Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı TÜRKİYE AVRUPAİLİŞKİLERİ Erol Manisalı y Cumhurtyet „ krtap kulübü Çag Pızarlama A 5 Tûrkocagı Cad No 39 41 1>Ü (}43}4ıCagaloglu-!stanbu!Tel (212)512 05 05 Cumhuriy80. YIL SAYI: 28516 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARl: NADİR NADİ (7945-7997) 3 KASIM 2003 PAZARTESİ U l u s d e v l e t t e n f e d e r a l d e v l e t e . . y u r t t a ş l ı k t a n AKP'nin kamıı vönetimi reformu/AKP'nin kamu yönefimi reformu adı alfında hazırladığı taslaklar Türkiye'nin yönefim yapısını kökten değişfiriyor. / 1 .5 milyon kamu çalışanının kadroları merkezden yerele devrediliyor ve çalışma koşulları altüst ediliyor. / Üniter devlet yerine federal devlet amaçlanıyor. s Kamu çalışanlarının sayısı azaltılıyor. y Her yıl hazırlanan büfçe üç yılda bire çıkanlıyor. Böylece IMF'ye hükümetleri deneflemede koiaylık sağlanıyor. / Sosyal devlet eritiliyor, piyasa adına devlet yasaklanıyor. I Ş I K K A N S U ' n u n y a z ı d i z i s i 6 . s a y f a d a . . . Zebari, Irak'a komşu ülkelerin 7 bakanının davetine karşın Şam zirvesine gelmedi Dorukta fiyaskoIrak geçici yönetiminin dışişleri bakanı Zeba- ri'nin Şam domğuna gelmemesi ve gelmeye- ceğini basm aracıhğıyla bildirmesi, komşula- nn canmı sıktı. Türkiye, Şam zirvesi bildiri- sine. geçici Irak yönetiminin bir sonraki zir- veye davet edilmesi için paragraf koydurttu. Türkiye'nin girişimleri sonucunda bildiriy- le Irak yönetimi, "Irak'taki terör gruplan ve komşulan tehdit eden silahlı gruplara karşı" işbirliğine çağnldı. Bildiride, 7 ülkenin dışiş- leri bakanlan, Irak'ın toprak bütünlüğüne olan desteklerini bir kez daha yinelediler. AYHAN ŞtMŞEK ŞAM - Türkiye'nin de aralannda bu- lunduğu Irak'a komşu ülkelenn Şam zır- vesi Iraka davet krizi gölgesinde kaldı. Geçici Irak yönetiminin yapılan davete karşın zirveye katılmamasına Mısır baş- ta olmak üzere Arap ülkeleri tepki göste- nrken Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, Kuveyt'te yapılacak bir sonraki toplantı- ya Irak'ın yine davet edilmesini sağladı. Türk tarafinın girişimleriyle zirve sonuç bildirisinde Irak yönetimine "Irak'taki terör gruplan ve komşulan tehdit eden diğer silahlı gruplarla müeadele için" işbirliği yapması çağnsında bulunuldu. Türkiye, Iran, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Mısır'ı bir araya getiren komşu ülkeler inisiyatifinin Şam zirvesinde Irak'a davet olayı fiyaskoya dönüşrü. Zirve programını değişrirerek 3 saat baş başa görüşen ve sonuçta Irak'ı davet etme karan alan bakanlar, geçici yönetimin dışişleri bakanı Hoşyar Ze- bari'nin kahlabilmesi için de toplantının açıhşını pazar gününe aldılar. Kuveyt, Zebari'nin Bagdat'tan Şam'a gelebilme- si için özel bir uçak tahsis edilmesini sağ- ladı. Ancak Zebari'nin basın aracılığıyla zirveye katılmayacağını açıklaması Şam'da soğuk duş etkisi yarattı. Bakan- lann 3 saatlik görüşmesinde Zebari'nin Şam'a davet edilmesi için ağırhğını ko- yan ve toplantı sonrasında da "Zebari yann burada olacak" açıklamasını ya- pan Gül, Bağdattan gece yansı gelen ha- berler nedeniyle sıkıntılı anlar yaşadı. Gül daha sonra yaptığı açıklamanın ha- tırlatılması üzerine "Zorla getirecek de- ğiliz kendileri bilir" demekle yetindi. MArkasıSa.8,Sü.3'te Kacırılan mühendis Taliban süreyi kaldırdıAfganistan'da kaçın- lan Türk mühendis Hasan Önal için tanı- nan süre kaldırıldı. Ancak Önal'ı kaçıran- lar, serbest bırakılma- larını şart koştuklan Taliban mahkûm sayı- sım6'danl8'eçıkardı. Dışişleri Bakanı Gül, bölgedeki yetkililerle yakın temas içinde ol- duklannı açıkladı. Te- lefonla görüşülen Ö- nal'ın iyi olduğunu belirten Gül. "Kendi- sine zarar verilmeye- ceği yönünde işaretler \M"dedİM U. Sayfada ABDhelikopteri auşuruldu: 15askeröldü Irak'ta,"direniş günü'nde düşürülen bir Amerikan he- likopterindeki 15 ABD askeri öldü, 21 kişi de yaralan- dı. İ2ne gidecek askerleri taşıyan Chinook helikopteri, Felluce üzerinde fiizevle vuruldu. Düşürülen helikop- ter bugüne kadar saldırıya uğrayan en büyük helikop- ter oldu. Bağdat'ta işgalcilere yönelik düzenlenen diğer saldırıda da bir Amerikan askeri yaşamım yitirdi. Fel- luce'de ABD konvoyunu hedef alan saldırıda ise 3 ya da 4 asker öldü. Akşam saatlerinde Felluce'de yol kenan- na yerleştirilen bir bombanın patlaması sonucu da 2 si- vil Amerikalı yaşarrunı yitirdi. ABD Savunma Bakanı Rumsfeld, helikopter saldırısına karşın terörle savaşım ve Irak'a istikrar getirme çabalannın süreceğini, sava- şın kazanılacağını söyledi. Bir köşeye saklanıp bekle- yemeyeceklerini belirten Rumsfeld, "Trajik bir gün. Bizi böyle trajik günler bekliyor" dedi. 110. Sayfada OLAYLIMAÇ 1-1 SONAERDİ Fenerbahçe'yi Sebat durdurdu 11. haftamn son maçında Fener- bahçe, Akçaabat Sebatspor'la dep- lasmanda 1-1 berabere kaldı. l-0ye- nik duruma düşen San-Lacivertli ekibin beraberlik golünü Tuncay attı. Trabzon Avni Aker Stadı'ndaki maç öncesi yaşa- nan gerginlik tribünlere yansıyınca polis, F. Bah- çeli taraftarlan dışan çıkardı. Olaylarda çok sa- yıda kişi hafif biçimde yaralandı. • Spor'da ÎŞTE SAYILARLA TÜRKİYE Eğitimde büyük uçurum Türkiye'deki eğitim harcamalannm yüzde 73'ünü en zengin 3 miryon 289 ai- le, yüzde 27'sini ise geri kalan 13 milyon 156 bin aile yaptı. Eğitim harcamalan içerisindeki payı binde 3'te kalan en yok- sul yüzde 20 ile en zengin yüzde 20 arasın- da 324 kat fark oluştu. En zengin yüzde 20Tik kesim eğlence ve kültür harcamalan- nın yüzde 75'ini yaptı. • 13. Sayfada 5 KASIM'DA BÜYÜK EYLEM Hekimler 'bir gün' iş bırakacak '-. -* TTB Başkanı Füsun Sayek, AKP hükü- } metini sağlık sorunlanna karşı duyarlı olmaya çağırdı. Hekimlerin, kendıleri- ne ve halka olan ahlaki sorumluluklan- m yerine getirmek için 1 gün iş bıraka- cağını vurgulayan Sayek, "Kalitesiz ve yetersiz bir sağlık sistemi içinde hizmet vermeyi sürdürmek, halka yapılacak en büyük kötülüktür" dedi. • 4. SayfadaJl İskenderun'daki kimya fabrikasında patlama: 4 gözaltı Gaz sızıııfeı zehirledi Mahkeme, EMİ Harita Şirketi'nin araştınlmasını istedi Akbil davası genişliyor 1C0 kişi tedavi altında Çamaşır suyu imal edilen bir fabrikada kay- nak yapılırken meydana gelen pat- lama çevreye gaz sızmasına neden oldu. Gazdan çok sayıda yurttaş etkilenirken 100 kişinın tedavi altı- na alındığı bildırildi. tskenderun Kaymakamı Cnal Erdoğan, fabri- kanın kapatılacağını açıkladı. AKIN BODUR İSKENDERUN - Iskenderun'un Güzel kö- yündeki bir kimya fabrikasında meydana gelen patlama sonrası oluşan gaz sızıntısından zehir- lenen 100 kişi tedavi altına alındı. Güzel köyün- deki Özbek Kimya Fabrikası'nda dün saat 14.30 sıralarında meydana gelen patlama korkuya MArkası Sa. 8. Sü. 8'de 1 trilyon lira aktarım Dosyaya yeni giren Hazine raporunda, yıl- dızı Erdoğan döneminde parlayan "EMl Harita Ltd. Şirketine l tril- yon liraya yakın aktarma yapıldı- ğf' belirtildi. Soruşturma sürecin- de yolsuzluk iddialannda adı gün- deme gelen şırket hakkında hiçbir araştırma yapılmadıği ortaya çıktı. AYKUT KÜÇÜKKAYA Yargılanan 37 sanık arasında AKP lideri Baş- bakan Recep Tayyip Erdoğan'm da bulundu- ğu "Akbil davasının" 30 Ekim'deki karar bek- lenen duruşmasında mahkeme heyeti dava dos- yasına giren Hazine kaynaklı raporu dikkate ala- rak dosyayı yeniden "bilirkişi" kuruluna gön- MArkasıSa.8,Sü.3'te Ombudsman dönemi başlıyor Her ile bir halk denetçisiHükümetin bugün Meclis'e sunacağı Kamu Yönetimi Temel Yasa Tasansı, tüm illere îs- kandinav ülkelerindeki gibi halk denetçisi (ombudsmanlık) sistemi kurulmasını öngö- rüyor. Denetçiler halkın belediye ile sorunla- nna çözüm bulmaya çalışacak ve tavsiye ni- teliğinde kararlar alacak. Halk denetçileri ka- mudan da özel sektörden de seçilebilecek. ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - .AKP hükü- meti, bugün TBMM'ye sevk edeceği, Kamu Yö- netimi Temel Yasa Tasan- sı'nda. Iskandinav ülkele- rinden esinlenerek yerel yönetim için ombuds- manlık (halk denetçisi) sistemi öngördü. Ombudsmanlık, yasada "halk denetçisi" olarak tanımlandı. Belediyelerle karşı karşıya kalan yurt- taşlann sorunlanna çözüm getirmeye çalışacak om- budsmanın aldığı kararlar ise tavsiye niteliginde ola- cak. Belediyelerin nüfusu- na göre maaş alacak bu halk denetçilen kamudan da özel sektörden de seçi- lebilecek. Kamu Yönetimi Temel Yasa Tasansf nda, hükümetin üzerinde dur- duğu ve en çok tartıştığı konu, ombudsmanlık ol- du. Türkiye'deki yasal mevzuata ilk kez sokulan tasanda, en uzun madde de ombudsmanlığı düzen- leyen 42. madde oldu. Yurttaşlann yerel yöne- timde karşılaştığı sorunla- ra çözüm getirecek om- budsmanlık sistemi, mah- keme sürecinin başlama- sından önce ışleyecek. MArkası Sa. 8, SiLl'de AKP yasa tasarısında ısrarlı Hükümet TÜBÎTAKh ublııkaya aldı Kurumu, başkanını ve 6 Bilim Kurulu üyesi- ni atamayarak çahşamaz hale getiren, Baş- bakanlık bütçesinden aldığı payı düşüren, uluslararası toplantılara katılacak TÜBlTAK heyetlerini onaylamayan AKP hükümeti, bir yandan da TBMM'ye sevk ettiği yasa tasansı için "gerekçe" aramaya başladı. Namik Kemal Pak'a ilişkin Bilim Kurulu ka- rannın, hakkındaki iddialann sonuçlanması- nın ardından Çankaya Köşkü'ne gönderile- ceğini belirten hükümet, raporlann sonucu- nu beklemeden tasanyı bu hafta Milli Eği- tim Komisyonu'na getirmeye hazırlanıyor. MUSTAFA ÇAKIR'm haberi • 5. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY CHP'nin Yinelenen Yeni Yönetimi CHP kurultayı da AKP'ninki gibi tek aday, tek sis- tem ve blok yönetimle bitti. önceki kurultaylarda en çok 5-10 kişi genel merkez listesini deliyor ve muhalif kanat olarak parti yönetimin- deki yerini ahyordu. Anlaşılan bu kez bu da fazla bu- MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog