Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 11 MART2003SALI 8 HABERLERIN DEVAMI TURKIYE Istanbul Edirne Kocaeli Çanakkale Izmir Manısa Aydın Denizli PB PB PB PB PB PB PB PB 9 11 8 10 13 12 15 13 Sinop Zonguldak B 9 Antalya Samsun Trabzon Giresun Ankara Eskişehır Konya Sıvas Y Y Y B S S B 7 7 7 7 6 8 4 B 8 Adana Y 16 Y 16 Kars Mersın Dıyarbakır Şanlıurfa Mardin Siirt Hakkâri Van Y B Y B PB K K 17 12 14 13 12 2 3 K -2 Akdenız kıyılan Gu- neydoğu Anadolu'nun batısı ıle Orta Karadenız kıyılan, Doğu Karadenız ^e Doğu Anadolu'nun doğusu yağışlı Marma- ra ıle ıç kesımler sabah saatlennde yer yer sıslı dığer yerier parçalı bu- lutlu geçecek Yağışlar yağmur ve kar şeklınde olacak Hava sıcaklığı doğuda azalacak DIS MERKEZLER Oslo Helsınki Stockholm Londra Amsterdam Brüksel Parıs Bonn K K K Y Y Y Y Y b 3 5 13 11 13 15 11 Münih B 12 Zürih Berlın Budapeşte Madrıd Viyana Belgrad Sofya Roma Atına Y B B B B B B Y 13 13 20 15 11 7 18 13 Moskova B 16 Şam Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bışkek Tıflis Kahıre B K B Y B Y B 18 -2 14 10 7 9 21 Y 16 Açık Sraı t Çok bulutlu . Yağmuriu Kariı Sulu kar > Gok gurult.iü G U N C E L CÜNEYT ARCAYÜREK I Baştarafı 1. Sayfada "emanet emin ellerde, merak etmeyin" dedi. Ne var ki, bir başbakan adayını gazetecileri at- latarak söyleşiye çeken gazetecinin sormadığı ya da sorulması istenilmeyen sorular kamuoyuna yansımadı. Tabii bu durumdan yararlanan RTE'- den beklenen yanıtlaralınamadı. Örneğin öyle bir konu var ki; son günlerde Türki- ye'nin başını ağrıtıyor. Ikinci cephe açılmasıyla ilgili çalışmaların hemen başlangıcında; TSK'nin Kuzey Irak'a girerek "bir güvenlik şeridi oluşturacağı" tartışıldı. Tezkere Meclis'e gönderileceği sıralarda Türkiye ileABD'nin bu konuda uzlaşmaya vardığını, TSK'nin Kuzey Irak'ta ancak 20 km. derinliğinde yer tutabi- leceğini içeren bilgiler medyaya ulaştırıldı. Tezkerenin reddinden sonra ABD ağız değiştirdi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Marc Grossman, iki açıklama yaptı: ABD'ye Türkiye'den yararlanarak ikinci cephe aç- masına olanak sağlanmazsa, TSK'nin Kuzey Irak'a girmesine "mûsaade etmeyeceklerdi". ikinci açıklamada Grossman, bu kezTSK'ye "izin vermeyeceklerini" söyledi. Beyaz Saray danışmanlarından "şahin" Richard Perle de Grossman'a koşut ifadeler kullandı. ABD küstahlığını önleyeceği varsayılan, 9 Şubat akşam üzeri genel başkanlık koltuğundan başba- kanlık koltuğuna sıçrayan RTE ile: "Usta kaptanın dalgalanan Kuzey Irak denizinde esas marifetini göstermesine" sıra geldi. • • • "Emaneti" eline alan "usta kaptan" o gece, ek- randa: ABD Büyükelçisı Pearson'la 9 Mart seçim günü üç buçuk saat koyu muhabbetle geçıren RTE, Ku- zey Irak üzerıne VVashington'dan gelen resmi, ama aykırı söylemleri nasıl değerlendirdiğini açıklaya- cak! Beklenti bu. Sorulmadı. Sorulmadığı için: ABD'nin TSK'nin Kuzey Irak'a girmesine izin ve- rilmeyeceğini duyurmasındaki gerçek anlam, asıl a- maç; bir tehdit midir, yoksa şantaj mı ya da gerçek niyet Kuzey Irak Kürtleri iletam işbiriiğiyleTürkiye'yi sollamak mı, nedır? Anlaşılamadı. RTE, dedi ki; ABD'ye Türkmenlerin sıra dışına atılmasına bozuk çaldığımızı duyurmuşuz, savaş sonrası vaziyetimizin ne olacağını tez elden bildir- mesini istemişiz. Işte o kadar! VVashington; Türk askerlerini (zaten oradalar) Ku- zey Irak'ta görünce silaha sarılıp savaşa mı tutuşa- cak, ne yapacak? Belli değil! • • • İkinci gel-git: Daha önceki günlerde örneğin Kıb- ns konusundaki söyledikleriyle 9 Mart gecesi baş- bakanlığı kesinleşen bir siyasetçı olarak söylediği birbirini tutmuyor. Biri diğerini yalanlıyor. Genei başkan srfatıyla kabul ettiğı BM Genel Sek- reteri Kofi Annan'la (24 Şubat 03) göruştükten son- ra; sorunu çözüme götürecek 3. Annan planından lehimıze bazı örnekler vererek övgüyle söz etti. Kar- paz, Türklere bırakılıyor, KKTC çift kurucu devlet- ten bıri oluyor, egemenlik sağlama alınıyordu. O sırada Rauf Denktaş, örneğin Karpaz'ın söz- de Türklere bırakıldığını, egemenliğin hâlâ sağlana- madığını bütün gücüyle söyledi, durdu. Başta RTE, dinleyen yok. Ne ki 9 Mart 03, gece, Başbakan adayı RTE de- di ki: "BM çözümü sadece bizden bekliyor. Annan 'ın bana anlattıklanyla sonradan arkadaşlann saptadık- lan birbirini tutmuyor. 3. plana göre, Türkler kendi kaderierini tayin edemiyor. Eşit egemen iki kurucu devlet yok. KKTC'ye verilen Karpaz'a 12 bin Rum yerleştiriliyor. Bir kanton. Lefke sahili şerit halinde Rumlara veriliyor, bir yolla güneye bağlanıyor. Bu- rada da Dikelya üssünde de kanton oluşturuluyor." Dünü yadsıyan son saptamalan Ailah mı söyleti- yor RTE'ye, yoksa "yeni bir değişim sûreci" mi ya- şıyor, kim bilebilir? Belki Emine Hanım! Türk askeri sınır ötesinde mevzilendi FERİT DEMİR TUNCELİ - Türk Sı- lahlıKuvvetlen'ne(TSK) bağh 5 bin civannda as- ker, sının geçerek Kuzey Irak'ın iç kesimlerinde konuşlanmaya başladı. Türk askerinin sınıra pa- ralel uzanan Haftanin böl- gesinde mevzilenmeye ağırlık verdiği belirtilır- ken, 20 helikopter önceki gün sınır bölgesinde bulu- nan Kiryares mıntıkasına indirme yaptı. Amerikan askerleri de Herir bölge- sinde konuşlandı. TSK'ye bağlı askeri birlikler Habur yerine, Kuzey Irak'a Hezil Çayı üzerinde kurulan iki sey- yar köprüden geçiyor. Önceki gün 20 helikopter Kiryares'e çok sayıda as- ker indirdi. Askerlerin Türkiye sınınna paralel uzanan Haftanin bölgesi- ne yığınak yapmaya ağır- lık verdiği belirtildi. Olası teröre karşı özel eğitimden geçen birlikler de Kuzey Irak'ta önlemler alıyor. Dün sabah 3 pan- zenn eşlik ettiği özel bir- liklerden seçilmiş 100 as- ker de Hezil Çayı üzerin- deki köprülerden geçerek iç kesimlerde, Duhok- Amediye karayolu güzer- gâhındaki Bamerni'ye doğru hareket ettı. Türk ordusu tarafindan kullanılan bir havaalanı- nın bulunduğu Bamer- ni'ye 1995 yılından bu yana birTürk askeri gücü, panzer ve tanklar konuş- lanmış durumda.TSK'ye ait çok sayıda tank ve zırhlı araç da son iki gün- dür Kuzey Irak'ın belli noktalanna yerleştirildi. Tanklann geçişi sırasın- da bölgedeki Kürt grupla- nnın sorun yaratmadığı, özellikle Barzaniye bağ- lı peşmergelerin olası bir provokatif saldınyı önle- mek için eskortluk yaptı- ğı da iddia edildi. Barzani 'ye bağlı yüzler- ce peşmerge de Türkiye sı- nınna yakın dağlık alan- larda mevzilenmeye baş- ladı. Son dönemde Türki- ye'ye gelen ABD askerle- rinin bir bölümü de Ha- bur Sınır Kapısı 'ndan ge- çerek Kuzey Irak'ın iç ke- simlerine yerleşti. Asker- lerin bir bölümü ise Du- hok ile Erbil arasında, Ak- ra-Rewanduz-Saklava üç- geninde bulunan Herir kasabasında konuşlandı. Herir'de büyük bir hava- alam da inşa eden ABD'li askerlerin daha çok tek- nik elemanlardan oluştu- ğu ve altyapı hazırlıklan yaptıklan öğrenildi. Sokak çocuklarına sürgün Istanbul Valisi 'suç örgütü' olarak nitelendirdiği sokak çocuklan ile ilgili mevzuatm polisin elini kolunu bağladığmı savundu. ÎTO Başkanı kampa gönderilmelerini önerdi Istanbul Haber Servisi - Is- tanbul'un bir dünya kenti hali- ne getirilmesi ve yıllardır yaşa- nan sorunlann çözümlenmesi için gerçekleştirilen "İstanbul Konseyi" toplantısında sokak çocuklan tartışıldı. Toplantıda konuşan İstanbul Valisi Mu- ammer Güler, sokak çocukla- nnı "suç örgütü" olarak nite- lerken ITO Başkanı Mehmet Yıldırım da bu çocukların İs- tanbul dışına çıkanlması öneri- sinde bulundu. Istanbul Ekonomik Sosyal ve Kültürel Işbirliği Konse- yi'nın Eminönü'ndeki Istanbul Ticaret Odası'nda (tTO) dü- zenlediği toplantıda sokak ço- cuklan tartışıldı. îstanbul Vali- si Muammer Güler. özellikle çocuk suçlularla ilgili mevzu- atın Emniyet birimlerinin elini kolunu bağladığını belirterek "Bunu polisin yetkileri geniş- letilsin diye algılamayın. Suç- lu çocuklar. aileleri tarafin- dan yataklık yapılan birer suç örgütü gibi çalışıyor" de- di. Sokak çocuklannın rehabı- lite edilmesi gerektığıne dikkat çeken Güler. AB normlannm Türkiye için önemli ama ülke koşullanna uygun olmadığını ifade etti. Çocuklar kampa ITO Başkanı Mehmet Yıldı- rım da Beyoğlu ilçesinde, so- kak çocuklarına yönelik bir merkezin kurulmasını eleştire- rek "bu çocukların gecenin ilerleyen saatlerinde merkez- den kaçarak halkı rahatsız ettiğini" söyledi. Yıldınm, so- kak çocuklannın "Kırklare- li'ndeki 10 bin kişilik kam- pa" götürülmeleri önerisinde bulundu. Yıldınm. diğer sorun- lan trafik, imar, otopark, şehir planı, yabancılar ile tarihi yapı- İann bozulması olarak sıraladı. Toplantıya, Istanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, tl Milli Eğitim Müdürü Ömer Ba- hbey. AKP Istanbul Millerveki- li ve Deniz Ticaret Odası Başka- m Cengiz Kaplanoğlu, Türk-Iş 1. Bölge Temsılcısı Faruk Bü- yükkucak ile çok sayıda sivil kuruluş temsilcisi katıldı. Güneydoğu yolu konvoy dolu AKIN BODUR/SERTAÇ EŞ SAVAŞ KÜRKLÜ İSKENDERUN/ADANA - ABD'nin Irak'a yönelik asken harekâtında kuzey cephesi için önemli bir rol oynayan Iskende- run'daki hareketlılik sürüyor. Ko- nuşlandıklan lıman sahası dışına izinsiz çıkmak isteyen Amerikan askerlerinin silahlannı alan ve çı- kışlanna izin vermeyen Deniz Pı- yade Binbaşı Ruhi Çauşkan, üs içinde başka bir yerde görevlen- dirildi. Iskenderun Limanı'na in- dirilen askeri araçlann diğer böl- gelere sevkıyatı ise sürdü. Bu kapsamda iki konvoydan oluşan 46 araç Mardin, Gaziantep ve Si- lopi'ye gitti. Incirlik Üssü'nden de ABD askeri dolu 15 otobüs Gaziantep'e sevk edildi. ABD'nin kuzey cephesi için getirdiği askeri malzeme ve teç- hizatın karaya indirildiği liman kenti Iskenderun'da hareketlılik sürüyor. Üs ve limanlann moder- nizasyonuna olanak sağlayan tez- kere kapsamında olduğu iddi- asıyla tskenderun Limanı'na in- dirilen araçlann diğer bölgelere sevki de sürüyor. Uzun kuyruklar oluştu Iskenderun Limanı çevresınde yoğun güvenlik önlemlen alınır- ken, uzun çekici kuyruklan da dikkat çekiyor. ABD malzemele- rini taşıyan ilk geminin limana yanaşmasından bu yana toplam 1100 civannda araç limana indi- rildı. Bugüne kadar 100 civann- da araç ve malzeme Mardin, Nu- saybin, Kızıltepe, Batman, Incir- lik bölgelerine sevk edildi. Sev- kıyat kapsamında dün toplam 46 cip, jeneratör, uydu haberleşme araçlan vinç ve iş makinesinin nakli gerçekleştirildi. Bu araçlar Iskenderun bölgesini terk edin- ceye kadar kendilerine, jandar- maya ait akrep tipi zırhlı araçlar tskenderun Limanı'na indirilen askeri araçlann diğer bölgelere sevkıyatı sürüyor. (SERDAR ÖZSOY) eskortluk yaptı. Çok sayıda çeki- ci aracın Iskenderun Limanı gi- rişinde kuyruk oluşturarak bekle- mesi de sürüyor. Nakil sırasında ABD'den getirilen çekici araçla- nn değıl de Türkiye'den kirala- nan araçlann kullanılması, daha çok sayıda nakledilecek araç ve gereç olduğu yorumlanna neden oluyor. Iskenderun Limanı'nayükünü boşalrmak için Akdeniz'e gelen gemıler ise daha güneyde bulu- nan Domuz Burnu, Kaleköyü ile Kıbns arasında bekliyor. ABD'- den malzeme ve teçhızat getiren ve yükünü boşaltan 5. gemi olan Rokıaldelmas adlı gemı de li- mandan dün aynldı. Insani yardım kapsamında Is- kenderun Limanf nın karşısın- da kiralanan UMAT depolanna da malzeme boşaltım işlemleri sürüyor. Geçen cumartesi günü Iskenderun Lımanı'nda bir grup ABD askennin sılahlanyla bır- likte izinsiz olarak liman sahası dışına çıkmak istemeleri üzeri- ne yaşanan gerginliğe müdaha- le eden Deniz Piyade Binbaşı Ruhi Çalışkan, Iskenderun De- niz Üs Komutanlığı'nda başka bir göreve getirildi. Mersin Li- manı nda ise Bahama bandıralı konteyner gemisi"CEC ME- RIDIA!S"ın çadır, ilaç ve ben- zeri lojistik malzemeden oluşan ve 3 gün önce Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı önünde- ki alana indirilen yükü, TIR ve kamyonlara yükJendi. İncirlik'te hareketlilik ABD'nın Türkıye'deki en önemli üssü konumunda olan tn- cirlik de dün iyıden iyiye hareket- lendı. Sabah saatlerinden ıtiba- ren üs kapısından art arda çıkan ABD askeri dolu 15 otobüs Ga- ziantep yönüne giderken. sayıla- n 100"e yaklaşan savaş uçaklan- nın bir bölümü dün kalktı. Sayı- lan tam saptanamayan uçaklar öğle saatlerinden itıbaren üsse dönerken, hangar kapılannın ta- mamının açıldığı ve bazı uçakla- nn da piste çıktığı gözlendi. in- cirlik'te görünen bir başka hare- ketlilik de üssü çevreleyen tel ör- gülerin ardındaydı. Rıhtımda kaza: 1 ölü Mersin Limam'nda, NATO fi- nansmanıyla gerçekJeştirilen rıh- tım derinleştirme ve yenileme ça- lışmalan sırasmda meydana ge- len iş kazasında 1 işçi öldü, 3 iş- çi de ağır şekilde yaralandı. Mü- teahhit fîrmada çalışan Şuayip Sünger, 16 No'lu nhtımda, deniz seviyesinden yaklaşık 18 metre derinlikte, duba içinde kaynak yaparken oksijen sıkışması sonu- cu patlama meydana geldi. Erdo- ğan Acar (38), Yüksel Surç (30) ve Savaş Özkan (30) ise duba içindeki Sünger'i çıkarmak ama- cıyla olayın hemen ardından aşa- ğıya indiler. Olay yerinde ölen ar- kadaşlannı çıkarmak isteyen iş- çıler, karbonmonoksıt gazından zehırlendiler. 3 işçinin de sağlık durumunun ciddiyetini korudu- ğu öğrenildi. DÎSK Başkanı Çelebi'den komisyonlarda görüşülmeye başlanan îş Yasası'na eleştiri Bazı hükümler kölelik sözleşmesi gibi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Çalışma yaşamına ilişkin köklü değişiklikler içe- ren İş Yasası tasansının, TB- MM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal Işler komısyonu'ndaki görüşmeleri tamamlandı. Ça- lışma ve Sosyal Güvenlik Ba- kanı Murat Başesgioğlu, 2 yıl- lık bir sürecin sonunda Mec- lis'e sevk edilen Iş Yasası tasa- nsının sosyal diyalog ve de- mokrasi adına önemli bir adım olduğunu söyledi. DlSK Baş- kanı Süleyman Çelebi ise tasa- nnın bazı hükümlerinin "köle- lik sözleşmesi" nıteliği taşıdı- ğını kaydetti. Iş Yasası'ndan önce 15 Mart'ta yürürlüğe gi- recek olan İş Gü\encesi Yasa- sı'nın çıkanlmasını eleştiren TlSK Başkanı Refık Baydur da "Dünyanın hiçbir yerinde tek başına tş Güvencesi Yasa- sı yoktur" diye konuştu. AKP Bıngöl Mılletvekılı Mahfuz Güler başkanhğında toplanan komisyonda. sosyal taraflar ve komısyon üyeleri ta- sarı üzerinde değerlendirme- lerde bulundular. Türk-Iş Ge- nel Başkanı Salih Kılıç. Bılim Komisyonu tarafindan hazırla- nan Iş Yasası tasansı üzerinde sosyal taraflann uzun bir mü- zakere süreci geçirdiği ve uyuşmazlık maddesi sayısının 11 'e kadar ındirildiğını belırt- ti. Kılıç, "Ancak görüyoruz ! Yüzlerce kişi işinden olurken şirketlerin sözleşme oyunları sürüyor Işverenin güvence kıyımı sürüyor FATMA KOŞAR Hatta sonu yürürlüğe girecek olan Iş Güvencesi Yasası önce- sinde işten çıkarmayı yoğunlaş- rıran işverenlerin kıyımı sürü- yor. Son bir hafta içinde 361 ki- şinin daha işten atıldığı bildiril- di. Bu arada, 10'un biraz üzerin- de işçi çalıştıran işverenler, ya- sanın kapsamından çıkmak için çalışan sayısını azaltırken bü- yük işletmelerde de "sözleşme oyunları" devam ediyor. "îş Güvencesi Yasası'na karşı önlem alan" işyerlerin- den motor döküm şirkeri Dök- taş'tan 160 kişinin işten atıldığı öğrenildi. Döktaş, ortalama bir yıl önce. Ford Motor Company tarafindan 25 bin civanndakı yan sanayi şirketi arasından se- çilerek "Dünya Mükemmellik Altın Ödülü" ile ödüllendiril- mişti. Milyarlarca dolar borcu olan ve tş-Doğan yatınmlany- la birleşme operasyonuyla gün- demde kalan Petrol Ofisi'nden 50 kişi işten çıkanldı. Petrol-tş Sendikası'nın örgüt- leme çalışması yaptığı işyerle- rinden Istanbul Gaziosmanpa- şa'daki Akas Akü adlı şirketin de 36 ışçısinı kapı önüne koydu- ğu ifade edildi. İlaç sektöründe de işten çıkarmalar yaşanıyor. Mustafa Nevzat ilaç Sanayi Şir- keti'nden "15 Mart kaygısıy- la" 15 kişinin işten çıkanldığı bildirildi. Ülker'de de yaklaşık 100 kişinin işinden olduğu öğ- renildi. Ülker Basın Müşaviri Ümit Görker, söz konusu çalı- şanlardan yansının kendi iste- ğiyle aynldığını belirtti. ki, TBMM'ye sevk edilen ta- sarıda bu uzlaşmadan geri adım atılarak bazı düzenle- meler yapılmış ve bazı nokta- larda Bilim Kurulu'nun öne- rileri de dikkate alınmamış" dedi. DlSK Başkanı Süleyman Çe- lebi ise bu haliyle tasanyı ka- bul ermelerinin mümkün olma- dığını, ödünç iş ilişkisi ve işçi- nin devrine ilişkin hükümlerin, "kölelik sözleşmesi" niteliği taşıdığmı söyledi. Komisyon üyelerinden GHP Eskişehir Milletvekili Cevdet Selvi ise tasannın bu şekliyle kabul edilmesinin ülkedeki bir- çok dengeyi bozacağını söyle- di. Selvi, taraflann yeniden bir araya gelerek tasannın uzlaşıl- mayan maddelerini yeniden ele almalan gerektiğini vurguladı. "Tarafların üzerinde uz- laştığı her konuyu aynen Meclis'ten geçirmek için eli- mizden geleni yapacağu" di- ye konuşan Başesgioğlu da "Hiçbir zaman popülizme kaçmadan, ülke gerçeklerini dikkate alarak ve taraflann uzlaşmasını esas alarak bu tasanyı elbirliği ile buradan geçireceğiz" diye konuştu. G U N D E M MUSTAFA BALBAY I Baştarafı 1. Sayfada kasından gelen gürültüler, buzağıdan boz ayıya kadar her türlü sesi içeriyor. Belki de gergin ilişki- lerin altında buzağıdan çok buz ağı var! önce Siirt seçimlerine son noktayı koyalım: 1 - Seçimlere AKP 2-0 önde girmişti, 3-0 önde bi- tirdi. Siirtliler milletvekili seçmek değil, başbakan tayin etmek için sandığa gıttiler. 2- Seçime ilişkin kesin olmayan ilk sonuç açıkla- nırken yükselen sesın, AKP'nin Erdoğan'dan son- ra seçilen öteki iki milletvekilinden biri olduğunu sanmıştık. Yanılmışız, Siirt Valisi'ymiş! 3- CHP Siirt seçimlerine asılmadı. Gerek görme- di. Bu mantığı ileri götürürsek, hoş sonuçlara var- mayız. Sonuç ne olursa olsun CHP'nin böyle dav- ranmaması gerekiyordu. 4- Fadıl Akgündüz'ün oylannın tümü AKP'ye git- ti. Hakkındaki bir dizı suçlama nedeniyle cezaevın- de bulunan Akgündüz yanlılarının, "FadılBey'inye- niden Siirt sokaklannda dolaşmasını istiyorsanız, AKP'ye oy verin" çağrısı, demokrasinin ayrı bir gü- zelliğiydi! 5- Siırtlilerin AKP'ye yönelmesinde önemli etken, Meclis'ın ikinci tezkereyi reddetmesiydı. Ancak Si- irtliler bunu kutlarken ikinci tezkerenin bir an önce geçmesi için çaba harcaması beklenen kişiyi seçti- ler. Yabancı basın da yorumlarını bu yönde yaptı! 6- HADEP'lilerin sandığa gidilmemesi için "beyaz tımak operasyonu " düzenlemesı, demokrasinin bir başka güzelliğiydi! 7- Bütün bu güzelliklerin başlıca yaratıcısı 'Yük- sek Siyaset Kurumu'nu da ihmal etmemek gereki- yor. Baba muhalefet Arınç! Başta vurguladığımız hükümet değişiminden yan- sıyaniara gelince... önce bir soru soralım: - Siirt seçimlerinin AKP'nin üstünlüğüyle sonuç- lanacağı baştan belliydi. Erdoğan da pazar günü hazırlıklarını ona göre yaptı, genei merkezden nak- len yayınla, Siirtlilere seslendi. Etrafında 15 kadar bakan, bir o kadar da bakan adayı vardı. Peki Gül neredeydi? Acaba bir programı mı var diye araştırdık, yok. Da- ha doğrusu Başbakanlık görevine ilişkin herhangi bir program görünmüyordu. Sonradan öğrendik ki Gül, Erdoğan'ı telefonla kutlamış. Aynı işi, KKTC Meclis Başkanı'ndan eski Cumhurbaşkanı Süleyman De- mirel'e kadar herkes yaptı. Beklenen, Gül'ün pazar günü genel merkezde Erdoğan'ı kutlamasıydı. Ol- madı! Benzer durum dün de yaşandı. Gül, Erdoğan'ı zi- yaret ederken görüntü alınmadı. Gül'ün dünkü ilk iş- lerı arasında Bakanlar Kurulu'nu toplayıp veda et- mek vardı. Daha Erdoğan mazbatasını almadan, bu acele niye? Gül, bugün saat 10.00'da bir basın toplantısı dü- zenleyerek 58. hükümeti anlatacak. Normalde, ay- nı gemide sadece kaptanın değiştiğidüşünülüyora- ma, Gül'ün ayrıca bir basın toplantısıyla kendisini anlatma kaygısının ayrıntılannı önümüzdeki günler- de aktaracağız. Gül, Erdoğan'agül mü atar, gülle mi, zamanla gö- receğız! AKP içindeki bir başka denge de TBMM Başka- nı Bülent Annç. Alıştığımız durum, Meclis başkan- lannın protokol görevi yapmasıdır. Kendi partilerinin lehlerine olacağını düşündükleri adımları atmazlar, olabildiğince tarafsız görünürler. Arınç bu çizgının dı- şında. Annç'ın, Gül ve Erdoğan'ın kendisini ziyare- te geldiği gecenin ertesinde yaptığı açıklama, orta- lığı sarsmıştı: "Iskenderun'dan yapılan sevkıyatı görünce tüyle- rim diken diken oluyor. Meclis bunu araştırmalı!" Bu değerlendırme, Annç'ın Erdoğan liderliğinde- ki hükümete, Gül döneminden daha fazla muhale- fet edebileceğıni gösteriyor. Yakın gelecekte şöyle bir siyasi tablo oluşursa şaşmamak gerekir: Süper başbakan Erdoğan. Siper başbakan Gül. Ana muhalefet Baykal. Baba muhalefet Arınç! ankcum@ttnet.net.tr Başbakan Gül'den veda toplantısı Eksiklikler yeni hükümete ANKAR\ (Cumhu- riyet Bürosu) - Başba- kan Abdullah Gül'ün başkanlığındaki AKP hükümeti, son Bakanlar Kurulu'nu dün gerçek- leşrirdi. Kendi hüküme- ti döneminde Avrupa Birliği, Kıbns ve olası I- rak operasyonu konula- nnda çok önemli süreç- lerin yaşandığını ve tari- hi kararlann alındığını vurgulayan Gül, bunun da ekonomik perfor- mansa olumsuz etkileri olduğunu kaydetti. Gül, bu konudakı eksiklikle- ri yeni hükümetin gide- receğini belirtti. Bakanlar, hükümet programının yeni hükü- met döneminde de süre- ceğini ve bütçede her- hangi bir değişiklik ya- pılmayacağını söyleyen Gül'e, yaptığı çalışma- lar için teşekkür ederek "Gözünüz arkada kal- masın" dedi. Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener de yeni hüküme- tin bu hafta içerisinde kurulabıleceğinı telirtti. GüFün başka.ılığın- daki hükümet. 16.ve son Bakanlar Kurulu 'oplan- tısını dün gerçekl:ştirdi. Gül, toplantıda b>r veda konuşması yapfc. 9 Mart'ta Siirt'te >apılan seçime dikkat çekerı Gül, yeni hükimetin .AKP lideri Tayyi) Er- doğan başkanlğında kurulacağını s«yledi_ Gül, Siirt seçirrt erininı AKP hükümetirB; olam güvenin artarak ûrdü- ğünü ortaya koydbîunuı vurguladı. Toplantınm araadan» açıklama yapan Eaşba- kan Yardımcısı. 3ikü- met Sözcüsü Şer*r. ye- ni hükümetin bu hafta içerisinde kurulıbile- ceğini ifade ettı. .ener, bir soruya yanıt .-îrir- ken dili süa^rek "Müstakbel bxsfca- kanımız" yerine "Takdir müsttbel genel başkanım ıEr- doğan 'dadır" ıf~.cesi- ni kullandı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog