Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

11 MART2003SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER İNSANIN SERÜVENİ TURHAN SELÇUK 3DÜRÜST TABÎATLî ÎSTASBUL ABDÜLCAREA21 K.İ.RİKULADE MACERALABI Basın anketi Üniversiteli 'Cumhuriyet' dedi İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Izmir'de eğitim gören üniversite öğrencileri siyasi, kültür- sanat ve bilim-teknik haber türlerinde ulusal gazete olarak 4t Cumhariyet"i başanlı buldu. Ege Üniversitesi Haber Ajansı (Ege Ajans) tarafindan, tzmir'de eğitim gören yükseköğrenim gençliğine uygulanan anketle 2003 yılı Ocak ve Şubat aylarında ulusal ve bölgesel yerel yayın yapan gazete ve televizyonlar değerlendirildi. Ankete katılan gençler, televizyon ve gazeteler içinde çeşitli haber türlerine göre, ulusal ve bölgesel olarak en başanlı gördükleri kitle iletişim aracını seçti. Gençlerin değerlendirmesinde Cumhuriyet gazetesi, "Siyasi Haberier, Bflhn- Teknik" ve "KüMr- Sanat" haber türlerinde en başanlı ulusal gazete seçildi. Dikey geciş tlahiyatçılar döküldü ANKARA(ANKA)- Meslek yüksekokulu mezunlannın lisans programlanna geçişini belirleyen Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) ilahiyat meslek yüksekokulu mezunlannın neredeyse tamamı başansız oldu. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezı (ÖSYM).21Temmuz 2002'de gerçekleştirdiği sınava ilişkin istatistikleri kitap halinde yayımladı. Buna göre DGS'ye 55 bin 437 aday girerken, adaylann sadece 5 bin 33l'i kendı alanlanndaki lisans programına yerleştirildi. Üniversite rektörleri, yükseköğretim yasa tasansı nedeniyle Sezer'e çıktı Köşk'e Mumcuşikâyeti MAHMUTGURER ANKARA - Üniversite rek- törleri, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve Milli Güven- lik Kurulu Genel Sekreteri Or- general Tüncer Kıbnç'ı, Milli Eğitim Bakanı Erkan Mumcu tarafindan hazırlanan "Yükse- köğretim YasaTasana" nın ne- den olacağı olumsuzluklarko- nusunda bilgilendirirken, Se- zer' in "Laik cumhuriyet ve Türküniversitelerinezarar gd- memesi için gerekeniyapanm" dediği öğrenildi. ODTÜ, Gazi, Hacettepe, înö- nü, Ondokuz Mayıs, Trakya. • Cumhurbaşkanı Sezer ve MGK Genel Sekreteri Orgeneral Kılınç'ı ziyaret eden rektörler, Milli Eğitim Bakanı Erkan Mumcu'nun hazırladığı yükseköğretim yasa tasansı taslağının neden olacağı olumsuzluklan anlattı. Sezer'in ise "Türk üniversitelerine zarar gelmemesi için gerekeni yapanm" dediği öğrenildi. Atatürk, Erciyes, Kocaeli ve Dokuz Eylül üniversitelerinin rektörleri, geçen hafta Cum- hurbaşkanı Sezer ve MGK Ge- nel Sekreteri Orgeneral Kı- lınç'ı ziyaret ettiler. 'Siyasi denetim isteniyor' Rektörler, Sezer'e Bakan Mumcu tarafindan hazırlanan Yükseköğretim Yasa Tasansı Taslağı'mn sakıncalannı an- latırken, tasanyla üniversite- ler üzerinde siyasi denetim sağ- lanmak istediğini belirttiler. Tasannın üniversite rektörleri ve Yükseköğretim Kurulu'nun yönetimlerini değiştirmek için yapıldığını vurgulayan rektör- ler, Sezer'den Yükseköğretim Yasa Tasansı 'na önem verme- sini istediler. Sezer de rektörlere, üniver- sıtelenn Atatürk tarafindan cumhuriyete hediye edilen çok önemli kurumlar olduğunu söy- lerken, bu konunun kendisıni de yakından ilgilendirdiğini ifade etti. Kamuoyunun konu- ya karşı çok duyarlı davrandı- ğına da işaret eden Sezer, rek- törlerin taslağın götürülerine ilişkin kamuoyunu bilgilendir- meye devam etmesini istedi. Sezer'in "Türküniversiteleri- ne efimden geköğincezarargeJ- memesini sağlayacağım" diye konuştuğu öğrenildi. Rektörlerin MGK Genel Sekreteri Orgeneral Kılınç'a da yasa taslağının üniversite- leri siyasallaştırmak amacı ta- şıdığını söyledikleri öğrenilir- ken, bazı Anadolu üniversite- lerdeki irticai hareketlerden söz ettikleri de bildirildi. Kı- lınç'ın, üniversitelerin Türk tophjmunun en önemli kuruluş- lan arasında olduğunu belir- terek özellikle üniversitelerde Atatürk ilke ve devrimlerin- den asla vazgeçilmeyeceğini söylediği öğrenildi. MÜ öğrencileri: Devletin yapamadığını biz yapıyoruz Taıutnn için destek arıyorlar HİLALKÖSE Marmara Üniversi- tesi (MÜ) Ingilizce Iş- letme Bölümü öğrenci- leri tarafindan kurulan Management Club, her yıl düzenlenen "Ulus- lararası Hafta" ile Tür- kiye'yi dünya ülkeleri- ne tanıtıyor. Uluslara- rası Hafta Koordinatö- rü Deniz Bayn, "devle- tin yapamadığını ken- dilerinin yaptığuıı sa- vunarak" Türkiye' nın iş yaşamını ve kültü- rel yapısını yabancı öğ- rencilere anlattıklannı belirtti. 1988 yılında kuru- lan kulüp, 10 yıldır Türkiye'yi akademik ve kültürel alanda dün- yaya tanıtıyor. Maddı olanaksızlıklar nede- niyle zor günler yaşa- yan kulüp öğrencileri organizasyon için sponsor anyor. Bayn, oganizasyonun dünya çapında bir network olduğunu ifade ederek "Uluslararası haftaya üye olan ülkeler bu or- ganizasyonu her yıl ya- \IÜ tngilizce Işletme Bölümü öğrencikri 10 yıldır Türkiye'yi dünyaya tamüyor. pıyorlar. Üye ülkeler birbirini ziyaret edi- yor" dedi. O şimdi milletvekili Türkiye'den üye olan tek üniversitenin MÜ olduğunu ve her yıl or- talama 45-50 ögrenci- lerinin de yurtdışına gittiğini ifade eden Bayn, "Türkiye'yi git- tiğmıiz her ülkede hem kültürel hem de iş ya- şamı konusunda tem- sil ediyoruz. Bir hafta yabancı öğrencileri mi- safir ediyoruz" diye konuştu. Üye 22 ülkeden 2 ya da 3 öğrencinin bu programa katıldığını belirten Bayn, gelen öğrencilerin Türki- ye'yi geri kalmış bir ülke olarak gördüğunü, ancak bir hafta sonra görüşlerinin değiştiği- ni anlattı. Geçen yıllarda yapı- lan uluslararası hafta sayesınde Türkiye'ye gelen bir işletme öğ- rencisinin şu anda îs- viçre Parlamento- su'nda milletvekili ol- duğunu hatırlatan Bay- n, gelen yabancı öğ- rencilerin ileride önem- li mevkilere gelebile- cek kişıler olduklannı vurguladı. ÜÇ AYDA BlR YAYIMLANACAK Matematik Dünyası yeniden piyasada FİGENATALAY Gençlerin ilgisini ma- tematiğe çekmeyi amaç- layan 'Matematik Dün- yası' dergisı, yeni kad- rosu ve yeni bir biçimle önümüzdeki günlerde matematiksevenlerle bu- luşacak. Türk Matema- tik Derneği Başkanı To- sunTerzioğlu'nun sahip- liğinde, AH Nesin, Ah- met Doğan. Şafak Alpay ve Haluk Oral'dan olu- şan yayın kuruluyla çı- kacak olan Matematik Dünyası, lstanbul Bilgi Üniversitesi'nin işbirli- ğı ve UNESCO'nun des- teğiyle üç ayda bir ya- yımlanacak. Ali Nesin, Matematik Dünyası'nın önsözüne yazdığı yazıda, dergiyi şöyle anlatıyor: "Herne kadar öncelikle gençlere yönelik bir yayınsak da herhangi bir müfredata, ömeğin hse müfredatına bağımlı değiliz ve kesin- likle ünhersite giriş sı- na\1anna hazuiık dergi- sideğiliz. Bu dergigerçek ve bagmısız bir matema- tik dergisidir (dola>ısn>- la üniversitegirişsmavıgi- bi dünya sonınlanyla U- gifcnmez!). Gençler ka- dar, öğrermen ve araşür- macı matematikçilerin de zevkle oku>acagı der- gi istiyoruz. Yazılanmı- zın orasma burasına so- rular serpiştirdik. Bu so- ruları yanıtlayanlara ödüllerimiz olacak. Bi- zinı ödülümüz bizi oku- yan, bizden yararlanan, güzeDikleri bizimle pay- laşan okur savısıdır." Fiyatı 4 milyon lira olan derginin abonelik koşullan için: Tel: 0212 216 84 77 ENTERNET / MEHMET SUCU mehmet(a cumhuriyet.com.tr Ulaştırma Bakanlığı Inter- net Kurulu üyesi ve Akade- mik Bilişim Konferans Ko- ordinatörü Prof. Dr. Mus- tafa Akgül, seyyar vaiz gibi dolaşa- rak ınterneti tüm Türkiye'ye anlat- maya çalışıyor. Neredeyse yaşamı- nı Türkiye'deki internetin yaygınlaş- masına adayan Akgül, bu inatçı ça- balannı tüm gücüylü sürdürmeye ça- lışıyor. Çoğu zaman Akgül'ün bu bi- tip tükenmez enerjisini takip etmek bile insana zor geliyor. Hepimize yol gösteren Sevgili Hocamız Mustafa Akgül, geçen hafta da Karadeniz Tek- nikÜniversitesi'nde düzenlenen In- temet, Türkiye ve E-Türkiye: Dûn, Bu- gün ve Yarın" konulu konferansta konuştu. Anadolu'daki bütün üniver- siteleri dolaştıklannı söyleyen Akgül, burada amacını bir kez daha dile ge- tirmiş: "Amacımız, intemet kullanı- mını arttırmak ve internetin sadece eğlence ya da chat aracı olarak de- ğeriendirilmesini engellemektir." Türkiye'deki intemet kullanıcıları hâlâ bu mecranın eğlence boyutun- dan daha çok yararlanıyor. Internet cafelerde ya sohbet programı kulla- nan ya da FRP adı verilen çoklu stra- teji oyunlan oynayanlarla karşılaşıyo- Internet devlet hizmeti olmalı Türkiye'de ise yalnızca 4 milyon internet kullanıcısı var. ruz. Halbuki internetin birde katılım- cı, örgütleyici, demokratik yönü var. Akgül Hoca konuşmasında buna da değinmiş. "Bireyterin artık tepkileriniya da tak- dirlerini istedikleri kişilere ulaştırma şanslan var. Internetle birlikte her vatandaş kendine özgü radyo, ga- zete ve televizyon sahibi oluyor. Bu katılımcı demokrasinin en güzel ör- neğini oluşturuyor. Internet üzerin- de kuracağınız bir web sitesiyle is- tediğiniz kişiye, istediğiniz kitleye ulaşma şansınız var." Tahminlere göre dünyada 700 mil- yon internet kullanıcısı bulunuyor. www.dbe-online.com 1985 yıhnda PSK. Emre Konuk tarafindan kurulan Davranış Bilimleri Enstitüsü (DBE), ölçme, değerlendirme ve araştırma alanındaki ürünlerini ve uygulamalannı web tabanlı olarak tüm müşterilerinin hizmetine açıyor. www.dbe- online.com özellikle işe alım süreçlerinde uygulanan psikometrik test ve envanterleri, çalışan memnuniyeti ve benzeri araştırmalan, performans değerlendirme ile fokus grup çalışmalannı, akademik amaçlı uygulamalan web tabanlı olarak zaman ve mekân sınıriaması olmadan daha hızlı ve pratik bir şekilde yapabilmeye olanak vermektedir. Davranış Bilimleri Enstitüsü'nün deneyimiyle teknolojiyi buluşturduğu bir platform olan www.dbe- online.com, alanında Türkiye'de oluşturulmuş ilk ve en kapsamlı online uygulama sitesi olma savında. Bu sayıları dile getiren Mustafa Akgül, konuşmasının deva- mında bir de çok önemli bir öneride bulunuyor. "Bunların 2 milyonunu üniversite kesimi oluşturuyor. Geri kalan va- tandaşlanmızın yalnızca 2 milyonu in- terneti kullanabiliyor. Gelişen tekno- lojiyle biriikte ne işyaparsanızyapın, eğer gelişmek ve ileriemek istiyor- sanız interneti bilmek zorundasınız. Interneti bilmek için kasap, manav, bürokrat ya da akademisyen olma- nız herhangi birşeyi değiştirmez. Bu arada, devletin de internete gerekli ağırlığı vermesi gerekiyor. AB'ye gir- mek istiyorsak internet kullanımını mümkün olan en üst düzeye çıkar- mak zorundayız. Devlet, elektrik, su gibi internet hizmetini de vatandaşa götürmelidir." Mustafa Akgül'ün bu önerisinin çok dikkate alınması gerekiyor. Eğer internetin ve bilginin elektrik, su, okul, yol gibi yaşamsal bir gereksinim ol- duğunu kavrayabilirsek uygarlık yolunda atacağımız adımlar çok daha fazla büyüyecek. Bir tek ben çalışıyorum Yahu.. ben de bu yorgunluk nerden geliyor diyordum...!!! Bu ülkede 65 milyon nüfus var. Bunun 35 mityonu 15 yaşından küçük. Kaldı 30 milyon. 10 milyon emekli var. Kaldı 20 milyon. 2 milyon kişi asker. Kaldı 18 milyon. 2 milyonu devtet memuru. Kaldı 16 milyon. 13 milyon kişi belediye ve devletle ilgili işlerde çalışıyor. Kaldı 3 milyon. 1 milyonu hasta veya hastanelerde. Kaldı 2 milyon. 1.8 milyon lise ve üniversite öğrencisi. Kaldı 200.000. 199.998 işsiz var. Geriye 2 kişi kalıyor: Sen ve Ben. Sen gazeteni eline almış bu yazıyı okuyorsun. Bütün işleri ben yapıyorum:) DUZYAZI ORHAN BİRGİT Arınç'tan, Muhalefet Dersleri... Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinin, komis- yondaki görüşmelerinde muhalefet milletvekillerin- den gelen yakınmalar, Meclis Başkanımızın sab- nnı taşırmış olmalı. Sadece sözde değil; özde de sıkı bir savaş aleyhtarı olduğu anlaşılan Bülent Annç, hem televizyondan izlediği silahlı ABD as- kerleriyle yüklü konvoylann Anadolu yollanndaki manzaralan karşısında tüylerinin ürperdiğini söy- lüyor hem de, milletvekillerine iç tüzüğün yükledi- ği görevlerini anımsatarak, sözlü sorudan, Meclis araştırmasına, dahası gensoru ve Meclis soruştur- masına kadar uzanan denetim yöntemlerinin ken- dilerini beklediği uyarısını yapıyor. Parlamento Başkanı'nın sabn, olup bitenler kar- şısında, öyle anlaşılıyor ki taştı taşacak düzeye gelmiş. Milletvekili olarak kürsüye çıkıp konuşma hakkı yok; oy kullanması yasak. Nerede kalmış ki, soru ya da araştırma önergelerini kullanabilsin? Gensoru gibi, sonunda bakan ya da başbakanı koltuğundan edecek; hele soruşturma açılması gibi, ilgili hükümet üyesini apar topar Yüce Divan önüne çıkartacak tüzük hükümlerini işletmesi, se- çildiği görevden ayrılmadan tek kelime ile yasak. Üyesi olduğu iktidar partisi milletvekillerinin de, gruplanna başvurup kararçıkartmadan araştırma, gensoru ve soruşturma işlemleri için imza verme- leri de elbette olası değil. O zaman, geriye kalıyor muhalefet partimiz. Adı ile sanı ile, hele anlı şanlı 1980 öncesindeki kimli- ğiileCHP! Bir Hatay CHP Milletvekili, daha ABD askerle- rini taşıyan gemiler Iskenderun ümanı'nayanaşır- ken, olacaklan da tahmin edip, denetleme göre- vini yerine getirme amacı ile olay yerine gitmek is- temiş. Kapıdan bırakmamışlar. Yanında parti ör- gütünden seçmenleri de var ya. Otoritesini koru- ma amacıyla olmalı, ısrar etmiş. Bu kez kapıya ge- len bir Albay, kendisini her hangi bir saldın karşı- sında koruyamayacaklannı söyleyince de ters yüz edip dönmüş. "Aman Albayım. Beni TBMM'ye gönderen bu- radaki yurttaşlarım mı saldıracaklar sanıyorsu- nuz? Hiç kuşku duymayın. Siz davetsiz konukla- rınızın emniyetini sağlayın yeter" diyememiş an- laşılan. O sevimsiz yasak, Bütçe Komisyonu'nda herhalde şikâyet konusu yapılmış olmalı ki, Annç, içtüzüğün maddeleri ile ilgili küçük bir seminer vermeyi görev sayıyor. Meclis Başkanı da, ana muhalefet partimizin, ne hazin bir gerçektir, suyuna tirit işlerle vakit doldur- duğunu izliyor olmalıdır. Bir iki kez, Baykal muhalefeti için, Ali Rana Tar- han başkanlığındaki Müstakil Grup örneğini ver- miştim. Okurlanmın birbirini izleyen soruları, Tar- han ve Müstakil Grup üstünde özellikle orta ve genç kuşağın bilgi sahibi olmadığını ortaya koydu. Fır- satı değerlendireyim. Ismet Paşa, çok partili yaşama geçme karan ve- rince, önce parlamentoyu ve kamuoyunu alıştır- ma yöntemini kullanmak için, CHP Grubu'ndan el- li kadar milletvekilıne, partileriyle ilgilerini kesme- den bir Müstakil Grup kurdurdu. Yıl 1943 ya da 45 olmalı. Başkanlığını da eski Gümrük Tekel Baka- nı Ali Rana Tarhan'a verdi. Bu grubun milletvekil- leri, bir yasa gündeme geldiği zaman, ya da 'büt- çe' gibi aynı zamanda gensoru sayılabilecek bir görüşmede kürsüye çıkar, tatlı-sert eleştirilerie ha- vayı ısıtırlardı. Ama sonunda hükümeti sarsıcı tek bir adım bile atmadan. Yıllar sonra, önce Abdullah Gül, yanndan son- ra da Erdoğan hükümetlerine karşı sözüm onu mu- halefet yapar görünen arkadaşlar, herhalde bu grubun şimdi aramızda bulunmayan üyelerinin anılarını yaşatmaya çalışıyor olmalılar. Diyeceksiniz ki, "Ya son tezkere olayı?" O olayda, CHP'nin olumlu bir sınav verdiği doğ- rudur. Ama o sınavda oy kullanan CHP Mardin Mil- letvekili Mahmut Duyan'ın, seçim bölgesini ba- ğırta bağırta üs olarak seçen ABD silahlı kuvvet- leri için, ev sahipliği görevini üstlenmesini nasıl açıklayacağız? Duyan ailesinin bir aşireti olduğu- nu, o aşiretin köyleri ve tarlalannı, fabrikalannı ABD askerleri için kiraladığını öğrenince, üstelikbirsos- yal demokrat partimizin sergilediği profil, Meclis Başkanı'nın söylediği biçimde tüylerinizi diken di- ken yapmıyor mu? Sosyal demokrat partimizde, feodal güç sahip- liği ile yetinmeyerek, o gücü ABD kompradorluğu ile özdeşleştirmek... Komşuyadüzenlenecek sal- dırı için üs kiralayıp kazanç sağlarken, dul, yetim ya da evlatsız kalmış seçmenlerin sessiz bakışla- rı karşısında omuz silkip "Biz Meclis'te demiştik ki.." hikâyeleri anlatmaya kalkışmak... TBMM'nin tek muhalefet grubu, 3 Kasım'dan son- ra parlamento kürsüsünü, genel seçimlerde ken- disine oy veren yığınlann beklentisi yönünde kul- lanmış olsaydı, 9 Mart'ta Siirt'te tek milletvekilini yitirmek şöyle dursun, 0 sayıyı ikiye katlayabilirdi. Faks: 0212- 677 07 62 obirgit(5 e-kolay.net DİYARBAKIR 3. ASLÎYE HUKUK IVIAHKEIVIESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA VE BELGE ÖZETLERİNİN İLANI Esas No: 2003 45 Dava tanhı: 08 01.2003. Kamulaştırma tarihı: 02.03 2001 Kamulaştırmayı yapan ıdare: DSt Genel Müdürlüğıi Ankara. Taşınmazla ilgili bilgiler Dıyarbakır ili Mer- kez ilçesi Güzelköy köyü 175 parsel 2021 37 m2. Taşınmaz malikleri: 1. Medine Yavuz, 2. Hacı Kara- taş. 3. Velı Karataş, 4 Adem Karataş. tdarenın belırlediği değer: 5.295.990.000 toplam kamulaştırma değen 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10 4 madde- si gereğınce ılanen d^Tirulur. 20.1.2003. Basın: 5452 TRABZONTİCARET MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2002 330 Davacı Fatoğlu Gıda San. Tic. A.Ş. vekili tarafindar aşağıda adresleri yazılı davalı Giz Bisküvi Gıda San. ve Tic. A.Ş. aleyhine açılmış bulunan iflas davasınır yapılan duruşmasında verilen ara karan gereğince; Takıp kesinleşmış olmakla: Açılan iş bu iflas dava- sına karşı itırazlan olanlann ılan tanhinden ıtibaren lf gün içinde mahkememizin \oikarida esas numarası ya- zılı dosyasına başvurmalan, duruşmanın 02.04.200r günü olduğu ılanen tebliğ olunur. 29.01.2003 Basın: 6149
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog