Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 13 MART 2003 PERŞEMBE 10 DIŞ HABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr ABD Başkanı gittikce destek yitiriyor Bush artık yahnz birkovboy... • îngiltere'nin askeri desteği bile tartışmalı hale gelirken George Bush'un, istediği karar tasansı için gereken 9 oyu bulacağına dair inancını kaybettiği belirtiliyor. Dış Haberier Servisi - Irak'ı her ko- şulda vurmaya kararlı olan ABD, dün- ya sahnesinde gittikce yalnızlaşıyor. Washington, en yakın müttefiki İngil- tere'ninbile askeri desteğinden yoksun kalabilir. Irak'a 17 Mart'a kadar süre tanıyan karan bu hafta içinde BM Gü- venlik Konseyi'nin onayına sunmayı planlayan ABD'den, Iraka tanınan sü- renin esnetilebileceği mesajı geldi. Pentagon'un sitemi Blair, üzerine alınmadı MUSTAFA K. ERDEMOL LONDRA - ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld'in "Kendi ülkesinde karşılaştığı zor durumu dikkate alarak" Ingiltere Başbakanı Tony Blair'ı rahatlatmak amacıyla yaptığı "Ya Ingütere olmadan Irak'a gireriz ya da tngiltere'nin katkısmı düşük düzeyde tutanz" açıklaması tngiliz yönetimince benimsenmedi. Blair, Irak'a karşı yapılacak bir operasyondaki rollerinin daha fazla olacağını tekrarladı. Ingiltere Başbakanı dün parlamentoda yaptığı konuşmada savaş konusundaki ABD yanlısı tutumunu sürdûrdü ve Birleşmiş Milletler karan olmasa da Irak'a karşı bir operasyonda yer alacaklannı söyledi. Blair, bu arada hâlâ Irak'a saldın konusunda çekinceleri olan ülkelerin karar vermelerini kolaylaştırmak amacıyla Irak liderinin yerine getirmesini istediği 6 şart ileri sürdü. Şartlardan biri Saddam Hüseyin'in televizyonda tüm dünya ve kendi halkına her tûrlü kimyasal silahı imha ettiğini açıklaması, diğeri de şarbon üretimini yok ettiğini kanıtlaması. Blair bunlann kısa sürede yerine getirilebilecek şartlar olduğunu ifade etti. Bu arada Blair üzerinde partisinden gelen baskılar artarak sürüyor. En son 40 milletvekili "Blair'in geride durmasr gerektiği konusunda görüş açıkladılar. îngiltere'nin şu anda bölgede 25 bin askeri bulunuyor. Aynı bölgede ABD'nin de 200 bin askeri var. Tasarıya yeni ek Irak teste tabi tutulacak NEVV YORK (AA) - îngiltere, Ispanya ve ABD'nin, "Irak'a 6 maddelik bir test nygulanmasııu" öngören bir metinin24 Şubat'ta BM Güvenlik Konseyiıne sunulan karar tasansına eklenerek, Güvenlik Konseyi'nin bazı üyelerine sunulduğu bildirildi. AFP'nin ele geçirdiği 3 sayfalık bölümde, tngiltere'nin açıkladığı plandaki şartlann yinelendiği ve son paragrafta, Irak'a silahsızlanma taahhütlerine uyması için 17 Mart'a kadar süre tarundığı belirtiliyor. Ingiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı MikeO'Brian'ındahaönce açıkladığı 6 şart şöyle: 1- Saddam Hüseyin, TV'ye çıkarak elinde kitle imha silahlan bulunmadığını dünya kamuoyuna açıklasın. 2- Kilit düzeyindeki 30 Iraklı bilim adamı, Kıbns'a götürülerek BM denetçileri tarafindan sorgulansm. 3- Irak'ın elinde bulunduğundan şüphe edilen 10 bin litre şarbon ve benzeri kimyasal ve biyolojik madde derhal imha edilsin. 4- Biyolojik silah üretimi konusunda denetçilere bilgi verilsin ve bu silahlar teslim edilsin. 5- Irak yasaklanmış fiizeleri imha edeceğini taahhüt etsin. 6- Irak pilotsuz uçaklar konusunda aynntıh bilgi versin. Irak'ın bu koşullan reddetmesi halinde, "Gönüllüler Koalisyonunun" Irak'a saldırmakta serbest kalacagı bildiriliyor. Güvenlik KonseyTnde önceki gün ya- pılan oturumda temsilcilerin çoğu sa- vaş karşıtı konuşmalar yaparken Pakis- tan'la Hindistan'ın Irak'a daha fazla za- man tanınması talebine destek verdiler. Kanada da Irak'a BM'nin silahsızlan- ma konusundaki isteklerini yerine ge- tirmesi ya da savaşla karşı karşıya ge- leceği konusunda 3 hafta süreli bir ül- timatom verilmesini istedi. Ancak Rus- ya, ültimatom içeren herhangi bir karan kabul etmeyeceğini dün bir kez daha yineledi. Bush'un en yakın müttefiki Ingil- tere Başbakanı Tony Blair'in, ken- di ülkesinde yaşadığı sıkıntılar Was- hington için ek bir sorun oluşturu- yor. ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld, önceki gün yaptığı açık- lamada ABD'nin Ingiltere olma- dan da gerektiğinde Irak'a karşı sa- vaşmaya hazır oldugunu söylemiş- ti. Rumsfeld bu yöndekı açıklama- sından 4 saat sonra yaptığı yazılı açıklamada, sözlerini düzeltti. Rumsfeld, "Savaş karan verfldi- ğmde, îngiltere'nin önemli bir aske- ri katkı sağtayacağmainanmak için her türtii nedenimiz var. Uluslara- ras tophıhığun, Irak'ı gbhspfanriır- maçababrma tngitere'nin tam des- tekvereceğindenhiçbirşüpbenı yok. Bugünkü (dünkü) basm toptannm- da, sadece BM Güvenlik Konse- yi'nden ikinci bir karar çıkarma- nm Ingiltere için önemli olduğuna işaret ednordum ve bu karan çı- karmak için çahşryoruz" dedi. Yenilgiyi kabullendi ABD Başkanı George Bush'un BM'de artık yenilgiyi kabullendi- ği, Güvenlik Konseyi'nden istedi- ği karan çıkarmak için gereken 9 oyu alamayacağına inandığı be- lirtiliyor. Bush, yine de Ingiltere ve Ispanya ile birlikte hazu-ladığı ve Irak'a güç kullanımınm meş- rulaşmasını öngören karar için lo- bi çalışmalannı sürdürüyor. 2 gün- de 12 kez dünya liderleriyle tele- fon görüşmesi yapan ABD Baş- kanı dün Ispanya ve Italya başba- kanlannm yanı sıra Meksika, An- gola ve Şili devlet başkanlanyla telefon görüşmesi yaptı. Beyaz Saray'ı rahatlatan tek ül- ke ise Japonya. Güvenlik Konse- yi üyesi olmayan Japonya, konsey üyelerini Irak krizi konusunda ABD'nin yanında yer almaya ik- na için diplomatik atağa geçti. Zoran Cinciç dün hükümet binası girişinde keskin nişancı tarafından vuruldu Sırpbaşbakana suikastDış Haberier Servisi - Belgrad'da- ki Sırp hükümet binasının girişin- de açılan yaylım ateşi sonucu yara- lanarak acil tedaviye alınan Başba- kan Zoran Cinciç (50) öldü. Sırbis- tanhükümeti, Cinciç'e suikastınso- rumlusunun, eski bir polis şefi oldu- gunu açıkladı. B92 radyosunun haberine göre. dün başkent Belgrad'daki hükümet binası girişinde yerel saatle 12.45 ci- vannda yaylım ateşi açıldı. Haber- de, Başbakan Cinciç 'in göğsünden vurulduğu belirtilirken, görgü ta- nıklan, Cinciç'in suiından ve mide- sinden yara aldığmı söyledi. Polis, keskin nişancı ateşine he- def olan Cinciç'in, göğsünden iki kur- şun yarası aldığmı söyledi. Görgü ta- nıklan, olayla ilgili olarak iki kişinin tutuklandığını söylerken, hükümet bi- nası civannda güvenlik önlemlerinin arttınldığı belirtildi. Akşam saatle- rinde de ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Sırbistan'ın özel televizyon kana- lı BK, Zoran Cinciç'in, suikast giri- şiminin hemen ardmdan hastaneye ' ski Devlet Başkanı Slobodan Miloşeviç'in 2000'de devrilmesine neden olan muhalefet hareketinin liderlerinden Zoran Cinciç'in suikast sorumlusunun eski bir polis şefi olduğu açıklandı. kaldmldığını ve Cinciç'in kurtanla- madığı bildirildi. 2000 yılı Ekim ayın- da Devlet Başkanı Slobodan Miloşe- viç'in devrilmesine neden olan ayak- lanmalara liderlik eden Cinciç'in çok sayıda düşmanı olduğu ve geçen ay da bir saldmya uğradığı belirtiliyor. 'Eski polis şefi sorumhT Sırbistan hükümeti, Başbakan Zoran Cinciç'e suikastın sorumlusunun, es- ki bir polis şefi oldugunu açıkladı. Hükümetin açıklamasında, Cinciç'e yönelik saldınnm sorumlusunun, Le- gija adıyla bilinen özel polis birimi- nin eski komutanı Milorad Lukoviç olduğu belirtildi. "Başbakanı öldü- rerek, Sırbistan'da kaos ve korku yararmaya çahşan çetenin başında Milorad Lukoviç bulunmaktadır" denilen açıkJamada, "Bu çete, Zoran Cinciç'in öldürülmesiyle, hüküme- tin organize suça karşı başlattığı mücadeleye engel olmak için giri- şimde bulunmuşnır" ifadesi yer al- dı. Cinciç, kendisine yönelik bu giri- şimleri demokratik reform sürecini durduramayacak "boş çabalar" ola- rak değerlendirmişti. O dönem Poli- tika gazetesine konuşan başbakan, "Birüeribeni devreden çıkartarak re- form ve yasal düzenlemelerin durdu- rulabilecegini samyorsa, bu bûyükbir yanılgıdır" demişti. Batı yanlısı gö- rüşleriyle bilinen Cinciç, ülkenin ka- derinin Batı ile uzlaşmadan geçtiği- ni düşünüyordu ve Slobodan Miloşe- viç'in Lahey'deki Eski Yugoslavya için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim edilmesinde de kritik rol oyna- dı. Bu nedenle Sırp milliyetçileri ta- rafından suçlanan Cinciç, son olarak Miloşeviç'i devirmek için işbirliği yaptığı Ybjislav Kostuniça tarafından da eleştirilmişti.Eğitimini Alman- ya'da tamamlamış bir teknokrat olan Cinciç, büyük arabalara ve pahalı giysilere düşkünlüğü nedeniyle ala- ya alınmıştı. Gönüllüler eğitimde Katar'dan yaym yapan El Cezire tetevizyonu, farklı ülkelerden gelen Arap gönüDülerin, Irak'ta bir kampta yapüklan eğfâmi görüntükdi. Bağdat'ın 15 kUometre kuzeydoğusunda biünmeyen bir yerde bulunan kampta, ABD'nin saldınsına karşı koymak için Mtsır, Suriye ve Libya gibi Arap ülkelerinden gelen gönüllüler buhınuyor. Irak'm, ABD güçlerine karşı intihar saldınlarmda bulunmak isteyen gönüllüler için de bir eğitim kampı kurduğu öne sürüldü. (Fotoğraflar: AP) TÜRKİYE-YUNANÎSTAN Lahey gölgesinde Ege randevusu ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye ve Yuna- nistan, Ege Denizi'nden kay- naklanan sorunlannı aşmak için 9. kez bir araya geldi. Sorunlann tanımlanması ve nasıl çözüleceklerine iliş- kin konularda belli geliş- meler elde eden iki ülke, Kıbns'ta yaşanan tıkanık- lığın yansımalannı Ege'de de görüyor. Dışişleri Bakanlığı Müs- teşan Büyükelçi Uğur Zhal ile Yunanistan Dışişleri Ba- kanlığı Siyasi Direktörü Anastasias Skopefibs başkan- lığındaki "istikşafi-keşfetme- yedönük" görüşmelerin do- kuzuncusu Ankara'da ger- çekleştirildi. Türİciye'nin politikası, Ege sorunlannın bir bütün olarak ele alınması ve genel bir pa- ket içinde çözümlenmesı. Yu- nanistan ise. Ege'deki tek so- runun kıta sahanlığı oldugu- nu, bunun da Ulusalararası Adalet Divanı 'nda çözülme- si gerektiğini düşünüyor. Bugüne kadarki 9 görüş- mede somut sonuç çıkmaz- ken özellikle güven arttıncı önlemler konusunda geçen yıllarda arılan adımlann tek- rarlanması benimseniyor. Üd ülke, turizmin yoğun olduğu aylarda Ege'de tatbikat yapıl- maması, diğer tatbikatlann azaltılması ve karşılıklı ola- rak bilgilendirme yapılması gibi önlemler almıştı. Ancak dün yapılan görüşmelere, La- hey'deki başansız Kıbns do- ruğunun gölgesi düştü. Son tarih 2004 Kıbns'taki sıkıntılar ve bu- nun Türkiye-AB ilişkilerine de yansıması Ege'de de ken- dini gösteriyor. AB'ninHel- sinki Zirvesi karanna göre, Türkiye, Ege sorunlannı 2004 sonuna kadar çözmek durumunda. Bu tarihe kadar çözüm olmazsa Türkiye, ko- nuyu Adalet Drvaru'na götür- mek zorunda kalacak. GAYRİMENKULÜN AÇIK ARITRMA tLAM HENDEKİCRA DAİRESİ'NDEN DosyaNo. 2001 13 7 Tal. Satılmasına karar venlen gaynmenkulün cınsı. kıvmeti. adedı. evsafı: Bir borçtan dolayı ipotekli bulunan Hendek Servetiye Köyü Açmalar mevkıinde kaın tapunun KS: 83. Pafta: 1, Parsel: 85'te kayıtlı 6200 m2 mıktarında fındık bahçesi beher m2'si 2.000.000.-TL.'den 12.400.0O0.OO0.-TL. Sahş Şartlan: 1- Satış 21 04.203 gün, saat: 15.00'ten 15.15'e kadar Hendek lcra Müdürlüğü'nde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tah- mın edilen kıymetin yüzde 75'ıni ve rüçhanlı alacaklılar \arsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bcdelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 01.05.2003 Perşembe gûnü aynı yer ve aynı saatlerde ikinci artırmaya çıkanlacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gaynmen- kul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ılanında göste- nlen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, ar- tırma bedelınin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını bulması ve satış isteyenın alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla ol- ması ve bundan başka. paraya çevırme ve paylaştırma masraflannı geç- mesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştırak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'sı msbetinde pey akçesı veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledır, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellâliye resmi. ihale pulu, tapu harç \e masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelınden ödenir. Yüzde 18 K.D.V. alıcıya ait olacaktır. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gaynmenkul üze- nndekı hakiarını hususıyle faiz ve masrafa dair olan ıddialannı dayana- ğı belgelen ile on beş gün içinde dairemize bildirmelen lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakı- lacaklardır. 4- thaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle iha- lenın feshıne sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri. teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve avnca temer- rüt faizınden müteselsilen mesul olacaklardır. thale farkı ve temerrüt fa- ızı aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark. varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname. ılan tarihinden ıtibaren herkesin görebilmesi ıçın daıre- de açık olup masrafı verildığı takdirde ıste>en alıcıya bir örneği gönde- nlebilir. 6- Satışa iştırak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan. başkaca bilgi almak isteyenİerin 2001ı 137 Tal. sayı- lı dosya numarasıvla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 05.03.2003 (*) llgililer tabirine irtifak hakkı sahıpleri de dahildir. Basuı: 10581 ANKARA 25. ASLİYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN EsasNo- 2001 406 Karar No: 2003 31 Davacı Hıcran Avan tarafından da\alı Birol Ayan aleyhine açılan boşanma da\a- sının yapılan yargılaması sonunda. Adınıza çıkartılan daveriyeler PTT ara- cılığıyla tebliğ edilememış \e adresıniz za- bıta araştırmasından da tespıt edilememiş olduğundan ılanen tebligat yapılmasına ka- rar venlmiştır. Aleyhinize açılmış bulunan boşanma davasının yapılan yargılama so- nunda davanın kabulü ile evlılıklen Kırşe- hir ili Çiçekdağı ılçesı. Kızılcalı köyü. cilt no: 49. hane no: 16'da nüfusa kayıtlı Mus- tafa ve Elıften olma 1977 doğumlu Hicran Ayan ile. Mehmet ve Resmıye'den olma 1969 doğumlu Bırol Ayân'ın 4721 STMK'nun 166 1. maddesi gereğince şid- detli geçımsizlik nedeniyle boşanmalanna karar verilmiştir. işbu kararın, müddetinde temyiz edıl- mediği takdirde kesınleşeceği hususu davalı Birol Ayan'a tebligat yerine geçerli olmak üzere ılan olunur Basın: 9977 ANAMUR ASLİYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN 2003 89 Davacı Anamur Belediye Başkanlığı vekili Av. Sakıp Ars tarafın- dan davalı Gülay Önal aleyhine açmış bulunduğu kamulaştırma ne- denıvle tescıl davasının yapılan tensibi sırasında verilen ara karan uyannca. Anamur Belediyesi'nin 22.10.2002 tarih ve 707 karar sayılı encü- men karan ile Mersin ili. Anamur ilçesi Saray Mahallesı 158 ada 11 numaralı davalı parselin kamulaştınlmasının karar altına almdığı. ış- bu karann davalıya tebliğ edildiği. Anamur Belediyesi kıymet takdır komisyonu 30 12.2002 tarihli karan ile kamulaştırma karan alınan taşınmazın m2'sine 95.000.000.-TL.'den olmak üzere 2.878.500.0OO.-TL. arsa değeri olarak kıymet takdir edildiği ve mah- kememize 4650 sayılı yasanın 5. md'si ile değışık 2942 savılı yasa- nın 10. md'sine göre işbu davanın açıldığı anlaşılmış olup aynı mad- denın 4. fıkrası gereğince yapılan işbu kamulaştırmamn ve belge özetlennın ılan edildiği duyurulur. 6.2.2003 Basın: 10295 TAVŞANU ASLJYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Dosya No: 2002 392 Esas Davacı Fatma Hasçelık 11.4.2002 tarihli dava dılekçesi ile Tavşanlı ilçesi Kuruçay Kövü C 88, Hane. 60'da nüfusa kayıtlı ol- duklan davalı ile 1991 yılında evlendikleri- nı. 1 çocuklannm oldugunu, evlilik bırliğı- nın devamı sırasında davalının sürekli içki ıçip kumar ovnadığını. davalının 1999 yı- lında kendısını terk ettiğini, 4 seneye yakın bir zamandan ben anne v e babasının yanın- da kaldıgını. burada da hiç aramadığını. ar- tık davalı ile aile birliğinin devamının mümkün olamayacağını. boşanmalanna ka- rar v erilmesinı. müşterek çocuklannm vela- yetinin kendisine verilmesini. kendisi için 50 milyon. çocuklan için de 50'şer milyon TL. olmak üzere toplam 150 milyon TL. tedbir nafakasına hükmediünesi talebiyle davalı Ahmet Hasçelık aleyhine dava aç- mış. davalının adresi tüm aramalara rağ- men tespıt edilememiştir. Adresi tespıt edilemeyen davalı Ahmet Hasçelik'e 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. 29, 30 ve 31. maddelen uyannca gazete yoluyia ılanen tebligat yapılmasına karar verilmiş, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra dava dilekçesinin adı geçen davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı ve duruşmanın 24.4.2003 günü saat 10.00'da yapılacağın- dan haberdar edılmış sayılacağı. duruşmaya bızzat gelmedığiniz. mazeret bıldirmediği- niz veva kendinizı bir vekille temsil ettirme- dığınız takdirde Hukuk Lsulü Muhakemele- n Kanunu'nun 213 ve 377. maddeleri uya- nnca vargılamaya yokluğunda devam edile- rek esas hakkında hüküm kurulacağı ilanen tebhğ olunur. 20.2.2003 Basm: 10292 DİYARBAKIR1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN Sayı: 2001 425 Davacı Mılli Savunma Bakanlığı vekili ta- rafından davalı Zülfü Gencer aleyhine açılmış bulunan tapu ıptalı ve tescil davasının mahke- memızde vapılan açık yargılaması sonunda: Dıvarbakır ılı merkez Yaytaş köyünde ıka- met eden davalı Zülfü Gencer tüm aramalara rağmen adresınde bulunamadığından Dıvarba- kır 1. Aslıye Hukuk Mahkemesi'nin 24.09 2002 tarih ve 2002 489 karar sayılı ıla- mı ile davanın kabulü ile Diyarbakır ili mer- kez Yaytaş köyü 906 parsel sayılı taşınmazın fen bılirkişısi krokısınde kırmızı kalemle taralı olarak gösterilen 133.52 m2iik bölümünün Kamulaştırma Kanunu'nun 38 maddesi gere- ğince tapu kaydının iptali ile malıye Hazmesı adına tesciline, karar kesınleştığınde karar ör- neği ile bılırkışı raporunun Tapu Sıcil Müdür- lüğü'ne gönderilmesıne, 4.960.000 TL. karar harcının davalıdan tahsilıne. davacı vekiline yürürlükte bulunan avukatlık ücret tarifesine göre 175.000.000 TL. vekâlet ücretı takdiri ile bunun davalıdan alınarak davacıya verilmesi- ne. davacı tarafından yapılan 235.727.000 TL. mahkeme masrafının davalıdan alınarak dava- cıya verilmesine karar verildığinden kararın davalı Zülfü Gencer'e Tebligat Yasası'nın 28. 29. maddelen gereğince ilanen tebliğine, ila- nın yayın tarihinden ıtibaren 15 gün içerisinde temyiz edılmemesı halinde hükmün kesınleşe- ceği hususu ılanen tebliğ olunur. Basın: 795 1 FIRAT MEHMET EROĞLU'nun yeni kitabı SURENCİ HER ŞEY CANGIL Yayınlan'ndan çıktı • KİTVCMZMN İSTBMEYİ UNUTMAYH • Isteme adresi:Reşrtpaşa Mahallesj, Mareşal Caddesi, No:2 D: 2, Sanyer/lstanbul, Td: 0 536 468 77 26 ANAMUR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Sayı: 2002 370 Davacı Mehmet Düzün vekili Av Ayşe Ya- nık tarafından davalı Meral Düzün aleyhine açılan boşanma davasının yapılan açık vargıla- ması sırasında verilen ara karan uyannca; Davalıya yapılan tüm aramalararağmenad- resinde bulunamadığından ilanen tebligat va- pılmasına karar verilmiş olmakla davalı Meral Düzün'ün duruşma günü olan 2.4.2003 tarihın- de mahkememızde hazır bulunması veva ken- disını bir vekille temsil ettirmesi aksi halde yokluğunda karar verileceği hususu ilanen teb- İİ6 olunur. 27.02.2003 Basın: 10236 Bizim Tivatro M>«*f 15 Mart 18.30 : Kadıköy Banş Manço K.M. ( 0 216) 418 95 49 ve 19 Mart 20.00 : Avcılar Banş Manço K.M. 17 yıldır sahnelerde.. • Savaş karşıtı oyunların en görkemlilerinden ! Diper, olağanüstü bir yorumla bütün bir çağın, savaşın, insani değerlerin yargılanmasını dile »• getiriyor.. Yargı'yt görmemek, 20 yüzyıla ait bilgilerinizde ciddi boşluklar yaratabilir.. Savaşın korkunçluğu, ancak Zafer Diper'in ortaya koyduğu ^ gibi bir oyunculukla bu kadar inandırıcı oiabilir. Bu nefis tiyatro metnini, virtüöz oyunculuk gösterisini kaçırmayın... BASIN Avııi Dilliçil Tiyatro Ödiilii ^fc. * YARĞ SİVAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 2002 332 Davacı Fatma Terzı tarafmdan davalı Hüse- yin Terzi aleyhine açılan boşanma davasında v erilen kararda. Tüm aramalara rağmen adresi tespit edile- meyen davalı Hüsevin Terzi'nın duruşma günü olan 27.3.2003 günü saat 9 OO'da Sivas 2. As- liye Hukuk Mahkemesı'nde hazır olması veya kendisini bir vekille temsil ettırmediği takdir- de HUMK'nun 213 ve 377 maddelen gereğin- ce gıyabında karar verilecektir.. Basın: 10299 KIZILTEPE ASLtYE HUKUK MAHKEMESt Esas No: 2002 338 Mardin Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mah. nüfusuna ka- yıtlı Abdunahman ve Hissa kızı 1973 doğumlu davacı Hansade ORAL vekili Av. Hakan GELERİ tarafından mahkememizde açılan GAİPLÎK davasıyla müvekkili- nin eşi olan Davut Oral'ın 1999 yılından beri ka\ıp ol- dugunu kendisinden hiç bir şekilde haberdar olmadık- lannı beyan ettiğinden Adı geçen şahsı görenlerin 6 ay içinde mahkememi- zin yukanda esas numarası yazılı dava dosyasına müra- caatla beyanda bulunmalari İLANEN TEBLİĞ OLU- NUR. 26.02.2003. Basın: 11481
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog