Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 11 MART2003SALI OLAYLAR VE GORUŞLER EVET/HAYIR OKTAY AKBAL Yok, Devenin Başıt Söyleyecek sözkalmadıiyier şey bitti! Bu-ara- da, Atatürk'ürf "Tam bağımsız Türkiye" ülküsü de yaralandı... Bugün, daha ün- lü tezkere çıkma- dan yurdumuzun birçok yöresi ABD asker- lerinin işgalindedir... Nerdeyse banş demek, banş istemek suç olacak! lyisi mi ben başka konulan söz konusu ede- yim. Kitaplar, kitaplar, kitaplar... Uzunca bir süredirsanatı, edebiyatı, kültürü unutmuş- tuk, varsa yoksa savaş tehlikesine karşı di- renmek, şaşkın kafalan L-yarmak! Hiçbir il- gimiz olmayan bir Irak savaşının yanlışlığı- nı belirtmek... Bir tek Mehmetçiğin haksız bir savaşta kurban gitmemesi için çaba har- camak... Gaflete, dalalete, hatta hıyanete giden yolun önünü tıkamak. Iki gündür elimden düşürmediğim bir ki- tap vaıi Sevgili Deniz Som'un "Yok Deve- nin Başı" (Günizi Yayınlan)... önsözde ya- zar anlattığı olaylann hemen her ülkede ya- şandığını, yaşanacağını söylüyor: "...öykü- ler memleketin birinde geçmekle biriikte okurayabancı gelmeyecektir. Okurbazıöy- külerin kahramanının kendisi olduğunu sa- nabilir... Insan insana, memleket memleke- te benzer." Deniz Som'u "Cumhuriyet" okurları yakından tanır. Her gün yazısını özenle okırtmayı başaran sayılı yazarlan- mızdandır. Hep ilginç, hep yararlı gözlem- ler... Yaşanan, yaşanacak öyküler... Gün- delik yaşamdan sahneler. "Ben de bu ya- zılan olayı yaşadım" diye düşünmeden ge- çilmeyen öykücükler... "Yok Devenin Başı" demez miyiz, inanıl- ması güç olaytan duyduğumuzda... Yok de- venin başı!.. Ama doğrusu ya, Deniz Som'un kitabındaki öykülere karşı böyle bir söz söy- lemekzor! Çünkü hepimizin nemen her gün yaşadığıdurumlar... Ama Deniz Som bunları en özlü, en etkileyici, ince bir mizah havasıyla sunmuş... Uygarül- kelerde olabilir mi böyle şeyler? Doğ- rusu sanmıyorum. Bize özgü olaylar, yaşantılari Doksan yaşın- da bir emekli hanımın bir iki ay maaşını al- maya gelmemesi yüzünden "ölü" sayıla- rak ayiıklannın kesilmesi... Polislerin hem suç- lu, hem güçlü davranışlan... Evini müteah- hide vermeyen yaşlı kankocanın karşılaştık- lan zorbalıklar... Bir ceza makbuzunu öde- mek için kapı kapı dolaştırılmalar. Çay iç- me keyfini bozmamak için hastasına bak- mayan doktorlar, kısa süreli işe alınanlann verdiği üzüntü... Turistlere kaçakçı gibi dav- ranmamız, mahallenin namusunu koruma- ya çalışan muhtar... Birbirinden ilginç gün- delik olaylar... öylesine duyumsamaz olmuşuz ki, bütün bunlan yaşanz, ama kimi zaman güler ge- çeriz, kimi zaman "Ne yapalım olur böyle şeyler" diye gerçeğin peşine düşmeyiz... Kim uğraşacak, ya işe kanştık diye başımı- za bir şeyler gelirse?.. Polislerin vatandaşı göz göre dövme olayına tanıklık edenin da- yakyemesi!.. Hep biliriz tanıklık tehlikelidiri Bana ne, "Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın", "Dünya yansa hasırım yanmaz" gibi atasözleri içimize işlemiştir... Deniz Som'un anlattıklan hiçbirimize ya- bancı değil. Ama bir öykü olarak karşımıza çıktığında yine de şaşınp kalıyoruz, bu ka- dan da olmaz dediğimiz bile oluyor, 'yok de- venin başı' da... Ama eskisi gibi değil, bu deyimi oldukça az kullanır olduk, alıştık, alıştınldık, artık hiçbir işe, olaya şaşmama- ya... "Yok Devenin Başı" bir ayna. Bakınca herkes kendi yüzünü görecek!.. Ankara Tipi Çiçek Aşısı Bugün ABD ve Rusya, çiçek hastalığı mikrobunu sakladıklan resmen bilinen iki ülke iken az olasılıkla çiçek virüsünün Kuzey Kore ve belki Irak'ta da bulunduğu ileri sürülmektedİT. Sayısız insanın aşısız olması dolayısıyla çiçek hastalığına duyarh olduğu günümüzde bir tek çiçek vakasının salgın başlatarak milyonlarca ölüme neden olacağı belirgindir. Prof. Dr. Özdem ANĞ içek hastalığı üzerine geçen yıl yazı- lan önemli bir yazının başhğı "Çiçek hastahğı. kökü kazınmış ama büyüyen birterörtehükesi" diye dilimıze çev- rilebilir (1). Bu ayrmtıh derlemede, çi- çek Tîâstalığının 3000 yıl önce Çin ve Mısır'da varlığının bılindiği, 8. yüzyılda Avrupa'ya ve 16. yüzyılda Amerika kıtasına geldiğı bildirilmiş- tır. Çiçek hastalığı, ilk kez gırdıği ülkelerde, bü- yük salgırüar yapmış, çok sayıda ölüme neden olmuştur. Örneğin, Avrapa'ya ilk geldiğinde çi- çek, birçok salgın oluşturmuş, yılda yanm mil- yon insanın ölümüne yol açmıştır. Birinci bin- yıldan önce bile bu ölümcül hastalıktan korun- ma için çaba harçanmış, hafif çiçek geçirenler- den alınan mikroplu sıvı, sağlam ınsanlann çi- zilen derisine uygulanarak ilkel aşı (variolasyon) yöntemleri gehştirilmiştir. Kuşkusuz böyle bir aşı- lamada aşılanan kışi ve çevTesindekiler için çi- çek hastalığına yakalanma tehlikesı vardır ve bu nedenle bu yöntem yasakJanmıştır. Ilkokul yıl- lanmızda öğretildiği gibi, îngıliz köy hekimı Jenner, ellerinde ineklerden bulaşan inek çiçe- ği belırtıleri buJunan insanlann çiçek hastalığı- na yakalanmadıklarını gözlemiş ve bunu değer- lendirerek çiçeğı dünyadan kökünü kazıyan (era- dıke eden) aşıyı 1796 yılında ınsanlığa armağan etmıştır. Çekim gücü daha da arttı. Yurdumuzda da 19. yüzyılda bu çiçek aşısı kullanılmaya başlanmıştır ve bazılanmız ilkoku- la kayıt olabilmek için çiçek aşısı yaptırmanın yasal bir zorunluluk olduğu günleri anımsayacak- lardır. 1940-1970 arasında yeryüzünde çiçek has- talığını ortadan kaldırmak ıçın Dünya Sağlık Ör- gütü (World Health Organization, WH0) tara- findan başanlı bir kampanya yürütülmüş, bu amaçla ABD ve Ingihtere kaynaklı iki aşıdan yararlanılmışhr. Sonuçta, çiçek hastalığı mıkro- bunun (çiçek virüsü, Pox\irus vanolae) artık ın- sanda bulunmadığına 1980'de karar verümış ve çiçek aşısı uygulamasına gerek kahnadığından, aşı da arük hazırlanmaz olmuştur. Bugün ABD ve Rusya, çiçek hastalığı mikro- bunu sakladıklan resmen bilinen iki ülke iken az olasılıkla çiçek virüsünün Kuzey Kore ve belki Irak'ta da bulunduğu ileri sürülrnektedir. Sayı- sız insanın aşısız olması dolayısıyla çiçek hasta- lığına duyarh olduğu günümüzde bır tek çiçek vakasının salgın başlatarakmilyonlarca ölüme ne- den olacağı belirgindir. Son günlerde başka bazı ülkelerde olduğu gi- bi, yurdumuzda da içınde bulunduğumuz koşul- lara bağlı olarak, çiçek hastalığına karşı aşılana- bılmek için aşı bulma telaşına düşenlerin çoğal- dığı görülmektedır. Önceden söyleyelim kı, çi- çek aşısı olanlarda istenmeyen sonuçlann orta- ya çıkabileceği eskiden beri bilinmektedir; aşının yan etkileri kitaplardaya- zıhnıştır. Örneğin, aşının yapıldı- ğı yerde oluşan ve sonra- dan ız bırakan içi cerahat dolu bir kabarcıktan iba- ret olan belirtı, egzamalı- larda bütün vücuda yayı- hp öldürücü olabilir (on milyonda 4 kişıde). Çok daha ağır sonuçlu bir yan etki, çiçek aşısma bağlı ensefalit (beyin iltihabı) olup aşılananlann milyon- da 5'inde görülmüştür. Yukanda yazdığırruz gibi, günümüzde birçok insan hıç aşılanmamış, bazılan da 25-30 yıl önce son kez aşılanmıştır; işte bu birey- lerde, çiçek aşısının ağır yan etkilerinin görülme olasılığı daha da fazladır. Sonuç: Yan etkileri ağır olmayan, zararsız çiçek aşısı hazırlayabilmek için bilimsel çalışmalar sür- dürülmekte olup umut bağlananlar arasında ön- de gelen bir aşının çiçek aşısı virüsü'nün (vaccına virüs) Ankara tıpi ıle ha- zırlanan aşı olduğu bildi- rilmıştır(2). Başkentimi- zin ısmi ıle anılan, yur- dumuzdan kaynaklanan böyle bir aşının varlığı- nın, üzerinde önemle du- rulması, uluslararası ya- yınlarda yer alması sevin- diricidir. Ankara tipi çi- çek aşısı virüsünün nasıl geliştiği ayn bir yazının konusu olabilir. Özetlersek bugün, bı- reylerin çiçek aşısı bul- mak için telaş etmeleri- ne, üzülmelerine gerek yoktur. Şu anda zaten dün- yada mevcut aşı stoklan çok sınırlıdır. Bununla beraber, çiçek hastalığı mikrobunun bu- laşma tehlikesı ile karşı karşıya kalabilecek her asker ve sivile, olası Irak savaşı nedeniyle ABD'nin yaptığı gibi (3), önceden çiçek aşısı uygulanması, ilgilı devletlerin görevi- dir. American Express, şimdi daha da 'çekici'.. Ona sahip olmak için, 8 Şubat-31 Mart tarihlerı arasında başvuranları, seçkın hedıyeler bekliyor: 1 kişiye Toyota RAV4, 5 çıfte 5 günlük Paris turu ve 5 çifte de Club Zigana Antalya tatili... Siz de American Express sahibi olmak için Akbank şubelerıne başvurun, çekilişe katılma hakkını kazanın. Hem de taksıtli alışveriş, düşük faız oranı ve alışveriş garantısı avantajlarıyla tanışın! Detaylı bılgı ıçın American Express Muşterı Hızmetlerı (0212) 329 33 55 Çekılışe 08/02/2003 ıle 31/03/2003 tanhlerı arasında Turkıye içınde American Express Kredı Kartı başvurusunda bulunan ve bu başvurulan onaylanan kışıler katılabılır Kampanya tanhlerı ıçerısınde kartlan çıkmış olanlar da çekılışe dahıl edılecektır Çehlış Akbank tn vereceğı onaylanmış başvuru lıslesınden yapılacaktır Çekılış sonunOa 1 kışı 2003 mode Toyota RAV 4x4 2 0 otoma'ık vı'es Arazı a-acr 5 kış 19-23/07/2003 tar hıe r arasında 2 kışılık Ekonorn sını'ı uçak bıletlen aahn oda ka^va'tı konaklamalı Trans'ener dahıl Otel Champs-Elysâes de Parıs seyahaîı hedıyesı 3 kışı 02-08/06,2003 tar hten a r as nda 2 k şmk C'ub Zigana tau\ kûyv hedyes 2 kışı 09- *5/06< / 2003 ta^hıen a r as'nda 2 kşı k Club Zigana tat < kCıyu heö yesı kazanaoaktır Yurt tçı seyahat 7 gun tam pansıyondur As'l taıthl sayısı kadar yeae* ta >n\ benrle^ecekt' As>ı ve yedek tal,hlılere posta yoluy'a tebl'gat yapılacakîr Yurt tç> seyahatle Jaşım ta th'ye aıttır Çekı'ış 21 Ntsan 2003 saat 10 00da Sjy^Kdere cad Ecza sok A/D 6/6 Safier Han Gu"epe-lsıanDuladrestnde yap,aca*'ır 27Nısan 2003 Hurrye' Gazeles» Twkye baskısnda üan edılecektr Ta'thhtern en son baş^jru tarh'e r Asoler ıçın 12Mayıs 2003 Yedekler çn 27Mayss 2003îu r 18yaşından kuçukler kampanyaya kalüamaz katıtmş ve kazanrnş oisalar one ıkramıyelerı venlmez Kaza~ılan ık r a r nıyeıe r !anh ıter taraUndan b r başka kımseye devredılemez ve f yatıar na*tt olarax ta'ep ed:*emez BK Kışı bırde** fazia nedye kazanamaz kaz3 nf ^ ş o/saıar D te sadece değerce bjy*x olan hedt e venlır Hedıyetenn renklen basıtı rra zemeoe'- 'a*kı oabmr Pasapon ve vıze ışiem,er ta>~ı ye attr Akbank T A Ş ve ş^raKİen Mon-entum ıs'anbul Yonjr^ Tanıtın- Basın Yayi Tıc A Ş Og v> & Mather Reklamcrltk A Ş OgıtvyOne Doğ'udan PazanamaA Ş çahşanıar ve * dereceden akrabala' tamparyaya kat tamaz kat tm.ş ve kaza" r nş olsaıar ö le <K r am>e<en verı'^ez K D / ve ÖTV nanç lum yasal yukumtulukıerlaıMıler tarf^da^ ödenecektır Bu pıyango Mıl'ı P'yango Idaressntn 31/01/2002 tarh 8 071MPI 0 13 00 02/165-628 r >0 ! u ızn:y<e duzenıenmtşpr American Express ayncalığıru yaşayın AKBANK /. Clin. Mic. Infect., 8:504 (2002) 2. Emerg. Infect. Dis., 7:920 (2002) S. Cumhurivet Gazetesı, 31Arahk(2002). PENCERE Siirt Seçimi Kör, Şaşı, Çarpık... Seçim mi?.. Yoksa tiyatro mu, komedya mı, tragedya mı, Ka- ragöz oyunu mu, göbek dansı mı, maskaralık mı, düzmece sirk gösterisi mi?.. Ancak bizim yalaka medyanın manşetlerine ve başlıklanna bakarsanız: Siirt'teAKPkazandı!.. Sonuç 3-0.. Erdoğan Başbakan.. Tamam mı?.. Tamam. • 3 Kasım seçimlerinde Siirt'te sandıktan çıkan sonuç şöyle: AKP 14.700 CHP 7.400 Jet Fadıl 11.400 DEHAP 26.900 Ancak seçim iptal edildi.. Aradan kaç gün geçti?.. Aralık, ocak, şubat; martın 9'undayeni seçim ya- pıldı... Sonuç: AKP 55.201 CHP 8.974 TKP405 İP500 Birisi kalkıp sormaz mı: - Bu oylar neden değişti?.. Ortada demokrasi adına yüz kızartıcı bir sonuç olduğu açık değil mi?.. Ne üçkâğıtçı bir toplum olduk biz?.. Oynanan kirli oyun tepeden tırnağa belliyken, bir de kalkmış demokrasiden söz açıyoruz. • Gerçekte Siırt'in hal-i pür melâline baktıkça he- pimizin yüzü utançtan kızarmalı... Yoksulluğun beteri Siirt'te.. Tarikatçılığın karanlığı Siirt'te.. 'Tesettür'ün koyusu Siirt'te.. Irticanın zıfiri Siirt'te.. Terör el atmıştı Siirt'e.. Etnikçilik, hayatıyla oynadı Siirtlinin.. Çok can yaktı.. Umutsuzluğun şaman bir o yandan bir bu yan- dan Siirtlinin suratında patladı, patlıyor. Bu kez de dediler ki: - Ey Siirtli, talih kuşu başına kondu, Başbakanı sen seçeceksin!.. - Sonra?.. - Lafı mı olur, sonra dile benden ne istersen?.. Bu kez de dört ay önceki seçimle bu seçim ara- sında akla kara gibi bir fark ortaya çıktı... Demokrasi bu mu?.. • Dostlar.. Aklı başında olanlar.. Geri zekâlı olmayanlar.. Sıradan insanlar. Nonmal vatandaşlar.. Demokrasi bu değildir!.. Bir laik cumhuriyetin, 'dini siyasete alet ettiği için' kanuna aykınlıktan kovaladığı kişiyi, sırtında- ki yolsuzluk davalannı da görmezlikten gelerek, ül- kenin en yoksul kentinde pazarlıkla yapılan seçim sonunda başına geçirmesi, demokrasiyle uzaktan yakından ilişkisi olmayan birşaşkınlığın, körlüğün, aymazlığın dışa vurumudur. Binmişiz bir alâmete.. Gidiyoruz kıyamete... TURKSOLU TURKIYE ABD SALDIRISINI DURDURUR GÖKÇE FIRAT Dunya gerçeklen ve psıkolo|ik savoş GÜNEŞ AYAS Turkıye ABD saldınsını durdurur EROL MANİSAU Turbye, Irok ve ABD YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN Aç kalınır onursuz kalınmaz ÖNER YAĞCI "Z" Plon, SUNAY AK1N Boğdat'ta mehmetçık olmak Çanakkale'de Anzak olmaktır ATTİLA İLHAN Batıyla ilk karşılaşma Bızı sevmıyorlar KUZEY FIRAT İşte Kıbrıs, ış*e meydan, ışte Denktaş YÖN: Korkulan soru: Ordu ABD'nin yanında mı? BÛYÜK OZAN HAŞAN HÜSEYİN'İN KALEMİNDEN BARZANİ VE İŞBİRLİKÇİ KÜRT HAREKETİ Gökçe Fırat'ın günlük başyazılan internet sitemizde www.lurkselu.org Tel/faks: (0212) 292 73 00 e-post«: tUTksolugfıotmaıl com 25. sayı bayilerde 1.000.000 TL DUYURU Emisyon İzni ile İlgili İlan Sakarya ili Beşköprü mevkiinde faaliyet gösteren Good- year Lastikleri T.A.Ş. Adapazan Fabrikamıza 2872 sayılı Çev- re Koruma Kanunu ve Hava Kalitesini Koruma Yönetmeliği esaslarına göre emisyon izni almak için Adapazarı Büyük- şehir Belediyesi'ne müracaat ettik. Işlem dosyamız Büyüksehir Belediyesi'nde kamuoyunun incelemesine 2 ay süreli ola- rak açıktır. Kamuoyuna ilanen duyurulur. Coodyear Lastikleri T.A.Ş. Adapazarı Fabrikası
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog