Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

İCumhuriyet k ı t a p 1 a r ı ULUS OLMAK Necati Cumab r* CumhtfTYet ^ P32 "13 ™ A $ Türfcocag-, Cad. \o 39'4] \kltap kUİÜbCl <}4334)Ca&lojtu-tsanbulTci (212)5120505 CumhuriyeC Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı 8O.YILSAYI: 28543 /500.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945)BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991j _j^> Bombalamayı 15-20 kişilik Türk hücresi planladı, 100 kişi kullanıldı Eylemi yapanlar Ladin yandaşlanMEHMET FARAÇ Güvenlik birimleri, fstanbul'u ka- na bulayan şeriatçı organizasyonu yüzde 80-90 oranında çözdü. Bomba- İı eylemleri gerçekleştirenlerin "Va- habi-Selefi ideolojisi"nden etkile- nen "El Kaide'nin Türkiye hücre- si" olduğu, organizasyonun çatısını oluşturan 15-20 kişilik gnıbun büyük bölümünün Afganistan'da savaşa ka- tıldığı, aralannda Azad Ekinci'nin de buiunduğu 4-5 kişinin ise sahte pasaportlarla yurtdışına kaçtığı belır- lendi. Şişli'deki sınagog eyleminde talimat verdiği, gözcülük yaptığı be- lirlenen ve tran'a geçmeye çalışırken yakalanan Y.P.'nin ilk ifadesinde, "Usame bin Ladin'in adamları- yız" dediği öğrenildi. Organizatörle- rin Türkiye'deki şeriatçı gruplarlahe- nüz organik bir bağına rastlanmadı- ğını anlatan bir emniyet yetkilisi, "Diğer eylemlerin yan unsurlan da yakalandı. Yeni bir örgiit yok... Ör- güt E) Kaide... Bunlar da onların kolları... Kılcal damarlara girmeye çahşıyoruz" diye konuştu. Istanbul'da 61 kişinin yaşamını yi- tirdiğı intihar eylemlerini çözmek için yoğun çaba harcayan uzmanlar, Şiş- li'deki sinagog eyleminin kilit ısminı Ağn'nın Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Iran'a kaçmaya çahşırken yakaladı. MArkasıSa. 8,SiL3'te Şişli'deki eylemde talimat verdiği ve gözcülük yaptığı belirlenen "Pötürgeli Yu- suf", "Usame bin Ladin'in adamlanyız" diyerek El Ka- ide bağlantısını itiraf etti. Polis, diğer 3 saldınnın "yan unsurlan"nı da ele ge- çirdi. Bu kişiler de Ladin'e bağlı olduklannı söyledi. Terörle Mücadele uyarmış Içişleti raporu önemsemedi tstanbul Terörle MücadeJe Şubesi ta- rafindan saldınlan gerçekleştirdikleri belirlenen Imamlar Birliği örgütü yöne- ticileri ve üyelerinin takip edilmesi için 2002 'de hazırlanan raporun Içişleri Ba- kanlığı tarafından göz ardı edildiği orta- ya çıktı. Raporda, "'Bu kişilerin Afga- nistan ve Pakistan'da aldıklan eğitim sonucu bütün patlayıcılar hakkında bil- gileri var. Ülkemize yönelik eylemlerde bulunabilirler" denildi. ECEVİT KILIÇ7 ÖZCÜR ERBAŞ'ın haberi • 8. Sayfada İlişkiler araştırılıyor Bağlantı Pakistan 'da kuruldu İstanbul'da bombalı saldırıları ger- çekleştırenler arasında yer alan Bingöl- lü Mesut Çabuk ve Azad Ekinci'nin El Kaide'yle Pakistan'da bağlantı kur- duğunu savunan kaynaklar, sayılan kesin olarak belirlenemeyen onlarca Bingöllünün Islamabad Üniversite- sı'nde eğitim gördüğüne dikkat çektiler. MAHMIT ORALın haberi • 8. Sayfada Ingiltere ve Almanya terör saldınlanna karşınAB üyelik sürecini destekleme kararlılığında Türkiye'ye sıcak mesaj 18kişinin poliste kaydıvardı Beth tsrael Sinagogu'na yönelik bombalı saldırı öncesi istihbarat çalışması yapan ve eylem emrini veren tmamlar Birliği örgütü yöneticisi Y.P. "Anayasal düzeni silah zoruyla yıkmak" suçundan DGM tarafından rutuklandı. İfadesinde. A ey lemin de tmamlar Birliği tarafından yapıldığını söyleyen Y.P., "Âncak. ben yalnızca Beth lsrael Sinagogu'na yönelik eylemle ilgiliyim" dedi. Eylemleri gerçekkştirdiği belirlenen 18 kişilik ekibin kayıtlannm daha önceden poliste buiunduğu ortaya çıktı. 1 8 . Sayfada (REUTERS) AB kapısı kapanmamalı lngiltere Dı- şişleri Baka- El Kaîde hazırlanıyor nı Stravv, saldırılann, lngiltere 'nin Türkiye'nin AB'ye erken bir tarihte katılması yonündeki is- teğini etkilemediğini belirtti. Almanya Dışişleri Bakanı Fischer de Avrupa kapısının Türkiye'ye açık tutulması gerektiğini vurguladı. Fischer aynca, 25 üyeli bir AB'nin büyük sorunlan olacağına dikkati çekerek tüm üye ülkelere, Avrupa'nrn çıkarlannı ulusal çıkarlardan üstün tutmalan çağrısında bulundu. • 11. Sayfada The Times gazetesi. El Kaide'nin NoeFde lngiltere'den ABD'ye gide- cek bir uçağa bomba yerleştirme planlannın or- taya çıktığını yazdı. Saldınnın kesın tarihinin bilinmedıği belirtilen haberde, eylemde ileri teknolojiyle hazırlanmış "ayakkabı bombası- nın" kullanılabileceği ifade edildi. ABD'li anti- terör yetkilisi, örgütün saldınsında kimyasal ya da biyolojik silah kullanabileceğinı belirterek önlemlerin arttınhnasını istedi. • 11. Sayfada İBDA-C Batı Avrupa'da Weltam Sonntag ga- zetesinin. Federal Suç Dairesi'nin gizli bir ra- poruna dayanarak verdiği haberde. IBDA-C ör- gütü üyelerinin 1995 yıhndan bu yana Batı Av- rupa ülkelerinde de yaşadıklan ve örgütün Al- manya'da 500 ila 600 yandaşıyla örgütlenmeye başladığı kaydedildi. Raporda, ÎBDA-C'nin şiddete eğilimlı oldugu ve Almanya'daki ilk ey- lemini 22 Kasım 1996 tarihinde bir Türk kültür merkezine düzenlediği belırtildi. • 11. Sayfada BUGÜN YARIN * ^ARŞAMB/ SPOR IH-^- =., Şkndi değişim zamarn Aşk şarkılorının unırtulmaz LGS sınavına Sporun tüm dalları kadını Aysel Gürel... Cumhuriyet'le haarlomn... Cumhurryet Spc gazetesinde... CumhuriyeCle birlikte. Bayinizden istemeyi unutmayın... Eşitlik, cinsiyef eşitsizliğine dönüştü... Kadın olmanın dayanılmaz ağırlığı Vy.eşitli halk anlatılarının da desteklediği, antropolojik bir varsayıma göre, kadın ve erkek insan olarak ilk yaratılış dönemlerinde barınmak, beslenmek, korunmak kısacası hayatta kalabilmek için hep birlikte avlanıp doğaya karşı birlikfe savaşırken, üreme sorununun kadına yükJediğı bebeği karnında taşıma, sonra da besleme ve büyütme yükümlülüğü, hiç değilse bu süreç ıçinde onun daha çok barınak içinde kalma zorunluluğunu da beraberinde getirmiştir. Dr. Muhsine HELİMOĞLU YAVUZ'un yazı djzisi Salı günii CumhuriyeCte... Yeni albümü Fırari'de kaçma duygusunu işleyen OğvrAkm, ilk sırayı 'âe\Y bir şaire vermiş V İsimsiz şairin anitestosu * Onur Akın, Firari albümünün ilk şarkısı 'Gidiyorum işte'yi besteledikten sonra şiiri kendisine getiren isimsiz şairi aradığında öldüğünü öğrenmiş. Akın 'Gidiyorum İşte'yi Şefik Yardım'ın 'hayatının manifestosu' olarak değerlendiriyor. "Şiirinin adı 'Gidiyorum Işte'. Hayatının bir manifestosu g i b i . Bir protesto şiiri, vermiş veriştirmiş." Hatice TUNCER'in röportajı 7. Sayfada. GAZETECİ HAKKI ERDEM'I YtTlRDÎK • 3. Sayfada TALtBAN. ÖNAL'I SERBEST BIRAKTI • 11. Savfada TÜRKİYE'NÎN CELECEGt TURİZMDE • 12. Savfada StflSAL'DA BlR KlŞtYE 834 MtLYAR LtRA •0-13-26-32-33-40 GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK 14Apalık:'Kadepin Ağlarını Ördüğü Gün' KKTC'nin yazgısını doğrudan ilgilendiren olay 14 Aralık'ta, on dört gün sonra gerçekleşiyor. O pazar günü Kuzey Kıbrıs'ta seçim günü. Kıbrıs Türkleri açısından "olmakveyaolmamakla"eşdeğer bir gün. MArkasıSa. 8,Sü. l'de Irak'ta istihbaratçılara saldın 7 Ispanyol öldürüldü Bağdat'ta Ispanya Ulusal istihbarat Merkezi'nden 8 kişilik bir ekibi taşıyan üç araca düzenlenen saldında 7 istihba- ratçı yaşamını yitirdi. Ispanya Savomma Bakanhğı, görevden dönen istihbarat eki- bine yönelik saldınnın. Bağdat'ın 30 ki- lometre güneyindeki bir kasabaca mey- dana geldığini açıkladı. 911- Sayfada Fenerbahçe-Beşiktaş Kadıköy'de derbi günü 14. haftamn kapanış maçında iki ezeli rakip F.Bahçe ile Beşiktaş. Kadıköy Şükrü Saracoğlu Sta- dı'nda karşı karşıya geliyor. F.Bah- çe'de Kemal ve Aurello, Beşiktaş'ta ise Zago ve Ahmet Dursun forma giyeme- yecek. Dünün önemli maçında D.Bakır'la Trabzon 2-2 berabere kaldı. MSpot'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY TÜPkiye'nin 3 F'si: Futbol-Fatiha-Felaket! Ispanya, Portekiz'den başlayıp Latin Amerika'ya kadar uzanan geniş bir yelpazede siyasi iktidarı elin- detutanlar, ağırsorunlann üstesinden gelmektezor- landığı için, 20. yüzyılın önemli bir diliminde ülkeyi "başka değerierte" yönettiler. MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog