Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

11 MART2003SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER Denktaş 'yılın hukukçusu' • ANKARA (Cumhuriyet) - Türkiye BarolarBirliği(TBB) öldürülen eski Gümüşhane Barosu Başkanı Ali Günday adına düzenlenen "Yılın Hukukçusu" ödülünün, bu yıl KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş "a verilmesini kararlaştırdı. TBB Başkanı Özdemir Özok. ödülün, yalnızhğa itilmiş bir toplumun özgür \e ınsanca yaşama isteğine uluslararası zeminde meşruiyet kazandırmak için yanm yüzyıldır hukuk savaşı veren KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş "a İayık görüldüğünü bildirdi. Bush ve BlaiP'den kutlama • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ABD Başkanı George W. Bush'un AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak kutladığı bildinldi. Erdoğan "ı Bush'un yanı sıra, Ingiltere Başbakanı Tony Blair, Yunanistan Başbakanı Kostas Simitis, BM Genel Sekreteri Kofi Annan ve AB Komisyonu Başkanı Pat Cox'un da telefonla arayarak kutladıklan öğrenildi. İP'den SiiPt seçimine itiraz • ANKARA (ANKA)- Işçi Partisi Siırt II Örgütü, 9 Mart'ta Siirt'te yapılan yenileme seçimine itiraz etti. Siirt Merkez tlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na başvuran Işçi Partililer, "Partilerine verilen çok sayıda oyun yasalara aykın bır şekilde geçersiz sayıldığını" savunarak seçimin iptalini istedi. Işçı Partisi, dün gerçekleştirilen yenileme seçiminde 494 oy almıştı. Bekaroğlu'ndan suç duyunusu • ANKARA (Cumhuriyet) - SP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu, ABD askerlerinın Türkiye'ye gelmelerine izin verilmesinın anayasa ihlali olduğunu belirterek AKP hakkında suç duyurusunda bulundu. Bekaroğlu, dün Ankara Adliyesi'ne giderek suç du> r urusu dılekçesi verdi. Bekaroğlu, anayasanm 92'nci maddesi gereğince yabancı ülke askerlerinın Türkıye'de bulunması ve yabancı ülkelere asker gönderilmesi ızninin TBMM'nin yetkisınde olduğunu söyledi. Beşiktaş'taiO liseliye gözaltı • tstanbul Haber Servisi- ABD'nin olası Irak harekâtını protesto eden "Liseli Gençlık Umuttur" dergisi çalışanı yakJaşık 10 kişi, polis tarafindan gözaltına aldı. Beşiktaş Lısesi önünde toplanan grup, savaş karşıtı sloganlar atarak pankart açtı. Daha sonra gruptan Ramazan Bilgin, basın açıklaması yapmaya başladı. Bunun üzerine güvenlik kuvvetleri, kendilerini Beşiktaş Lisesi'nin parmaklıkJanna zincirlemeye çahşan gruba müdahalede bulundu. Olayda dergi çalışanlanndan oluşan yaklaşık 10 kişi minibüse bindirilerek gözaltına alınırken, polis, müdahale sırasında görüntü almaya çahşan basın mensuplannı da engelledi. Soldaki muhalefet partileri ve 'Savaş Karşıtı Platform' aynı görüşte birleşti: Anayasal suçişleniyorIŞIKKANSU ANKARA - Soldaki muha- lefet partileri ve "Savaş Karşı- üHatform"; TBMM'den geçen "modernizasyon tezkeresi" ge- rekçe gösterilerek Amerikan askerleri ile araç gereçlerinin Akdeniz'deki limanlarda ve Güneydoğu'da konuşlandırıl- masının "anşasalsuç" oluştur- duğu ve yetki olmadan Türki- ye'nin fiilen savaşa sokulduğu konusunda bırleştiler. Birinci tezkereye dayanarak Amerikan askerlerinın Türki- ye topraklannda konuşlanma- sına izin verilmesi, tezkere • Modernizasyon tezkeresinin gerekçe gösterilerek Amerikan askerleri ile araç gereçlerinin Akdeniz'deki limanlarda ve Güneydoğu'da konuşlandınlmasımn "anayasal suç" oluşturduğu belirtildi. sonrası imzalanan mutabakat metninin TBMM'nin yetkisi- ni boyutlandırması tepkilere yol açtı. DSPTi eski Dışışlen Baka- nı Şükrü Sina Gürel, birinci tezkere sonrası hazırlanan mu- tabakat metniyle tezkerenin içerdiği izni kat kat aşan düzen- lemeler yapıldığını belirttti. CHP Genel Sekreten Önder Sav ise TBMM'den geçen ilk tezkerenin Türkiye'nin huku- ken savaşa girme yetkisi içer- diğini birkaç kez yineledikle- rini anımsattı. Sav, "Şimdi de verikn yetkhi aşan uygulama- laria Türkiye'ninfiilensavaşa ginnesinin yollan döşeniyor" dedi. Birinci tezkere sonrası gelişen olaylann "ikinci tezke- re için de kabul garantisi verü- diği" görüntüsünü ortaya çı- kardığını belirten Sav, "Tezke- renin sınıriannı aşan bir uygu- lama. devlet yaşamı açısuıdan uygunotmamakJabirfikte, Mec- Ks'in verdiği yetkhi aşmak in- sanımızı da kandırmak anla- nuna geHr" diye konuştu. CDP Genel Başkanı Yekta GüngörÖzden. "yanişgal" du- rumundaki Türkiye'nin adı ko- nulmamış bir savaşın öncülü- ğü çizgisine sürüklendiğini söyledi. İP Genel Başkanı Do- ğuPerinçek. "Gizti mutabakat ağır bir suçrur. Bu gizli muta- bakaü yapan ve uygulayan hü- kemet üyeieri yargdanacak ve cezalandırdacaklardır" diye konuştu. ÖDP Genel Başkanı Hayri Kozanoğhı da halkın tüm yaşamını ve geleceğini ılgilen- diren kararlarda yine halkın iradesinin belirleyici olması gerektiğini vurguladı. Savaş Karşıtı Platform adına DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ta- rafindan yapılan açıklamada da "Tezkerereddininsonuçla- rounyerinegetirflmesi bektenir- ken ABD'K askerlerin zafer işarederi ile ülkemiz toprakla- nnda dolaşmasımn onur kın- cıhğını ltimse bize yaşatamaz" denildi. ABD Büyükelçisi devrede Pearson 'dan müzikli markaj ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - ABD. Türk topraklannda bir- liklerini konuşlandırma plamnda gerekli ikinci tezkerenin TBMM'nin onayına sunulması için Tayyip Erdoğan'ın hü- kümet kurmasıru bek- leyecek. ABD'nin An- kara Büyükelçisi Ro- bert Pearson, bu arada boş durmayıp TBMM'deki milletve- killerine "yakm mar- kaj" uygulamasını sür- dürecek. Pearson, Türk müziği eşliğinde 20 milletvekilini konutun- da bugün ağırlamaya hazırlanırken büyükel- çiliğin siyasi bölümün- de çalışan diplomatlar da AKP'li millervekil- lerini tek tek ziyaret edi- yor. ABD beküyor Siirt seçimlerinin ar- dından ABD. Irak'a iliş- kin pazarlık sürecınde "tek muhatap" olarak Erdoğan'ı görmeye baş- ladı. Pearson'ın önceki gün AKP Genel Merke- zi'ne giderek görüştü- ğü Erdoğan'ın bir an önce hükümet kurma- smı bekleyen ABD yö- netimi. ikinci tezkerenin de 59. hükümetle birlik- te "geciktirilmeden" Meclis'e gönderilece- ğini umuyor. Hüküme- tin hafta sonuna kadar kurulması durumunda BM Güvenlik Konse- yi' ndeki oylamanm ya- pılmış olacağını hesap- layan yönetim, BM'den karar çıkması durumun- da TBMM'nin büyük çoğunlukla tezkereye evet diyeceğini öngö- rüyor. 20 vekil katılacak Washington, ilk tez- kerenin reddedilmesi- nin ardından "takvim baskKi" yapmak yerine "yakm markaj'* uygu- lamasınabaşlamıştı. Bu kapsamda özellikle ABDBüyükelçilığıet- kin faaliyetlerini sür- dürüyor. Pearson, bu- gün konutunda AKP ve CHP'li 20 milletvekih ve eşini yemekte konuk edecek. Yemek sırasında Türk müziğinin çahnacağı, Pearson'ın boylece mil- letvekilleri üzerinde "sempatik bir hava" ya- ratmaya çalışacağı kay- dediliyor. ÇİZMEDEN YUKARI MUSA KART PAWA IVL. İKÎNCİ ATLAVIŞTA GEÇERÎMl musakart@yahoo.com Antalya Milletvekili Özcan, "ülkemiz aşiret devleti değil, Meclis duruma el koymalı" dedi CHP'de önerge hazırhğı• Üs ve limanlarda modernizasyon tezkeresini aşan bir hareketliliğin sergilenmesi CHP'lilerin tepkisine neden oldu. CHP Grup Başkanvekili Mustafa Özyürek, araştırma önergesi vermeye hazırlandıklannı söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)-CHP, üs ve limanlarda- kj hareketlilik konusunda bır araştırma önergesi vermeye hazırlanıyor. CHP Denızli Mil- letvekili Mehmet Neşşar, ik- tidar ve muhalefet milletve- killerinden oluşacak bir ko- misyonun bölgede ınceleme yapmasını istedi. CHP Antal- ya Milletvekili Osman Ozcan da, "ABD'nin tavnnın TBMM'ye saygısızlık ve ana- yasa ihlali anlamına geldiği- ni" vurgulayarak "Ülkemiz aşiret devleti değildir. TBMM'nin karan hiçe sayıl- nuş,say^mhğma gölge düşürül- müşrür" dedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ön- ceki gün Dışişleri Bakanlığı bütçesı görüşülürken de bu konu gündeme getırilmiş; Dı- şışleri Bakanı Yaşar Yakış, "Askeri makamlann, üs ve B- manlardaki durumu dikkatle izlediklerini ve birinci tezkere kapsamını aşan bir durum ol- madığını resnıen bildirdikleri- ni" aktarmıştı. Şarkılar banş için tstanbulHaberServisi-ABD' nin Irak'a beklenen müdahalesıne kar- şı düzenlenen, çeşıtli sanatçı ve müzik gruplannın katıldığı "Ban- şa Evet" konseri, Maslak Park Or- man'dagerçekleşririldi "3642 Or- ganizasyon ŞirketTnce düzenle- nen. sunuculuğunu sa- natçı Mehmet AK Ala- bora'nın yaptığı kon- serde, sanatçılar Arif Sağ, Bülent OrtaçgU, Edip Akbayram, Ko- ray Candemir, Nejat YavaşoğuUan ile Atfıe- na, Ceza, MetropoBs, Mor ve Otesi, Pentag- ram, Vegave Yeni Tür- kii gruplan. banş için sevilen şarkılannı ses- lendirdiler.Biletleril2 ^ ^ _ _ _ milyon 500 bin liradan "~^^~"~~ sahlan konserden elde edilen ge- lirin, "SaveTheChüdren" adlı ço- cuklar için faaliyet gösteren ulus- lararası yardım kuruluşuna bağış- lanacağı belirtildi. Okmeydanı Dikilitaş Parkı'nda önceki akşam toplanan bir grup da ABD'yi protesto etti. Parkta faaliyet gösteren 'SaveThe ChMren'adk uluslararasıyardım kuruluşunun yaranna Maslak Park Orman 'da 'BanşaEvet' konseri gerçekleştirildi meşale yakan yaklaşık 70 kişi. "KatilABD", "Irak'ta savaşa ha- yır" yazılı pankartlar taşıyarak bir süre yürüdü. ABD karşıtı slo- ganlar atan gruptan bır kışınin okuduğu basın açıklamasında, ABD'nin tüm dünyadaki tepki- lere karşın Irak'a mü- dahale hazırlıklannı sürdürdüğü belirtildi. KESK Genel Baş- kanı Sami Evren, ti- yatro sanatçılan Mus- tafa Alabora ve Meh- met Ali Alabora'nın da aralannda bulun- duğu 36 kişi 26 Ocak 2003 tarihinde Beya- zıt Meydanı'nda dü- zenlenen "Irak'ta Sa- vaşa Havır" mitingiy- le ilgili İstanbul Adli- yesi'nde ıfade verdi. Cumhuriyet Savcısı'na ifade ver- dikten sonra açıklama yapan Meh- met Ali Alabora, miting için izin ahnmadığı iddiasıyla haklannda soruşturma açıldığını belirterek basın açıklaması yapmanın suç ol- madığını söyledi. Banşa Evet konserine sanatçı Arif Sağ da katıldı. (A A) SanatçılarjnitingnedenKie ifadeverdi (ŞİRVAN BEKTAŞ) TBMM'de kabul edilen tez- kerede "askeri üs ve tesislerle Bmaniarda gereldi yenDeştirme, geliştirme, inşaat ve tevsi çahş- malan ile ügili faaJhetlerde bu- lunmak amacıyla ABD'ye mensup teknik ve askeri per- soneün 3 ay süreyie Türkhe'de bulunması" öngörülüyordu. Ancak üs \ e limanlarda bu tez- kere kapsamını aşan bir hare- ketlilik sergilenmesi CHPTile- rin tepkisine neden oldu. CHP Grup Başkanvekili Mustafa Özyürek, bir değerlendirme yaptıklannı, bu konuda bir araştırma önergesi yerebile- ceklerini söyledi. Özyürek, "Baa bilgiler ve belgeler pe- şindeviz. Bunlan değerlendi- rip araştırma önergesi verebi- hriz. Ben daha önce genel ku- rulda.' Iskenderun işgal altın- da' demiştim. AKP'li arkadaş- lar, 'Talihsiz bir ifade' diye iti- raz etmişti. Halbuki durum açık. Tezkerede, Muharip per- sonel gelecek' denmiyordu. Tezkerede üslerin ve limanla- nn modernizasyonundan söz edihyordu. Mardinde üs mü var?" dedi. CHP Antalya Milletvekili Osman Özcan, ABD askerle- rinın araç ve teçhizatının ge- çişiyle ilgili olarak "Tüylerim diken diken oluyor" diyen TBMM Başkanı Bülent Annç'a destek mesajı gönder- di. Özcan, mesajmda şu gö- rüşleri dile getirdi: " Ülkemiz bir aşiret devleti değil, hukuk devleti olduğu bi- Bnci içindeyüce MecBsimiz bu- na hemen el koymahdır." POLİTİKA GÜ1NLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Beyaz Tırnak, AKP'ye Destek... Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriye- ti'nin başbakanı olarak 59. hükümeti kuracak... Nereden nereye? Bir zamanlar "Demokrasi bizim için araç" di- yen 'Milli Görüş'ün akıllı çocuğu Tayyip, başba- kanlık koltuğuna oturmaya hazırlanırken yine ra- con kesiyor: "Usta kaptan dalgalı denizde gemisini kara- ya oturtmaz, göreceksiniz!" Rizeli Tayyip, Siirt'ten milletvekili seçildi!.. AKP, Siirt'ten üç milletvekili Meclis'e soktu... Başka kimler girdi Siirt'ten Meclis'e... AKP'den ikinci ve üçüncü sıradaki isimler... CNN Türk'te Ömer Ergenci'yi gördüm... Nereden tanıyorum ben Ergenci'yi?.. Düşünmeye başladım. Tamam buldum... Ergenci, Urfa Milli Eğitim Müdürü'ydü, 1995 yı- lında. Urfa Valisi de Ziyaettin Akbulut. Akbulut, 3 Kasım'daTekirdağ'dan milletveki- li seçilmişti, şimdi TBMM Içişleri Komisyonu Başkanı... Akbulut-Ergenci, Urfa'da neler yapmışlardı? Bunu o dönem Urfa'da görev yapan demok- rat, yurtsever öğretmenlere, memurlara sormak gerekiyor!.. Atatürk resmini sildiren, Öğretmenler Gü- nü'nde camilerde mevlüt okutan düşünce bu- gün iktidarda ve Türkiye'yi yönetiyor... Acı ama gerçek olan bu!.. • • • Siirt'te pazar günü yapılan seçimlerde DYP, ANAP ve MHP'nin AKP'yi desteklemesi bir hay- li düşündürücü değil mi? Peki DEHAP'ın 'beyaz tırnak' eylemine ne de- meli? DEHAP'lılann büyük bölümü sandığa gitme- di!.. özellikle, Siirt'in merkezinde!.. Bu kimin işine yaradı!.. AKP'nin!.. Siirt'te seçim sonuçlan önceden belliydi... Kürt milliyetçiliği kimliğinden bir türlü kurtu- lamayan, salt Güneydoğu'da güçlü olan DE- HAP, Siirt'te seçmenine "Sandığa gitme" buy- ruğu vermişti!.. Halkı dolandıran Jet Fadıl'ın adamlan da "Oyu- muz Tayyip 'e" demişler, sonra da pankartlarla so- kağa döküimüşlerdi: "Fadıl Akgündüz'e özgüriükL." Şeyhler ve şıhlar görevlerinin başındaydı... Pazar akşamı Flaş TV'de, Nakşilerinve ABD emperyalizminin savunucusu, Korkut Özal na- sıl kükrüyordu gördünüz mü? Yasin Hatipoğlu, telefonda ABD emperyaliz- mini kınarken Korkut özal bakın ne diyordu: "Iskendenın Limanı 'na inen ABD askerleri sa- vaşa gitmiyoıi" Medyanın savaş çığırtkanları da televizyonlar- daydı... Onlar Recep Tayyip Erdoğan'ı kutluyorlardı... Dün sabah Siirt seçimlerini değertendirirken ora- lardaki insanlann çaresizliği gözlerimin önünden gitmiyordu... Savaş kapıdaydı; ABD Ankara Büyükelçisi, Tayyip'le sıkı bir pazarlığa girişmişti... Tüm bunlar olurken birden aklıma Polans- ki'nin 'PiyanisV filmi geldi... Bu filmi Recep Tayyip Erdoğan, Yaşar Yakış, Ali Babacan, Şaban Dişli ve tüm AKP'liler iz- lemeli... Savaşa destek veren medyamızın bazı papa- ğanları, savaş çığlıklan atan Nakşi, Süleyman- cı, Fethullahçı şeyhler ve şıhlar da!.. Savaşın dehşetıni görmeliler, tıpkı 'Piyanist'] oy- nayan Adrien Brody gibi, bir pencereden acı- masızlığı, patlayan bombaların parçaladığı in- sanlan izlemeliler!.. • • • Recep Tayyip Erdoğan başbakan olacak!.. Türkiye savaşa girecek!.. Savaş bir insanlık suçudur!.. Yine dün sabah Mustafa Balbay'ın 'gzli mutabakat' haberini okuyunca Türkiye'nin nereden nereye geldiğini gördüm... Mardin, Kızıltepe, Nusaybin ve OvalıL ABD'nin Irak harekâtında açacağı kuzey kapısı olacak bu bölge... Buraya ana lojistik üssü kurulacak!.. ABD gemileri Iskenderun, Taşucu, Mersin limanlarını kullanacak!.. Insanın tüyleri diken diken olmuyor mu? Isterseniz, Polanski'nin 'Piyanist' filmini iz- leyin, zamanınız varsa Atatürk'ün 'Bursa ku'nu da bir okuyun!.. hikmet.cetinkaya«' cumhuriyetcom.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 Barıs ve Demokrasi Cirisimi Diyarbakır'a banş yürüyüşü sürüyoı ANKARA/İSKEN- DERUN (Cumhuriyet) - Banş ve Demokrasi Evi Girişimi'nce, tstan- bul'dan başlatılan "Sa- vaşa Karşı Demokratik ve KültürelHaklar İçin Banş Yürüyüşü" katı- hmcılan Mersin'e doğ- ru yola çıktılar. Girişim sözcüsü AkuıBirdal, binerken kendilerini uğurlama- ya gelenlere, "Savaşı durdurmaya gidiyoruz arkadaşlar" diye ses- lendi. Grup, daha son- ra alkışlar ve zılgıtlar eşliğinde Mersin'e uğurlandı. Bu arada, yürüyüşe katılanlar arasında yer alan müzisyen Mcin Kahraman, "askenk sorunu bulunduğu" e- rekçesiyle Ankara En- niyet Müdürlüğü'ne ö- riirüldü. Metin Kara- man'm, bedelli askr- lik uygulamasından a- rarlanmış olmasına Ir- şın gözaltına alıntğı belirtildi. Eşber Yağmurd«- B, Fatoş Güney, Mexe Demirağ gibi kan- oyunca yakından taı- nan ısımlerin kahleı grup. bugün Iskene- run'da sa\aşı proteo eylemi yapacak.Yü- yüşün, 14 Mart'ta i- yarbakır'da tamamlı- !nası planlanıyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog