Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

11 MART 2003 SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER Otobüs, tramvay ve metro taşıma ücretlerine yüzde 50'ye varan oranlarda artış yapıldı stanbuVda ulaşıma büyükzam• Bugünden itibaren geçerli olan zamlara göre ÎETTve özel halk otobüslerinde tam abonman bileti 1 milyon, indirimli bilet 650 bin lira oldu. tstanbul Haber Servisi - İstanbul'da otobüs, tünel, tramvay ve metro yolcu taşıma ücretlerine, bugünden geçerli olmak üzere yüzde 50'ye varan oranlarda zam yapıldı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nüı (UKOME) karan uyannca metro, tramvay, ÎETT ve belediye otobüslerinde tam abonman bileti 1 milyon, indirimli bilet 650 bin, tam AKBlL 900 bin, indirimli AKBÎL de 550 bin lira oldu. IETT Genel Müdürü Rıdvan Aslan, zamlarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, 1.5 yıldan beri otobüs, tünel, tramvay ve metro yolcu taşıma ücretlerine zam yapmadan gelir- gider dengesini denk götürmeye çaba harcadıklanru belirterek ancak işçilik ve akaryakıt fiyatlanndaki artışın bu ay itibanyla bütçeyi götürmeyi zorlaştırdığını ve yeni bir düzenlemeyi zorunlu kıldığını söyledi. Ayhk srvil Mavi Kart 60 mflyon lira istanbul'da bugünden itibaren uygulanmasına başlanacak yeni tarife ile yolcu taşıma ücretleri (TL) şöyle: Abonman bileti sivil yolcu taşıma ücreti 1.000.000, abonman bileti indirimli yolcu taşıma ücreti 650.000, AKBÎL sivil yolcu taşıma ücreti 900.000, AKBÎL indirimli yolcu taşıma ücreti 550.000, metro ve tramvay jetonu 1.000.000, metro ve tramvay tam AKBÎL 900.000, metro ve tramvay indirimli AKBÎL yolcu taşıma ücreti 550.000, ayhk sivil Mavi Kart ve AKBÎL 60.000.000, indirimli Mavi AKBÎL 30.000.000, 15 günlük Mavi AKBÎL sivil yolcu taşıma ücreti 35.000.000, 15 günlük indirimli AKBÎL yolcu taşıma ücreti 18.000.000, bir haftalık Mavi AKBlL sivil yolcu taşıma ücreti 20.000.000, bir haftalık indirimli AKBÎL yolcu taşıma ücreti 10.000.000, günlük AKBÎL sivil yolcu taşıma ücreti 4.000.000, günlük indirimli AKBlL yolcu taşıma ücreti 2.500.000, tünel ve nostaljik tramvay taşıma ücreti 650.000 lira. Değişikliklere güvenerek yeni borçlanacaklan yasa iptal edilirse yine yüksek faiz bekliyor KnedikartındagizlitehlikeMEHMET MÜDERRİSOGLU TBMM'de onaylanan Tüketicı Yasası'ndaki değişiklik ile toplam 217 milyon dolarlık takipteki kredi kartı için yeni bir sayfa açıhyor. Ancak yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasına kadar geçecek süre hem banka hem de tüketici açısından cıddı kaygılar yaratabilecek nitelikte. • Faiz iadesi istenebilecek Cumhurbaşkanı yasayı onaylarsa tüketiciler yüksek faizle ödedikleri borçlanndan faiz iadesi isteyebilecek. Ancak bu durum bankalan ciddi bir sorunla baş başa bırakacak. Tüketıciye iade edilecek faizler bankalann geçmiş yıl kârlannı düşüreceği gibi bu kârlar üzerinden ödenen vergilerin de devletten iadesine kadar giden bir süreci başlatmış olacak. • Ödememe risklne girmeyin Yasadakı değişikliklerin Cumhurbaşkanı' nca onaylanacağına güvenerek borcunu ödemeyecek olanlan bazı riskler bekliyor. Değişikliklerin Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra Anayasa Mahkemesi'nin yasanın anayasaya aykın olduğuna dair verebileceği bir karar, düşük faiz oranlanndan yararlanmak için borçlanmayı tercih edecek olan kredi kartı sahiplerini oldukça zor durumda bırakabilecek. Düşük faizle yeni borçlanma hesabı yapan tüketiciler yasanın ıptaliyle yüzde yüzlere varan faizleri ödemek zorunda kalacak. • 260 bin kişi htç ödemedi Türkıye Bankalar Bırlığı'mn (TBB) \enlerine göre sayılan 15 mılyonu bulan Türkıye'dekı kredi kartı kullanıcılanndan şu anda kredi kartı borcunu hiç ödemeyen yaklaşık 260 bin, geç ödeyen 170 bin kişi bulunuyor. Yeni düzenleme yaşanan krizler nedeniyle gerçekten ödeme güçlüğüne düşen kredi kartı kullanıcılanna rahatlık sağlarken, şu anda borcunu düzgün ödemekte olanlarla aralannda adaletsizlik doguracak. Piyasa faizlerinin altında yüzde 50 faizle bankalara borçlanmayı tercih edecek kredi kartı kullanıcılan bankalann düşük faizle verecekleri borçlann artmasına neden olacak. < 1 % Kanun bu haliyle daha önce borcunu kapatmış olanlara da ödedikleri faizleri mahkemeler aracılığıyla geri isteme hakkı veriyor. Ancak mahkemelerin kapanmış borçlar hakkında nasıl bir karar vereceği şimdiden bilinemiyor. l Açım. Işimi elimden aldınız'Başbakanlık'taki eylemlere bir yenisi daha eklendi. Bakanlar Kıınılu toplantısından önce Başbakanlığa eşi ve 6 çocuğuyla birtikte gelen bir vatandaş, "Açım. İşinıi elimden aldınız" diye bağırdı. Eylemini eşi ve çocuklan ile birlikte sürdürnıek isteyen ve ismi öğrenilmeyen vatandaş, Başbakanlık koruma polisleri tarafindan ağa kapaülarak sorgulanmak üzere gözalüna alındı. Yerini 59'uncu Hükümete devretmeye hazırlanan Başbakan Abdullah Gül başkanlığındaki hükümet döneminde daha önce de Başbakanlık binası önünde üç eylem gerçekleşmişti. (Fotoğraflar: AA) ATO Başkanı: Meclis lojmanları yıkılsın ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara Ticaret Odası Başkanı (ATO) Sinan Aygün, satılması ha- linde 110 rrilyon lira gelir elde edi- lecek TBMM lojmanlannın sahl- mayıp yıkılmasını önerdi. Aygün, bu durumda sadece arsanın satılma- sı halinde 197.3 rrilyon. kat karşı- lığı müteahhite verilmesi halinde 322.8 rrilyon lira gelir elde etme- nin mümkün olabilecegini belirtti. ATO Başkanı Aygün, Meclis loj- manlannın Ankara'nın en değerli arazileri üzerinde bulunduğunu anımsatarak, arazilerin metrekare birim değerlerinin 800 milyon lira ile 1 milyar lira arasındadeğiştıği- nı kaydetti. 246 bin 656 metrekare üzerine kurulu bu lojmanlann sadece arsa değerinin bile 197.3 rrilyon lira ol- duğunu vurgulayan Aygün, arazi- nin yüzde 50 kat karşılığı müteah- hitlere verilmesi durumunda ise bin 616 dairenin devlete kalacağı- nı ve tanesi 200 milyar liradan 322.8 rrilyon liralık kaynak yara- tılabileceğinin altını çizdi. Aygün, Oran'da bulunan Meclis lojmanlannın satılması yerine yıkı- larak satılmasıyla. devletin gelir arttıncı birtakım önlemleri alması- na gerek kalmayacağını söyledi. Aygün bu durumda, 650 trilyon li- ra gelir beklenen ek emlak vergisi- nin yansının karşılanacağı, 44 tril- yon lira gelir beklenen işçi ikrami- yelerinin ertelenmesine gerek kal- mayacağını bildirdi. Almanya'da 7. sırada Oğer en başardı turizmcilerden Vural Öger. BERLtV(AA)-Alman Focus dergisi, ülkedeki en başanlı 30 turizrn yöneticisi arasında Öger Tours Yönetim K.urulu Başkanı Vural Öger"i 7. sırada gösterdi. Öger Tours'un, daruşmanı Hüseyin Baraner sayesınde Türkiye'deki en önemli "turizm gücü" haline geldiği belirtilen haberde, "Irak savaşı olmadan süper bir yd olacak. Ancak savaş durumunda biİe, Öger potansiyeHni nasıl kullanacağını biüyor" denildi. Ahnanya'nın en iyi turizm yöneticileri arasmda Thomas Cook şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Stefan Pichler, TUI Yönetim Kurulu Başkanı Mkhael Frenzel, Lufthansa Yönetim Kurulu Başkanı Jürgen Weber, L'tur Yönetim Kurulu Başkanı Karlheinz Kögel, Ryanair Havayolu şirketi başkanı Michael O'Leary ve 1TS turizm şirketinin başkanı ^)ietmar Kastner göstenldı. lköğretim öğrencileri gazetemizde Istek Özel Belde tlkögretim Okulu öğrencileri gazetemizi ziyaret ettL Öğrenciler, haberierin nasıl toplandığı, yazüdığı ve işjendiği konulannda bilgi edindL Oğrencilere gazete okumayı aşüamak istediklerini söyleyen Ged ve tnceleme Kolu rehber öğretmeni Mehmet Özkan. "Çocuklann haberin nasıl yapüdığını görerek öğrenmeleri, onlaruı gazeteye olan Ugilerini çoğaltacak" dedi. (Fotograf. UGUR DEMİR) 'Büyük depremln haberclsl değir Marmara 'da 'olağan' depremler korkutuyor tstanbul Haber Servi- si - Marmara Denizi ve Sakarya'da önceki gün hafif şiddette 3 deprem meydana geldi. Uzman- lar. depremlerin bölgenin doğal aktivitelerinden biri olduğuna dikkat çe- kerek bu hafif şiddetli sarsıntılann Marmara'da beklenen büyük dep- remin habercısi ol- madığının altını çizdiler. Jeofizik Mühen- disleri Odası Istanbul Şube Başkanı Doç. Oğuz Gündoğdu. Marmara ve Adapazan'nda meyda- na gelen depremlerin do- ğal olduğunu söyledi. Gündoğdu, "Burada 4,5, hatta 6büvüktüğün- de depremlerin meyda- na geunesi doğal. Ancak bu depremlerin büyük- lüğü Tyi geçmez. Çünkü burada artik büyük bir deprem üretecek enerji kaİmadT dedi. Gündoğ- du, Iznik Gölü'nün al- tından geçen, güneyden Gemlik Körfezi'ne gi- ren fayın çok uzun süre- dir sessiz olduğuna dik- kat çekerek, "Bu faydan her şey beklenmeH Ancak önceki gün meydana gelen depremlersonde- rece normaP diye konuştu. ÎTÜ Jeofizik Bölümü Yerfiziği Ana- bilim Dah Başkanı Prof. HalukEyidoğan da dep- remlerin sıradışı olmadı- ğını vurgulayarak "Böl- genin doğal akthitesi ge- reği meydana gelen dep- remler, göstergedegüdîr, bize herhangi birşey söy- lemer-" dedi. ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ Yaşasın Demokrasi... Milli Eğrtim Bakanı Sayın Erkan Mumcu'nun YÖK'le ilgili düzenlemelere giriştiği günden itiba- ren, bu konuda hiçbir şey yazmamaya özen gös- terdim. Bukonudakigörüşvetemennilerimi.fark- lı kanallardan duyurdum ama, kamuoyu önünde tartışmaya girmedim. Bunun bir nedeni, sürekli değişen taslaklaraye- tişmekte yetersiz kalmam idi. fkinci bir neden ise, atalarımızın vurgulamış olduklan gibi, "Düşene vu- nılmaz" ilkesine olan bağlılığım. Burnundan kıl al- dırmayan bazı "yöneticilerimiz"; öyle bir telaşa kapıldılar ve öylesine hazin çıkışlann ardına sığın- maya başladılar ki, nicedir biriktirdiğim yazılann ya- yımlanmasını biraz daha erteledim. Elbette bun- lan yayımlayacağımız ve hatta hesabını soracağı- mız günler de gelecek. Bu arada, birilerini koru- mak için oynanan oyunlan da gün ışığına çıkarta- cağız. • • • Bugün; bir üniversitemizde, Eğitim-Sen temsil- cisi bir araştırma görevlisine yapılan bir "çağn" üze- rinde durmak ve böyle bir tutumun demokrasiyle ilgisi olup olamayacağını tartışmak istiyorum. Isim- lerin tümünü saklı tutuyorum. Isteyen, istediği is- mi koyar. Ve böyle birtutum, tüm üniversitelerimiz- de görülebilir. Aynca polemik yapmak da istemi- yorum. önce, "soruşturmacı"tarafindan gönderilen ve inanılmaz Türkçe ve imlâ hatalanyla dolu "çağrı- nın", bazı bölümlerini sizlerie paylaşmak istiyo- rum. (İmlâ ve Türkçe hatalannadokunmadım):"... tarihinde Üniversitemiz Fakültesi önünde top- lanan ve EĞİTİM-SEN Istanbul 6 No'lu Üniversi- teler Şubesi Yönetici ve üyeleri ile sizin de arala- nnda bulunduğunuz yaklaşık 200 kişilik sol görü- şe mensup öğrenci gnjbunun katılımıyla gerçek- leşen gösteri ile "Soruşturmalara, Sürgünlere Kar- şı örgütlü Mücadeleye" başlıklı basın açıklama- nızda tesbitedilen fotoğraflara ilişkin Istanbul Va- liliği Emniyet Müdüriüğünün tarihli sayı- lı yazısı üzerine hakkınızda açılan disiplin soruş- turmasını yürütmek üzere Rektöriüğün tarih- li sayılı yazısı ile soruşturmacı olarak görev- lendirilmiş bulunmaktayım. Bu nedenle ifadenize başvurmak zorundayım." Böylesine kötü bir yazıyı anlamak zor ama, an- laşılan; 1) Eğitim-Sen Istanbul 6 No'lu Üniversiteler Şu- besi, bir fakültenin önünde bir miting düzenlemiş ve "Soruşturmalara, Sürgünlere Karşı örgütlü Mücadeleye", başlıklı bir basın açıklaması yapmış; 2) Bu mitinge; sol görüşlü yaklaşık 200 öğrenci katılmış ve katılımcıların fotoğraflan çekilmiş; 3) Bu mitinge Eğitim-Sen yöneticileri, üyeleri ve çağrıyı alan araştırma görevlisi, (kendisi sendika temsilcisidir) katılmış; 4) Emniyet Müdüriüğü, durumu rektöriüğe bil- direrek, disiplin soruşturması yapılmasını istemiş; 5) Ve nihayet rektöriük; bir öğretim üyesini, "so- ruşturmacı" olarak belirleyerek, disiplin soruştur- masına girişmiş... • • • Insaf... Böyle bir şey, ancak yarım yüzyıl öncesinin dik- tatörlüklerinde görülebilirdi. Ne zamandan beri "Emniyet", üniversite yönetiminden "soruşturma" talep edebiliyor? Ne zamandan beri bir üniversite yönetimi, btr "gös- teriye" kabldığı saptanan bir araştırma görevlisi hak- kında soruşturma başlatabiliyor? Gerçekten çok yazık... Hele bir sendika temsilcisinin, temsilcisi oldu- ğu sendikanın eylemine katılmasını soruşturmak, nasıl bir demokrasi anlayışıyla açıklanabilir? Bu "soruşturma", üniversitelerimizi ne hale ge- tirdiklerini göstermiyor mu? TGC ödülleri bugün dağıtılacak • Istanbul Haber Servisi - Türkiye Gazeteciler Cemıyetı'nin (TGC) düzenlediği "2002 Türkiye Gazetecilik Başan Ödülleri", bugün 19.30'da Grand Cevahir Oteli'nde düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek. Gazetemizden, karikatür dalında Tetikçı karikatürüyle Turhan Selçuk, spor sayfası düzeniyle de Özgür Özkü ödül almaya hak kazandı. Istiklal Marşı'nm kabulü • ANKARA (AA) - Istiklal Marşfnın kabul edılişınin 82. yıldönümü, yann TBMM'de bir dizi etkinlikle kutlanacak. TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığı'nın düzenlediği etkinliklerin ilki yann saat 10.00'da Bınnci Meclis Bınası'nda gerçekleştinlecek. Törende, Devlet Tiyatrosu sanatçılan Istiklal Marşı'nın kabul edıhşıni canlandıracak. Ayru gün saat 11 30'da eskı Senato Salonu'nda ise "Milli Egemenlık, îstiklal Marşı ve M. Akif Ersoy" paneli yapılacak. 36 milyar liralık kapkaç • tZJVIİR (AA) - îzmir'de evinı satan yaşh adamın 36 milyar lirasının bulunduğu çantayı alan kapkaççılar kaçtı. Alınan bilgiye göre, evini 36 milyar lira karşılığında satan Kenan Durmuş (59). tapu dairesınden dönüşünde Güzelyah TANSAŞ mağazasına uğrayarak alışveriş yaptı. Alışverişin ardından yaya olarak evine gihnek isteyen Durmuş'un yanına yaklaşan 16 RY 871 plakalı Şahin marka otomobilde bulunan kapkaççılar, yaşh adamın elindeki para dolu çantayı aldı. Emniyet yetkilileri. olayla ilgili soruşturmanın sürdügünü bıldirdiler. Erbil yogun bakımdan çıkarıldı BROMA (AA) - Roma'da rahatsızlanan sunucu Mehmet Ali Erbıl'uı. hayatı tehlikeyi atlattığı bildirildı. Umberto 1 polikliniğinde yoğun bakun ünitesinde bulunan Erbil, hayati tehlikeyi atlataıak normal hasta odasına alındı. Erbil, yakınlanyla konuşmaya da başlarken sunucunun Türkıye'ye dönüşü konusunda kesin bir tarih verilmedi. On Numara'da 3 talihli •ANKARA (AA) - On Numara oyununda kazanan numaralar, 01, 02, 11, 18,19,20. 29,30, 35, 37, 46, 53, 56, 57, 59, 62, 66, 72, 73, 75, 76 ve 77 olarak belirlendi. Bu numaralardan lO'unu bilen 3 kişi 20 milyar 70 milyon 600'er bin lira. 9 bilenler 1 milyar 232 milyon 450'şer bin lira, 8 bilenler 58 milyon 350'şer bin lira, 7 bilenler 5 milyon 900'er bin lira, 6 bilenler 8OO'er bin lira. hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ise 500'er bin lira ikramiye kazandı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog