, temizlik, gü- venlik, vezne, fatu- ra dağıtımı gibi he- men her hizmet bi- riminde görev ya- pan çahşanlann ye- rine ise Hazine'nin önerisiyle "havuz- dan" personel akta- nlması planlanıyor. Ancak TEDAŞ yet- kilileri buna sıcak bakmıyor. Yetkili- ler, bu işin bankacı ya da işi bil- meyenlerle yürüyemeyeceğini anlatmaya çalışıyor. Sözü edilen havuz, bankalar başta olmak üzere kamu kurum- lanndan daha önce işten çıkan- lan, ağırlıklı olarak bankacılann olduğu çalışanlardan oluşuyor. Enerjide ilk özelleştirme örne- ği olan Aktaş Elektrik'in kamu- ya yeniden devredilmesinin ar- dından bir türlü yeniden kadro- ya alınmayan 2 bini aşkın çahşa- na "ErnekH ol ya da 14 Martta iş akdin feshedflecek" bıldınmi ya- pılıyor. Aktaş'ın ardından Istan- bul Anadolu Yakası'nda elektrik tt kayıp-kaçağı''nı yüzde 18'ler- den 13 civanna, birkaç puan dü- şürmeyi başaran çahşanlann hepsi kendi alanında uzman. Uygulamanın iptali içm dava aç- maya hazırlanan çahşanlann ka- mu güvencesinde çalışmasının kamunun trilyonlarca liralık kay- bını önlediğini belirten Elektrik Mühendısleri Odası (EMO)Is- tanbul Şubesi Başkanı Ahmet TankUzunkaya, "Ücret ödemele- rinden kaçınan TEDAŞ veHazi- ne, öte yandan parasal karşıhğı trilyonlan bulan kavıp-kaçagı he- saba katmıyor" dedi. EMO'nun da aynca uygula- manın iptali için dava açacağını belirten Avukat Gökhan Cando- ğan ise çahşanlara yapılan teb- ligatta 14 Mart'a kadar süre ta- nınmasına dikkat çekti. Çahşan- lann Iş Güvencesi Yasası'ndan yararlanmalannın önüne geçil- mesine çahşıldığını belirten Gandoğan, Hazine'nin ise ha- vuzdan personel aktarmayı önerdiğini belirtti. Bu arada çahşanlar bugün, Kozyatağı'nda TEDAŞ binasının önünde açıklama yapacak. • TEDAŞ Anadolu Yakası îşletmesi'nin 2 bin 100 çahşanı îş Güvencesi Yasası'na bir gün kala kapı önüne konuluyor. Çahşanlann yerine ağırlıklı olarak bankacılardan oluşan "personel havuzundan" aktarım yapılması planlanıyor. ÇETİN: BİRLÎĞE KARA DELÎK DİYENLERE YANIT Tariş zeytinleri Akdeniz'e örnek İZMİR (Cumhuri>«t Ege Bürosu) - TARlŞ Zeytinyağı"Bırliği, Italya'da düzenlenen "Akdeniz Ülkeleri Kongresi"nde örnek model seçildi. TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Cahit Çetin, geldikleri noktanın birlikleri "kara deük" olarak nitelendirenlere en güzel yanıt olduğunu söyledi. Gıda alanında Türkiye'deki 30 firma arasından tek TARlŞ'in model olarak gösterildiği kongrenin sonuçlanyla ilgili dün bir basın toplantısı düzenlendi. Kongrede, TARIŞ Zeytin'in sunumunu, ÎTÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Alper Er ve Izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Endüstri Ürünleri Tasanmı Bölümü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Can Özcan yaptı. Er, "TARİŞ, endüstriyel tasanmcılar açısından başı ve sonu bellL sosyal temelleri olan örnek bir başan öyküsü. Avrupa'da Türk endüstmel tasanmı konusunda da örnek gösterilmiş oldu" dedi. Birlik Başkanı Çetin de özerkliğe geçtikleri 2 yılda krizlere karşuı pazar paylannı yüzde 14'lerden yüzde 29'lara çıkararak, beşinci su^lardan pazar liderliğine ulaştıklannı söyledi. Çetin, "Şu anda, özerkleşme öncesi hayal bile edilemeyen bir sevijeye ulaşmamız, bizi 'kara delik" diye suçlayan kişilere verümiş en güzel ce\ ı apür'' diye konuştu. Çetin, birlik tarafından kurulan TARlŞ Zeytin AŞ'nin iMKB'ye kote edileceğini de bildirdi. ÜRETİM DURDU Köy-Tür krize yenildi ÎHSANUYGUN SAKARYA - Sakar- ya'da bulunan Köy-Tür Entegre Tavukçuluk'ta çalışan 500 kişi üretimin durdurulması nedeniyle işten çıkanldı. Yaklaşık 2 yıl önce batma noktasına gelen ve hükümet tara- fından kredi verilerek desteklenen Köy-Tür, ekonomik sıkınrılannı aşamayınca 500 çalışanı- nın işine son verdi. Ban- ka kredisini ödeyemeyen ve araç gereçlerine haciz konulan fabrikada iflasın eşiğine gelinmesi nede- niyle üretim durduruldu. Üretimin durdurulma- suıın ardından maaş ve tazminatlan ödenmeden işlerine son verilen işçi- ler fabrika önünde topla- narak alacaklannın ödenmesini istedi. "Pa- raouzı vermeden bizi so- kağaatülar.Bizbufabri- kaya yillanınızı verdik. Fabrika yetküilerinden açıklamabekliyoruz" di- yen işçilerden bazılannın gözyaşlannı tutamadık- lan görüldü. İŞÇtNtN EVRENİNDEN ŞÜKRAN SONER Erdoğan'ın İlk İcraatıt!) Henüz Bakanlar Kurulu'nu oluşturmamış, Mec- lis'e sunmamış Tayyip Erdoğan'ın ilk icraatı, ya- kıcı gündemimiz savaşla ilgili değil: Işverenlerin iş güvencesinin rövanşı olarak gördükleri Iş Ya- sası'nı paldır küldür çıkarttırmak. Kamuoyuna zaman zaman yapılan açıklama- lardan biliyorsunuz. Iş Yasası üzerinde önemli uyuşmazlık konulan vardı. Çalışma Bakanı uzla- şılmayan maddeleri kendisinin dolduracağını du- yurmuştu. öyle de oldu. Tayyip Erdoğan Siirt'ten seçilmeyi beklerken, Abdullah Gül evine kapan- mış gözükürken, hafta sonuna doğru Bakanlık'ta uzlaşılmayan maddeleri doldurulmuş bir metin Bakanlar Kurulu'nun imzasından geçirildi. Pazartesi günü Meclis komisyonunda görüş- meye açılınca, uzlaşılmamış maddelerin tümü- nün işverenlerin istemleri doğrultusunda doldu- rulduğu ortaya çıktı. Elbette kapalı kapılar arka- sında kamuoyunda "hayır" dedikleri pek çok maddeye bile "evet" demiş sendika, konfederas- yon başkanlan dahi ortaya çıkmış metne isyan ettiler. CHP'lilerin diretmesi ile kapalı yapılan ko- misyon toplantısında özellikle salı günü çok şid- detli tartışmalar çıktı. Sonunda CHP'liler karşı görüş yazmak üzere bir görevli bırakarak komisyonu terk ettiler. Ak- şam saatlerinde aşağı yukarı 90 kadar maddesi- ne CHP'lilerin muhalefet şertıi koyduklan bir me- tin, AKP'lilerin oyları ile geçirilmiş oldu. Bu ara- da işçilerin yanı sıra özellikle gazetecileri çok zor durumda bırakan, satışa getiren okus-pokuslar olmuştu. Gazeteciler 15 Mart'ta yürürlüğe girecek 4773 sayılı Iş Güvencesi Yasası kapsamına aylar sü- ren birsavaşım sonucu, zorla Meclis komisyonu aşamalarındagirebilmişlerdi. Malum medya pat- ronlan siyasileri diğer işverenlerden daha çok korkuttuklarından Ecevit Hükümeti içinde de ga- zetecinin iş güvencesine asla imza atamayan parti lideri ve bakanlar vardı. Gazeteciler, en çok iş güvencesine kamuoyu görevi yapmalan nede- niyle sahip olması gereken çahşanlar olarak ya- saya ancak komisyonlar aşamasında, gazeteci kökenli milletvekilleri ağırlıklı bir destekle girebil- mişlerdi. Seçime gidertcen bile medya patronlan çok ağır bastınnca, ANAP tümü ile, AKP ikili oynayarak Iş Güvencesi Yasası'nı desteklemekten caymışlar- dı. Ecevit direttiği için yasa açık oylamada ga- zetecileri de içine almış olarak Meclis'ten geçiri- lebilmişti. Bildiğiniz üzere o tarihten bu yana iş- verenlerin tehditleri durmadı. Iş Güvencesi Yasa- sı'nın 15 Mart olan yürürlük tarihi öncesi, kendi- lerine çok fazla esneklik, keyfılik getiren Iş Yasa- sı'nın çıkması için bastırdılar. Görüldüğü üzere bir yandan acımasız boyut- larda 15 Mart Iş Güvencesi Yasası yürürlüğü ön- cesi işçi kıyımı gündeme geldi. Diğer yandan is- tedikleri yeni Iş Yasası. Ancak AKP, Tayyip Erdo- ğan besbelli tezkere oylamasından ders almış- lar. CHP'nin daha komisyonda bir sürü madde- sine muhalefet şerhi koyduğu, oturumu terk et- tiği bir metinle Meclis'e gelmeyi göze alamadı- lar. önceki gece Çalışma Bakanı yeniden devreye girerek işçi-işveren konfederasyonlan taraflannı biryemekte buluşturdu. Uzlaşılmayan maddeler üzerinde kamuoyunayönelik "çoğunlukla", ger- çekte galiba "tümü ile" uzlaşma sağlandı. Bu arada gazeteci meslek örgütlerinin hep biriikte komisyon aşamasında sıkı çalışmalan ile, AKP ik- tidarının medya patronlarına yaranmak üzere yaptıklan hak hukuk ayıbı, gazetecilerin satılma- sı durumu iş güvencesi anlamında düzeltildi. AKP'li komisyon üyeleri önceki gece sabaha ka- dar çalışarak sendikacılaria sağlanmış uzlaşma- lar çerçevesinde yasa metnini yeniden düzenler- lerken, iş güvencesini yürürlükteki yasa ile kazan- mış ama okus pokusla sildikleri gazeteciler için de öngören ek madde düzenlemesini gerçekleş- tirdiler. Ancak gazeteciler anlamında sorun yaratan başka çok önemli konular yasa metninin son şek- linde duruyor. özeti gazeteci için, haklan ellerin- den alınan işçilerin yasası kapsamında çalışmak bile daha avantajlı olmuş. Tabii işçi olmayı seçer- se bu kez gazeteci sayılmayacak, gazeteciliğin kimlik dahil hiçbir hakkından yarartanamayacak. Işçiler beni bağışlasınlar, onların sorunlarına değinemedim bile. Erdoğan Hükümeti'nin kurul- madan ilk icraatı, işverenlerin çok istedikleri, Iş Güvencesi'nin rövanşı Iş Yasası. Gazası müba- rek olsun. Bu arada aylardır sendikayayın organ- larında bu yasa aleyhine "çıkarttırmayız" söy- lemleri ile söylenenler, sendikal hareket, sen- dikacılann ayıbı, zayrflığın belgesi olarak tarihe kalacak.. soner(5 cumhuriyetcom.tr ILGI TOPLUMUNA DOGRU ÖZLEM YÜZAK ozJem.yuzak@cumhunyetcom.tr Siz merak etmiyor musunuz? Şu son haftalarda her gün Iş Ya- sası ile yatıp kalkan, işyerlerin- deki çalışanlarını gözlerini bile kırpmadan sokağa atan işveren, özellikle de reel sektör, Türki- ye'nin sanayi ve üretim politika- lanna karşı neden bu kadar du- yarsız? "Çahşanı gerekçe gös- termeden işten atma" uygula- masının sürmesi için TBMM'de sonsuz lobi yapılırken, sektör temsilcileri aynı Meclis'in çatısı altında Plan ve Bütçe Komisyo- nu'nda yürütülen bütçe görüş- melerinde oynanan oyunun far- kında olmamayı mı yeğliyoıiar? Yoksa "üreten Türkiye olmak" artık hayal bile olamayacak ka- dar uzak mı? ABD'den gelecek yardıma bu denli bel bağlaya- cak, ABD kredilerini kurtancı olarak görecek kadar vizyon kıt- lığı mı yaşanıyor? AKP'nin reel sektöre yönelik iktidar öncesi söylemleri ile icra- atlan arasındaki fark neden gün- deme getiriiip bir baskı meka- Sözümüz Aymaz Sanayiciye nizması kurulmuyor? Gelelim TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda oynanan tra- gedyaya... AKP'liler sırayla ku- rumlan, bakanlıkları ele alıp büt- çeden ne kadar pay alacaklan- nı belirttikleri maddeleri tekerte- ker komisyondan geçiriyorlar. Ancak hangi ile, hangi projeye ne harcanacağı asla belli değil. CHP'lilerin itirazlan boşa gidiyor. Masaya konan madde oylanıp bir sonrakine geçiliyor. Yatınm- larda aslan payı Devlet Su Işleri (DSİ) ve Karayollan'nın. DSİ için butçeden aynlan 2.5 katrilyon li- ra önceki gün komisyondan geçti. Hangi ile, ne kadar yatınm yapılacağı konusunda hiçbir bil- gi verilmeden. Üstelik alay eder- cesine, DSİ için yapılan sunum- da "Her türlü AR-GE ile ilgilene- ceğiz" türünde bir ibare var. Sanki "Her türlü musluk, radya- tör tamir edilir" der gibi... Ya diğer aynntılarü! Bakanlık- lar için öngörülen bütçe artışı or- talama yüzde 49.7. Oysa Sana- yi Bakanlığı'na aynlan pay yal- nızca yüzde 8.5. Bakanlığın sa- nayiyi geliştirmek için yapılacak- lar listesinde ilk sırayı ucuz arsa tahsisi alıyor. Peki, Vıetnam'ın, Çin'in ucuz işgücü ile rekabet edemeyeceksek ucuz arsa bi- zim neyimize, diye soran yok. Çünkü bizim sanayicimiz iyimser (nasıl ve neye dayanarak olabiliyorsa!!!). Istanbul Sanayi Odası tarafından hazırianan "Ekonomik Durum Tespiti" ra- poruna göre ankete katılan sa- nayiciler çok mutlu. Savaş ola- sılığına karşın işletmelerin büyük bölümü ekonomi üzerindeki ka- ra bulutlann 2003'ün ilk yansın- da dağılacağına inanıyormuş. Sanayicinin yüzde 58.7'si verim- liliği arttırmaya ağıriık verecek- miş, yüzde 48.3'ü ise ürün ge- liştirmeye. Haydi hayırlısı! Biz- den söylemesi, AKP'nin ucuz arsa dışında bu konuda özel bir çabası yok beyler, hanımlar. AR- GE, ulusal stratejiler, rekabet gü- cünü arttıracak politikalar gibi unsurtarGül hükümetinin de Er- doğan hükümetinin de günde- minde değil ve olmayacak. CHP Uşak Milletvekili Osman Coş- kunoğlu'na göre Türkr/e'nin çağdaş ve özgün bir üretm mo- deli geliştirebilmesi için paradig- ma değişikliği gerekli. Katılıyo- ruz. Ama şunu vurgulayalm: Si- yasetçi bir şeye ancak tcolum- sal talep varsa sahip çıkar. Bu, politikanın ruhunda vardır. Bu yüzden bizim sözümüz sanayi- ciye, reel sektöre. Ve ne yazıkki sanayici hiçbir zaman bu talebi oluşturacak bir güç olamadı. Ya da olmak istemedi. Rant aKono- misinden beslenmek dain»a tet- lı geldi. Teknoloji, üretim, araştr- ma-geliştirme falan zor sczcü<- ler, zor işler, sabır ister. Sdemn değiştirilmesi için önce buiago- nül koymak gerekir. Ve ne yazk ki bizim sanayicimiz çd> ama çok iyimser...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog