Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 11 MART 2003 SALI 16 TELEVIZYON cumtv(a cumhuriyet.com.tr GUNUN İMLMLERI Seninle Ölmek... 10.00 TRT 1 Macera Î"İ Mutluluğu yuvasında ve kocasının dejenere çevresınde bulamavan ve bu nedenle de ken- dını alkole veren Selma ı]e mımar Nıhat'ın aşk \e macera oykusu anlatıhyor Yon O Lutfı Akad Oyn Turkan Şorav Izzet Gunay, Cahıt Irgat İstanbul 79 14.00 Show TV Dram • Anadolu'nun kuçuk bır kasabasından goç edıp istanbul'a yerleşen bır aılenın yaşam oykusu Aıleden Omerbuyuk kentte tupgaz bayılığı yapar Bu arada bır başka arkadaşı ıle kırlı ışlere bulaşır Aıle- sı ıle bağlannı koparan Omer ıstesede kendını bu kır- lı ışlerden kunaramaz Istarıbul'un renklı \e karan- lık gece hayatı ıçınde yaşamını surdurur Yon Orhan Aksoy Oyn Kadır Inanır Semra Turel Silah... 15.20 TRT INT Macera ©Kıbns mucarutlennden uç eskı sılah arkada- ^rnın \ ıllar sonra buluştuklan İstanbul'da % a- şadıklan seru\ enlenn oykusu konu edılıyor Yonet- menlığını Osman F Seden uı ustlendığı yapımın başrollennde Kadır Inanır, Penhan Sa\aş, Beyk Imarmerdı \t Eşref Kolçak ovnuvor (1977) Namus Düşmanı 17.00 TRT 1 Duygusal } akın arkadaş olan ıkı erkekle aynı anda flort eden bır kadın ve bu durumdan habersız ıkı- lınıngulunçovkusu Yon Zekı <\lasya Oyuncular Metın \kpınar, Zekı \las\a \e Ozlem Onursal Sevenler Öbnez 18.00 Flash TV Dram I Kaza geçıren sevgıhsının sağhğına kavuşabıl- mesı ıçın şarkıcı olmak zorunda kalan btr ka- dının oykusu konu alınrvor Yon Metın Erksan Oyn Kartal Tıbet, Fatma Gınk, Muhterem \ur Dördüncü Boyut 20.45 TRT 1 Macera (Phase IV) - New England Lnıversıtesı'nde gazetecılık okuyan Sımon, son zamanlarda bazı sınıf arkadaşlannın ganp kazalar geçırmesın- den şuphelenır Otopsı sonucunda cesetlerde ılaç kahntılanna rastlanır Kısa sure sonra bu oğrencıle- nn bır ılaç fırmasınca denek olarak kullanıldığını ogrenen Sımon. Dr Benjamın'ın de yardımıyla ola- yi çozmeye çalışır Ancak bu oldukça tehlıkelı bır ıştır \onermen Bryan Goeres Oyuncular Dean Caın, Bnan Bosworth, Mımı Kuzyk (2001 Kanada, 100 dk) 21.00 / CNBC-e / Viva Mana Ayrıntı yanda Kızlar Sahada 21.15 StarMax Dram /O\ (\LeagueofTheirOvm)- \menkahlar Ikın- v ^ cı Dun\a Sa\aşı sırasında profesvonel oyun- culannı orduya kaptırmıştır Fakat ımdatlanna Kız- lar Profesyonel Bevsbol Lıgı yetışır Oncelerı kadın olduklanıçın onemsenmeyen bu takım, 11 yıl bo- yunca kazandıklan başanlarla Amenkan spor tan- hmde onemlı bır yer edınırler V onetmen Penny Marshall Ovuncular Tomhanks GeenaDavıs Ma- donna(1992ABD, 128 dk) Dmidler 21.30 Show TV Macera /C7\ (Verdngetorâ) - Kral olan babasının oldurul- '—^ mesı uzenne ulke dışına çıkan kuçuk Vercın- getonx, yıllar sonra bır yetışkın olarak ulkesıne do- ner ve unparatorluga karşı savaş. açar Yon Jacqu- es Dorfrnann Ovn Chnstopher Lambert, KJaus Ma- na Brandauer(2001 Fransa - Kanada, 120 dk) Umıtulan~ 22.00 Flash TV Macera ©Sovguncu bır kızla âşık olduğu gencın oyku- su konu alınıvor \ onetmen A.tif Yılmaz Ovuncular Turkan Şora> ve Kadır Inanır YereL. 24.00 CNBC-e Güldürü (Local Hero)- Fılmde. Kuzey Denızı'nde pet- rol zıkarmak ısteyen ve bu vuzden de kuçuk Ferness kasabasının (amamını almak ısteyen Te- xas'lı bır mılyonenn gınşımlen anlatılıvor Yonet- menlığını Bıll Forsyth'un ustlendığı fılmın başrol- lennde, Burt Lancaster. Peter Rıegert, Fulton Mac- Kay, Denıs Lavvson var (1983 lngıltere. lO6dk) Çok Şe\ Büen_. 00.50 Kanal D Gerılım /T7\ (The Man Who knew too Much) - Tunstık bır v^' gezı ıçın Fas'a gıden Amerıkalı bır aılenın uluslararası bır suıkast olav ıyla ılgıiı bılgıler edın- mesı ve çocuklannın kaçınlması sonucu gelışen olaylar anlatılıvor Yon Alfred Hıtchcook Oyn Ja- mes Steuart. Dons Dav (19S6 ABD 120 dk) Yabancı YerlıIzleyin Orta Değmez Film, hem yönetmenin ustalığı hem de Fransız sinemasının iki kadın yıldızının yorumlanyla değer kazanıyor Kadınlann devrim serüveni CNBC-e 21 00 Viva Maria / Yonetmen: Louis Malle / Oyuncular: Jeanne Moreau, Brigitte Bardot, George Hamilton, Gregor von Rezzori, Paulette Dubost /1965 Fransa - italya or- tak yapımı, 118 dakıka. TV Servisi- Latın Amenka 'da, herhangı bır ulke Gezgın bır sırkte stnptız yapan ıkı kadın, patronlan oldukten sonra, ansı- zın patlayan devnme kanşır Ka- dmlar, "başanb son*a dek, nıce seruvenler yaşayacaklardır Louis Malle'ın, olumune bır cıddıyet, grotesk bır mızah, Hollyvvood'van görkem. \ e * Ye- ni Dalga" efektlennı başanyla harmanladığı senrven fılmı taş- Iaması, hem yönetmenin ustalı- ğı, hem de 1960"lar Fransız sine- masının ıkı kadın yıldızının yo- rumlanyla değer kazanıyor. Izle- meye değer "Mva Maria" ıle en başanlı rolunu çıkaran Bngıtte Bardot Başaran uiusoy konuk Turizm üzerine TV Servisi - Enis Berberoğiu ve Erdal Sağlam ın sunduğu "E&E"ye, TURSAB Başkanı Başaran Uluso\ katılıyor Yapımda. "Irak'ıaki gelişmelerin turizmi nasıl etkUediği", "Rezenasjon iptaDerinin ne dunımda olduğu", "Fiyaüann düşüp düşmediğT gıbı konular ırdelenıyor • CNN Türk, 23.05 AKP ve tezkere TV Servisi - "Ufüklar"da bu hafta. AKP'nın geleceğı tartışılıyor. AKP Lıden Erdoğanın TBMMne gırmesının sonuçlannın ele alınacağı yapıma, eskı MHP istanbul I) Başkanı Nihat Çetinkaya katıhyor Adnan Akfirat'ın sunduğu yapımda. "AKP'nin bölünmesi önlenebilir •'Erdoğan tezkereyi mecüstenmT geçirebilecek mi" gıbı sorulara yanıt aranıyor • Ulusal K., 21.00 'Kariyer Dünyası nda Konu istihdam TV Servisi - "Kari>er dünyası" programının bu haftakı bolumunde, "AB ile bütünleşme yoJunda Türki>e"de iş giicü phasaiı ve istihdam" konusu masaya yatınlıyor YaprakÖzer'ın sunduğu programa, Iş-Kur Genel Muduru Necdet Kenar konuk oluyor • TRT 2, 21.10 (1934), dans eğıtımı almış ve ha- yata fotomodeîlık yaparak başla- mıştı Fransız yonetmen Marc Aflegret (1900 -1973) ıle kurdu- ğu dostluk, bır başka yonetmen- le, Roger Yadim ıle tanışmasını sağladı Vadım, onun kanzmasuıı gor- muş % e yıldız olabıleceğını du- şunmuştu Bardot \ e Vadnn ta- nışmalanndan bır sure sonra e\ - lendıler Bardot, oncelen ıkıncı sınıf fümlerde gorundu Beyaz- perdede ya\aş yavaş, kendı ozel ımgesını yarahyordu Brgıtte Bardot, gerçek anlam- dakı ılk çıkışmı Roger Vadım'ın "VeTanrı Kadmı Yaratü" ıle ger- çekleştırdı Bardot, bu fılmle , Hollywood dışında olmasına rağ- men, 1960'lannsekssımgelenn- den bın konumuna yukselecektı Bardot "fenomeni" bazı top- lumbılımcı v e psıkologlann ılgı- sını çekmış, bu arada Simone de Beauvoir, "Brigitte Bardot and the Lolita Syndrome" (1959, Londra) adlı bır ınceleme yayın- lamıştı JacquesDozier'ın, yıldı- zı konu ettığı başanlı kısa fılmı "I Paparazzi''yı de anmak gere- kır Yıne Dozıer'ın yonettığı u Dear Brigjtte" (1965) fılmınde kendısını oynayan Bardot, bu ta- nhten sonra pek az fılm çevırdı NTV 18.10 Gündem Dışı TV Servisi - Nükhet Duru, "Gündem DışTnın bu bolu- munun konuğu oluyor GaniMüjde, konuğu ıle ye- nı projelen, muzık, sahne \ e televızyon çalışmalan uzen- ne sohbet edıyor Sanatçı. bır suredır aynı sahneyı paylaştığı partnen CenkEren ıle olan ışbırhğı ve hedeflennı anlatırken tepkı- lere de değınıyor tv8 18 15 CüneytÜlsever konuk oluyor TV Servisi - Gazetecı-yazar Cüneyt Ülsever, soyleşı prog- ramı "SesHDüşünenler"e ko- nuk oluyor Sedef Kabaş'ın hazırlayıp sunduğu yapımda, *21.y> na- sıl bir insan talep edıyor", tt îş dünyası ile eğitim arasında sağlıkb bir köprii var mı", u Gençleryeteıü donanıma sa- hip mi", "Düriistyoldan başa- nfa obnanın voOan nelerdir" gıbı sorulan yanıtılıyor TRT2 20.30 Suriye işleniyor TV Servisi - Altı bolumden oluşan "Uygarhğın Izinde" belgeselının bu akşam uçun- cu bolumu yayımlanıyor Yonetmenlığını Bekir Er- dem'ın ustlendığı belgesel programda, Sunye toprakla- nnda yaşayan azınlıklar hak- kında bılgı venlıyor Tv PROGRAMLARI 08.30 Kahvaltı Saatı (Canlı) 10.00 Yerii Film: Seninle Ölmek Istıyorum 11.30 Dı- zı Uzgunum Leyla 12.30 Dızı Mıhrıban 13.00 Haber Bultenı 13.25 Dızı Aşkın Gu- cu 14.15 Dızı Kalabahk ve Mutlu 15.05 Benımle Oynar Mısın"? 15.35 Çızgı Fılm Ay Savaşçısı 16.00 Çızgı Fılm Yaramaz Be- şızler 16.30 Benny Hıll Show 17.00 Yerii Film: Namus Düşmanı 18.00 Haber 18.35 Dızı Bızım Evın Hallen 19.05 Dızı Çıçek Taksı 20.00 Ana Haber Bultenı 20.38 Spor Haberien 20.45 Yabancı Film: Dorduncu Aşama 22.25 Dızı Kod Adı Sonsuzluk 23.15 Şarkılar Bızı Soyler 00.15 Yabancı Film: Redemption Yolunda 01.40 Belgesel Afrıka 02.30 Yabancı Film: Düşman Kim (0 312 490 43 00) 10.15 Sağlık Olsun 10.35 Spor 11.15 Guncel (Canlı) 12.15 Seans Arası 12.40 İş Gunu 13.40 Dunyadan Haberler 14.15 Kıbns Özel 14.35 Spor 15.15 Guncel (Canlı) 15.35 Spor Haberlerı 16.15 TB- MM'den 16.40 Ekonomı Haberlerı 17.40 Irak-özel 18.35 Gunun Konusu 18.50 Yorumsuz 19.00 Haberler 19.30 Kent Yaşam 20.00 Geçerken 20.30 Belgesel Uygarlığın izınde (Suriye) 21.10 Kariyer Dünyası 22.15 45 Dakıka 23.00 Gun Bı- terken 23.25 Akşama Doğru 00.05 Pop Saatı 01.10 Kariyer Dünyası 02.00 Haber (0 212 259 72 75) 07.00 Gune Memaba 08.45 Dınamık Sabahlar 09.00 Dızı Vahşı Kedı 10.00 Dızı Camıl- la 11.00 Dızı Yafan Ruzgârı 12.00 Klıbım 13.15 Sokaktan Mutfağa 14.00 Yerii Fılm: İstanbul 79 16.45 Dızı Ayşecık 17.45 Yerii Film: Evlat 19.30 Show TV Ana Haber Bultenı 20.25 Spor Sayfası 20.30 Yanşma Krıpton 21.30 Ya- bancı Film: Druıdler 23.00 Parmak Izı 23.45 Super Lıg 00.30 Haberler 01.00 Ya- bancı Fılm: Tarzan 03.00 Yeriı Film: Ki- ralık Katıller (0 212 355 01 01) — * _ - 07.00 Kahvaltı Haberlerı 3 I V 100 ° Ç'zgı Fılm Beybladewm m m 10.30 Dızr Aşkın Yolları 11.35 Sana Mutfağı 11.45 Dızı Mahalle- nın Murıtarları 13.00 Gun Ortası 13.30 Dı- zı BabaEvı 14.30 A'danZ'ye 17.30 Dızı Boyle mı Olacaktı 18.30 Dızı Delı Yurek 19.30 Ana Haber Bultenı 20.25 Spor Ha- berlerı 20.30 Dızı Çocukfar Duymasın 22.00 Dızı Senı Yaşatacağım 23.15 Özel Hat 00.45 Dızı Vıper 01.30 Haberler 01.40 Homedrom 02.10 A dan Z'ye 04.40 Bel- gesel Habercı (0 212 354 30 00) 06.30 Gune Başlarken 10.35 Sağlık Raporu 11.35 Yakın Plan 12.00 Gunun Içınden 12.15 Irak Operasyonu 12.35 Dunyaya Ba kış 13.00 Gunun Içınden 13.35 Ekonomı 14.3058 Hukumetın 100Gunu 15.35Yakın Plan 16.35 Ekonomı 17.00 Anahtar 17.45 Gece Gunduz 18.10 Gündem Dışı 18.30 S por 19.00 Akşam Haberlen 20.05Spor20.30 Futbol Analız 21.05 Kapalı Kapılar Ardında 22.05 Kapalı Kapılar Ardında Savaş 23.00 24 Saat 00.30 Spor (0212335 00 00) 08.00 Bu Sabah 09.10 Duma Duma Dum 09.50 Çızgı Fılm Jetgıller 10^0 Çızgı Fılm Şınnler 10.50 MurfaktaKe- yıf 11.00 Sabah Sabah Seda Sayan 13.00 Haberler 13.20 Dızı KaçakKız 14.20 Dızı Çıl gın Bedış 15.15 Çızgı Fılm Taş Devrı 15.50 Çızgı Fılm Tomvejerry 17.10 Çızgı Fılm Se- vımlı Kahramanlar 18.00 Lezzet Kulubu 18.10 Dızı Ruhsar 19.30 Ana Haber 20.15 Gunun Yorumu 20.20 Spor 20.30 Dızı Hayat Bılgısı 21.45 Dızı BızSıze Âşık Olduk 23.00 3 Dev- re 00.30 Bu Gece 00.50 Yabancı Film: Çok Şey Bılen Adam (0 212 2155111) 07.30 Muzık 19.30 Dızı She- ena 20.20 Dızı TequılaveBo- nettı 21.15 Yabancı Film: Kızlar Sahada 23.30 Şampıyonlar Lıgı Barcelona- Leverfcusen 01.30 Dızı Cen- net (0212 448 80 00) star 07.00 Çızgı Dünyası 08.30 Metın Uca ıle Gunaydın Turkıye 10.00 Sabah Starları 11.50 Dızı Aşkın Peşınde 12.50 Yeriı Fılm: Allahım Sen Bilirsın 15.00 Gormedıklerınız Duy- madıklannız 16.40 Çızgı Fılm Super Kah- ramanlar 18.00 Passaparolla 19.30 Ana Haber 20.00 Yerii Film: 21.30 Maç Önu 21.45 Şampıyonlar Ugı Inter - Newcast- te (Canlı) 23.50 Şampıyonlar ügr Arsenal - Roma 01.30 Gece Hattı 02.00 Maç Özetlerı 03.00 BBG 04.00 Yerii Film: He- lal Olsun Abı (0 212 448 80 00) 08.30 Yenı Gun 09.40 Para- Metre10.45 6 Vıtes 11.30 Irak Raporu 11.45 Spor 12.25 Eko- nomı Cephesı 13.00 Ajans 13.50 Spor 14.40 Art-lnfo 15.15 Frekans 15.30 Irak Raporu 16.15 Para-Metre 17.00 Manşet 18.00 Haber 18.15 Art-ln- fo 18.30 Motor Sporları 19.10 Soru-Ce- vap 20.00 Edıtor 21.30 Spor 22.00 beşN- bırK 22.45 Spor 23.05 E&E 24.00 Gece Qowşu (0212 478 50 00) 09.35 Ekonomı Sohbetı 10.35 Guncel Sağlık 11.35 Satırarası 12.35 Gündem Kıbns 13.00 Ha- beder 13.30 Savaş Bağdat Yolunda 14.35 A B ye Doğru 15.20 Ekonomı 15.35 Satır Arası 16.35 Ekonomı 3 Seans 17.20 Spor 17.30 Dunya Raporu 18.00 Haberler 18.15 Seslı Duşunenler 19.00 Cıty üghts 19.15 Hayatımız Sınav 20.00Ana Haber21.00 Tur- kıye Aynası 24.00 Haber Aktıf 01.00 Seslı Duşunenler 02.10 Turkıye Aynası 05.10 Ha- yatımız Sınav 06.10 Guncel Sağlık 06.35 SKY (021228851 52) 09.00 Papatya Falı 11.00 Klıpart • 14.00 HıtClıp 17 00 Dızı Hemşe- nm ia00 Yeriı Fılm: Sevenler OI- mez 19.30 Flash Haber 20.00 Bır Çıft Tuma 22.00 Unutulan Kadın 23.30 Gerçek Kesıt 00.30 Yuksek Tansıyon 01.30 Amenkan Gu- reşıOZOODızı Gokkuşağı(02722568282) (R\C 07.05 Fılm Skıppy 08.30 Çızgı Fılm1 ™* Kuşağı 09.30 Felıx et Lola 11.10 Soygun 12.25 Yabancı Fılm Uç Kor Fare 13.55 Fon Makınesı 15.30 Yabancı Fılm Aklından Bıle Geçırme 17.10 CINE Sınema 17.30 Kuşagı 18.30 Başka Yerde Yok 20.00 CINE 5 Ha- ber 21.00 Balıstık 22.35 Yabancı Fılm Muzık Çe- tesı 00.10 Fantasy (0 212 336 15 15) 09.00 Huzura Doğru 09.30 Dızı Eltıler 10.30EsraÖzmen'leHerSabah12.00 Haberler 12.30 Kadının Sesı 14.00 Me- hke ıle Bıriıkte 16.00 Bızım Ev 17.00 Dızı Guzel Vırgınıa 18.00 Dızı Marzıye 19.00 Ana Haber Bultenı 19.50 Spor 20.00 Telekntık 21.30 Çayda Çıra 23.15 Ekonomı Kulısı 00.30 Gece Haberle- rı 01.00 Kadının Sesı 03.00 Esra özmen'le Her Sabah 04.30 Dızı Eltıler (0 212 454 56 00) 09.00 Çocuk Kuşağı 10.35 Ya- bancı Fılm 12.15 Format 13.15 Sıesta 15.10 Çocuk Kuşağı 17.15 Malı Çozum 18.10 Dızı Home And Away 19.15 Gunun Konuğu 19.30 Belgesel 20.00Ana Haber22.00Akdenız Akşamlan 22.30 Ozuyle Sozuyle Ayselı Goksoy 23.30 Akdenız Akşamlan 24.00 Gece Bultenı 00.15 Satırbaşı 01 15 TV de Sınema (0 242 244 03 00) 10.50 Mamut Ufkesı 12.40 Fırtı- na Gucu Sıradışı Hava Durum- lan 14.30 inşaat Sınııian Daha Uzun ve Daha Sağlam Inşaatlar 15.30 Alterna- tıf Uykusuzluk 16.00 Aıle Tepelı Makaklar 17.00 Sıvnsınek Alarmı 18.00 Asya nın Sırian 19.00 Elvıs Presley ın Graceland ı 20.00 Evren 2001 Mılenyumun Ötesınde Yıldızlar21.00 Gu- ze/lık Bılımı 22.00 Mucıze Tedavıler Pankreas Naklı 23.00 Fırtına Geçırmez 24.00 Aıle 01.00 Sıvnsınek Alarmı (0212 330 00 88) 11.20 Ekonomının Nabzı 11.30 Haf tanın Maçı 12.20 Vrtnn 13.30 Hafta- nın Maçı 14.20 Ekonomının Nabzı 15.30 Odak Noktası 16.20 Ekonomının Nabzı 16.40 Dunyada Turu 17.20 Eko Polıtık 18.30 Ana Haber 20.30 Odak Noktası 21.30 Gündem 22.30 Sanat Sıyaset 23.30 Eko Polıtık(02123260000) 10.45 Vadeh Işlemler 1 1 - 1 5 l n a l e Anketı 11-45 Portfoy Yonetı- C N B C - e mı 12.00 Fınans Cafe 12.45 Reklametre 13.15 Şırket Analızı 14.00 Pıyasa Ekranı 14.45 Ankara Kulusı 15.15 Analız 15.30 Analıstler Soruyor 16-OOSon Baskı 17.45Gunden Ka- lanlar 18.00 Eğıtım Kampus 19.00 Dızı Mad AboutYou 19.30 Dızı T- wo Guys&A Gırl 20.00 Dızı Ally Mc Beal 21.00 Yabancı Film: Viva Ma- n a 23.00 Dızı NYPD 24.00 Yaban- cı Film: Yerel Kahramanlar (0212 33O01 01) ^4:30 anl 58. HÜKÜMETİN 100GÜNÜ Boşbakan Abdullah Gul sorulan yanıtlıyor ^15 BELGESE KAPAU KAPILAR ARDINDA SAVAŞ Beyaz Saray da, Bush un etrcrfında buyuk guç mucodelesı 24 SAAT Bonu Guven - Mirgun Cabas bugün www ntvmsnbc.com HAKBIYE MUHSİN ERTUĞRUL SAHNESİ TEt.:(02l2) 240 77 20 1213,14 15 16 W«T SEKİZ KAMN VazünHtUtTHOIMS/rmkmMrMDENlZIUII l5.l(MUr KURŞUN ASKEKİN UTANd (ÇO.) YGW HJukran/Ym» l<tet*auH FATİH RESAT NURİ SAHNBİ TEL:(0212) 526 53 80 AKBANK KUUVR SANAT SUNAR www.perareklam.com.tr • (0212)293 89 78 • 11 - 03 - 2003 - PAZARTESI !2,13,U,!5,16MMT UÇUUTMANIN KUYRUĞU Vonn Yan<H«ı S<ıv«DUtCEL 1516 MART DON KİŞOT PHMEN'E KAKŞI (ÇO.) ÜSKÜDAK M. CELÂL SAHNESİ TEL.:(0216) 333 03 97 12.13,H.15.16MAJT HŞKATUIİNANINAIT1NCIKATI Y«on »MAR/YöTOten Cni)DOC*N 15 1 i SUIAT MART GÜMESİN OGLU (ÇO.) Yann leıul AVUHC / Ym*n: Hlanel KOÜMUKOJ KADIKÖY HALDUN TANEK SAHNESİ TEl (0216) 349 04 63 12 13.14,15 16MAM HERKES AYNI IAHÇED£ » r a ı A CEHOV I » . SAIUKCU/ Y m M : Um SAİUNCU GAZİOSMANPAŞA SAHNES! TEL.:(0212) 578 60 67 )2,!3.M,!5,UMMT HASIR ŞAPKA Ywon EugmlAUCHE/YmHHttTMGIM 15 U M M I İ S I İ SİSIİ PİS PUS1U (ÇO.) YolDfi V LUDW1G * LUCKBt / Yoroton: Nısil OZCAN ÜMKANİYE SAHNBİ 7R (0216) 461 85 22 I2,13.M.I5I6MMT ÜİKÜS HAYAT (M.O.) Yojın Cnnal teX K1 Ek/«n I K I I K1 / fcnettn: HMım POKMCN 15,16 MART KARAGOZÜM İKİ G O Z Ü M (ÇO.) Yazan T OZERTEM/YömM A.KAOK HARBİYE CEP SAHMESİ TEL:(0212) 240 77 20 11,13,14 MART SENEYEIUGÜM YKW: I SIAK / Y « » HWot»HIlASOV* X-30 fatr. !M0- M<tS YUSUF TAKTAK ZAMANLARARASI • • 30Ocak>15Mart03> A K B A M K january march MERKEZİ Sergı Pazar Pazartesı gunlerı ' dışında 11 00 19 00 arası ' gezılebılır Akbank Kjltj* baral f/c Ist kal :ad No 14 18 S0C80 Be.oa u istanbul Daha fazla bılgı ıçın > C:.2 252 35 CO ' 0 1 •> wwwakbaı ksanat com Siirt seçimı sonuçlan TV' Servisi - Sıırt seçımının ardından oluşan yenı donem, "Kapah Kapılar Ardmda"nın bugunku konusunu oluştunıyor Emin Çölaşan, Yavnz Donatve Mustafa BaJbav ın karşılıkJı sohbetlerınden oluşan yapımda, Erdogan'tn kuracağı yenı hukumet, AKP ıçındekı BuJent .4JTIIÇ, Abdullah Gûl \ e Erdoğan saflaşmasının aynntılan, ABD- Turkıye ılışkılenrnn alacağı seyır gıbı konular işleniyor • NTV, 21.05 6.000.000 - 5.000.000 TL (Müzikal Oyunlor) 5.000.000 - 4.000.000 TL İNormol OyunlorJ 2.000.000 Tl iCcKuk Oyunlart) İlanlarınız İçin (O212) 293 89 78 perareklam@perareklam com tr perareklam@superonlıne com www.perareklam com.tr OniKinCiGECE W. Shakespeare ş 13 Mart Per^mbe 20:30 • 14 Mar Curr i 2 15 Mari Cumartesı 15:30-20.30 KORSANKtTAEN KORSAN İLICJSI OLMAYINIZ. Bilinı ve Edebijat Eseri Sahipleri M>slek Birliği (BESAİV)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog