Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

11 MART 2003 SALI CUMHURİYET SAYFA 17 - Çocuklar oyuncak silahla oynuyormuş... "Geleceâin Bush'lan!" Faks: 0.212.512 9 PolislereAskerliğini yapmamış polislerin, askerliğini ertelediğine ilişkin bir belge sunmaması halinde sağlık raporlan dahi kabul edilmeyip memuriyetine son verilmesiyle ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi: "Söz konusu genelgenin amacı, askerlik şubelerince fiilen uygulanan suç duyurusu ve bakaya kalan personelin kurumla ilişiğinin kesilmesi konusunda, teşkilatı bilgilendirmek ve böyte bir işleme gerek kalmadan yapılması gereken işlemleri sıralamak ve aynca personelin mağduriyete uğramasını önlemeye yönelik olup, personelimizin iyi niyetine rağmen kanuni şartlannı yerine getirmediğinden zor duruma düşüp ceza almamasını sağlamaktır. Bu işlem sadece Emniyet mensuplan hakkında değil, tüm devlet memurları ve diğer kurum personeli için de uygulanmaktadır." ındik biralamete... Recep Tayyip Erdoğan, Amerika'nın Ortadoğu'da çıkartacağı sava- şının sıcaklığını en çok duyan kentlerden Si- irt'te yinelenen seçimde milletvekili seçil- di... Recep Tayyip, birkaç güne kadar Türkiye Cum- huriyeti'nin imam-hatip kökenli ilk başbakanı ola- cak... Böylece hem "arka bahçe" çiçek açacak hem de Recep Tayyip'in ilk işi tezkereyi Meclis'ten geçi- rip Anadolu topraklannda Amerikan askerlerinin yo- lunu açmak olacak... Siirt'te yaşayan Recep'lere sorarsanız hemen hep- si savaşa karşı ama Siirtli Recep'lerin yüzde 80 kü- sunjnun oyu savaş yanlısı Recep Tayyip'e gitti... Bu nasıl bir alamet! Tarikatlar ve aşiretlerte demokrasi oyunu oynanı- yor. 65 bin oyta 65 milyonun kaderiyle oynuyoruz... Bindik biralamete... Meclis ikinci tezkereye onay vermedi ama Ameri- Alâmet kan askerleri Anadolu topraklarını yol geçen hanına çevirip Kuzey Irak'ın yolunu çoktan tuttu. Birinci tezkere, sadece mevcut üs ve limanlann modemizasyonuna izin vermişken, Amerikalılar memleketin tarlalannı, depolannı kiralayıp kendileri- ne çoktan yeni üsler kurmaya başladı. Amerikalıların Anadolu'da konuşlanmasının adı modernizasyon oldu. Bindik biralamete... Meclis'in biricik muhalefet partisi CHR Güneydo- ğu Anadolu'da cirit atan Amerikan askerierinin varlı- ğını geç de olsa fark etti ve sonunda bir çift laf ede- bildi... Ne var ki CHP'nin attığı taş kurbağayı bile ür- kütmedi! Bindik biralamete... CHP henüz, Amerika'nın Irak'tan alıp beslediği Kürtlere Amerikan askerlerinin üniformasını giydire- rek ortalığa salıp salmadığının sorgulamasını da ya- pamadı... Bindik biralamete... Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök çık- mayan tezkereye sonradan destek verince tezkere- nin yenilenip çıkması için yeşil ışık yakmış oldu ve is- tikbalin başbakanı Recep Tayyip'in elini serbest bı- raktı... Bindik bir alamete... Değiştiğini söyleyen Recep Tayyip, Siirt'ten Meclis'e gelirken Urfa'nın okulların- dan Atatürk adını silmeyi görev edinmiş eski milli eği- tim müdürünü yanına alıp milletvekili yaptı... Bindik bir alamete... Medyamızın acelesi var; Recep Tayyip'i daha baş- bakanlık koltuğuna oturmadan dört yıl sonrasının cumhurbaşkanı ilan etti. Bindik bir aJamete gidiyoruz kıyamete... SESSÎZSEDASIZd) Yüksek Yerilim Hatt erdincutku <> yahoo.com AKP yöneticileri de kimYASAL silah kullanıyor: Milletvekillerini GAZa getiriyorlar ! Colin Powell Paşa, sen çok yaşa! ABD Senatosu Dış llişkiler Komisyonu'nun 5 Mart 2003'teki toplantısında senatör Patrick Leahy soruyor: "Borç içerisinde yüzen Türkiye bile milyarlarca dolariık yardım önerimizi geri çevirdi ve isteklerimizi kabul etmedi. NATO ve Birteşmiş Milletler'de de görüş oluşturulamadı. Bu nasıl oldu? ABD Dışişleri Bakanı, emekli orgeneral Colin Povvell yanıt veriyor: "Türkiye kamuoyu her ne denli karşı çıktıysa da, Türk hükümeti, konuyu pariamentoya götürdü. Oylama sonucunda yalnızca bir iki oy farkıyla kaybetti. Sizler de duymuş olacaksınız ki, Mister Erdoğan ve (Türk) Genelkurmay Başkanı, dün bir açıklama yaptılar ve konunun yeniden Meclis'e götürülmesini, ABD'ye destek vermek gerektiğini belirttiter." Senatör Patrick Leahy konuşuyor: "Türkiye'ye söz verdiğiniz 10 milyar dolariık yardım paketi onay için kongreye getirilmedi." Colin Powell araya giriyor: "10 milyar değil, 6 milyar dolar." Senatör Patrick Leahy devam ediyor "Bush yönetimi Kongre'ye, Bütçe Komisyonu'na gelsin; Demokrat ve Cumhuriyetçi üyelerie konuyu görüşsün. Paket komisyona gelince destek olmalannı öneririm. (...) Bush yönetimi bu paranın nereden karşılanacağı konusunda bir bilgi vermedi. (...) Bu para, bütçenin başka fasıllanndan aktanlamaz." Azeri Türklerine Karşı Yapılmış Hocalı Soykırımı Dr. LATİF KANDÎLOV* 9O'lı yıllar Azerbaycan tari- hinin en zor yıllandır. Bu yıllar süresinde acı ile mutluluk bir- birini takip etmiştir. 80'li yılla- nn sonunda Ermeniler tara- fından yurdumuzun güzel bölgesi olan Yukarı Kara- bağ'ın Azerbaycan'dan aynl- ması için başlamış olduklan beyan edilmemiş savaş, Aze- rilerin itirazlanna neden oldu. Kendi yasal haklannı talep e- den insanlara karşı Sovyet devletinin yanıtı ise 20 Ocak'ta Bakû'ya girmesiyle olmuştur. 90'lı yıllann en bü- yük mutluluğu ise 73 yıldan sonra 1991 yılında Azerbay- can'ın tekrar kendi bağımsız- lığına kavuşması oldu. Ama Azeri düşmanlan olanlar ül- kemizin bağımsızlığını kabul etmiyor. Onu her zaman ba- ğımlı bir ülke gibi görmek is- tiyorlardı. Bizim doğal kay- naklanmızı, servetlerimizi ça- lıp kendimizi köle gibi gör- mek, topraklarımıza sahip çıkmak istiyorlardı. Bu süre içinde düşmanlarımız bize belki de son 100 yılın en deh- şetli acısını yaşattılar. 1992 yı- lının 26 Şubatı'nda Sovyet Ordusu'nun Yukarı Kara- bağ'da bulunan 366. alayı ve Ermeni biriikleri uzun dönem- de kuşatma altında kalmış si- lahsız Azerilere karşı,Hocalı soykırımını gerçekleştirdiler. Hocalı sadece sıradan bir ka- saba değildi. Burada 5. ve 15. asra, milattan önce 13-7. asırlara ait çok sayıda Türk tarihini ve kültürünü kanıtla- yan sanat eserleri vardı. Yıllar geçiyor. Dünyaacımı- za, dertlerimize susmakta de- vam ediyor. Gerçekten mi bu olayları anlayan olmayacak? Gerçekten mi her yıl bunlan kendimiz konuşup kendimiz dinleyecek ve ertesi gün işi- mize devam edeceğiz?.. Sesimizi duyurmasak, dünyaya dertlerimizi anlat- masak bu olaylar devam edecek. Erzurum'da, Kandil- li'de, Alıca ve llıca'da bulun- dum. O arada anıtlann üstün- de 1918yılı Martı'ndaTürkle- re karşı yapılan soykınmı an- latan bilgileri okudukça vah- şete kapıldım. Sanki Hocalı Soykırımı gözlerimin önünde canlandı. Çünkü yazılanlar aynen benim Hocalı'da gör- düklerimi hatıriattı. Sanınm ki TBMM bu soykınmı en kısa zaman içinde tanıyacaktır. Bizler bunu Türkiye hüküme- tinden uzun süredir bekliyo- ruz. 31 Mart, Azerbaycan'da soykırım günü ilan edilmiş- tir. Bu günün bütün Türkle- re karşı soykırım günü gibi anılması konusunda da bir- takım resmi işler görülmesi- ni isterdim. Çünkü bir an önce söylediğim gibi 1918 yılının Mart olayları Türki- ye'de ve Azerbaycan'da ay- nı zamanda ve hatta aynı ayda baş vermiştir. • • • Azerbaycan ana vatan, ca- nımız, yüreğimiz, herşeyimiz. O var oldukça güneş altında sığınmaya, üstünde durma- ya yerimiz var olacaktır. Bu vatan tam 16 yıldır düşman saldırısına maruz kalmıştır. Inanç, onur ve bağımsızlık aşkı bizi yaşatmaktadır. Biz muhakkak zafer kazanaca- ğız. Çünkü gasp edilen bizim canımız, göz dikilen bizim topraklanmızdır. Bunlan so- nuna kadar korumaya, işgal edilmiş topraklanmızı kurtar- maya karariıyız. Buna kimse- nin kuşkusu olmasın. Bilindi- ği gibi bağımsızlığa giden yol acılardan geçer. Şimdi şehit kanı ile sulanmış Azeri topra- ğı bir daha köleliği kabul et- mez, bu kan yerde kalmaz. Kimse unutulmamış ve hiç de unutulmayacaktır. Komşularımıza toprak iş- gali fikrinden vazgeçmeyi, kendi halkının sıkıntılan ile uğ- raşmayı, dostluk ve barış içinde mesut yaşamalan ko- nusunda düşünmelerini tav- siye ederiz. ^Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müs- teşan TEIVIA TEMA VAKFI CELEIMK BAĞIŞ HATTI Vefat, nikâh, açılış gibi özel günlerde sevdikleriniz adına fidan diktirebilirsiniz. İStanbUİ Tel: 0 212 284 80 00 İzmir Tel: 0 232 464 58 68 Ankara Tel: 0 312 419 73 02 Nüfiıs cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. ZİYA KÖSEOĞLU Memleket meseleleri ile ilgilenenlerin yeni internet adresi inadina.com I , 1 ÇÎZGİLİK KÂMİL MASARACI H A R B t SEMİH POROY semihporoyo yahoo.com / KEDİ LEVO APTÜUKA e-posta: aptulika(g go.com TEZKERE İÇİN Ü K KONSE.YİNİN 'KUR7ULUŞ SAVAŞ1NI VAPARKEN ^ Ö B/R OA/Ay VAR MIYD/P. J TARİHTE BUGÜN MÜMTAZARIKAN 11 Mart ŞİŞEN UÇAK KR//COSU.. 194S'TB BUGÜN, ABD 'DE, KAZA GEÇİBEN (JÇAK- LARt KALPtRAiAK İÇİN YENİ BİR BULUŞ &AÇA- RIVLA DENENOİ. ÖZELÜICLE HAVAALANLARIhiA İNİŞ-KAUCIŞ SlRASlNPA MEVPAUA GELJEN KA- ZALARDA, UÇAIOAIS PİSTİ HAPATAISAK TRA- Fiâl SAATLe/SCE £NGELÜYOH£>U. OUNLOP KUÜUIMÇUNUAI GEüçrtePieı yENi HAVA YASTtKLARlYLA 8U İŞ,KAZANIN HAFİFLİğİ- NB GÖIZE, ON MICİICAYA OESİN OÛÇÛ/ZÛ- L£BİL£Ce<Tİ. KANATLAOH AIT/NA,ÜST Üsr£ YE/SLEÇrifiİLEN YASnKIAR OTD- MATİK OLAISAIC ÇiŞİfZİLİrOR., Y£&)EAİ KALICAN GÖVDE, yAAJAÇAN TAŞiYtCI fCAM- YOUA onjfmjujyogpu. HER YASTIK: 12 TOA/ TAÇIVABİLEN LASTİK YAPIYA SAHİPTİ. KÜTAHYA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MENKULÜN AÇIK AKTTIRMA tLANI DosyaNo: 1999-500 Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve kıymetleri yazılı mallar sahşa çıkanhnıştır. Birinci artırmada 01 04.2003 günü saat 13.10 - 13.20'de Yimpaş karşısı Vakıf arazisi KÜTAHYA adresinde yapılacak ve o günü lay- metlerin %75'ıne ısteklı bulunmadığı takdırde 02.04.2003 günü aynı yer ve saatte 2. arttırma yapılarak satılacağı. Şu kadar ki, artınna bedelinın malın tahmin edilen kıymetının yüzde kırkını bulmasının ve satış ısteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklının toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve paylann paylaştuma masraflarmı geçmesınin şart olduğu, mahcuzun satış bedeli üzennden % ... oranında KDVnin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinın ıcra dosyasından görülebileceği, masrafi verlidiğı takdirde şartnamenın bir ömeğinin ısteyene gönderilebıleceği, fazla bilgi almak ısteyenlerin yukanda yazılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. Muhammen kıymeti lira: 10.000.000.000 TL. Adedi: 1. Cinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikleri): 43.AE.592 plaka sayılı, BMC profes- yonel marka, 1998 model, pro 620 LHP tipı, beyaz renkli, ilave açık ahşap kasa KAMYON. Basın: 9822 GÖLCÜK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞt'NDEN Sayı: 2002 4 Esas Mahkememize davacı Axa Oyak Sigorta AŞ^e vekâleten Avukat Gülen Yılmaz tarafindan da\'ahlar Cevher Yener, Engin Dörterler ve Akdeniz Sigorta aleyhine açılan tazminat davasının 10.12.2002 tarihli açık duruşmasında alınan karar uyannca; Davalı Engin Dörterler tüm aramalara rağmen bulunamamış, dunışma günü ve dava dılekçesi tebliğ edilememiş, kendilerine ilanen tebligat yapılmasına karar venlmekle. Mahkememizce yapılan duruşma 3.4.2003 günü saat 09.25'e bıralalmış olup; belirtilen gün ve saatte davalılann mahkememizde biz- zat hazır bulunması veya kendısinı bır vekıl ile temsil ettirmesi, ettirmediği takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve karar verileceği, ilan tarihmden ıtıbaren 15 gün sonra kendısine tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 30.1.2003. Bastn: 6605 KALEM METtN ERKSAN Zorbalık Düşünür Goethe (1749-1832) "Kendi Hayatım- dan Şiir ve Gerçek" adlı yapıtında şöyle yazan "Zor- balık gene zorbalıkla önlenir" (M.E.B. Yayını 1946, sayfa 89, satır 11, çeviren: Recai Bilgin). Kofi Annan planı tümüyle zorbalıktır. KKTÇ Devleti ve TC Devleti, Kofi Annan planını zorbalık- la değil, fakat devletlerarası anlaşmalara ve yasa- lara uygun olarak; hakla, hukukla, akılla, bilgiyle, düşünceyle, insanlıkla önlemeye çalışmaktadır. Kofi Annan planı; ulus/ülke/devlet variığı 1960'ta Türkiye/lngiltere/Yunanistan arasında imzalanan biranlaşmaylasaptanan "Kıbns Türkleri"n\, "Kıb- ns Rumlan"n\n sömürgesi yapmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sözü edilen anlaşmanın ga- rantör devletidir. TC Devleti bu garantöriük kimli- ğini kullanarak 1974'te Kıbrıs Türkleri'ni, Kıbns Rumlan'nın soykırımından kurtarmıştır. Kofi Annan planı; KKTC Devleti'ni, hükümeti'ni, yasama erki'ni birtarafa itip, bir referandum faci- ası düzenleyen ve Kıbns Türkleri'ni yok etmek is- teyen bir plandır. Kofi Annan planı bir "hükümet darbesi" planı degildir, Kofi Annan planı; bir u- lus/ülke/devlet darbesi planıdır. Kofi Annan'ın bu zorba davranışı bana, Ameri- kalı ünlü oyun yazarı Eugene O'Neill'in (1888- 1953) "Imparator Jones" (Emperor Jones) adlı oyununu hatıriattı. E. O'Neill bu oyununda; Batı Hint Adası'nda terör ve zorbalık yaparak ülkesini bir Tann/lmparator gibi yöneten, şatafatlı general ünifonnası giyen, adı Brutus Jones olan, kara de- rili bir zorba'yı anlatır. Bu oyunu tiyatroda ve sine- mada ünlü siyah oyuncu ve şarkıcı Paul Robeson oynamıştır. Avrupa Biriiği (AB) genişlemeden sorumlu ko- misyonu üyesi Günter Verheugen, "Operadaki Hayalet"\n yüzüne taktığı "Maske"ye benzeyen yüz görünümüyle gene bir hayalet gibi ortaya çık- tı ve şöyle dedi: "Kıbns sorunu çözümlenmezse ve Kıbns Rum Kesimi tek başına Avrupa Biriiği üyesi olursa, Türkiye'nin 2004 yılında, birüyesini devlet olarak tanımadığı AB ile tam üyelik görüş- melerine başlaması nasıl mümkün olabilir, bilmi- yorum." W. Shakespeare'in (1564-1616) "Hamlet" ad- lı tiyatro oyununda, Hamlet'in okul arkadaşı Ho- ratio, Hamlet'in babasının hayaleti göründükten sonra şöyle der: "Hayaletlerin görünmesi kötü günlerin habercisidir". (Perde 1. Sahne 1.) Yüzü bir hayalet yüzünü andıran Avrupalı G. Ver- heugen ne zaman ağzını açsa, TC Devleti karşıtı ve KKTC Devleti karşıtı bir felaket haberi verir. Bu adamın Türkiye karşıtı söylediği akıl dışı, mantık dışı, düşmanlık dolu sözlerine karşı, bugüne de- ğin TC Devleti'nin dışişleriyle ilgili hiçbir görevlisi, bu adama gereken cevabı vermemiştir. G. Verhe- ugen'in bu saldıncı sözlerine dur demenin zama- nı gelmiştir ve geçmiştir. TC Devleti ve KKTC Devleti; ABD'yle, AB'yle, Yunanistan'la ve Kıbns Rumlan'yla diplomatik bir savaş yaparken, bu diplomatik savaşın Türkiye içindeki yumuşak kamı R. T. Erdoğan'dır. RTE'nin Kıbns konusunda söylediği sözler; çelişkili/kuş- kulu/örtülü anlamlar içermektedir. FİTE sürekli çö- zümden yana olduğunu söylemektedir. Peki; Tür- kiye ve Rauf Denktaş çözümden yana değiller mi- dir? FTTE bu konuda açık ve kesin bir şey söyle- memekte, Türkiye'yi ve Rauf Denktaş'ı saklı ve tehlikeli bir biçimde suçlamaktadır. RTE Kıbns Türkleri'nin ve Kıbns Rumlan'nın gö- rüşmelerde özverili davranmasını istemekte ve bu özverilerin örtüşmesini özellikle istemektedir. Öz- veri'nin ve örtüşme'nin; bilimde, ilimde, mantıkta, akılda, düşüncede, hakta, hukuktayeri yoktur. Çö- zümler, görüşmeler, anlaşmalar; bilimsel bilgiyle, yöntembilimsel düşünceyle, mantıksal düşüncey- le, hukuksal düşünceyle yapılır ve böylece bir çö- züme vanlır. önce Yunanistan destekli, şimdi Yunanistan ve Avrupa Biriiği destekli Kıbns Rumlan; Kıbns Türk- leri ile yaptıkları görüşmelerde sürekli olarak hak- sız istekler öne süren ve anlaşmazlık yaratan ta- raftır. RTE, Kıbns Türkleri'nin Kıbns Rumlan ileyap- tığı görüşmelerde Kıbns Rumlan'nın çözümsüzlük yaratan taraf olduğunu görmezden gelmektedir. RTE birtelevizyon konuşmasında, "EgeAdala- n da elimizden gitmedi mi..." diyerek "Kıbns So- runu"nu çok tehlikeli boyutlar içine itmiştir. Konuş- ması kapsamında RTE'nin "Ege Adalan"n\n Yu- nanistan tarafindan "gaspedilmesi" konusunda hiçbir şey bilmediğini öğrendim. llerdeki yazıla- nmda bu konuda tarihbilim kapsamında bilimsel bilgiler yazacağım. BULMACA SEDAT YAŞAYAN 1 2 3 4 5 6 7 8 1 SOLDAıN SA- ĞA: 1/ Patlıcan, ta- vuk eti ve pi- 2 rinçle yapılan bir yemek.2/ Edremit Kör- fezi kıyısında tunstık bir yö- re...Biriyleeğ- lenme ve onu küçümseme. 3/ Coğrafyadaki kıyı tiplerin- denbiri... Tavır, davra- nış. 4/ Suriye'nin baş- kenti... Çingene. 5/lri ve siyah taneli bir üzüm cinsi. 6/Kabaca dokunmuş, dayanıklı bir çeşit yün kumaş... "iyi, hoş, güzel" anla- mında eski sözcük. II Bir ışık demetinin ışın- 8 lannın toplandığı kü- 9 çükdoğruparçası... Birnota. 8/Animistdinlerdekido- ğaüstügüç... Soylu. 9/Birgıdamaddesi... Daha çok Ka- radeniz yöresinde giyilen bir tür erkek ayakkabısı. YUKARIDlAN AŞAĞIYÂ: 1/ Küçük kesihniş kuzu etlerini ağaç şişlere geçinp ızgarada pişirüerek yapılan kebap... Kuzu sesi. 2/Rüt- besiz asker... Mekke'nin doğusunda, hacılann arife günü toplandıklan tepe. 3/Narçiçeği rengi. 4/Küçûk erkek kardeş... Tuzlanıp kurutulmuş yiyecek. 5/hi ta- neli bezeh/e. 6/Eski dilde su... Müstahkem yer... Ege Bölgesi'nde taze san incire verilen ad. 7/ Bir toplu- lukta çalışan insanlann her biri... "Ruhi —'': Türkü ve saz ustası. 8/ Her yaru suyla çevrili kara parçası.. Şırnak'uı bir ilçesi. 9/ Antalya'nın Kale (eski adı Demre) ilçesinde yaşayan ve "NodBaba" olduğura inanılan efsanevi aziz. »
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog