Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

11MART2003SALI CUMHURİYET SAYFA KULTUR kultur(« cumhuriyet.com.tr 15 Ünlü şef Emin Güven Yaşlıçam, 15 Mart'ta Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası'nı yönetiyor Tek arzusu iyi müzik• Avellino Senfoni Orkestrası ile Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nın sürekli şefi ve sanat yönetmeni Emin Güven Yaşlıçam, "Yurtdışında yönettiğim konserlerin çoğunda Türk bestecilerin, özellikle de yeni genç bestecilerin eserlerinin çalınması için büyük çaba gösteriyorum; onlan elimden geldiği kadar yurtdışında tanıtmaya çalışıyorum" diyor. AYÇA TEZER Klasik müziğe gönül veren, inan- dıklannı en iyi şekilde gerçekleştir- mek için büyük bir azim ve özveriy- le çahşan, yurtiçinde ve yurtdışında büyük başanlar kazanmış bir orkest- ra şefi Emin Güven Yaşlıçam Ül- kemıze Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası gıbi çok başanh bır or- kestra kazandırdı. Yurtdışında bir- çok orkestranın daimı şefliğini üst- lendı. Scariatti, Senegalia, Avere- se gıbi önemlı konkurlann devamh jün üyelığini yapan Yaşlıçam, halen Avellino Senfoni Orkestrası ıle Çu- kurova Devlet Senfoni Orkestra- sı'nın sürekli şeflığını ve sanat yö- netmenlığini yürütüyor. - Orkestra şefliği ve kompozi- törlüğün sizi çeken yönü neydi? EMtN GÜVEN YAŞLIÇAM - Kompozısyon ve orkestra şeflığı hep aklımdaydı. Okul dönemım boyun- ca bütün yazlanmı Avrupa'da çeşit- li yaz okullannda hem kompozis- yon, hem orkestra şeflığı araştırma- sı ıçınde geçirdım. Okulu bitirdikten sonra da kazandığım devlet bursuy- la kompozısyon ve orkestra şefliği okumak üzere Italya'ya gittım. Başarılı olma kaygısı yok - Yurtdışında birçok başan ka- zandınız. Bu başannın sırn nedir? YAŞLIÇAM - Bu ışe ınandığını- zı, güvendiğinızi doğru olarak yap- mak için girerseniz ve işinizi ciddi- ye alırsanız başan kendıliğınden ge- lir. Başanya ulaşayım diye düşün- medım hıçbır zaman. Yıllarca her hafta konserler vererek, programlar düzenleyerek bir yerlere geliyorsu- nuz. - 1987'de de Palisieüo'nun 6 Me- nuettosu'nu iki yüzyıldan sonra ilk defa seslendirdiniz. YAŞLIÇAM - Palisiello'nun 6 Menuettosu'nu ıki yüzyıldan sonra ilk defa San Remo'da çalınması için bana teklıfte bulundular. Konserva- tıf ve süreklı aynı eserlerle çalışma- nın verdiği sıkıntılar, bütün konser salonlannın başında bir ağn olduğu için genel müzık direktörleri çeşitli bestecilerin kenarda köşede kalmış • eserlennı de artık gündeme getiri- > yorlar. ' - Eser seçiminde ne gibi ölçütle- ' ri göz önünde bulunduruyorsu- ! nuz? ' YAŞLIÇAM - Hıçbir zaman eser ! seçmıyorum. Bir sanatçının ele aldı- ! ğı eserleri kendi bünyesi ıçinde ve o ! dönemın gerçeklenyle bütünleşerek ! yorumlaması gerekir. Ben bütün yo- I rumladığım bestecilere aynı yakın- ! lıkta ya da uzaklıktayım. ! - Türk bestelerini özellikle Nü- ', vid Kodallı'nın viyolonsel konçer- '• tosunu Polonya Orkestrası'na çal- : dırdınız... : YAŞLIÇAM-Yurtdışında yönet- tiğim konserlenn çoğunda Türk bes- tecilerin, özellikle de yenı genç bes- tecilerin eserlennin çalınması için büyük çaba gösteriyorum; onlan elimden geldiği kadar yurtdışında tanıtmaya çalışıyorum. Nüvıt Kodal- lı'nın viyolonsel konçertosunun Prof. Ali Doğan ıle Polonya'da ses- lendinlmesıni sağladık. Daha sonra Azerbaycan'da ve Bakû'da tekrarlan- dı. Ve çalışmanın bir de ÇD'sını yap- tık. ÇD'nin ıkincı yüzünde Beetho- ven'ın ikıncı senfonisi de vardı. Bu proje çok beğenıldı. - Türkiye'nin klasik müzik ala- nında dünya standartlarını yaka- ladığına inanıyor musunuz? YAŞLIÇAM - Yakaladığımızı söyleyemem. Çok yol kat etmemiz gerekıyor. Sanatçılann daha çok des- teklenmesı gerekıyor. Ancak o za- man bır yerlere geldiğimız söylene- bilir. - Siz Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nın sürekli şefi ve ku- rucususunuz. Bir Anadolu şehrin- de orkestra kurma fikri nasıl doğ- du? YAŞLIÇAM - 1992'de kurdum orkestrayı. O dönemde Itarya'dan ye- nı dönmüştüm. Devlet bursu aldı- ğım ıçın okulu bıtınnce mecbun hız- met yapmam gerekiyordu. O zama- nın Kültür Bakanı Kenan Taşçıoğ- lu. Çukurova Devlet Senfoni Orkest- rası'nı kurmamı teklif ettı. Bıraz araştırma yaptım. Bunun canı gö- nülden yapılabileceğine mandım ve kollan sıvadım. Benim için müzik yapmak her yerde aynı. Müziğın bır tek şekli, bır tek yaklaşımı var. Ber- lin Filarmoni Orkestrası'nda da ay- nısını uygulamalısınız, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nda da Yurtiçınden ve yurtdışından birçok sanatçı Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nda çalmak için büyük nümüzdeki aylarda birçok konser programı gerçekleştirecek olan Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası sürekli şefi ve sanat yönetmeni Emin Güven Yaşbçam, yorumladığı bütün bestecilere aynı yakınlıkta ya da aynı uzaklıkta olduğunu belirtiyor. bır arzuyla gelıyorlar. Çünkü Bura- da çok ıyı bır orkestra olduğu ve ina- nılmaz bilgıli ve kültürlü bir seyirci kıtlesi olduğunu biliyorlar. - Gelecek aylarda gerçekleşecek yeni konser projeleriniz var mı? YAŞLIÇAM - Önümüzdekı bır- kaç ay içinde son derece önemlı ça- lışmalanmız var. Önümüzdeki haf- ta Adana'da on yıldır hıç çalınmayan Berlioz'un bır senfonik şiirini çok değerlı genç kabiliyet, viyola sanat- çısı Efdal Altın ıle birlikte seslen- dıreceğiz. Konserin ilk yansında da Brahms'ın keman konçertosu var Server Ganiyev yönetimınde. Hemen sonra IstanbuFda çok önemlı bir konser var. Çemal Reşit Rey Konser Salonu'nda değerli ar- kadaşım Çemal Reşit Rey Genel Sa- nat Yönermenı Arda Aydoğan ile projelendırdığımiz çok güzel bir program var. Brahms'ın üçüncü sen- fonisinı seslendıreceğiz, soprano Sim Tokyürek ıse çeşıtlı opera ar- yalan sunacak. Nisan ayında Ital- ya'da çok büyük bir turne yapaca- ğım. Daha sonra Scala Oda Orkestrası ıle Türkıye'ye bır turne yapacağız. Yme Arda Aydoğan ıle birlikte pro- jelendırdikbu turneyı. Geçen nısan- da Avusturya, Viyana'da Musıkvere- in'da Vıyana Filarmoni Orkestra- sı'yla bır konser vermıştım. Bu yıl ekım ayında orada tekrar konser ve- receğım. Ardından Amerika'ya Pıttsburg'a gıdeceğım. Sanatçı 15 Mart Cumartesi giinü saat 19.30'da Cemal Reşit Rey 'de ts- tanbullu sanatseverlerle buluşacak. (0 212 232 98 30) Türk Sineması'nın unujtulmaz yapıtlarma imza atan yapımcı Hürrem Erman'ı yitirdik Türk yapımcılığı öksüz kaldı • Yapımcı olarak 'Lüküs Hayat', 'Hıçkınk', 'Deli Yusuf, 'Vurun Kahpeye', 'Kezban Roma'da, 'Gelin', 'Düğün', 'Vesikah Yarim', 'Gökçe Çiçek' 'Tahir ile Zühre', 'Son Beste', 'Bir Demet Yasemen', 'Ayşecik Çıtı Pıtı Kız', 'Dertli Gönüller', 'Samanyolu', 'Severek Aynlalım', 'Hayat Bayram Olsa' gibi Türk sinema tarihinin önemli yapımlanna imza atmıştı. Kültür Servisi - Erman Film'in kurucusu ve sinema yapımcısı M. Hürrem Erman'ı dün 90 yaşında yaşama veda etti. Erman'ın cenaze- si, bugün Teşvikiye Çamii'nde kılınacak öğle namazımn ardından Aşiyan Mezarlığı'nda top- rağa verilecek. 1913 Selanik doğumlu olan M. Hürrem Er- man, lstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nü bitirdi. Sinema işletmecili- ğine Adapazan'nda 1935'te açtığı salonlabaş- ladı. 1946'da Erman Film'i kuran Erman, Ada- pazan ve lstanbul'da açtığı stüdyolann yanı sı- ra film ithalatçıhğı da yaptı. Yapımcı olarak 'Damga', 'Lüküs Hayat', 'Hıçkınk', 'DeB Yusuf, 'Arzu ile Kamber', 'Vurun Kahpeye', 'Karacaoğlan'ın Ka- rasevdası', 'Kezban Roma'da, 'Gelin', 'Diyet', 'Düğün', 'Vesikaü Yarim', 'Gökçe Çiçek' 'Tahir Ue Zühre', 'Son Beste', 'Ala Geyik', 'Bir Demet Yasemen', 'Ayşecik Çıtı Pıtı Kız', V- 'Afilli Delikanlı', 'Damgalı Kadın', 'Dertli Gönüller', 'Samanyolu', 'Seve- rek Aynlalım', 'Ha- yat Bayram Olsa' gi- bi Türk sinema tarihi- nin önemli yapımlan- na imza attı. KARTAL TtBET: Türk sinemasına eme- bulunuyordu. Sinemanın ciddi ve onurlu bir iş olduğunu savunan bir insandı, onun için de en büyük film şirketlerinden biri olan Erman Film'in de sahibi oldu. HÜLYA KOÇYtĞİT: Sinemamız en değer- li yapımcılanndan birini kaybetti. Onun hakkın- daki duygulanm çok yoğun. Bana büyük eme- ği geçen Hürrem Erman beni sinemaya ilk ta- nıtan kişidir. Yıllarca onunla baba-kız gibiy- dik. Sinemaya A'dan Z'ye emek veren bir insan- dı. Türk sıneması için pek çok önemli isim ye- tiştirenbirustaydı. ATIF YILMAZ: Hürrem Erman benim si- nemaya girmemde ve tanmmış bir yönetmen ol- mamda çok büyük payı olan bir insan. O benim dostum, arkadaşım, sevdiğim ve saydığım bir büyüğümdü. Gerçekten de Türk sıneması için çoİc büyük şeyler yaptı. Hayatımda önemli ye- ri olan bir insandı. TARIK AKAN: Çok üzgünüm. Hürrem Abi'nin ilk sinemaya girişimde ve sinema ya- şamım boyunca kat ettiğim yolda çok büyük pa- yı vardır. Erman Film'den çıkan 20'ye yakın filmim var. Hürrem Abi'den çok şey öğrendim. Vefatından dolayı üzgünüm. ATİLLA DORSAY: Yaşamı Yeşilçam'la ko- şut ve iç içe geçmiş en önemli ve verimli yapım- cunızdı. Son 10 yıldır sinemadan elini ayağını çekmişti ama düşünmek ve üretmekten vazgeç- memişti. Onun özellikle Lütfi Akad ıle olan iş- bırliğınden 'Vurun Kahpeye'den'Vesika- b Yarim'e, 'Gökçe Çiçek'ten ünlü 'Göç' üçlemesine birçok başya- pıt doğdu. Hukuk ve felsefe eğitimi almış, çağına dönük tam bir Istanbul beyefendisiy- di. Uzun yıllar kişısel bir dost- luğu da sürdüğüm Hürrem Er- man'a rahmet diliyorum. TARIK DURSUN K.: Türk sinemasınm Türk sine- ması olmasına en büyük kat- kıda bulunan insanlann başında geliyordu. Si- nemadan tam vaktinde aynlarak gençlerin yo- lunu açmış büyük bir insandı. Aynca sinema- ya girdiği dönemde Türk sinemasında sayı- lan oldukça az olan yüksek tahsilli kişiler- den biriydi. înanılması zor, gerçekten insanm içini sızlatan bir kayıp. Türk sıneması için dev ğı geçenlerin başında Usta yapımcı Hürrem Erman, Türk sinemasına kazandırdığı değerlerie bir hoca görevini üstlendi. bir kayıp. ilk kez düzenlenen 'Türk Sinemasının On Beş Günü' 12-25 Mart tarihleri arasında Paris'te Türkfîlmlerişöleni DEFNE GURSOY PARİS - 'Türk Sinemasının On Beş Günü' başlıklı izlence 12-25 Mart 2003 tarihleri arasında Paris'te ilk kez düzenleniyor. Sinema şöleni, L'ACORT- L'Assemblee Çitoyenne des Origınaires de Turquie (Türkiye Yurttaşlar Meclisi), Faruk Günaltay öncülüğünde Strasbourg kentinde yıllardır düzenlenen 'Türk Sinemasınm On Beş Günü'ne imza atan Odyssee Sıneması ile Paris'teki Archipel Sineması'nın ortak katkılanyla düzenleniyor. New York ve Londra gıbi diğer dünya metropollennde yıllardır Türk sıneması festıvalleri düzenlenmesine karşın, bu buluşma Türk sineması adına Paris'te bir ilk niteliği taşıyor. Paris ve çevresinde yaşayan 80 bine yakın Türk ve Türkiyelinin sosyal ve kültürel merkezi sayılan şehrin 10. İîölgesinde bulunan Ginema l'Archipel'de iki hafta boyunca son dönem yapıtlar gösterilecek. Açılışı Büyük Adam Küçük Aşk fılmi ve yönetmen Handan Ipekçi'nın katılımıyla gerçekleşecek festivalde, 'Sinema Günleri' boyunca 'Özel Geceler' de düzenlenecek. 16 Mart gecesi 'Balalayka' filminin gösteriminden sonra Dünya Kadmlar Günü çerçevesinde bir tartışma, '9' filminin 18 Mart gecesi gösteriminden sonra filmin baş oyuncusu Serra Yılmaz ile söyleşi, 'Zıkkımın Kökü'nün 19 Mart akşamı Paris'in 10. bölgesindeki ortaokullara özel gösterimi ve 20 Mart gecesi 'Sır Çocuklan' filminin yönetmenlennden Aydın Sayman tarafından sunumu da öngörülen etkinlikler arasında. Film haftası kapsamında Hiçbiryerde , lstanbul Kanatlanmın Altında. Filler ve Çimen, Kaç Para Kaç ve Şellale filmleri de gösterilecek. Okay Temiz Park Orman'da • Kültür Servisi - Okay Temiz ve Rıtim Atölyesi, geçen yıl Gemal Reşit Rey'de verdiği 'Ritim Günü' konserini 15 Mart'ta Park Orman / Maslak'ta yeniden gerçekleştirecek. Astrazeneca sponsorluğunda verilecek konserde Okay Temiz'e Senegalli talking drum ustası Yamar, Kübalı Latin perküsyonist William Richard Gordaso, Keşanlı asma davul ustası H. Rüştem Çembeli, Sofyalı davulcu Stoyan Yankoulov, Vocal - Çongo'da Bulga'mn yanı sıra yaklaşık 100 Ritim Atölyesi katılımcısı eşlik edecek. (0 216 454 15 55) Sanat Kurumu ÖdüUeri belirlendi • ANKARA (ANKA) - Sanat Kurumu her yıl düzenlediği 'Geleneksel Tiyatro ve Plastik Sanatlar Yılın Sanatçısı' ödüllerinin sahiplerini belirledi. Kurum 'En İyi Oyun Yazan' dalında Erhan Gökgücü'yü, 'En İyi Yönetmen' dalında ise Ergün Uçucu'yu ödüle değer buldu. Fazıl Say'ı "Seçıci Kurul Özel Ödülü'ne, Prof. Dr. Sevda Şener'i ise 'Onur Ödülü'ne layık gören kurum, Meral Niron'un 'En İyi Kadın Oyuncu', Nihat llen'nin 'En İyi Erkek Oyuncu', Ahmet Cemal ve Ismail Bekir Ağlagül'ün 'En İyi Çevıri', Tayfun Çebi'nin 'En tyi Sahne Tasanmı', Tamer Khoraua'nın 'En İyi Sahne Müziği', Nalan Türkoğlu'nun 'En İyi Giysı Tasanmf, Esen Tunççekiç'in 'En İyi Işık Çalışması', Sergei Terechenko'nun 'Dans Kompozısyon' ödüllenni almasına karar verdi. Kurum, resım dalında Halil Akdeniz'i 'Yılın Sanatçısı', Harun Antakyah'yı ise 'Övgüye Değer' buldu. Kurumun diğer ödül lerinı alanlarsa heykel dalında Osman Dinç, özgün baskı dalında Süleyman Saim Tekcan, seramik dalında Saadettin Aygün, fotoğraf dalında Adnan Ataç. Goethe Enstitüsü'nde film • Kültür Servisi - lstanbul Alman Kültür Merkezi Goethe Enstitüsü'nde yann saat 19.00'da 'Thomas Schadt'ın yazıp yönettiği 'Berlin. Büyük Kentin Senfonisi' adlı film göstenlecek. Schadt'ın bu filmi, 'Walter Ruttmann'ın 1927 yılında çektiği ünlü destansal filminin yenı bir yorumu ve geliştirilmişi. (Tel.0212 249 20) Tanzimafta tabiar olgusu I Kültür Servisi - Sabancı Cnıversıtesi ve Boğazıçı Cnıversitesı işbirliğiyle 13-14 Mart tanhlen arasında 'Tanzimat Devn Kültüründe Tabiat Fikn' başlıklı birkonferans düzenlenecek. Sabancı Üniversitesi'nin Karaköy'deki lletişim Merkezi'nde gerçekleştirecek konferansta, Tanzimat Devri'nin 'tabiat' kavramına verdiği şekıl irdelenecek. Konferansa Atina Üniversitesi'nden Kostas Gavroğlu, Bilgı Üniversitesi'nden Jale Parla, Boğaziçi Üniversitesi'nden Berna Kılıç ile Gürol Irzık, Sabancı Üniversitesi'nden Şerif Mardin ve TDV Islam Araştırmalan Merkezi'nden Recep Şentürk konuşmacı olarak katılacaklar. Konferansın oturum başkanlığını, Atına Üniversitesi'nden Manolis Patiniotis, Boğaziçi Üniversitesi'nden Gürol Irzık ve Sabancı Üniversitesi'nden Hasan Bülent Kahraman yapacak. Bilgi için: (0 212 292 12 12). 1001 BELGESEL FİLM FESTİVALİ • GOETHE ENSTtTÜSÜ'nde 10.00-20.00 arasında 'Unutmak - Affetmek' adlı atölye çalışması. (0 212 249 20 09) • KADIKÖY BARIŞ MAISÇO KÜLTÜR MERKEZİ'nde 11.00'de 'Sonsuzluğa Uzanmak', 11.50'de 'Yaşadım', 12.30'da 'Sokak Öyküleri: Bartın', 13.00'te 'Zeugma, Dün... Bugün', 14.00'te 'Yurtsuzlar', 14.20'de 'Akdenizü', 15.30'da 'ÖIü Bayramı', 15.50'de 'Nehir ve Yaşam', 16.15'te 'Babğın Günlüğü', 17.00'de 'Kılıçbalığı Öyküsü', 17.15'te 'Denizli Horozu', 17.50'de 'Köçek', 18.25'te 'Kum Saati-Değirmen', 19.00'da 'Kafdağı'nın Ardı Asya: Bozkınn Sesi' belgesellerinin gösterimi. (0 216 418 95 49) • FOTOĞRAFEVt'nde 19.30'da tbrahim Göksungur'un 'Gizemli Kıta Hindistan' konulu dia gösterisi. (0 212 251 05 66) BUGÜN • CEMAL REŞİT REY'de 19.30'da Stravinsky Quartet'in konseri. (0 212 232 98 30) • BABYLON'da 21.30'da Ricky Ford&Kirk Lightsey konseri. (0 212 292 73 68) • AKM'de 20.00'de tstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden 'Ağır Roman' dans tiyatrosu. (0 212 251 56 00) • İŞ SANAT'ta 19.30'da Antonio Meneses- Christina Ortiz konseri. (0 216 454 15 55) • AKBAMC KÜLTÜR SANAT MERKEZİ'nde 20.00'de David Freisen ve Önder Focan konseri.fö 212 252 35 03)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog