Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyef k ı t a p 1 a r ı KÖTÜ SONSUZDA GEZİNTÎLER Ergin Yıldızoğlu ^ kitap k ÇagPaz»iam2A.Ş Tınkocajı Cad. No 39 41 (34334) 0£ıloglu-taanbuITd (212)5140196 Cumhuriyet Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı ASKERLER VE DIŞ GÜÇLER CüneytAkalın ^ kitap kulub6- (34334)Cağaloglu-tsHnbu]Ttl (212)51401 79. YIL SAYI: 28269 / 500.000 TL (KDViçmde) KURUCUSU: Y U N U S N A D İ (1924-1945) BAŞYAZARI; NADİR NADİ (1945-1991) İ MART 2003 CUMARTBİ V I > Cumhuriyet üniversiteyehazırlıyor Fen Bilimleri Merkezi Dershanesi işbirliği ile paraaz her pazartesi Cumhuriyet'le birlikte... İlksayısı pazartesi Cumhuriyet'le birlikte. Bayinizden istemeyi unutmayın. Meclis'te tezkerenin görüşüleceği saatlerde savaş karşıtlan da Ankara'da büyük bir gösteri yapacak Banş buluşmasıSuça ortak olmayacağız Türkiye'deki banş yanhlan, savaşa sessiz kalarak ortak olmamak için, Irakh çocukların gözlerine utanmadan ve korkmadan bakabilmek için "Savaşı Durdurmak îçin 1 Mart'ta Oradayız" sloganıyla bugün Ankara'da buluşacak. DÎSK, KESK, TMMOB ve Türk Tabipleri Birlıği öncülüğünde düzenlenen mitinge illerdeki savaş karşıtı platformlar tarafından da destek veriliyor. Sıhhiye'de gerçekleştirilecek miting nedeniyle güvenlik önlemleri arttınldı. ANKARA-İSTANBUL (Cumhuriyet) - Savaş karşıtla- n, TBMM'de "savaş tezkeresi" oylanırken olası Iraîc operasyo- nunu Sıhhiye Meydanı'nda dü- zenlenecek büyük miting ile protesto edecek. DlSK, KESK, TMMOB ve Türk Tabipleri Bir- liği öncülüğünde düzenlenen mitinge illerdeki savaş karşıtı platformlar tarafından da destek veriliyor. Mitingi düzenleyen DlSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, KESK Genel Başkanı Sami Evren, TMMOB Başkanı Kaya Güvenç ve Türk Tabıpler Birliği (TTB) Başkanı Ffisun Sayek'in yaptıklan ortak açîkla- mada, 15 Şubat Küresel Eylem Günü'nde dünyada milyonlarca ınsanın binlerce kentte "para- nın ve korkunun savaşına" karşı duruşunu ortaya koyduğu anımsatıldı. 15 Şubat'ta dünya- da insanlık açısından umudu art- tıran eylemler olduğu kaydedi- len açıklamada, "Biz de 'sava- şın kıyısında durup hayata bak- mayacağız.' Biz de haykıraca- ğız. Kimsenin askeri olmaya- cağımızı, ABD'nln hegemon- MArkası Sa. 8, Sü. 3'te ABD ÎLE MUTABAKAT DEĞERLENDÎRİLDÎ MGK tezkereyi Meclis'e bıraktı # Olası Irak operasyonu öncesindeki son Milli Güvenlik Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamada, AKP hükümetinin, "MGK'de bir kez daha ele alınsın" gerekçesiyle ertelediği tezkere oylaması konusunda hiçbir ifadeye yer verilmedi. Tavsiye karannın çıkmadığı bildiride "ABD ile yapılan müzakerelerde ulaşılan sonuçlar değerlendirilmiştir" denildi. MGK'nin bu açıklamasıyla, karan TBMM'ye bıraktığı değerlendirmesi yapıldı. Kıbns konusunun da ele alındığı toplantıda "Kıbns'ta takvim baskısı kabul edilemez" görüşü öne çıktı. • 8. Sayfada Herkesimden tepkiyağıyor Cuma namazı çıkışında Beyazıt Camii önünde toplanan ve çoğunluğunu tslamcı gençlerin oluşturduğu 500 kişilik toplu- luk, tekbir getirdi ve AKP lideri Tayyip Er- doğan'ı 'ABD işbirlikçisi" oimakla suçladı. (Fotoğraf: ALPERİZBUL) • 8. Sayfada TEZKERE Erdoğan-Gül ters düştü • AKP grubu, tezkere sıkıntısını aşmak için bugün dördüncü olaganüstü toplantısını yapıyor. Sürecin uzamasında diğer etkenlerin yanı sıra Erdoğan ile Gül arasındaki görüş aynlığırun da rol oynadığı belirtiliyor. • 4. Sayfada MECLlS'E ÇAĞRI Doğru yol için son firsat • Tezkere onaylanırsa, kendımızi savaşın içinde bulacağız. Onun için, her türlü kişisel kaygı ya da çekingenliği bir tarafa bırakarak sormahyız: "Biz bu savaşa niçin giriyoruz?" ERDAL İNÖNÜ'nün yazısı • 8. Sayfada Abidin Dino yukarıdaki yapıtını Körfez Savaşı sürecinde tlhan Selçuk'a gön- dermişti. Roma lmparatoru Neron ile Amerikan dört yıldızlı generali arasında- ki ilginç ilişki, on iki yıl sonra dünya medyasında "Amerikan tmparatorluğu" savlarımn gündeme girmesiyle mizah çizerinin uzak görüşlülfiğünö kanıtlıyor. YIĞINAĞA TEPKI 'Ülke ABD işgali altında' • ABD, Türkiye toprakla- nnın en hassas, stratejik ve önemli bölgelerinde konuş- lanmaya hazırlanıyor. ABD'nin konuşlanacağı bazı alanlar şöyle: Istanbul Boğazı'nın her iki yakası, başkent Ankara'mn hemen yanı başındakı Konya ve Afyon, boru hatlan, Bağdat Demiryolu, petrol bölgesı Batman, GAP bölgesi. Eski Dışışlen Bakanı Şükrü Sina Gürel, "Bu aslında ege- menlık haklanmızın çiğ- nenmesı ve ülkenın işgal edilmesidir"dedi. IŞIK KANSU / SERTAÇ EŞ'in haberi • 6. Sayfada TUNCER: Yakıt, Petrol OfisVnden • Petrol Ofisi Genel Müdü- rii Ertuğrul Tuncer, "ABD'nin akaryakıt ihtiya- cında organızasyonu üstleni- yoruz. Yakıtın vergisiz venl- mesi hûkümet karan olacak. Savaş durumu nedeniyle stoklann 10 güne çıkanlma- sı istendi. Savaş taîebi daral- tacak. stoklar ise ek maliyet getinyor" dedı. GÜLŞAH KARADAĞ'ın haberi • 13. Sayfada IRAK Füzeler itnha edüecek • Irak yönetımı, BM Silah Denetçılen Başkanı Hans Blıx'ın 1 Mart'tan itibaren ımhasmı istediği El Samud füzelerinin bugün yok edıl- meye başlanacağını duyur- du.. Yetkililer, imha talebı- nın haksız oldugunu belirt- tiler • //. Sayfada DEP'LÎLER YENİDEN YARGILANACAK M 5. Sayfada SIVAS KATLtAMI SUÇLUSU YAKALAINT)I M 5. Sayfada KIBRIS İÇİN KARAR LAHEY'DE VERlLECEK UlO. Sayfada FENfERBAHÇE MALATYA'YT YENDİ • Şpor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Annan'ın Keli Göründü Hergün karardeğiştirerek neyapacağını bilmeyen iktidar izlenimini pekiştiren AKP önderleriyle Irak sonrası ve Kıbns sorununda geleceğe umutla bakı- labilir mi? Mutabakat zaptı imzalanmak üzere denildi, tezke- renin TBMM'den perşembe günü geçeceği bildiril- dı. önceki gün dünya nefesini tutmuş, öğleden son- raki oturumu beklerken, aaa bir de ne görelim; ön- MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de YRUPA KITASI ODULU AYŞE ERZAN'A Bilim kadınları ıçın UNESCO-L'OREAL 2003 Yılı Avrupa Ödulü, Prof. Dr Ayşe Erzan'a verıldi Kadınları bilimsel araştırmalar yapmaya teşvik etmek amacıyla her yıl 5 kıtaaan en lyı beş bılırn kadınına verılmekte olan cdule Avrupa'dan Prof. Dr Ayşe Erzan'ın layık görülmesi, Turkıye bilim dunyasında sevınç yarattı. Bugün Cumhuriyet 1e birlikte GUNDEM MUSTAFA BALBAY At Partisi! Adalet ve Kalkınma Partisı'nin kısaltılmışının n e olacağı konusu başından beri tartışılıyor. Klasik kı- saltma, Cumhuriyet'in kullandığı bıçım: AKP... Ancak AKP'liler ısrarla biz "AK Parti'yiz" dediler, bunda ısrar ettiler. Zamanla "ak" sözcüğü de AKR katında anlamını buldu. Uzun süredir tartışmalı olan pek çok konu ve kişi "a/c"landı. Böylece "Ak"\amsk MArkasıSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog