Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 11 MART 2003 SALI HABERLER Yapgıtay'dan ften'e ret • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yargıtay 8. Ceza Dairesi, Adalet Bakanhğı'nın. 'Susurluk davası' kapsamında 6 yıl ağır hapis cezasına çarptınlan Korkut Eken'in yeniden yargılama istemini reddeden yerel mahkeme karannın yazıh emir yoluyla bozulması istemini reddetti. Halen cezaevinde bulunan Eken, dava kapsamında Türk Ceza Yasası'mn 'cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak' suçlannı düzenleyen 313. maddesine göre 6 yıl hapis cezasına çarptınlmıştı. Iş güvencesi konferansı • tstanbul Haber Servisi - Istanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi îş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Öğretim Üyesi Prof. Nuri Çelik, bugün saat 13.30 'da üniversitenin Eminönü'ndeki kampusunda "Iş Güvencesi" konulu bir konferans verecek. Iş Kanunu, Sendikalar Kanunu ile basın mesleğinde çalışanlarla çalışhranlar arasındaki ilişkilerin tartışılacağı konferansın açılış konuşmasını Rektör Prof. A. Sait Sevgener ve üniversitenin Hukuk Fakültesi Dekanı, eski Adalet Bakanı Prof. Aysel Çelikel yapacak. Sezer, 2 mahkûmu afletti • ANKARA (Cumhuriyet) - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 2 mahkûmu affettı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Sezer, Adli Tıp Kurumu'nca saptanan sürekli hastalıklan nedeniyle, hükümlüler Kenan Camekan ve Ayhan Koç'un kalan cezalannı kaldırdı. Ortadoğu Teknık Üniversitesi ldari llimler Fakültesi Işletmecilik Bölümü'nden 23 Ocak 1982 tanhınde almış olduğum diplomamı kaybettim. Hükumsüzdür. HCSEYÎSDERYA nv Asken kimlik kartımı ve nüfus cüzdanımı yitirdim. geçersızdır. RÜSTEM KL'RTOĞLU Mimar Sinan Üniversitesi öğrenci kimliğimi ve pasomu kaybettim. Hükûmsüzdür. IŞIL GÜNAK Ankara DGM, davayı şartla salıverilme yasası kapsamına alarak erteledi Gülen de aftan yararlandıMUSTAFAÇAKIR ANKARA - ABD'de yaşa- yan FetfauDah Güfcn'in, "ana- yasal sistemi değiştirerek yeri- ne İslanıi esaslara davah devlet kurmak amaayla yasadıp örgüt kurup, bu amaç doğrultusunda faaliyetkrde bulunduğu" ge- rekçesiyle 10 yıla kadar ağır hapis istemiyle yargılandığı da- va, "şartla salrverilme yasaa" kapsamına alınarak ertelendi. Ankara 2 No'lu DGM, Gülen'in yeniden suç işleyip işlemedi- ğinin izlenmesi için de Anka- ra DGM Başsavcılığı'na yazı yazıhnasuıakarar verdi. Mah- keme bu karanyla "Gükn'in suç işlediğine ilişkin kuşkunun devam ettiğjne'" dikkat çekerek 5 yıl içinde aynı türde bir suç işlemesi durumunda davaya de- vam edilmesine karar verdi. Temyiz yolu kapah Ankara 2 No'lu DGM'de gö- rülen davanın karar duruşması- na, Gülen'in a\ukatlan Abdül- kadir Aksoy, Orhan Erdemfi ve Murat Aloncı katıldı. Mahke- • Ankara 2 No'lu DGM, Gülen hakkındaki davayı, şartla salıverilme yasası gereğince erteledi. Gülen'in 5 yıl içinde aynı türde bir suç işlemesi durumunda davaya devam edileceğini belirten mahkeme, Gülen'in yeniden suç işleyip işlemediğinin izlenmesi için de Ankara DGM Başsavcılığı'na yazı yazılmasına karar verdi. Mahkeme, bu karanyla 'Gülen'in suç işlediğine ilişkin kuşkunun devam ettiğine' işaret etmiş oldu. me Başkanı HüseyinEken, da- vada araştınlacak başka bir ko- nu kalmadığını belirterek kara- n açıkladı. Eken, Gülen hakkın- daki davanın 4616 sayılı Şart- la Salıverilmeye, Ceza ve Da- valann Ertelenmesine Dair Ya- sa'run 1 4. maddesi uyannca kesin hükme bağlanmasının er- telenmesine karar verildiğini söyledi. Eken. Gülen'in 5 yıl içinde aynı türde veya daha ağır bir suç işlemesi durumunda da- vaya devam edileceğini vurgu- ladı. Mahkeme Başkanı Hüse- yin Eken, sanığın bu süre için- de aynı türde veya daha ağır bir suç işlememesi durumunda ise dosyanın işlemden kaldınlaca- ğını kaydetti. Mahkeme, Gü- len'in yeniden suç işleyip işle- mediğinin takibi için de Anka- ra DGM Cumhuriyet Başsav- cılığı'na yazı yazılmasına, itı- raza açık olmak üzere oybirli- ğiyle karar verdi. Mahkeme bu karanyla "Gükn'in suçu işledi- ğine ilişkin kuşkunun sürdüğü- ne" işaret etmiş oldu. Karann "itiraza açık" ohnak üzere ve- rilmesi nedeniyle Yargıtay'a temyize gidilemeyecek. Avukatiar: Yargüansın Gülen' in avukatları, davanın 4616 sayılı yasa uyannca erte- lenmesinin "yerindeoünadığı- nı" belirterek, Ankara 2 No'lu DGM'ye dilekçe verdi. Avu- katiar davaya kaldığı yerden devam edilerek Gülen'in be- raarine karar verilmesinı iste- dıler. Gülen'in avukatı Abdül- kadir Aksoy, kararla müvek- killerinin "dava açıtana tehli- kesi alünda bıraküdığmı" bu nedenle yasal yollara başvura- caklannı söyledi. Yeni dava sinyati Avukat Şenal Sanhan, Gü- len hakkında yeni bir suç duyu- rusunda bulunulabileceğini be- lirterek, "FetiıuDah Gülenyasa- dışı faahyetlerini sürdürüyor. Bu nedenle yeni bir şikâyet ve Cumhurivet Savasmın talrîbiv- le suçun işlendiğinin devammm saptamaa hafinde bu davanınye- nilenmesi olanakhdır" dedi. Eski DGM Savcısı NuhMe- te Yüksel tarafından Ağustos 2OOO'de Gülen hakkında Terör- le Mücadele Yasası'mn "terör örgütieri" hükmünü içeren 7. maddesi gereğinde 5 yıldan 10 yıla kadar ağır hapis istemiyle dava açmıştı. Yüksel'in görev yerinin değiştirilmesinin ardın- dan davayı Savcı Hamza Keleş devraldı. Keleş, 20 Ocak tari- hinde verdiği esas hakkındaki mütalaasında, Gülen örgütü- nün laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmayı amaç- ladığını, bu amaç doğrultusun- da tebliğ ve cemaat aşamalan ile yanlılannı harekete geçirdi- ğini vurgulamıştı. Savcı Keleş, mütalaasmda şöyle demişti: "Gülen grubu, ıhmh İslam adı alünda, demokratik kural- lan kuDanarakdevtetin kurum- sal temellerini değiştirmeyi amaçlamaktadu*. İrtica, Tür- kiye Cunıhuriyeti için potan- shel bir tehlikeduf Kaüiamı unutmadıkPir Suhan Abdal Derneğl Tun- ceHfler Derneği, Gazi Halk Mecüsi, HADEP,DEHARÖDP, EMEP ve olaylarda ölenlerin yakmlan tarafından yapı- lan >azılı açıklamada, katlianun unutulmadığı beKrtUdi Açıklamaya göre olaylarda ölenlerin mezarlan varm sa- bah Afibeyköv Kabristanı'nda ziyaret edilecek. Öhun ve varalanmalann en voğun olarak gerçekleştiği Gazi Pos- tanesiönuntşaaı lo.ouüa karanill bıraküacak. Daha sonra ölenlerin yakınlan ve srvil toplum kuruluşlan 12.00'de Cenıe\i önünden Ga- zi MezariığTna kadar yürüyecek. 12 Mart 1995 gecesi Is- met Paşa Caddesi üzerindeki pastane ve kahvehanelerin taranması ve Halil Kaya isimli bir yurttaşın öimesi üze- rine toplanan yurttaşlann üzerine güvenlik güçierinin ateş açması sonucu 17 kişi yaşamını yitinnişn. Mahkeme karanna karşın 'Hitit Güneşi'ni kullanmıyor Gökçek'ten simge direnişi ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Avukat Rahnıi Kumaş, mah- keme kararlanna karşın Ankara'nın simgesi olan "HititGüneşPni kul- lanmamakta direnen Ankara Bü- yükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, gerçekleri çarpıtarak kamuoyunu yamlttığını söyledi. Göreve gelmesinın ardından An- kara'nın simgesi olan "Hitit Gü- neşF"ni kaldıran Gökçek'e karşı 1995 'te hukuk mücadelesi başlatan Kumaş, belediye başkanmrn Da- nıştay'ı kandırmaya çahştığını be- lirtti. Kumaş, Gökçek'in "cami ve minare* fıgürlü amblemın kullanıl- masına ilişkin belediye meclisi ka- raruun iptal edildiğini açıkladığını anımsatarak. "Belediye başkanı, 1999'da belediye mecnsi karan ile yeni amMemin kuDanıbnasının ip- tal ettiğini söylüyor. Bu doğnı değiL Madem yeni amblemi iptal etmiş, o zaman nieden hâlâ kuUanmaya de- vam edjyor" diye sordu. Gökçek'in, belediye meclisi kararlan konusun- da da çelişkıh açıklamalar yaphğı- nı vurgulayan Kumaş. tt 1999\ihn- da kakürdık diye açıklama \uprvor. Danışta>avmfiğidilekçedeise2'000 \innda kaldırdık diyor. A\nca Da- nışta\ 'a gönderdiği temyiz dilekçe- sinde de yeni amblemi kullanmaya devam ediyor" dedı. Gökçek hak- bnda Yargıtay Cumhunyet Baş- savcılığı'na suç duyurusunda bulun- duğunu anımsatan Kumaş, simge- nin icra yoluyla sökülmesine iliş- kin davanın sürdüğünü hatırlattı. Her konuda bilgi var Bülent Arınç'ın sitesinden porno link ANKARA (ANKA) - TBMM Başkanı Bülent Annç, Başbakan Abdullah Gül'den sonra internette site açan siyasetçıler arasına katıldı. Bülent Annç'ın kendi ısmini taşıyan internet sitesinde politika, din. kadın, toplum ve aile konulannda çok sayıda bilgi yer aldı. "www.bulentarinc.gen.tr" adresinden ulaşılan internet sitesinde Annç'ın özgeçmişi, Meclis çalışmalan, konuşmalan, yasa teklifleri, değişiklik önergeleri yer alıyor. Sitede, Türkiye ve illere ilişkin bilgiler, basın kuruluşlanndan yemek tariflerine, kokteyl ve içecek tariflerine, hava durumuna, iş ve eleman arayanlara kadar her türlü konuda aynntılı veriler de sunuluyor. Sitede, "Aile ve Toplum" bölümünde ise "sürpriz" bilgiler yer alıyor. Bu bölümde yer alan konu başlıklan ve lınklerde, tesettürden kız ve erkek çocuk isımlerine, cınsel bılgılerden erotik fıkralara, doğum kontrol yöntemlennden porno kadın ve erkek resimlerine, "bayan ve çiftlere partneıük hizmeti"ne kadar her şey bulunuyor. "Din" bölümünde de İslamiyet, Hıristiyanlık, Musevilik, ateistlik, Alevilik, Türkiye Caferileri, Bahailik konusuna da yer veriliyor. Sitede, Kuranıkerim Arapça ve Türkçe olarak okunup dinlenebilirken tncil de bulunuyor. Arınç'ın sitesinde, "Politik Şiirler" bölümünde Neyzen Tevfik'in şu şiirine de yer verilmesi dikkat çekiyor: "Kime sordu msa seni/ Doğnı cevap vermediler/ Kimi alçak, kimi hırsız, kimi deyyus dediler/ Künyeni sormak için partine ettinı telefon/O şimdi mebus/dediler." ANTALYAASLtYE 2. HUKUK MAHKEMESt'NDEN DosyaNo: 2001'570 Da\'acılar Hüseyın Kayıhan Ünsal. Kotaş San. Tıc. Ltd. Şti. vekıli tarafından dava- hlar Nalan Tq)ecik, Mustafa Tepecik. Tolunaylar Dövız AŞ., Adem Tolunay, Fatıh Ateşel ve Mümtaz Koraltay aleyhıne mahkememizde açılan 368.480.000.-TL. meb- laglı Yapı Kredi Bankası Antarya Şubesı'ne aıt 0163884 nolu, 57232-1 nolu hesaba ait çekın bedelsız olduğunun tespıtı. fazladan yapılan ödemeienn tespıti, bunlann fa- ızleri ile bırlıkte ıadesı ile çekın ıptalıne karar venlmesı talep edılmekle. Davalılardan Mümtaz Koraltay'uı bildirilen adreslerine teblıgat yapılamamış, ad- resi de tespit edilememiş olduğundan, da\-ahlardan Mümtaz Koraltay'a ılanen tebliğ yapılmasuıa karar venlmiştır. Davalı Mümtaz Koraltay'uı duruşma günü olan 17 Nisan 2003 günü saat 09.20"de mahkemede bizzat hazır bulunması veya vekille kendısıni temsil ettirmesı, muayyen günde ibraz etmek ıstedığı vesıkalan göndermesi ve her halde mahkemede bulundur- ması gerektiği, gelmediğı takdırde yokluğunda karar verileceği hususları HUMK'nun 213 ve 337 maddeleri uyannca dava dılekçesi duruşma günü tebliği ye- rine kaım olmak üzere ılanen tebliğ olunur. 17 02 2003 Basın: 9807 KADİRLİ ASLİYE HUKUK M4HKEMESİ'NDEN 2002'859 Davacı Kadırlı Belediye Başkanhğı vekili Ertugrul Küçükcan tarafından davalılı- lar Selma Tan (Kök) ve arkadaşlan Av. Eser Gülal aleyhıne açılan kamulaştrrma ne- deniyle tapu ıptalı tescıl ve kamulaştırma bedelının tespıti davasının mahkememizde yapılan tensip karan gereğince; Dava konusu yer olan Kadırlı ılçesi Cengiztopel Mahallesi 234 ada 1 ve 8 parselde hısselen bulunan davalılar Sehna Tan (Kök), Sadi Tan, ,\hmet Cevdet Tan ve Eser Gülal'ın hısselerı davacı Kadirli Belediye Başkanhğı tarafından kamulaştınlmış olup. kamulaşnrma kanununun 14. maddesi gereğince tebligat gününden ıtıbaren 30 gün içinde kamulaştuma ışlemine karşı adli yargıda düzeltme davası açabılecegı ve bu davada husumetin Kadirli Belediye Başkanhğı'na yöneltileceğı, kamulaştırma kanununun 14. maddesınde öngöriilen 30 günlük süre içensrnde kamulaştuma ışle- mine karşı ıdan yargıda iptal davası açanlann dava açtıklannı ve yürütmeyi durdur- ması karannı belgelendırmedıkleri takdırde kamulaştırma işlemının ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşuımaz maluı değerine ilişkin tüm sa- vunma ve dehllerin tebliğ tarihinden ıtibaren 10 gün içensinde mahkememize yazıh olarak bildınhnesi hususu ilan olunur. 23.01.2003 Basın: 4090 VEFAT Rize Ikizdere Çağrankaya eşrafından merhum Hasan ve merhum Sakine Ardal'ın oğulları, Kâğıthane Temizlik Işleri Müdürü merhum Murat Ardal ve Hacı Ibrahim Ardal'ın ağabeyleri; Fadime, Havva, merhum Hamdiye'nin ağabeyleri, Güleser Ardal'ın eşi; Sevim, Nevin ve Deniz'in babaları, Atakan ve Doğa'nın dedeleri, Rize Ikizdere 1914 doğumlu, eski TİP üyesi, Sosyalist Devrim Partisi kurucu üyesi EMRULLAH ARDAL 10.03.2003 günü Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 11.03.2003 (bugün) Şişli Camii'nden ikindi namazını müteakiben kaldırılarak Hasdal Mezarlığı'na defnedilecektir. Allah rahmet eylesin. AİLESİ KAYSERİ İŞ MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ'NDEN Sayı: 2002385 ^ Da\acı Bağ-K.ur tarafından davalılar A.İ1 Ihsan Özdemır. Adem Satar aleyhıne açılan r tazmınat da\ası uyannca \apilan vargılaması sırasında \enlen ara karan uyannca Davalı Adem Satar'ın adresı yaptınlan tüm aramalara rağmen bulunamadığından. da\a dılekçesı- nın ılanen teblığıne karar \enlmış olmakla. Da\alı Adem Satar'ın duruşmanın bırakıldıgı 14.4.2003 günü saat 09.00'da duruşma salo- nunda hazır bulunmanız ve>a kendınızı bir vekılle temsil ettırmenız. duruşmava gelmedığınız \e>a kendınızı bir vekille temsil ettırme- dığınız takdırde vokluğunuzda karar venleeığı dava dılekçesının teblığı yenne kaım olmak üzere ılan olunur 19 2 2003 Basın 9897 SALI ORHAN BURSALI Dolara EsaretEkonominin "taze kan"a ihtiyacı var. Sözcü- ğün oynadığı oyuna bakın ki, bu defa gerçekten ve kelimenin gerçek anlamıyla "kan"dan bahse- diyoruz. Savaş kanı, Iraklılann kanı, Türk ekono- misinin sözde "kurtarıcısı" olacak. "Serbest pi- yasa" olgusunun cilveleri! "Dolarlan almazsak, ekonomi batar!" işte savaşın, tezkerenin, Irak'a girmenin, "Yoksa Kürtler devlet kurar" ile yarışan, kimine göre ilk, kimine göre ise ikinci "sihirii sözcüğü" veya gerekçesi karşınızda! Izleyin herhangi bir TV açık oturumunu ABD'nin vereceği 2'si askeri hibe 6 milyar dolar- sız asla yapamayacağımız yolunda, "gazeteci", "diplomat", "yazar", "ekonomist", "askeri ve stratejik uzman"..dan fetvalar dinleyin. Hele önceki gece bir açık oturum vardı ki, ka- pamasaydım mide krampından gidebilirdim! • • • Sadece ekonomi değil, bütün Türkiye siyaseti de "dışardan gelecek dolara bağımlı" oldu. Tıpkı eroin gibi... Alkolizm gibi... Bağımlılık, ciddi bir hastalıktır. Beyni harap eder. O muazzam, çok amaçlı, çok yönlü ve her şeyi alıp kullanan beyni, tek maddeye bağımlı kılar. Sinir sisteminin dışandan gelen maddeleri alıp kullanan reseptör denen alıcılar arasından bir g- rubu, iyice öne çıkar. Örneğin eroinsiz, alkolsüz, esrarsız.. varolamaz hale gelirsiniz... Bu maddeler, insanın ana davranışlannı belir- leyici rol oynamaya başlarlar. Bu tür bağımlılıklardan kurtuluş zordur; güçlü irade, büyük mücadele, olağanüstü bir çaba is- ter. Yaşayan büyük bir organizma olarak Türkiye ekonomisi ve toplumu, ekonomi ve siyaset "ak- föVleri ve bütün hükümetleri, eroin ve alkol gibi, dolara bağımlı durumda. Türkiye ekonomisinin bunalımını izleyin. Ne kadar dolar akrtırsanız akıtın, daha çok dolar is- tiyor. Türkiye, haddinden fazla dolar alıyor IMF'den.. Ama doymuyor, daha fazla istiyor. Her yıl 6-10 milyar kadar dolar açığını, güya "tedavi etmek" için dışarıya avuç açılıyor. Tıpkı bağımlı hasta-eroin satıcısı ilişkisi. Alkoliği, eroinmanı, daha fazla alkol ve eroin vererek tedavi edemezsiniz. Durmadan dışandan alınacak dolarlarla da ekonomiyi tedavi edebileceğini sananlar, aldanı- yor. Yo, hayır aldanmıyorlar, onlar mecburen öyle davranıyorlar. Onlar ekonominin bu yolla tedavi edilemeye- ceğini, üstüne üstlük, iyileşme gibi görünen kısa "nekahat" devrelerinin de, daha büyük ve yeni krizlerin tohumlannın atıldığını da çok iyi biliyor- lar. Onlar artık birer kriz ustası! Krizlerin yarattığı mahlukat! Birer "dolar yiyicisi"! • • • Tezkereyi reddeden Meclis, Türkiye'nin önün- de TARİHİ bir kapı aralamıştı. Bu kapı, Türki- ye'nin a) dolara bağımlılığını tedavi edebılmesine, b) bunun için de kendi kaynaklarına, beyin gücüne dönebilmesine; ekonominin işleyişini yeniden düzenleyebilmesine, bugüne kadar izle- nen "ekonomik yolun" doğru olmayabileceğini ciddi olarak tartışmaya, c) ve nihayet kendi ayakları üzerinde dura- bilecek bir ekonomik yapıyı kurmasına yol açabilecek niteliktedir. Ama, "dolar vampirleri" buna izin vermiyor. Dolara bağımlılıktan kurtulmaktan ödleri ko- puyor. Kanlarına, eroin gibi dolar pompalanma- dan yaşayamıyorlar. Bağımlılık insana her şeyi yaptırabilir. Savaştınrda, öldürtürde... obursali(a cumhuriyet.com.tr 2. Deneme Sınavı yanıt anahtarı B, 7.B, c 15.A, 16 23.C, 24 31.B, 32 39.E, 40 47.A,48 55.D, 56 63.D, 64. 71. A, 72 79.C, 80 87.A, 88 SÖZEL BÖLÜM l.C, 2.D, 3.B, 4.A, 5.C 6. 10.A, ll.B, 12.D, 13.E, 14.A, 18.E, 19.C, 20.D. 21.E, 22.C. 26.C, 27.E, 28.A, 29.D, 30.C, 34.C, 35.D, 36.D, 37.A, 38.B, 42.B,43.B,44.A, 45.E, 46.B, 50.C, 51.A,52.D, 53.B, 54.C, 58.B, 59.E, 60.A, 61.B, 62.E, 66.E, 67.C,68.B, 69.A, 70.B, 74.B, 75.E, 76.E, 77.D, 78.D, 82.C, 83.E, 84.B, 85.B, 86.C, 90.E. SAYISAL BÖLÜM l.D, 2.C, 3.D, 4.B, 5.A, 6.D, 7.D, 10.B, ll.B, 12.A, 13.D, 14.B, 15.D. 16 18.A, 19.A, 20.C, 21.C. 22.D, 23.E., 24 26.B, 27.C, 28.D, 29.C. 30.B, 31.E, 32. 34.A, 35.C, 36.D, 37.D. 38.C, 39.E, 40 42.D, 43.B. 44.C, 45.E, 46.C, 47.E, 48 50.D, 5l.D, 52.B, 53.D, 54.B, 55.C, 56 58.B, 59.C, 60.B, 6l.D, 62.D. 63.C, 64 66.E, 67.B. 68.D, 69.E, 70.C, 7l.C, 72 74.E, 75.D, 76.D, 77.D, 78.E, 82.B, 83.A, 84.C, 85.D, 86.D, 90.A. .D, 9.A, C 17.B, A,25.E, E 33.A, C41.B, E 49.C, C 57A, D 65A, E 73A, C 81.B, D 89.D, 79.D, 80 87.B, 88 P, 9.B, D17.E, C25.C, C33.A, E41.E, .E49.B, C57.B, .C65.E, A.73.A, .B81.E, .D89.E, ÇAY ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 2002 219 E. NoluDosva Davacı Kezıban Demırav tarafından davalı Me\lüt emi- ray vs alevhıne mahkememize açılan el atmanın önlemesi davasına esas olmak üzere. Davalının adresı tüm aramalara rağmen tespit edıleedı- ğinden ılanen teblıgat vapılmasına karar venlmekle, tvacı dılekçesınde adına kavıtlı Çav Aktaş Mh. Bakkal Sk.'i ta- m pafta: 23. ada. 51. parsel İOO'de kavıtlı taşmmazdaulu- nan evıne davalılann ızmsız olarak taşındıkJannı. kırsJe- medıklennı ve halen ıkâmet ettıklennı, taşınmazlannıste- mesıne rağmen davalıların evını boşaltmadığını. davaann dava konusu ta^ınmaza el atmasmın onlenmesını talep"raiş olup ışbu ılanın teblıgat yenne geçmek üzere Afyon-0 il- çesı nüf kavıtlı Yaşar oğlu Mevlüt Demırav ın duruşngû- nu olan 20.03.2003 günu saat 9 30'da mahkeme saloiia hazır bulunması veya bir vekille temsil olunması. haj ol- madığı \e vekılle temsil olunmadığı takdırde yargıla»rxn yokluğunda yapılıp gıyabında karar venleceğı hususu JBn tebhğ olunur 07 02.2ÖO3 Basın 9843
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog