Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurryet k ı t a p 1 a r ı SUSMAYANADAM Yıldız Sertel * CumhUriyet kitap kulûbü Turkocağı Cad \o 39 41 -.-t^ıCagaloghi-tsanbul Td .212] 512 05 05 Cumhuriyet Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı BÎR CUMHURİYET DÜŞMANININ PORTRESİ M. Emin Değer f y Cumhuriyet « Pazarlama <\ Ş Turkocağı Cad No 39 41 .Itap kulubü 1343V»ı CagıtoJlu-lstanİHjlTel (2121 5.2 0S05 8«- YIL SAYI: 28518 / 500.000 TL (KDVıçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ (1945-1991) 5XAStMj!003 ÇARŞAMBA Avrupa Komisyonu adadaki çözümsüzlüğün Türkiye'nin önünde ciddi engel olusft AB'den Kıbrıs bastdâÇÖZÜM, MÜZAKERE İÇİN KOŞUL AB Komisyonu'nun aday ülkelere ilişkin yıllık ilerleme raporlan bugün resmen açık- lanıyor. Komisyon üyelerinin özel kalem müdürlerinin toplantısında, Türkiye rapo- runda Kıbns konusunda daha kararlı bir ifade kullanılması için görüş birliğine vanldığı bildirildi. Raporun ilk madde- sinde Kıbns'ın konu edildiği ve sorunun çözümünün Türkiye ile müzakerelerin başlaması için şart koşulması konusunda Ankara'ya mesaj verileceği kaydedildi. • //. Sayfada PRENSİPTE EVET DENİLDİ. AMA... AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Verheugen, Türkiye'nin üyeliğiyle ilgili karann Helsinki zirvesinde verildiğini anım- satarâk "Türkiye'nin üyeliğine prensipte 'evet' denildi, ama Avrupa standartlanna ulaştıktan sonra" di- ye konuştu. Erdoğan hükümetini takdir ettiklerinı belirten Ver- heugen ancak eksikliklerin olduğunu söyledi. Verheugen "Yal- nızca görüşlerini ifade eden siyasi hükümlüleri cezaevinde bu- lunduran bir ülke kendini dışanda bırakır" dedi. • 11. Sayfada ANKARA: DENKTAS'SIZ SÜREC ZOR 14 Aralık KKTC seçimleri öncesinde dik- katli bir politika izleyen Ankara. seçimler- den bir koalisyon hükümetinin çıkabileceği- ni öngörüyor. AB ve ABD, seçimlerden Denktaş karşıtlannın zaferle çıkması; Ankara ise Cumhurbaş- kanı Denktaş'ın başmüzakereci statüsünde bir değişiklik ol- mayabileceği beklentisi içinde. Başbakan Erdoğan'm KJCTC'nin 20. kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere adaya gitmesi de büyük önem taşıyor. • //. Sayfada Hükümetîn yurttaşı müşteri görme politikasına karşı çıkan emekçiler eşit ve ücretsiz hizmet için iş bırakacak Sağlıkçılardan ilk uyanTürk Tabipleri Birliği ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın aldığı karar uyannca. bugün sağlık kurumlannda saat 08.00-17.00 arasında acil birimler dışında hizmet verilmeyecek. Eyleme DtSK, KESK, Türk-İş, Hak-îş, TMMOB, Hasta ve Hasta Yakınlan Haklan Derneği de destek veriyor. Haber Merkezi - Sağlık çalışan- lan. "sağlığın ticarileşmesine karşı eşit ve ücretsiz sağlık hiz- meti, iş güvencesi ve insanca ya- şanabilecek ücretler için" bugün yurt çapında ış bırakacak. Türk Ta- bıplen Birliği (TTB) ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendı- kasrnın (SES) aldığı karar uyann- ca yapılan eylemde, bugün sağlık kurumlannda saat 08.00-17.00 ara- sında acı] bınmler dışında sağlık hızmeti verilmeyecek TTB Mer- kez Konseyı Başkanı Füsun Sa- yek. "Hekimler, daha iyi sağlık hizmeti verebilmek, daha iyi bir ücret için haklarını istiyor. Üc- retsiz, eşit, ulaşılabiiir haİkın sağ- lık hakkı için bir gün süreyle iş bırakıyoruz" dedı. Sağlık harcamalanna 2004 büt- çesınde fazla pay aynldığı yönün- dekı savlann gerçeğı yansıtmadı- ğını, yapılan sözcük oyunlarının "yanıltma" amaçlı olduğunu ifa- de eden Sayek, sağlığı bir meta, yurttaşı da müşten gıbı gören zih- niyetı esefle kınadığını kaydettı. îs- tanbul'da sağlık çalışanlan, Anado- lu yakasında saat 12 30'daHaydar- MArkası Sa. 8, Sü. 3 'te YOLSUZLUK GÖRÜŞMELERÎNDE CHP, AKP'Yî HEDEF ALDI 'Çuvaldızı önce kendinize baürın' TBMM Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu raporu görüşmelerinde, özellikle İstanbul ve Ankara anakent belediyelerindeki yolsuzluk savlannın üstüne gidilmemesini eleştiren CHPTiler, teftiş kurullannın kapatılarak yolsuzluklarla mücadele edilemeyeceğinin altını çizdiler. CHPTi Ketenci, "80 yıllık Cumhuriyet tarihimizde hangi hükümetin bakanlan sizin bakanlannız kadar aleyhine açılmış davaya muhataptır. AKP hükümeti önce çuvaldızı kendine batırmalıdır" diye konuştu. "Gökkafes'te lüks kat alanlardan hesap sorulacağını" taahhüt eden AKP'nin sözünü unuttuğunu vurgulayan CHPTiler dokunulmazlıklann kaldınlmasını istedi. AKPTi Komisyon Başkanı Ateş'in, çahşmalan sırasmda kendilerine Sayıştay'dan bilgi gelmediğini söylemesi üzerine CHPTiler "Sayıştay başkanı, kendini ve Sayıştay'ı kamu alanı dışında gordüğü için elbette bilgi vermeyecektir" yanıtını verdiler. • 8. Sayfada AKP'den ilginç uygulama 'Anketör' öğretmenler Alundağ îlçe Milli Eğitim Müdür- lıiğü, 35 öğretmeni "okumaz yazmazlan ve okula devam etme- jenleri tespit etmek için" anket japmakla görevlendirdı Ancak 25 soruluk ankette eğitimle ilgili yalnızca 2 soru bulunuyor. "Er- kek çocuklann sünnetli olup ol- madığı'" ile "Hangi kursa gittik- kri" sorulanna yer verilen anke- tın kömür dağıtacak yoksul aile- feri belirlemek için düzenlenmiş olabileceği belirtildi. MUSTAFA ÇAKIR'ın haberi • 6. Sayfada TÜBiTAK'tan yanıt İddia iftira boyutunda TÜBİTAK Başkanü- ğı'na atama karan Başbakanlık'ta bek- letilen Prof. Pak, şah- sına yönelik iddiala- rın iftira boyutunda olduğunu belirtti. Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumu'nda hükümete kadro- laşma yolunu açan tek maddelik tasan, uzun tartışmalann ardın- dan Milli Eğitim Komisyo- nu'ndan geçti. • 5. Sayfada Molotofkokteylli eylemde 2 yaralı Lahey'de Türk •f • V Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'ndaki 4. maçın- da Beşiktaş, Çek Cumhuriyeti takımı Sparta Prag'ı 1-0 yendi. tnönü Stadı'ndaki karşılaş- mada Siyah-Beyazlılara 3 puanı geriren golü 82. dakikada Ronaldo attı. Beşiktaş aldığı bu gali- biyetle puanını 6'ya yükseltip grup ikinciliğine yükseldi. Gruptaki diğer maçta ise Chelsea, Ital- ya'da Lazio'yu 4-0'la geçti. İngiliz takımı, pu- anını 9'a çıkararak liderliğe yükseldi. Devler li- ginde bugün D Grubu'nda ülkemizi temsil eden Galatasaray, Yunanistan'da Olympiakos'a ko- nuk olacak. Michel Lubos'un yöneteceği karşı- laşma saat 21.45'te başlayacak ve Star TV'den naklen yayımlanacak. • Spor'da (Fotoğraf: AP) saldırı Türkiye''nin Lahey Büyükelçıhğı'ne molo- tofkokteylli saldın dü- zenlendi. Saldında ikı kişi hafif yaralandı.16 yaşındaki saldırgan 3 sa- at sonra yakalanırken saldınnın siyasi neden- lerle gerçekleştirilmediği ve bır terör eylemı olma- dığı bildirildi. Hollanda basını olayın büyükelçılık tarafından abartıldığını savunurken Türkıye, saldından ge- rekli önlemleri almayan Hollanda makamlannı sorumlu ruttu. HALUK BAKIR'uı haberi • 10. Sayfada Özelleştirmeye onay Trabzon Limanıyok pahasına O YK, Trabzon Lima- nı'nın 30 yıllık ışletme hakkınm 22 mılyon dola- ra Başbakan Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Albayraklar'a venlmesinı onayladı. 2002 yılı kân 2 trilyon 850 mıl- yar lira olan hmanın yıl- lık kırası yaklaşık 1.1 trilyon liraolacak. MÎLDA Mecmua Gazete Dağıtım Pazarlama şırke- ti, değennin çok altında satın aldığı SEKA Aksu Kâğıt Fabn- kası'nı teslim al- dıktan sonra 450 işçiyi işten çıkar- dı. AYKUT KÜÇÜKKAYA ve NtHAT TIĞ- Ll'nın haberi • 13. Sayfada TRT'DE YİNE B\ŞA DÖNÜLDÜ M 3. Sayfada SUTJYE SINIRINDAKİ MAYINLAR "EMlZLENtYOR • 10. Sayfada CEMAL REŞİT ÎEY'IN 100 YILI • 75. Sayfada BU MERMİ LANSERİVURUYOR UArka Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Güvensizliğin Nedeni Kamu Yönetımi Temel Yasası böyyük medyada böyyük kabul gördü. Kimilerinde iki sayfa kimindetam sayfa, övgü yük- lü başlıklarla okuyucuya sunuldu. Tasanyı iki sözcük- le özetledıler: Devlet küçülüyor! Bu yargı yetiyor böyyük medyaya. ötesıni boş ve- riyor. Kamu reformu yasalaştıktan sonra, ıl ve bele- diye yönetımlenne devredilen örneğin milli eğıtimde, UArkası Sa. 8, Sü. l'de KİTAP ÎÇtN TEŞEKKÜR ETTÎ Costa Gavras'tan Selçuk'a mektup 2. ÖLÜM YILDÖNÜMÜ İstanbul Haber Servisi - Ünlü yönetmen Costa Gavras, gazetemız çizer- lerinden Turhan Selçuk'a "Önce Çizgi Vardı" isım- li kitabı nedeniyle bir mek- tup yazarak kitabı çok be- ğendiğini, tek üzüntüsünün MArkast Sa. 8, Sü. 8'de Berin NadTyi anıyoruz Haber Merkezi - Cumhuriyet Vakfi Başkanı, gazetemiz ımtıyaz sahibi, yaşa- mı boyunca Cumhuriyet devrimlerini, Atatürk ılkelerini, Cumhuriyet gazetesini Arkası Sa. 8, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog